Bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a fomentar la creació i consolidació d'empreses de persones donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

Es fa públic que el Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2018, va aprovar les Bases Específiques que regulen la concessió de subvencions destinades a fomentar la creació i consolidació d? empreses de persones donades d? alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA), per al foment de l? ocupació i a l? activitat econòmica a Sitges per l? any 2018, que es transcriu:

ACORDS:

PRIMER.- Declarar la urgència per l? aprovació d? aquests acord, en base a l? article 33 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases Específiques que regulen la concessió de subvencions del programa de SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D? EMPRESES DE PERSONES DONADES D? ALTA AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS que s? adjunten com annex número 1.

TERCER.- Sotmetre aquestes Bases Específiques a exposició pública per un termini de quinze dies hàbils, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Tauler electrònic d? Anuncis Municipal de la seu electrònica de l? Ajuntament de Sitges, als efectes de la presentació d? al·legacions, de conformitat amb allò disposat a l? article 33 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, donat l? interès públic en que les presents Bases Específiques entrin en vigor el més aviat possible.

QUART.- Donar audiència de les Bases Específiques, pel termini de quinze dies hàbils, a les associacions veïnals i de defensa dels consumidors i usuaris establertes en el terme municipal de Sitges i inscrites en el Registre Municipal d? Associacions Veïnals, la finalitat de les quals guardi relació directe i indirecta amb l? objecte d? aquestes Bases Específiques.

CINQUÈ.- Donar audiència d? aquestes Bases Específiques pel termini de quinze dies hàbils a la resta d? entitats ciutadanes de Sitges, de caràcter sectorial, en els termes previstos en el Reglament Orgànic Municipal.

SISÈ.- Advertir que aquestes Bases Específiques s? entendran aprovades definitivament pel Ple, sense necessitat d? un nou acord del Ple, en el cas de no presentar-se reclamacions, ni suggeriments dins dels citats terminis.

SETÈ.- Acordar que tant bon punt estigui aprovat per Junta de Govern Local i operatiu el sistema de publicació se subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, procedir per part del centre gestor, a introduir la informació relativa a aquesta subvenció.

Àrea de Promoció i Territori _________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

VUITÈ.- Declarar que : - L? acte és una resolució, NO posa fi a la via administrativa i NO pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.

Sitges, 29 de maig de 2018

El Batlle Miquel Forns i Fusté

Àrea de Promoció i Territori _________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

ANNEX 1

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES

BASES REGULADORES PER A L? ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D? EMPRESES DE PERSONES DONADES D? ALTA AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS (RETA), PER AL FOMENT DE L? OCUPACIÓ I L'ACTIVITAT ECONÒMICA A SITGES PER L? ANY 2018.

Els tres primers anys de vida d? una activitat econòmica són els més dificultosos fins a

aconseguir consolidar el projecte d? una nova iniciativa professional i empresarial. Molts

emprenedors es queden pel camí. El present ajut en forma de subvenció, pretén donar

suport als professionals i nous empresaris amb, com a mínim, 12 mesos consecutius

d? alta al Règim Especial d? Autònoms (RETA) i fins a 36 mesos, afavorint així la

consolidació del seu projecte de negoci.

Des de Tresoreria de la Seguretat Social ja s? ofereix una bonificació a la quota

corresponent a autònoms durant els primers vint-i-quatre mesos d? alta 1 de forma

automàtica pel que considerem que, com a Ajuntament, podem donar suport a la

continuïtat per a la consolidació dels nous projectes oferint una subvenció per a la

consolidació de l? activitat de persones professionals autònomes que en el moment de

presentar la sol·licitud compleixin 12 mesos consecutius d? alta al RETA i fins als 36

mesos consecutius.

D? altra banda, entenem que aquestes noves iniciatives professionals i empresarials,

poden ser al seu temps generadores de nova ocupació en el territori per la qual cosa

també es valoraran especialment els projectes professionals que aconsegueixin crear

nous llocs de treball.

Així mateix es valoraran aquells professionals autònoms que realitzin la seva activitat

econòmica seguint alguns d? aquells criteris que venen marcats pel Pla de Mandat

2015/2019 de l? Ajuntament de Sitges (eix 1: El Sitges de les persones i eix 2: Sitges, vila

emprenedora) tant pel que fa a sectors d? activitat, com és el sector de la cultura i la

creativitat; com pel que fa al nivell de sostenibilitat i vinculació amb el territori, com serien

1 Els 12 primers mesos amb tarifa plana de 50 euros, els següents 6 mesos amb una bonificació

del 50% i els següents 6 mesos amb una bonificació del 30% sobre la quota mensual (Llei 6/2017, de 24 d? octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom).

Àrea de Promoció i Territori _________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

la responsabilitat social, el foment al cooperativisme com a Municipi cooperatiu que som,

el treball inclusiu i de qualitat...

1. OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,

tramitació, atorgament, justificació i pagament de les subvencions que atorgui

l? Ajuntament de Sitges en el marc del Pla de Mesures per al Foment de l? Ocupació i

l? Activitat Econòmica Sitges 2018 i destinades a les persones inscrites al Règim Especial

de Treballadors Autònoms (RETA).

Es vol incentivar l? autoocupació, la creació d? empreses i la consolidació d? aquestes, a

partir del suport a les persones donades d? alta al Règim Especial de Treballadors

Autònoms, que duen a terme la seva activitat professional al municipi de Sitges i que

estan en vies de consolidar el seu projecte empresarial.

S? entendrà per persona treballadora autònoma (o per compte propi) aquella que

desenvolupa una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, de manera habitual,

personal, directa, per compte propi i fora de l? àmbit de direcció i organització d? una altra

persona, que dóna ocupació a treballadors per compte d? altri, o no i que es troba integrat

en el camp d? aplicació del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

2. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La despesa d? aquesta subvenció anirà a càrrec a la partida G431 24131 4700002 de

subvencions de foment de l? ocupació - altes al Règim Especial de Treballadors Autònoms

del pressupost municipal vigent.

Tant bon punt estigui aprovat per Junta de Govern Local i operatiu el sistema de

publicació se subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, es procedirà

per part del centre gestor, a introduir la informació relativa a aquesta subvenció.

3. CRITERIS OBJECTIUS / REQUISITS PER A LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ

3.1. Requisits de les persones beneficiàries.

Persones treballadores incloses en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la

Seguretat Social, que segueixin estant donats d? alta en el moment de la presentació de la

Àrea de Promoció i Territori _________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

sol·licitud de subvenció així com en el moment de la seva justificació i que hagin cotitzat

com a mínim 12 mesos consecutius i com a màxim 36 mesos consecutius anteriors a la

data de presentació de la sol·licitud.

Les persones beneficiàries hauran de complir amb els requisits següents:

3.1.1- Estar empadronat/da al municipi de Sitges com a mínim tres mesos abans de l? alta

fiscal.

3.1.2 Que desenvolupi una activitat econòmica a Sitges (presentar declaració censal -

model 036 ó 037- ó Document Únic Electrònic - DUE- ) i estigui en possessió dels

permisos exigibles relatius a l'activitat.

3.1.3 No estar compresa/ès en cap dels supòsits previstos a l'article 13.2 de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3.1.4 Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries amb l'Ajuntament

de Sitges, Agència Estatal d? Administració Tributària, Agència Tributària de Catalunya i la

Seguretat Social.

3.1.5 No haver estat sancionada/at, per resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat

d'obtenir subvencions.

3.1.6.- No haver estat sancionada/at, amb resolució ferma de conformitat amb el Text

Refós de la Llei d? infraccions i sancions en l? ordre social aprovat per RDLeg 5/2000, de 4

d? agost

3.1.7.- Desenvolupar, a criteri de l? Ajuntament de Sitges, una activitat lícita que no suposi

discriminació, no atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, no fomenti la

violència ni vagi contra els drets humans ni dels animals. No portar a terme accions que

siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les

persones i/o de les empreses.

3.1.8.- No haver rebut la mateixa subvenció en la convocatòria 2017 de les Subvencions

destinades a fomentar la creació i consolidació d? empreses de persones donades d? alta al

Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de l? Ajuntament de Sitges.

3.1.9.- Ser titular d'un compte bancari a on rebre l'import de la subvenció.

3.2 . Obligacions de les persones beneficiàries.

Àrea de Promoció i Territori _________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions següents:

- Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la

subvenció.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents,

aportant tota la informació que els sigui requerida.

- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat

Social i amb l? Ajuntament de Sitges.

- Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases i de les disposicions

generals vigents.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES

Seran vàlides les persones que demostrin en la sol·licitud el requisit d? estar donades

d? alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en el moment de presentar la

sol·licitud de subvenció, que portin un mínim de 12 i un màxim de 36 mesos consecutius

donats d? alta, i ho segueixin estant en data de la presentació de la sol·licitud.

4.1. A més dels requisits imprescindibles per a obtenir la subvenció en les sol·licituds que

es presentin es valoraran els següents criteris:

Durada del l? alta al RETA superior a 12 mesos i inferior a 24 mesos. 0,25 punts per mes fins a un màxim de 3 punts

Durada del l? alta al RETA igual a 24 mesos i fins a 36 mesos. 0,50 punts per mes fins a un màxim de 6 punts

Pla d? empresa validat per la Mancomunitat Penedès Garraf 1 punt

Professionals autònoms que hagin contractat persones treballadores a jornada complerta i per un període mínim de tres mesos

2 punts per persona contractada fins un màxim de 8 punts

Professionals autònoms que hagin contractat persones treballadores a temps parcial (mitja jornada mínim) i per un període mínim de tres mesos

1 punts per persona contractada fins un màxim de 4 punts

Professionals autònoms que hagin contractat persones treballadores i que aquestes tinguin un certificat de discapacitat (presentant acreditació) 1 punts per persona contractada amb discapacitat fins un màxim de 4 punts

Àrea de Promoció i Territori _________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

Professionals autònoms que hagin contractat persones treballadores de 45 anys d? edat o més.

Professionals autònoms que treballin en el sector de la creativitat i les indústries culturals.

1 punt

2 punts

Professionals autònoms que hagin donat d? alta una patent o un registre de la propietat intel·lectual. 2 punts

Professionals autònoms que formin part d? una cooperativa de treball. 2 punts

Professionals autònoms que realitzin mesures de sostenibilitat mediambiental i eficiència energètica en la seva activitat econòmica (presentar certificat acreditatiu / plans de millora mediambiental, etc)

2 punts

En cas d? empat es tindrà en compte:

1er- La data de presentació de la sol·licitud, quedant primer la presentada abans dins del

termini de la convocatòria.

2n- L? antiguitat en l? alta consecutiva al RETA en el moment de la presentació de la

sol·licitud.

4.2 La subvenció s? atorgarà o es denegarà per Junta de Govern Local en funció del crèdit

pressupostari disponible (fins a exhaurir la reserva pressupostària). El termini de

presentació de sol·licituds comptarà des de l? endemà de la publicació de la convocatòria a

la web municipal.

5. IMPORTS A SUBVENCIONAR

L? import de la subvenció serà com a màxim de 1.800€ per a persones treballadores

incloses en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, amb

rebuts pagats entre els 13 i els 36 mesos d? alta consecutius, que segueixin estant

donades d? alta en el moment de la presentació de la sol·licitud de subvenció així com en

el moment de la justificació i que hagin cotitzat com a mínim 12 mesos consecutius

anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Serà imprescindible estar d? alta en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció.

Així mateix serà imprescindible continuar estant donat d? alta en el moment de procedir a

la justificació de la subvenció atorgada.

Àrea de Promoció i Territori _________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

L? alta al RETA ha de donar-se de forma consecutiva, sense interrupcions en els períodes

indicats amb una durada mínima de 12 mesos.

6. TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ

6.1. Presentació.

La persona treballadora en règim d? autònom ha de sol·licitar la subvenció a través d? una

instància normalitzada presentada al Registre d? entrada de l? Oficina d? Atenció Ciutadana

(OAC).

Cada peticionari només podrà presentar a aquest programa de subvencions una

sol·licitud.

6.2. Termini

El termini de la presentació de les sol·licitud s? ha de començar a comptar a partir de

l? endemà de la data de la publicació de la convocatòria en els mitjans oficials i fins a 10

dies hàbils des d? aquesta data. La subvenció s? atorgarà o es denegarà per la Junta de

Govern Local, fins a exhaurir el crèdit disponible i en funció de la puntuació obtinguda en

els criteris de valoració definits.

7. TRAMITACIÓ DE LES SUBVENCIONS I DOCUMENTACIÓ.

7.1. Procediment

En un termini de 45 dies es resoldran les sol·licituds de subvencions a comptar des de

l? endemà de la data màxima de presentació. Les sol·licitud presentades es resoldran per

l? òrgan competent com acceptació i atorgament de la subvenció o com a denegació. En

ambdós casos la comunicació a l? entitat sol·licitant es farà públicament a través de la web

municipal i particularment, a cada entitat, mitjançant correu electrònic.

La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l? acceptació explícita, per part de

l? entitat beneficiària de la normativa i procediment de les presents bases reguladores

específiques.

7.2. Òrgan instructor

La instrucció de l? expedient implica la revisió de la documentació i la comprovació dels

requisits com a entitats beneficiàries. En cas de manca de documentació o d? altres, es

Àrea de Promoció i Territori _________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

farà un requeriment a l? entitat beneficiària amb un termini de 10 dies naturals per

esmenar-ho.

La instrucció dels procediments que es derivin de les sol·licituds de subvenció

correspondrà al Departament de Promoció Econòmica, Servei d? Ocupació i Empresa.

Aquest Departament esdevindrà l? encarregat d? emetre i recaptar, si s? escau, dels altres

Departaments de l? Ajuntament de Sitges els informes tècnics que es requereixin.

Les valoracions es faran segons els criteris que s? especifiquen en el punt 4 d? aquestes

bases.

7.3. Atorgament o denegació

La resolució de l'expedient d'atorgament o denegació de la subvenció sol·licitada serà

competència de la Junta de Govern Local, previ informe tècnic de l? òrgan instructor.

7.4 Documentació a presentar :

La documentació a presentar en les diferents fases del procés de gestió de la subvenció

juntament amb els informes tècnics i les resolucions de la Junta de Govern Local, formarà

part de l'expedient intern de cada sol·licitant d'aquesta convocatòria.

Tota la documentació requerida per a la gestió d'aquesta convocatòria, i d'altres

comunicacions que es produeixin per part de les entitats beneficiàries, s? haurà de

presentar per instància adreçada a la Regidoria de Promoció Econòmica, Turisme i

Platges, Departament de Promoció Econòmica, a l'Oficina d? Atenció a la Ciutadania de

l'Ajuntament de Sitges. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i

condicions que estableix la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu

comú de les administracions públiques i si no s'especifica el contrari, els terminis

s'entenen com a dies hàbils.

En cas de requeriment per falta de presentació de documentació en la sol·licitud de

subvenció, l'ordre de registre que prevaldrà per a la resolució de la concessió és la

primera data de registre i no la d'entrega de documentació del requeriment.

La documentació a presentar, segons les diferents fases del procés, és la que es

relaciona a continuació i els formularis a emplenar es podran descarregar de la pàgina

web (www.sitges.cat ) o es facilitaran directament al Servei d? Ocupació i Empresa, situat

Àrea de Promoció i Territori _________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

al CIES Nivell 10, C. Gabriel Pallarès 12 de Sitges, telèfons 938944061 / 938944958 o

per correu nivell10@sitges.cat.

De forma específica en la sol·licitud s? ha de presentar:

' Model de sol·licitud normalitzat (annex 1) signat i on figurarà el número de compte

bancari, degudament segellat per l? entitat bancària corresponent.

' Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de la persona representant legal de

l? empresa.

' Alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

' Rebut del pagament de la quota dels 12 primers mesos del RETA.

' Declaració censal (model 036 ó 037) o Document Únic Electrònic (DUE).

' Declaració responsable respecte:

Que l? activitat empresarial i professions es realitza al municipi de Sitges.

Que es desenvolupa una activitat econòmica i s? està en possessió dels permisos

exigibles relatius a l'activitat.

Que no es té cap deute pendent amb l'Ajuntament de Sitges.

Que no s? està incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de

l'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

Que no s? ha estat sancionada/at, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat

d'obtenir subvencions.

Que no s? ha estat sancionada/at, per resolució ferma, per la comissió d? infraccions

en l? ordre social.

Que es continua d? alta al RETA des de la data d? alta de l? activitat per la qual es

sol·licita la subvenció.

Que no s? ha rebut la mateixa subvenció en la convocatòria 2017 de les

Subvencions destinades a fomentar la creació i consolidació d? empreses de

persones donades d? alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de

l? Ajuntament de Sitges.

' Justificant d? estar al corrent del pagament amb l? Agència Estatal d? Administració

tributària (AEAT).

Àrea de Promoció i Territori _________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

' Justificant d? estar al corrent del pagament amb l? Agència Tributària de Catalunya

(ATC).

' Justificant d? estar al corrent del pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat

Social (TGSS).

' Memòria / pla de viabilitat de l? activitat.

' Altres documents acreditatius que certifiquin aquells criteris puntuables en el barem

de mèrits indicats en el punt 4.1 d? aquestes bases (contractes de persones

treballadores al seu càrrec, certificats mediambientals, etc)

La falsedat de les dades incloses en la declaració responsable comportarà la revocació

automàtica de la subvenció.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de

les normes que la regulen.

De conformitat a l? article 35.3 de la Llei 26/2010 de 3 d? agost, de règim jurídic i del

procediment de les administracions públiques de Catalunya, la presentació de la

declaració responsable faculta l'Ajuntament a verificar la conformitat de les dades que s'hi

contenen, sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la legislació

sectorial.

Si la documentació presentada no reuneix els requisits necessaris per a la seva

tramitació, o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans

electrònics a la persona sol?'licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini

màxim i improrrogable de 10 dies naturals, i si no ho fa, se? l tindrà per desistit en la seva

petició.

8. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

8.1. Justificació.

La justificació de la subvenció atorgada s? haurà de presentar per instància, segons

formulari normalitzat (veure Annex 2), a l'Oficina d? Atenció ciutadana de l'Ajuntament de

Sitges. L'Ajuntament es reserva la potestat de requerir més informació i d'altra

documentació a l'entitat beneficiària per a vetllar per la correcta aplicació de l'objecte de

subvenció d'aquesta convocatòria.

Àrea de Promoció i Territori _________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

8.2 Documentació a presentar per a la justificació:

Caldrà acreditar el pagament de totes les mensualitats dels rebuts del Regim d? autònoms

a la Seguretat Social per els períodes inclosos en la subvenció a atorgada.

S? haurà d? acreditar mitjançant rebut del mes en curs, seguir donat d? alta al RETA en el

moment de presentació de la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,

es notificarà a l'interessat/ada la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un

termini màxim improrrogable de 10 dies naturals, a comptar des de l'endemà que sigui

notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació de la subvenció

per la totalitat de l'import inicialment concedit sense que el beneficiari pugui efectuar cap

tipus de reclamació per la pèrdua de la subvenció.

8.3. Termini

La justificació es podrà presentar en data màxima del 2 de novembre de 2018.

9. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

9.1. Pagament

L'import de la subvenció s? abonarà en únic pagament, mitjançant ingrés al compte bancari

de la persona beneficiària de la subvenció i un cop aquesta hagi justificat les despeses

subvencionables i els serveis tècnics d? Ocupació i Empresa del Departament de

Promoció Econòmica hagin verificat la documentació aportada per a la justificació. (veure

punt 8.2)

Si calgués fer algun requeriment, s? informarà a la persona beneficiària a través del seu

correu electrònic i es donaran 10 dies naturals per a la seva resolució; en aquest cas,

l? ingrés a compte s'efectuaria, revisada i validada la nova documentació presentada.

10. DENEGACIÓ, RENÚNCIA I REVOCACIÓ

Les resolucions de denegació, acceptació de la renúncia i revocació parcial o total de les

subvencions seran competència de la Junta de Govern Local, prèvia revisió de l? òrgan

instructor i emissió de l'informe tècnic corresponent.

Àrea de Promoció i Territori _________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

10.1. Denegació

La sol·licitud de subvenció es denegarà en casos de:

- Incompliment de les condicions establertes a la base 3.1 per a ser persona beneficiària.

- No presentar tota la documentació requerida especificada al punt 7.4 d? aquestes bases,

sobre la sol·licitud de subvenció.

- Per incompliment de qualsevol punt exposat en la llei de subvencions 38/2003 en els

seus articles 36 i següents.

10.2. Renúncia.

Les entitats beneficiàries amb subvenció atorgada podran renunciar de forma expressa,

totalment o parcial, a la subvenció atorgada. Caldrà presentar instància normalitzada

explicant el fet motivant i el tipus de renúncia que es vol fer efectiu, en un termini màxim

de 30 dies des del moment en que es produeixi el fet que motivi la renúncia. L? òrgan que

va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent en un termini màxim de 30

dies, recalculant l'import a subvencionar si fos el cas.

10.3. Revocació.

Atorgada la subvenció, serà motiu de revocació parcial o completa els casos següents:

- Incompliment d'algun dels requisits establerts en el punt 3 de la base sobre les

persones beneficiàries.

- No presentar tota la documentació requerida especificada al punt 8.2 d? aquestes bases,

sobre la justificació de la subvenció.

11. PUBLICITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat a

través dels mitjans oficials i de la pàgina web de l'Ajuntament o qualsevol altre mitjà que

es consideri oportú, avalant el principi de transparència. En tot cas, la documentació

acreditativa requerida segons les bases d'aquesta convocatòria serà custodiada i

protegida en els expedients d'arxiu que es creïn per a la seva consulta i comprovació per

la Junta de Govern Local i resta de regidors i regidores municipals.

Àrea de Promoció i Territori _________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

12. REGIM JURIDIC

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases es d? aplicació la Llei 38/2003,

de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial

decret 887/2006, de 21 de juliol.

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i

eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa

general de subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a

l? obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

La gestió de les subvencions s? efectuarà d'acord amb els principis de: publicitat,

transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

Àrea de Promoció i Territori___________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA ANNEX 1: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PERSONES D? ALTA DEL RÈGIM ESPECIAL D? AUTÒNOMS -2018-

Segell SERVEI de registre D? OCUPACIÓ d? entrada

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT Nom i cognoms DNI / NIE / PASSAPORT / CIF

Adreça a efectes de notificacions Núm. Bloc Escala Pis Porta

Codi postal i població Província

Telèfon fix Telèfon mòbil Correu electrònic

Representat/da per: DNI / NIE / PASP / CIF

2. IDENTIFICACIÓ DE L? ACTIVITAT: NOM DE L? ACTIVITAT SECTOR D? ACTIVITAT

NÚM. D? ALTA D? AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL NÚM. D? ALTA EN EL RETA (AUTÒNOM)

ADREÇA: POBLACIÓ

TELEFON CORREU ELECTRÒNIC

3.DOCUMENTACIÓ QUE S? ADJUNTA: Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de la persona representant legal de l? empresa. Alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Rebut del pagament de la quota dels dotze primers mesos del RETA. Declaració censal (model 036 o 037) o Document Únic Electrònic (DUE). Justificant d? estar al corrent del pagament amb l? Agència Estatal d? Administració tributària (AEAT). Justificant d? estar al corrent del pagament amb l? Agència Tributària de Catalunya (ATC). Justificant d? estar al corrent del pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Memòria / pla de viabilitat de l? activitat. Altres:

4.DADES BANCÀRIES

Nom de l? entitat: Codi internacional de compte bancari (IBAN- 24 dígits) Les dades coincideixen amb les existents en aquesta entitat

Entitat Oficina DC Compte

Codi BIC (SWIFT) Titular: Segell i data

5. DEMANO: Que se? m concedeixi la subvenció corresponent a l? alta al Règim especial d? autònoms dins del pla de mesures foment de l? ocupació i l? activitat econòmica a Sitges 2018.

6. SIGNATURA Data: D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament de Sitges a qualsevol Oficina d? Atenció a la Ciutadania de l? Ajuntament de Sitges (C/Nou, 12, 08870 Sitges; Pl. del Baró Güell, 08871 Sitges (Garraf); Passeig marítim de les Botigues, 1 08860 Sitges (Les Botigues de Sitges)).

Signatura Per trametre al Departament de Promoció Econòmica

Àrea de Promoció i Territori___________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

MODEL DE DECLARACIONS

1. DADES DE LA PERSONA DECLARANT

Nom i cognoms o raó social DNI / NIE / PASSAPORT / CIF

Nom de l? activitat Sector

Adreça a efectes de notificacions Núm. Bloc Escala Pis Porta

Codi postal i població Província

Telèfon fix Telèfon mòbil FAX Correu electrònic

Representat/da per: DNI / NIE / PASP / CIF

2. DECLARO:

Que la meva activitat empresarial i professional es realitza al municipi de Sitges.

Que desenvolupo una activitat econòmica i estic en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.

Que no tinc cap deute pendent amb l'Ajuntament de Sitges.

Que no estic incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003,

de 17 de novembre, general de subvencions.

Que no he estat sancionat/sancionada, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.

Que no he estat sancionat, per resolució ferma, per la comissió d? infraccions en l? ordre social.

Que segueixo donat d? alta al RETA des de la data d? alta de l? activitat per la qual sol·licito subvenció.

Que no he rebut la mateixa subvenció en la convocatòria 2017 de les Subvencions destinades a fomentar la creació i consolidació d? empreses de persones donades d? alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de l? Ajuntament de Sitges.

Autoritzo a l? Ajuntament de Sitges a comprovar qualsevol dada (fiscal, laboral, relativa al padró, o la que sigui necessària) d? aquesta declaració pels mitjans de què disposi legalment.

Data: D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament de Sitges a qualsevol Oficina d? Atenció a la Ciutadania de l? Ajuntament de Sitges (C/Nou, 12, 08870 Sitges; Pl. del Baró Güell, 08871 Sitges (Garraf); Passeig marítim de les Botigues, 1 08860 Sitges (Les Botigues de Sitges)).

Signatura Per trametre a: Ocupació, Empresa i Iniciatives Econòmiques

Àrea de Promoció i Territori___________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

Segell de registre d? entrada

ANNEX 2: MODEL D? INSTÀNCIA PER LA PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A PERSONES D? ALTA DEL RÈGIM ESPECIAL D? AUTÒNOMS -2018-

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT Nom i cognoms DNI / NIE / PASSAPORT / CIF

Adreça a efectes de notificacions Núm. Bloc Escala Pis Porta

Codi postal i població Província

Telèfon fix Telèfon mòbil FAX Correu electrònic

Representat/da per: DNI / NIE / PASP / CIF

2. IDENTIFICACIÓ DE L? ACTIVITAT: NOM DE L? ACTIVITAT SECTOR D? ACTIVITAT

NÚM. D? ALTA D? AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL NÚM. D? ALTA EN EL RETA (AUTÒNOM)

ADREÇA: POBLACIÓ

TELEFON CORREU ELECTRÒNIC

3.DOCUMENTACIÓ QUE S? ADJUNTA: Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de la persona representant legal de l? empesa. Rebut del pagament de la quota dels mesos del RETA inclosos en la subvenció fins a la data actual. Altres:

4. DEMANO: El pagament de la subvenció corresponent atorgada per a persones donades d? alta al Règim especial d? autònoms dins del pla de mesures foment de l? ocupació i l? activitat econòmica a Sitges 2018.

5. SIGNATURA Data: D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament de Sitges a qualsevol Oficina d? Atenció a la Ciutadania de l? Ajuntament de Sitges (C/Nou, 12, 08870 Sitges; Pl. del Baró Güell, 08871 Sitges (Garraf); Passeig marítim de les Botigues, 1 08860 Sitges (Les Botigues de Sitges)).

Signatura Per trametre al Departament de Promoció Econòmica

Desarrollo económico
Turismo y agencias de viajes
Turismo
Empresa
Cultura
Discapacidad
Iniciativa emprendedora
Empleo autónomo
Cooperativismo
Ahorro y eficiencia energética
Actividad empresarial