Bases reguladores de la concessió de subvencions per a la contractació laboral de persones. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

Es fa públic que el Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2018, va aprovar les Bases Específiques que regulen la concessió de subvencions per a la contractació laboral de persones per a la millora de l? ocupació dins del pla de mesures de foment a l? ocupació i a l? activitat econòmica a Sitges per l? any 2018, que es transcriu:

ACORDS:

PRIMER.- Declarar la urgència per l? aprovació d? aquests acord, en base a l? article 33 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases Específiques que regulen la concessió de subvencions del programa de SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES PER A LA MILLORA DE L? OCUPACIÓ DINS DEL PLA DE MESURES DE FOMENT A L? OCUPACIÓ I A L? ACTIVITAT ECONÒMICA A SITGES PER L? ANY 2018 que s? adjunten com annex número 1.

TERCER.- Sotmetre aquestes Bases Específiques a exposició pública per un termini de quinze dies hàbils, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Tauler electrònic d? Anuncis Municipal de la seu electrònica de l? Ajuntament de Sitges, als efectes de la presentació d? al·legacions, de conformitat amb allò disposat a l? article 33 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, donat l? interès públic en que les presents Bases Específiques entrin en vigor el més aviat possible.

QUART.- Donar audiència de les Bases Específiques, pel termini de quinze dies hàbils, a les associacions veïnals i de defensa dels consumidors i usuaris establertes en el terme municipal de Sitges i inscrites en el Registre Municipal d? Associacions Veïnals, els fins de les quals guardin relació directe i indirecta amb l? objecte d? aquestes Bases Específiques.

CINQUÈ.- Donar audiència d? aquestes Bases Específiques pel termini de quinze dies hàbils a la resta d? entitats ciutadanes de Sitges, de caràcter sectorial, en els termes previstos en el Reglament Orgànic Municipal.

SISÈ.- Advertir que aquestes Bases Específiques s? entendran aprovades definitivament pel Ple, sense necessitat d? un nou acord del Ple, en el cas de no presentar-se reclamacions, ni suggeriments dins dels citats terminis.

SETÈ.- Acordar que tant bon punt estigui aprovat per Junta de Govern Local i operatiu el sistema de publicació se subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, procedir per part del centre gestor, a introduir la informació relativa a aquesta subvenció.

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

VUITÈ.- Declarar que : - L? acte és una resolució, NO posa fi a la via administrativa i NO pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.

Sitges, 29 de maig de 2018

El Batlle Miquel Forns i Fusté

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

ANNEX 1

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES

SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES PER A LA

MILLORA DE L? OCUPACIÓ DINS DEL PLA DE MESURES DE FOMENT A

L? OCUPACIÓ I A L? ACTIVITAT ECONÒMICA A SITGES PER L? ANY 2018

Després d? uns anys de crisi econòmica, ens estem trobant en un nou moment en que es

torna a activar el Mercat de Treball, les empreses tornen a contractar i les persones tornen

a accedir a l? ocupació. El problema actual és la precarietat. La taxa de temporalitat dels

contractes de treball, a gener de 2018 ha estat del 86,36%, segons dades de l? Informe del

Mercat de Treball de Sitges. Cal tenir en compte que el sector serveis va suposar de

mitjana el 93,29% dels contractes realitzats a Sitges l? any 2017, molts d? ells lligats al

turisme, per tant a la temporada, el què dificulta l? estabilitat en la contractació. Aquest fet

ens afecta ja que si per una banda tenim una baixa taxa d? atur (10,83% en el mateix mes

de gener 2018), dada que d? entrada ens semblaria molt positiva, aquesta no es relaciona

amb un mínim d? estabilitat laboral que permetria una millor qualitat de vida de les

persones. Per aquest motiu, el present Pla de mesures per al foment de l? ocupació i

l? activitat econòmica a Sitges, pretén subvencionar l? esforç de les empreses en la

contractació laboral durant períodes de contractació suficients per permetre millorar la

qualitat del nostre mercat de treball. Així doncs, s? ofereixen ajuts per a contractes de sis

mesos i especialment per a contractes superiors a aquests sis mesos amb l? objectiu, tal

com hem dit, de lluitar contra la precarietat laboral i millorar la qualitat de l? ocupació.

1. OBJECTE

Subvenció a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre locals amb seu social al

municipi de Sitges que contractin a persones desocupades o a persones treballadores en

cerca d? una millora en l? ocupació, per un període igual o superior a sis mesos.

2. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

La despesa d? aquesta subvenció s? imputarà a càrrec a la partida G431 24131 4700001 de

subvencions per al foment de l? ocupació - contractació laboral de persones per a la millora

de l? ocupació a càrrec del pressupost municipal vigent.

Tant bon punt estigui aprovat per Junta de Govern Local i operatiu el sistema de publicació

se subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, es procedirà per part del

centre gestor, a introduir la informació relativa a aquesta subvenció.

3. CRITERIS OBJECTIUS PER A LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ

3.1 PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES DE LA SUBVENCIÓ.

Podran acollir-se als ajuts regulats en aquest programa:

- Les empreses i autònoms amb seu social al municipi de Sitges legalment constituïdes.

- Entitats sense ànim de lucre, socials, culturals, assistencials o esportives, legalment

constituïdes, del municipi de Sitges i registrades en els registres corresponents.

- Resten fora d? aquesta convocatòria les empreses de treball temporal.

3.1.2 Requisits de les entitats beneficiàries:

3.1.2.1 No estar compresa en cap dels supòsits previstos en l? article 13.2 de la llei 38/2003

de 17 de novembre, General de Subvencions.

3.1.2.2 Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l? Ajuntament

de Sitges, Hisenda i Seguretat Social.

3.1.2.3 Ser titular d? un compte bancari on rebre l? import de la subvenció.

3.1.2.4 Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb disminució

d? acord amb la llei 19/1982 de 7 d? abril o aplicar les mesures alternatives previstes al Reial

Decret 364/2005 de 8 d? abril i el Decret 246/2000 de 24 de juliol.

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

3.1.2.5 Complir l? obligació de respectar la igualtat de tracte i d? oportunitats en l? àmbit

laboral i l? adopció de mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació entre

dones i homes.

3.1.2.6 Fer servir mesures de prevenció i detecció de casos d? assetjament sexual laboral i

assetjament laboral.

3.1.2.7 Disposar d? un sistema d? organització i de gestió de la prevenció de riscos laborals.

3.1.2.8 No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d? infracció greu en

matèria d? integració laboral de persones amb alguna discapacitat o molt greu en matèria de

relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball de conformitat amb el Text

refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l? ordre social, aprovat pel RD Legislatiu

5/2000 de 4 d? agost.

3.2 CONTRACTACIONS QUE PODEN ACOLLIR-SE

3.2.1 Requisits de les persones a contractar:

Estar en situació de desocupació i inscrites com a demandants d? ocupació al Servei

d? Ocupació de Catalunya (SOC) i/o ser persones treballadores a la cerca d? una millora de

treball.

3.2.2 Tipus de contractes i percentatges subvencionables:

Qualsevol tipus de contracte vigent que sigui com a mínim de 6 mesos de durada. Resten

exclosos els fixes discontinus. El contracte haurà de ser igual o superior a mitja jornada:

a) Contractes de sis 6 mesos de durada, una subvenció màxima de 300 € /mes per

contracte de jornada sencera o part proporcional segons la jornada contractada, fins un

màxim de 1.800€ .

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

b) Contractes de més 6 mesos, una subvenció màxima de 400 € /mes per contracte de

jornada sencera o part proporcional segons la jornada contractada fins un màxim de

4.800€ .

Seran vàlids contractes que s? hagin formalitzat des del 15 d? octubre de 2017 fins el 6 de

juliol de 2018.

Cada entitat contractant podrà rebre un màxim de 4.800€ de subvenció.

Les persones contractades hauran de percebre al menys el sou mínim segons conveni del

sector, si n? hi ha, o com a mínim percebre el salari mínim interprofessional.

La subvenció s? atorgarà o es denegarà per Junta de Govern Local en funció del crèdit

pressupostari disponible (fins a exhaurir la reserva pressupostària). El termini de

presentació de sol·licituds comptarà des de l? endemà de la publicació de la convocatòria en

la web municipal.

3.2.3 Criteris de valoració de les sol·licituds presentades:

Contractes de més de 6 mesos 1 punt per mes de contracte a partir del setè mes fins un màxim de 10 punts

Contractes a jornada sencera 5 punts

Contractes en que el beneficiari és una persona de més de 55 anys 5 punts

Contractes en que el beneficiari és una persona de més de 30 fins a 55 anys 3 punts

Contractes en que el beneficiari és una persona amb certificat de discapacitat 5 punts

Contractes en què el beneficiari està inscrit al SLO CIES Nivell 10 de Sitges. 5 punts

Empreses que no hagin rebut la mateixa subvenció per contractació atorgada per l? Ajuntament de Sitges en la convocatòria 2017.

5 punts

Puntuació màxima 35 punts

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

En cas d? empat es tindrà en compte la data de presentació de la sol·licitud, quedant primer

la presentada abans dins del termini de la convocatòria.

3.2.4 Nombre de contractacions i contractacions excloses:

Una mateixa empresa / autònom / entitat podrà sol·licitar subvenció per a més d? una

contractació, quedant excloses les contractacions a familiars: a cònjuges, ascendents,

descendents i parents fins a segon grau.

3.2.5 Substitució de persones treballadores:

En el supòsit de baixa voluntària de la persona treballadora contractada abans de la

finalització del contracte subvencionat o per acomiadament procedent, l? entitat beneficiària

cobrarà la part proporcional de la subvenció atorgada fins a la data de finalització del

contracte.

En aquest cas s? hauran de comunicar els fets a l? Ajuntament a través d? instància en els 10

dies posteriors a la data de la baixa voluntària de la persona treballadora, o de

l? acomiadament procedent, informant de la incidència, aportant documentació justificativa i

de baixa a la Seguretat Social.

La Junta de Govern local resoldrà la tramitació de la revocació parcial de la subvenció

atorgada i si fos procedent al requeriment de devolució de la part proporcional ja cobrada.

4. IMPORTS A SUBVENCIONAR

Contractes 6 mesos de durada, una subvenció màxima de 300 € /mes per contracte de

jornada sencera o part proporcional segons la jornada contractada, fins un màxim de

1.800€ . Contractes mínim de mitja jornada.

Contractes de més de 6 mesos o indefinits, una subvenció màxima de 400 € /mes per

contracte de jornada sencera o part proporcional segons la jornada contractada fins un

màxim de 4.800€ . Contractes mínim de mitja jornada.

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

5. TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ

5.1 Presentació:

L? empresa, autònom, o entitat sense ànim de lucre ha de sol·licitar la subvenció a través

d? una instància normalitzada presentada al Registre d? entrada de l? Oficina d? Atenció

Ciutadana (OAC). La documentació a presentar es detalla a l? annex 1.

1.2 Termini

El termini de la presentació de les sol·licituds s? inicia a partir de l? endemà de la data de la

publicació de la convocatòria a la web municipal i fins a 10 dies hàbils des d? aquesta data.

La subvenció s? atorgarà o denegarà per la Junta de Govern Local, fins a exhaurir el crèdit

disponible i en funció de la puntuació obtinguda en els criteris de valoració definits.

6. PROCEDIMENT DE LA CONCESSIÓ

6.1 Procediment

En un termini de 45 dies es resoldran les sol·licituds de subvencions a comptar des de la

finalització de la data màxima de presentació. Les sol·licitud presentades es resoldran per

l? òrgan competent com a acceptació i atorgament de la subvenció o com a denegació. En

ambdós casos la comunicació a l? entitat sol·licitant es farà públicament a través de la web

municipal i particularment, a cada entitat, mitjançant correu electrònic.

La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l? acceptació explícita, per part de

l? entitat beneficiària de la normativa i procediment de les presents bases reguladores

específiques.

6.2 Òrgan instructor

La instrucció de l? expedient implica la revisió de la documentació i comprovació dels

requisits com a entitats beneficiàries. En cas de manca de documentació o d? altres, es farà

un requeriment a l? entitat beneficiària amb un termini de 10 dies naturals per a esmenar-ho.

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

La instrucció dels procediments que es derivin de les sol·licituds de subvencions

correspondrà al Departament de Promoció Econòmica, servei d? Ocupació. Aquest

Departament esdevindrà l? encarregat d? emetre i recaptar, si s? escau, dels altres

Departaments de l? Ajuntament de Sitges els informes tècnics que s? escaiguin.

Les valoracions es faran segons els criteris que s? especifiquen en l? apartat 3.2.3 d? aquestes

bases.

6.3 Atorgament o denegació

La resolució de l? expedient d? atorgament o denegació de la subvenció sol·licitada serà

competència de la Junta de Govern Local, previ informe tècnic de l? òrgan instructor.

7. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

7.1 Justificació

La justificació de la subvenció atorgada s? haurà de presentar per instància a l? Oficina

d? Atenció Ciutadana de l? Ajuntament de Sitges. La documentació a presentar es detalla en

punt 10.2 d? aquesta ordre.

L? Ajuntament es reserva la potestat de requerir més informació i d? altra documentació a

l? entitat beneficiària per a vetllar per la correcta aplicació de l? objecte de la subvenció

d? aquesta convocatòria.

7.2 Termini

7.2.1. Les entitats beneficiàries amb contractes temporals finalitzats durant l? any 2018 o

amb contractes indefinits que compleixin els 12 primers mesos de contractació durant l? any

2018 podran presentar la justificació del 15 de gener de 2019 al 26 de febrer de 2019,

ambdós inclosos.

7.2.2. Les entitats beneficiàries amb contractes indefinits que compleixin el primer any de

contractació l? any 2019 ó amb contractes temporals que finalitzin el 2019, podran presentar

la justificació fins a dos mesos desprès de finalitzar la contractació o de complir el primer

any, en el cas dels contractes indefinits. En el cas d? entitats beneficiàries amb atorgament

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

de diverses contractacions, aquest còmput comptarà des del dia següent a la data de

finalització de la darrera contractació atorgada.

8. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

8.1 Pagament.

El pagament de la subvenció atorgada es realitzarà en dos terminis:

Una bestreta del 75% en el termini de 30 dies a comptar des de l? aprovació de la

concessió.

Pagament del 25% restant en el termini de 30 dies a comptar des de l? aprovació de la

justificació.

Si una mateixa entitat beneficiària presenta sol·licitud de subvenció per diverses

contractacions i li son atorgades, la bestreta del 75% es tramitarà amb la darrera

contractació i un cop presentada i revisada la documentació d? inici del total de

contractacions atorgades; igualment el restant 25% de la subvenció atorgada es tramitarà

un cop finalitzada la darrera contractació i presentada i aprovada la documentació de

justificació.

Si calgués fer algun requeriment, s? informarà a l? entitat beneficiària a través del seu correu

electrònic i es donaran 10 dies naturals per a la seva resolució, en aquest cas, l? ingrés a

compte s? efectuaria un cop revisada i validada la nova documentació presentada.

9. DENEGACIÓ, RENUNCIA I REVOCACIÓ

Les resolucions de denegació, acceptació de la renúncia i revocació parcial o total de les

subvencions serà competència de la Junta de Govern Local, prèvia revisió de l? òrgan

instructor i emissió de l? informe tècnic corresponent.

9.1 Denegació.

La sol·licitud es denega en casos de:

- Incompliment de les condicions establertes en la base 3.1 sobre requisits de l? entitat

beneficiària.

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

- Incompliment de les condicions establertes en la base 3.2 sobre requisits de les

persones beneficiàries.

- No presentar tota la documentació requerida especificada a l? annex 1 sobre la

sol·licitud de subvenció.

- Per incompliment de qualsevol punt exposat en la llei de subvencions 38/2003 en

els seus articles 36 i següents.

9.1 Renuncia.

Les entitats beneficiàries podran renunciar de forma expressa, totalment o parcialment

a la subvenció atorgada. Caldrà presentar instància normalitzada explicant el fet

motivant i el tipus de renuncia a que es vol fer efectiu, en un termini màxim de 30 dies

des del moment en que es produeixi el fet que motivi la renúncia. L? òrgan que va

concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent en un termini màxim de 30 dies,

recalculant l? import a subvencionar si fos el cas.

9.2 Revocació.

Atorgada la subvenció, serà motiu de revocació parcial o completa els casos següents:

- Incompliment d? algun dels requisits establerts a la base 3.1 sobre requisits de les

entitats beneficiàries.

- No presentar tota la documentació requerida especificada a l? annex 2 sobre la

justificació de la subvenció.

En cas de revocació parcial o total de la subvenció atorgada, es revisarà l? expedient i

els imports efectivament pagats i si fos procedent es procedirà al requeriment de

devolució de la part proporcional de contracte no realitzat.

10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I FORMA DE PRESENTACIÓ

La documentació a presentar en les diferents fases del procés de gestió de la subvenció

junt amb els informes tècnics i les resolucions de la Junta de Govern Local, formarà part de

l'expedient intern de cada sol·licitant d'aquesta convocatòria.

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

Tota la documentació requerida per a la gestió d'aquesta convocatòria, i d'altres

comunicacions que es produeixin per part de les entitats beneficiàries, s? haurà de

presentar per instància adreçada a la Regidoria de Promoció Econòmica, Turisme i

Platges, Departament de Promoció Econòmica, a l'Oficina d? Atenció a la Ciutadania de

l'Ajuntament de Sitges. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i

condicions que estableix la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú

de les administracions públiques i, si no s'especifica el contrari, els terminis s'entenen com

a dies hàbils.

En cas de requeriment per falta de presentació de documentació en la sol·licitud de

subvenció, l'ordre de registre que prevaldrà per a la resolució de la concessió és la primera

data de registre i no la d'entrega de documentació del requeriment.

La documentació a presentar, segons les diferents fases del procés, és la que es relaciona

a continuació i els formularis a emplenar es podran descarregar de la pàgina web

(www.sitges.cat) o es facilitaran directament al Servei d? Ocupació i Empresa, situat al

CIES Nivell 10, C. Gabriel Pallarès 12 de Sitges, telèfons 93 894 40 61 / 93 894 49 58 ó

per correu nivell10@sitges.cat.

10.1 Documentació a presentar en la sol·licitud:

- Instància de sol·licitud normalitzada (veure model a l? Annex 1) signada per la

persona sol·licitant, on figurarà el número de compte bancari, degudament segellat

per l? entitat bancària corresponent, juntament amb la declaració responsable.

- Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de la persona representant legal de

l? empresa.

- Declaració censal (model 036 ó 037) o Document Únic Electrònic (DUE).

- Alta d? activitat de l? empresa al règim de la Seguretat Social que correspongui.

- Justificant d? estar al corrent del pagament amb l? Agència Estatal d? Administració

tributària (AEAT).

- Justificant d? estar al corrent del pagament amb l? Agència Tributària de Catalunya

(ATC).

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

- Justificant d? estar al corrent del pagament amb la Tresoreria General de la

Seguretat Social (TGSS).

Documentació relativa a la persona contractada:

- Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona contractada

- En el cas d? estrangers: acreditació d? estar en possessió dels corresponents

permisos de residència i treball.

- Original i fotocòpia del contracte de treball de la persona contractada. Degudament

segellat i signat per ambdues parts.

- Comprovant d? alta de la persona treballadora a la Seguretat Social.

- Altres documents acreditatius que certifiquin aquells criteris puntuables en el varem

de mèrits indicats en el punt 3.2.3 d? aquestes bases.

- Declaració responsable respecte a:

Que l? activitat empresarial i professions es realitza al municipi de Sitges.

Que es desenvolupa una activitat econòmica i s? està en possessió dels

permisos exigibles relatius a l'activitat.

Que no es te cap deute pendent amb l'Ajuntament de Sitges.

Que no s? està incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i

3 de l'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de

subvencions.

Que no s? ha estat sancionat/sancionada, en resolució ferma, amb la pèrdua

de la possibilitat d'obtenir subvencions.

Que no s? ha estat sancionat, per resolució ferma, per la comissió

d? infraccions en l? ordre social.

Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb

disminució d? acord amb la llei 19/1982 de 7 d? abril o aplicar les mesures

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

alternatives previstes al Reial Decret 364/2005 de 8 d? abril i el Decret

246/2000 de 24 de juliol.

Complir l? obligació de respectar la igualtat de tracte i d? oportunitats en

l? àmbit laboral i l? adopció de mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de

discriminació entre dones i homes.

Fer servir mesures de prevenció i detecció de casos d? assetjament sexual

laboral i assetjament laboral.

Disposar d? un sistema d? organització i de gestió de la prevenció de riscos

laborals.

No haver acomiadat treballadors/es per acomiadament qualificat

d'improcedent o nul per l'òrgan judicial o realitzat un ERO en els 6 mesos

anteriors a la data de contractació per a la qual se sol?'licita la subvenció, i

no haver amortitzat llocs de treball en aquest període.

La falsedat de les dades incloses en la declaració responsable comportarà la revocació

automàtica de la subvenció.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de

les normes que la regulen.

De conformitat a l? article 35.3 de la Llei 26/2010 de 3 d? agost, de règim jurídic i del

procediment de les administracions públiques de Catalunya, la presentació de la declaració

responsable faculta l'Ajuntament a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen,

sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la legislació sectorial.

Si la documentació presentada no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació,

o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics a la

persona sol?'licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim i

improrrogable de 10 dies naturals, i si no ho fa, se? l tindrà per desistit en la seva petició.

10.2 Documentació a presentar per a la justificació.

- Instància de sol·licitud normalitzada (veure model a l? Annex 2).

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

- Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de la persona representant legal de

l? empresa.

- Original i fotocòpia de les Nòmines i TC mensuals (TC1 i TC2 ó RNT i RLC) de la

persona contractada per la totalitat del període del contracte.

- Justificant bancari del pagament efectiu de les nòmines a la persona contractada.

11. PUBLICITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Les subvencions atorgades a l? empara d? aquestes bases seran objecte de publicitat a

través dels mitjans oficials i de la pàgina web de l? Ajuntament o qualsevol altre mitjà que es

consideri oportú, avalant el principi de transparència. Les dades que es podran publicar

son: NIF/CIF i nom de les entitats beneficiàries, import de la subvenció atorgada i llocs de

treball que s? han cobert gràcies a aquestes subvencions. Les dades personals dels

treballadors i treballadores contractades per les entitats beneficiàries de la subvenció seran

tractats en un fitxer propietat de l? Ajuntament de Sitges per a la gestió administrativa de la

subvenció i no se? n farà publicitat explícita de les seves dades, només de l? ocupació per a

la qual es van contractar. En tot cas, la documentació acreditativa requerida per a

formalitzar el contracte segons les bases d? aquesta convocatòria serà custodiada i

protegida en els expedients d? arxiu que es creïn per a la seva consulta i comprovació per la

Junta de Govern Local i resta de Regidors i Regidores municipals.

12. RÈGIM JURÍDIC

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases és d? aplicació la Llei 38/2003 de

17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret

887/2006, de 21 de juliol.

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i

eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa

general de subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a l? obtenció

d? altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

La gestió de les subvencions s? efectuarà d? acord amb els principis de: publicitat,

transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

Segell de registre d? entrada

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

ANNEX 1: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER CONTRACTACIÓ LABORAL PER A LA MILLORA

DE L? OCUPACIÓ A SITGES- 2018. 1. DADES DE LA PERSONA / EMPRESA O ENTITAT SOL·LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI / NIE / PASSAPORT / CIF

Adreça a efectes de notificacions Núm. Bloc Escala Pis Porta

Codi postal i població Província

Telèfon fix Telèfon mòbil FAX Correu electrònic

Representat/da per: DNI / NIE / PASP / CIF

2. IDENTIFICACIÓ DE L? EMPRESA:

NOM COMERCIAL SECTOR

TIPUS DE CONTRACTE ýÿ Jornada sencera ýÿ Mitja jornada

Nom i cognoms de la persona contractada

3.DOCUMENTACIÓ QUE S? ADJUNTA:

Còpia compulsada del DNI/NIE ó passaport de la persona representant legal de l? empresa Declaració censal (model 036 ó 037) o Document Únic Electrònic (DUE). Justificant d? alta al regim de Seguretat Social que correspongui. .Justificant d? estar al corrent del pagament amb l? Agència Estatal d? Administració tributària (AEAT). Justificant d? estar al corrent del pagament amb l? Agència Tributària de Catalunya (ATC). Justificant d? estar al corrent del pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Documentació relativa la persona treballadora contractada Còpia compulsada del DNI o NIE En cas d? estrangers: acreditació d? estar en possessió dels corresponents permisos de residència i de treball Còpia compulsada del contracte de treball degudament segellat i signat per les dues parts. Comprovant d? alta a la Seguretat Social.

Altres documents acreditatius valorables segons les bases:

És la primera vegada que es sol·licita? SI NO

4.DADES BANCÀRIES Les dades coincideixen amb les existents en aquesta entitat Nom de l? entitat:

Codi internacional de compte bancari (IBAN- 24 dígits)

Entitat Oficina DC Compte

Codi BIC (SWIFT) Segell i data

Titular:

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

5. DEMANO:

Que se? m concedeixi la subvenció corresponent al Pla de Mesures per a la reactivació econòmica i l? ocupació 2018, per la contractació laboral de persones per la millora de l? ocupació a Sitges.

L? empresa ha fet més d? una sol·licitud? SI NO

6. SIGNATURA Data: D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament de Sitges a qualsevol Oficina d? Atenció a la Ciutadania de l? Ajuntament de Sitges (C/Nou, 12, 08870 Sitges; Pl. del Baró Güell, 08871 Sitges (Garraf); Passeig marítim de les Botigues, 1 08860 Sitges (Les Botigues de Sitges)).

Signatura Per trametre a: Ocupació, Empresa i Iniciatives Econòmiques

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

MODEL DE DECLARACIONS

1. DADES DE LA PERSONA / EMPRESA O ENTITAT DECLARANT

Nom i cognoms o raó social DNI / NIE / PASSAPORT / CIF

Nom comercial de l? empresa

Adreça a efectes de notificacions Núm. Bloc Escala Pis Porta

Codi postal i població Província

Telèfon fix Telèfon mòbil FAX Correu electrònic

Representat/da per: DNI / NIE / PASP / CIF

2. DECLARO:

No estar compresa en cap dels supòsits previstos a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General

de Subvencions.

Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sitges.

Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb disminució d'acord amb la llei 19/1982, de

7 d'abril, o aplicar les mesures alternatives previstes al Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000, de

24 de juliol.

Complir amb l? obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l? àmbit laboral i l? adopció de mesures

adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.

Fer servir mesures de prevenció i detecció dels casos d'assetjament sexual laboral i assetjament laboral.

Disposar d'un sistema d? organització i de gestió de la prevenció de riscos laborals.

No haver estat sancionat/da, en resolució ferma, per la comissió d? infracció greu en matèria d? integració laboral

de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de

conformitat amb el Text refós de Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel RD Legislatiu 5/2000,

de 4 d'agost.

No haver acomiadat treballadors/es per acomiadament qualificat d'improcedent o nul per l'òrgan judicial o

realitzat un ERO en els 6 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol?'licita la subvenció, i no haver

amortitzat llocs de treball en aquest període.

Data: D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament de Sitges a qualsevol Oficina d? Atenció a la Ciutadania de l? Ajuntament de Sitges (C/Nou, 12, 08870 Sitges; Pl. del Baró Güell, 08871 Sitges (Garraf); Passeig marítim de les Botigues, 1 08860 Sitges (Les Botigues de Sitges)).

Signatura Per trametre a: Ocupació, Empresa i Iniciatives Econòmiques

Àrea de Promoció i Territori______________________________________________________________________________ REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I PLATGES DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEI D? OCUPACIÓ

ANNEX 2: INSTÀNCIA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

MODEL D? INSTÀNCIA PER LA PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL PER A LA MILLORA DE L? OCUPACIÓ A SITGES -2018-

Segell de registre d? entrada

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i cognoms DNI / NIE / PASSAPORT / CIF

Adreça a efectes de notificacions Núm. Bloc Escala Pis Porta

Codi postal i població Província

Telèfon fix Telèfon mòbil FAX Correu electrònic

Representat/da per: DNI / NIE / PASP / CIF

2. IDENTIFICACIÓ DE L? EMPRESA

NOM comercial SECTOR

Tipus de contracte Jornada sencera Nom i cognoms de la persona contractada Mitja Jornada

3.DOCUMENTACIÓ QUE S? ADJUNTA:

Còpia compulsada del DNI/NIE o passaport de la persona representant legal de l? empresa. Còpia compulsada de les nòmines i còpia dels TC1 i TC2 ó RNT i RLC mensuals de la persona contractada per la totalitat del període del contracte.

Justificant bancari del pagament efectiu de les nòmines a la persona contractada.

Altres:

4. DEMANO:

El pagament de la subvenció corresponent atorgada per a la contractació laboral de persones per la millora de l? ocupació dins del pla de mesures de foment a l? ocupació i l? activitat econòmica a Sitges 2018.

5. SIGNATURA

Data: D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament de Sitges a qualsevol Oficina d? Atenció a la Ciutadania de l? Ajuntament de Sitges (C/Nou, 12, 08870 Sitges; Pl. del Baró Güell, 08871 Sitges (Garraf); Passeig marítim de les Botigues, 1 08860 Sitges (Les Botigues de Sitges)).

Signatura Per trametre a: OCUPACIÓ, EMPRESA I INICIATIVES ECONÒMIQUES

Desarrollo económico
Turismo y agencias de viajes
Turismo
Fomento del empleo
Empresa
Discapacidad
Cultura
Deporte
Salud
Comercio y marketing
Actividad empresarial