Bases reguladores de la concessió de subvencions individuals per a despeses de llibres i material escolar per als nens i nenes inscrits en llars d'infants i altres, curs 2016-2017. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 16-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 16/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2016-07255

Ajuntament de la Canonja

EDICTE

Aprovades inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament de la Canonja, en sessió ordinària, celebrada en data 28 de juliol de 2016, les bases de la convocatòria reguladores de la concessió de subvencions individuals per despeses de llibres i material escolar per als nens i nenes inscrits en llars d'infants, per al estudis d'Educació Infantil (EI), Educació Primària (EP), Cicle Formatiu Grau Mitjà, Cicle Formatiu Grau Superior, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, i premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient acadèmic, curs 2016-2017, i aprovades definitivament, a continuació es publica íntegre el text de les bases aprovades:

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS INDIVIDUALS PER DESPESES DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PER ALS NENS I NENES INSCRITS EN LLARS D'INFANTS, PER ALS ESTUDIS D'EDUCACIÓ INFANTIL (EI), EDUCACIÓ PRIMÀRIA (EP), CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ, CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR, EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) I BATXILLERAT, I PREMIS PER A ESTUDIANTS DE 2n DE BATXILLERAT AMB MILLOR PUNTUACIÓ EN L'EXPEDIENT ACADÈMIC, CURS 2016-2017.

PRIMERA.- Definició de l'objecte de la subvenció.

La finalitat d'aquestes subvencions és contribuir al pagament de la despesa per l'obtenció de llibres i material escolar per a nens i nenes inscrits en Llars d'infants, per als estudis d'Educació Infantil (EI), Educació Primària (EP), Cicle Formatiu Grau Mitjà, Cicle Formatiu Grau Superior, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, i concedir premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient acadèmic, curs 2016-2017, segons les disponibilitats pressupostàries de l'aplicació 323.48001 del pressupost vigent.

Aquestes bases no s'estableixen en règim de concurrència competitiva.

SEGONA.- Requisits dels beneficiaris.

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els alumnes empadronats al municipi de la Canonja, abans del dia 1 de gener de 2016, i que assisteixin als centres de Llars d'infants, d'Educació Infantil, Primària, Cicle Formatiu Grau Mitjà, Cicle Formatiu Grau Superior, Secundària Obligatòria i Batxillerat, públics i privats concertats assignats pel Departament d'Ensenyament.

Aquestes subvencions i premis estaran destinats als alumnes que les sol·licitin formalment a l'Ajuntament, d'acord amb les presents bases.

Els sol·licitants d'aquestes subvencions i premis han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i contractuals amb l'Ajuntament, així com amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

TERCERA.- Procediment de concessió.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència o hi manca algun dels documents necessaris, d'acord amb les presents bases, l'Ajuntament ho requerirà directament a l'interessat per tal que, en el termini màxim i improrrogable de deu dies, pugui esmenar la falta. Si en aquest termini no es produeix l'esmena i-o no s'aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que es desisteix de la sol·licitud i s'arxivarà sense més tràmits.

Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, l'òrgan instructor realitzarà d'ofici totes les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de formular la proposta de resolució.

Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan col·legiat encarregat de formular a l'òrgan concedent la proposta de concessió a través de l'òrgan instructor, ha d'emetre un informe en el que hi ha de concretar el resultat de l'avaluació efectuada.

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es notificarà a l'interessat en la forma que estableixi la convocatòria, i es concedirà un termini de deu dies per a presentar al·legacions. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no constin en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.

Examinades les al·legacions adduïdes pels interessats, es formularà la proposta de resolució definitiva, que ha d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia, especificant la seva avaluació i criteris de valoració seguits per a efectuar-la.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d'acord amb les bases reguladores, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris en la fase d'instrucció, perquè comuniquin la seva acceptació. S'entendrà acceptada la subvenció quan així s'hagi manifestat a la sol·licitud per part de l'interessat.

L'òrgan competent ha de resoldre el procediment de concessió en el termini de quinze dies des de la data d'elevació de la proposta de resolució.

Mitjançant la resolució s'acordarà tant l'atorgament de les subvencions, com la desestimació i la no concessió, per desistiment, la renúncia al dret o la impossibilitat material sobrevinguda.

La resolució del procediment s'ha de notificar als interessats, d'acord amb la normativa de procediment administratiu. Segons determina l'article 15.4 de l'ordenança general de subvencions la notificació s'entendrà efectuada, en el cas d'estimació de la sol·licitud, amb l'ingrés de l'import concedit al compte designat pel sol·licitant.

QUARTA.- Òrgan competent per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió.

L'òrgan competent per a l'ordenació i resolució del procediment és l'alcalde i per a la instrucció ho serà la regidora d'Ensenyament.

CINQUENA.- Contingut de la sol·licitud i documentació.

Les sol·licituds es presentaran degudament signades per la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria sobre el menor, si és el cas, al registre general de l'Ajuntament de la Canonja (C- Raval, 11).

Es presentarà un únic imprès per unitat familiar.

En el cas de subvencions per la despesa de llibres i material escolar, juntament amb el model de sol·licitud degudament emplenat i signat, cal acompanyar la documentació justificativa de la despesa efectuada, individualment considerada.

També es indispensable l'aportació d'una declaració jurada conforme el sol·licitant està al corrent de les obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

L'acreditació de la concurrència de condició de família nombrosa o monoparental s'efectuarà mitjançant el títol oficial en vigor expedit per l'administració competent.

Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) i a la pàgina web municipal www.lacanonja.cat.

Documentació obligatòria.

1. Imprès de sol·licitud (segons model normalitzat).

2. Fotocòpia del DNI-NIF-NIE del sol·licitant.

3. Fotocòpia del Llibre de família de totes les pàgines emplenades. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar certificat de naixement.

4. Certificat del centre docent on els beneficiaris estiguin cursant els estudis corresponents al curs 2016-2017 d'Educació Infantil (EI), Educació Primària (EP), Educació Secundària Obligatòria (ESO), Cicle Formatiu Grau Mitjà, Cicle Formatiu Grau Superior i Batxillerat, així com certificat de les Llars d'infants.

5. Certificat del secretari del centre en el que consti la puntuació total obtinguda en l'expedient acadèmic de 2n de Batxillerat, curs 2016-2017 (en el cas de premis per a estudiants de 2n de Batxillerat).

6. Declaració jurada de:

a) Que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions establerts en l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest document serà facilitat per l'administració.

b) Que el sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

c) Que el sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Aquest requisit serà comprovat per l'administració.

d) Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que adjunta són certes.

e) Que compleix i accepta tots els requisits que exigeix la convocatòria per sol·licitar i atorgar ajuts.

f) Que, en cas que se li concedís la subvenció que sol·licita, l'accepta.

g) Que accepta i compleix la normativa general vigent que regula les subvencions que atorga aquest Ajuntament.

h) Que està assabentat-da que cal que justifiqui, amb documents, les subvencions que atorgui aquest Ajuntament.

i) Que autoritza a l'Ajuntament de la Canonja a sol·licitar qualsevol informació a fitxers públics, entre aquests els de l'Administració Tributària, com també altres dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social o en qualsevol altre organisme que tingués atribuïda la competència per verificar les dades contingudes en aquesta sol·licitud.

j) Que està informat-da del contingut de l'apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud.

7. Número de compte bancari.

Documentació complementària.

Si s'escau:

1. Fotocòpia del títol-carnet de família nombrosa vigent.

2. Fotocòpia del títol-carnet de família monoparental vigent.

Documentació de caràcter excepcional.

En el cas de divorci o separació legals dels pares, aportació voluntària de còpia de la sentència de separació o divorci.

En cas que estigui en tràmit, fotocòpia del justificant d'interposició de demanda o document notarial.

SISENA.- Termini de presentació de les sol·licituds.

1) Ajuts per la despesa de llibres i material escolar, curs 2016-2017:

El termini per presentar les sol·licituds a l'Ajuntament s'iniciarà a partir del dia següent de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí oficial de la província de Tarragona i finalitzarà el 15 de novembre de 2016.

2) Premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient acadèmic, curs 2016-2017:

El termini per presentar les sol·licituds a l'Ajuntament s'iniciarà a partir del dia següent de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí oficial de la província de Tarragona i finalitzarà el 15 d'octubre de 2017.

No s'acceptarà cap sol·licitud després de les dates indicades.

Les sol·licituds dels interessats han d'acompanyar els documents i informacions determinats en la norma o convocatòria.

SETENA.- Criteris de baremació i avaluació de les peticions.

1) L'import màxim de la subvenció a concedir per la despesa de llibres i material escolar dependrà del pressupost assignat i el nombre de sol·licituds favorables:

- Per als nens i nenes inscrits en Llars d'Infants .............................. màxim de 15 ¬.

- Per als alumnes de parvulari (P3, P4 i P5) .................................... màxim de 25 ¬.

- Per als alumnes de cicle inicial (1r i 2n) ......................................... màxim de 40 ¬.

- Per als alumnes de cicle mitjà (3r i 4t) ........................................... màxim de 50 ¬.

- Per als alumnes de cicle superior (5è i 6è) .................................... màxim de 60 ¬.

- Per als alumnes d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) .......... màxim de 60 ¬.

- Per als alumnes de Batxillerat (1r i 2n) .......................................... màxim de 60 ¬.

- Per als alumnes dels Cicles Formatius .......................................... màxim de 60 ¬.

En el cas de famílies nombroses o monoparentals, s'atorgaran 15 ¬ suplementaris per alumne.

Caldrà justificar la despesa derivada de l'obtenció de llibres i material escolar ( d'acord amb l'establert a la base desena de les presents bases), i no es tindran en compte altres conceptes com uniformes, xandalls, bates, etc.

2) Premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient acadèmic, curs 2016-2017:

a) Un premi per a l'alumne que hagi obtingut millor puntuació en l'expedient acadèmic de 2n de Batxillerat, curs 2016-2017, dels alumnes que la sol·licitin, empadronats a la Canonja, que hagin estat cursant els seus estudis en qualsevol centre públic o privat concertat, assignat pel Departament d'Ensenyament. L'import a concedir serà de 1.000 ¬.

b) En cas que el premi especificat en l'apartat a) no hagi estat destinat a alumne de l'IES Collblanc, es concedirà un altre premi per a l'alumne que hagi obtingut millor puntuació en l'expedient acadèmic de 2n de Batxillerat, curs 2016-2017, dels alumnes que la sol·licitin, empadronats a la Canonja, i que hagin estat cursant els seus estudis en aquest Institut. L'import a concedir serà de 800 ¬.

Les concessions totals tindran com a límit econòmic el crèdit disponible a la partida pressupostària corresponent.

Als premis atorgats, s'aplicaran les deduccions fiscals corresponents.

VUITENA.- Composició de la Comissió Qualificadora.

La Comissió qualificadora, òrgan col·legiat encarregat d'examinar i valorar les sol·licituds, estarà formada per la regidora d'Ensenyament i per l'administrativa municipal de l'àrea d'alcaldia.

NOVENA.- Termini per a l'atorgament i notificació de la resolució.

El termini de resolució de les sol·licituds d'ajuts i subvencions no excedirà en cap cas de tres mesos des de la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d'aquest termini produeix efectes desestimatoris.

L'atorgament o denegació dels ajuts o subvencions serà resolt per l'alcalde, d'acord amb la proposta de la regidora d'Ensenyament.

Amb l'ingrés de la subvenció per la despesa de llibres i material escolar, es donarà per notificada la concessió. La denegació de la subvenció serà notificada a l'interessat.

La concessió i ordre de pagament del-s premi-s per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient acadèmic, serà degudament notificat.

El pagament de la subvenció es farà efectiu als beneficiaris mitjançant transferència bancària al número de compte que hagi presentat el sol·licitant.

Contra la desestimació de la sol·licitud, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

DESENA.- Termini i forma de justificació per part dels beneficiaris del compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció i l'aplicació dels fons percebuts.

1) Ajuts per la despesa de llibres i material escolar, curs 2016-2017:

En cap cas l'import de l'ajut superarà la despesa ocasionada per l'obtenció de llibres i material escolar.

L'import de l'ajut per l'obtenció de llibres i material escolar que es lliurarà serà el corresponent a la despesa efectivament realitzada, tenint en compte els imports màxims establerts.

La despesa haurà de ser degudament justificada mitjançant l'aportació de la factura corresponent, segellada per l'establiment on s'hagi efectuat l'obtenció dels llibres i material escolar, que s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud de concessió de l'ajut.

En cas que s'hagi realitzat alguna aportació econòmica al centre i que s'hagi obtingut com a contraprestació llibres i-o material escolar, s'acceptarà un certificat degudament signat i segellat pel director-a i pel secretari-ària del mateix, conforme el centre ha rebut aquesta aportació, indicant les dades de l'alumne, el curs que realitza i l'import.

2) Premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient acadèmic, curs 2016-2017:

La sol·licitud de concessió de premi haurà d'anar acompanyada de certificat del secretari del centre en el que consti la puntuació en l'expedient acadèmic de 2n de Batxillerat, curs 2016-2017.

ONZENA.- Incompatibilitats.

Les subvencions són compatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció o beca del centre, rebuts pel mateix concepte però, en cap cas, podrà excedir de l'import total de la despesa ocasionada.

DOTZENA.- Obligacions del beneficiari.

El beneficiari resta obligat a facilitar tota la informació que li sigui requerida per part de l'Ajuntament.

TRETZENA.- Vigència dels ajuts.

La convocatòria resta oberta per al curs escolar 2016-2017, considerant els terminis previstos en la base sisena de les presents bases, en relació a la presentació de sol·licituds.

Mai no es podrà invocar com a precedent la concessió d'un ajut o subvenció per a aquest objectiu i no prejutja la seva ulterior concessió en noves edicions de l'activitat objecte de subvenció.

CATORZENA.- Renovació, modificació, renúncia i nul·litat.

L'Ajuntament pot modificar o, fins i tot, revocar els ajuts i subvencions concedits per alteració substancial de les condicions que en motivaren el seu atorgament.

En cas que l'import de subvenció concedit per l'Ajuntament superés el cost suportat per l'obtenció de llibres i-o material escolar, com a conseqüència de l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per altres administracions o ens públics o privats, també podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

El beneficiari pot renunciar a l'ajut o subvenció i queda alliberat del compliment de les càrregues i condicions que se li hagin imposat. La renúncia s'ha de fer abans de l'inici de l'activitat subvencionada i, preferiblement, en el moment de la notificació de la concessió. En cas que la renúncia es produeixi un cop efectuat el cobrament, el beneficiari ha de procedir al reintegrament de la quantitat percebuda.

L'obligació de satisfer la subvenció esdevé nul·la de ple dret si l'acte que la va atorgar es va dictar sense la cobertura pressupostària corresponent.

QUINZENA.- Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 15-1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquests ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d'aquest programa. Els interessats podran sol·licitar a l'administració municipal l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest programa, l'interessat autoritza a l'Ajuntament de la Canonja a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

SETZENA.- Publicitat.

Les subvencions concedides a l'empara de la present convocatòria es faran públiques al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal www.lacanonja.cat, i un extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions amb posterior publicació al Butlletí oficial de la província de Tarragona.

DISSETENA.- Dret supletori.

Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases regiran les establertes en el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny i la llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Roc Muñoz Martínez, alcalde.

La Canonja, 5 de setembre de 2016.

Educación
Material escolar
Libros de texto
Escuelas Infantiles
Infancia
Estudios
Familia
Nacimiento, adopción y acogimiento
Familia monoparental
Escuelas