Bases reguladores de la concessió de subvencions per al patrocini publicitari del municipi, exercici 2016. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 12-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 12/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

2016-07124

Ajuntament de Deltebre

ANUNCI

Aprovades inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de data 7 de juny de 2016, les bases reguladores de la concessió de subvencions per al patrocini publicitari del municipi de Deltebre ¿exercici 2016-, exposades al públic pel termini de 20 dies, mitjançant publicacions al BOPT núm. 117, de data 20 de juny de 2016, al DOGC núm. 7142, de data 15 de juny de 2016 i al diari l'Ebre de data 17 de juny de 2016, d'acord amb el previst a l'article 124 del Decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, no presentant-se reclamacions ni al·legacions, aquestes s'entenen aprovades definitivament i en compliment de l'esmentat article es publica seguidament el text íntegre de les referides Bases a efectes de la seva entrada en vigor.

Contra les expressades bases els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, si bé prèviament caldrà comunicar a aquest Ajuntament el fet de la interposició del recurs. No obstant això, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera procedent.

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE - EXERCICI 2016

1.- OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions atorgades per activitats de patrocini publicitari del municipi de Deltebre que es descriuen a les presents bases i convocatòria, les quals fomentin i facin difusió del municipi de Deltebre en l'àmbit, de Catalunya, de l'Estat i en l'europeu, per mig de la incorporació de publicitat estàtica a la carrosseria de vehicles de transport de terrestre de mercaderies.

Per mig de les presents bases es regulen i fixen els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament, així mateix es convoca la subvenció.

2.- RÈGIM JURÍDIC

Les subvencions a persones físiques o jurídiques, pel desenvolupament de les activitats subvencionables de Deltebre es regulen per les normes que s'indiquen tot seguit:

- Les presents Bases i convocatòria.

- La Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887-2006, de 21 de juliol.

- Decret 179-1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

- Decret legislatiu 2-2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.

- Llei 7-1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local en tot allò considerat com a norma bàsica.

- Reial decret legislatiu 2-2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

- La Llei 30-1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions publiques i procediment administratiu comú.

3.- FINALITATS

Per tal de donar compliment als objectius estratègics de l'Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic, aquestes subvencions hauran de fomentar la projecció del municipi cap a l'exterior per mig del patrocini publicitari.

4.- BENEFICIARIS i ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

Són beneficiàries de les subvencions per activitats de patrocini publicitari del municipi de Deltebre, les persones físiques o jurídiques que empadronades o amb seu social al municipi de Deltebre que reuneixin els requisits previstos en els presents bases reguladores i duguin a terme l'activitat subvencionada.

Les persones beneficiàries hauran de ser els titulars dels vehicles destinats a transport terrestre de mercaderies per mig dels quals es realitza l'activitat subvencionable de patrocini publicitari del municipi de Deltebre.

L'activitat subvencionable consisteix en la realització d'un patrocini publicitari del municipi de Deltebre, de forma voluntària, per mig de la instal·lació d'imatges visibles a les carrosseries dels vehicles de transport terrestre de mercaderies. Les imatges, logos o altres que han de servir per tal de fer el patrocini publicitari del municipi de Deltebre, hauran de ser consensuades amb l'ajuntament de Deltebre per tal de ser aptes als efectes d'atorgar la subvenció.

5. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA i IMPORT SUBVENCIONABLE

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec de la dotació reservada de la partida pressupostària 48000.23103 ¿INCENTIUS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I PER LA MILLORA IMATGE DE POBL E' aprovada al pressupost de l'Ajuntament de Deltebre per a l'exercici 2016.

Serà subvencionable fins el 80% del cost de l'activitat subvencionable i amb un import màxim de 800€ per sol·licitant, tenint en compte que les subvencions s'atorgaran fins a l'esgotament de la dotació reservada a la partida pressupostària assignada.

6. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS, DESTINATARIS.

Podran ser destinataris de les subvencions regulades en les presents bases aquelles persones físiques o jurídiques que empadronades o amb seu social al municipi de Deltebre que reuneixin els requisits previstos en els presents bases:

- Siguin titulars dels vehicles, o en tot cas que siguin socis de les cooperatives que tenen la titularitat dels vehicles destinats a transport terrestre de mercaderies.

- En cas de no ser els titulars dels vehicles, que disposin d'autorització pel representant o la persona amb poders per contractar de la cooperativa titular dels vehicles als efectes de poder inserir la publicitat al vehicle estat.

- Que els vehicles reuneixin totes les condicions legals necessàries per a dur a terme el transport terrestre de mercaderies i que estiguin actualment en actiu-en ús.

- Tenir seu social o estar (la persona sòcia o titular) empadronada a Deltebre.

- Prendre el compromís d'inserir en lloc visible del vehicle-s el patrocini publicitari per mig del material gràfic (emblema) de l'ajuntament de Deltebre durant un termini superior a un any. El material i el disseny seran proporcionats per l'ajuntament de Deltebre i la seva instal·lació al vehicle la dirà a terme també l'ajuntament de Deltebre o bé qui aquest contracti a tal efecte.

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Deltebre i amb l'Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions.

- No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere d'acord amb l'art. 11 de la Llei 17-2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament.

7. CONDICIONS GENERALS

Les subvencions que es regulen en les presents bases resten sotmeses als condicionants següents:

- La subvenció no es podrà invocar com a precedent.

- La subvenció en el present cas serà dinerària d'acord amb l'article 3 del Reglament de la Llei General de Subvencions.

- Cada destinatari podrà presentar sol·licitud i obtenir subvenció per un o més patrocinis d'acord amb aquestes bases de convocatòria.

- Serà subvencionable l'activitat la qual fomenti i faci difusió del municipi de Deltebre en l'àmbit, de Catalunya, de l'Estat i en l'europeu, per mig de la incorporació de publicitat estàtica a la carrosseria de vehicles de transport de terrestre de mercaderies.

8. MODELS NORMALITZATS i BASES

El text íntegre de les presents Bases reguladores, a banda de la publicació preceptiva al BOP de Tarragona, es podrà trobar a la pàgina web de l'Ajuntament de Deltebre mentre es mantingui la seva vigència, així mateix, al Sistema Nacionalde Publicidad de Subvenciones es publicarà allò que sigui preceptiu d'acord amb la LGS.

Els models normalitzats per sol·licitar les subvencions que es regulen els les presents Bases es poden sol·licitar a l'Espai d'Atenció Ciutadana (EAC) de l'Ajuntament de Deltebre en horari d'atenció ciutadana (de 08.30h-14.00h) o bé descarregar des de la pàgina web de l'Ajuntament de Deltebre.

Per mig d'aquest model normalitzat les persones sol·licitants es comprometran a realitzar el patrocini publicitari, durant el termini mínim d'un any, per mig de la inserció de publicitat estàtica en el vehicle-s de transport terrestre de mercaderies i de dur-la en tots els seus desplaçaments amb la finalitat de fer-ne un màxim de difusió.

9. RÈGIM DE LA CONCESSIÓ

La concessió s'efectuarà mitjançant un règim de concurrència competitiva entre totes les sol·licituds que s'hagin presentat de forma prèvia a la data màxima de presentació de sol·licituds i a la resolució.

10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació mínima necessària per a sol·licitar la subvenció serà la següent:

- Instància de sol·licitud de subvenció acompanyada de Caldrà aportar memòria explicativa de l'activitat subvencionable on s'exposi, preferentment amb imatges gràfiques, la forma d'instal·lació, i totes les seves característiques (disseny, imatge, dimensions, material, suport...). Les imatges, logos o altres que han de servir per tal de fer el patrocini publicitari del municipi de Deltebre, hauran de ser consensuades amb l'ajuntament de Deltebre per tal de ser aptes als efectes de sol·licitar la subvenció. Si es prefereix es pot optar per la utilització del la imatge corporativa de l'ajuntament.

- Declaració responsable que indiqui el compromís de dur a terme el patrocini publicitari com a mínim durant el període d'un any.

- Documentació del vehicle per mig del qual es realitzarà l'activitat de patrocini publicitari, en cas de vehicle articulat es requerirà la documentació dels dos vehicles (fixa tècnica, permís de circulació i targeta de transport)

- Autorització expressa, per part del titular del vehicle o representant legal de la cooperativa, per al cas que l'ajuntament sigui requerit per una altra administració amb la finalitat d'aportar les dades del vehicle ho pugui fer.

- Documentació que acrediti que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agencia Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social (no caldrà presentar aquesta documentació si s'autoritza a l'Ajuntament de Deltebre a consultar aquesta informació) i es realitza declaració responsable d'estar al corrent de les esmentades obligacions.

- Còpia confrontada o original i còpia de la documentació següent (únicament si aquesta no està en poder de l'Ajuntament de Deltebre):

- Persones físiques: DNI- de la persona sol·licitant

- Persones jurídiques: CIF de la persona sol·licitant i DNI-NIE del representant legal

En cas de resultar beneficiari o beneficiària, es requerirà la presentació de la documentació acreditativa ja referenciada en la declaració responsable, sempre i quan no consti en els registres de l'Ajuntament o hagi pogut ser consultada per aquest.

11. TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds serà efectiu a partir de la data d'aprovació inicial de les bases i convocatòria i fins el 30 de setembre de 2016 o fins esgotament de la dotació pressupostària. Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini establert no serà admesa a tràmit.

El criteri per determinar l'ordre d'accés a la subvenció, quan sigui necessari, serà l'ordre de presentació de les sol·licitud, amb tota la documentació complerta i correcta, en l'EAC de l'ajuntament de Deltebre i fins a l'esgotament de la partida pressupostària assignada.

12. LLOC DE PRESENTACIÓ

Les sol·licituds amb la documentació referida s'hauran de presentar al Registre de l'Espai d'Atenció Ciutadana (EAC) de l'Ajuntament de Deltebre de dilluns a divendres en horari d'atenció a la ciutadania (de 8.30h a 14.00h).

També es podrà efectuar la presentació electrònica de la sol·licitud, els formularis s'hauran d'emplenar a traves de la seu electrònica de l'Ajuntament de Deltebre seguint les instruccions indicades al portal de tràmits.

13. CRITERIS OBJECTIUS PER A L'ADJUDICACIÓ

Per a l'adjudicació es tindrà en compte els següents criteris objectius:

Criteris Puntuació

Espai destinat a la publicitat (en m2) 1 punt per cada 0,50 m2

Destins-rutes habituals del vehicle (àmbit de Catalunya) 1 punt per cada província

Destins-rutes habituals del vehicle (àmbit de estatal) 2 punts per cada CA

Destins-rutes habituals del vehicle (àmbit europeu) 3 punts Estat-País

La valoració final que s'atorgarà al projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en cada criteri. La valoració es realitzarà per mig d'un informe tècnic on es reflectirà l'aplicació dels criteris que donen lloc a la conclusió del mateix.

14. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

La quantia de la subvenció màxima que s'atorgarà per projecte serà aquella que resulti del repartiment de la consignació pressupostària de forma proporcional a la puntuació obtinguda. Un cop determinat el nombre total de punts obtinguts, d'acord amb els criteris de valoració i els projectes, s'aplicarà la següent fórmula:

Import a subvencionar = (Total consignació-Total punts) x Punts del projecte que es valora

18. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ

El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant i d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

Publicació

La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler d'edictes electrònic i al web municipal, així mateix es publicarà a la Base del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. El termini per presentar sol·licituds començarà a comptar l'endemà de l'aprovació inicial de les presents bases i serà efectiu fins el 30 de setembre de 2016.

Un cop obert el termini de presentació de les sol·licituds les persones interessades hauran de presentar, dins del termini indicat, la sol·licitud de subvenció acompanyada de la documentació que s'hi estableixi.

Instrucció del procediment

1.- El personal de l'Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic serà el competent per instruir el procediment de concessió de les subvencions que són objecte d'aquestes bases i convocatòria i realitzarà d'ofici les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals es formularà la corresponent proposta de concessió. En aquest sentit, també serà el competent de la tramitació íntegra de l'expedient, a excepció de la valoració, tal i com indica la clàusula 3 del present apartat.

2.- Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que compti amb tota la documentació requerida en les presents Bases. En cas de no comptar amb tota la documentació necessària es procedirà a requerir a les persones interessades per tal que esmenin els defectes atorgant-los, a tal efecte, un termini màxim de 10 dies a comptar des de l'endemà de la recepció del requeriment. Transcorregut el termini per esmenar les deficiències sense que les persones interessades hagin presentat la documentació sol·licitada se les considerarà desistides en la seva sol·licitud i l'òrgan competent ordenarà l'arxiu de l'expedient en el termini màxim de 3 mesos.

3.- Quan l'expedient sigui complert, atès que el procediment de concessió de les subvencions és en règim de concurrència competitiva, es realitzarà la comparació i avaluació de les sol·licituds presentades per mig de l'aplicació dels criteris de valoració establerts en les presents Bases i s'emetrà un informe tècnic de l'Àrea de dinamització Econòmica i Enfocament Turístic amb la puntuació obtinguda per cadascuna de les sol·licituds.

4.- Amb fonament a l'informe tècnic sobre les sol·licituds, el-la Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic, formularia proposta de resolució que elevarà a l'òrgan concedent per a la seva resolució efectiva.

5.- L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes serà la Junta de Govern Local.

6.- El termini màxim de resolució serà de dos mesos des de la data de finalització de la presentació de sol.licituds, entenent-se desestimada sinó es resol en aquest termini.

7.- Les subvencions s'adjudicaran, amb el límit fixat en la present convocatòria i dins del crèdit disponible.

19. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

1.- L'acceptació de l'ajut es farà mitjançant un document, signat per la persona que sigui representant legal del destinatari, pel qual es comprometrà a complir totes les condicions que es demanen en aquestes bases. Així mateix, s'entendrà acceptada si, dins del termini d'un mes a partir de la recepció de l'indicat acord, no manifesten res en contra.

2.- L'atorgament de les subvencions s'ha d'ajustar al règim d'incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.

- Fer l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

- Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la resta de la normativa aplicable.

- Acreditar, amb anterioritat a l'atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

- Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament i les seves entitats municipals, un cop exhaurits els terminis.

- Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi després de l'atorgament i durant el període d'execució del projecte (presentant la deguda reformulació del projecte i-o reintegrant els fons rebuts en el cas de la suspensió de l'activitat i-o, en el cas que sigui necessària, la renuncia corresponent).

- Justificar l'activitat realitzada així com, la realització de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

- Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que realitzi l'ajuntament de Deltebre.

- Disposar de la documentació comptable que puguin exigir els òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d'inspecció i control.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

- Declarar les subvencions rebudes de l'Ajuntament o d'altres administracions o ens públics per a la mateixa activitat o projecte.

- Declarar quin règim d'IVA li és aplicable.

- Donar compliment a la Llei 19-2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon governen els termes en que li sigui aplicable.

- Comunicar a l'Ajuntament en la forma i en el moment que es determini, d'acord amb la Llei 19-2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, si s'escau.

- Declarar no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentencies fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17-2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

Les persones beneficiàries de subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que estableix la normativa.

L'Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civils, mercantils, laborals o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a que quedin obligats les beneficiaries.

20. PAGAMENT

El pagament de la subvenció resta condicionat a l'acceptació de la subvenció per les persones beneficiàries que s'efectuarà en un mínim de 30 dies des de la data de resolució o acord d'atorgament de la subvenció prevista en la base 21.

L'import màxim subvencionable és del 80% del cost de l'activitat subvencionada i en tot cas l'import subvencionat no superarà els 900,00.-€ per sol·licitant i anualitat.

En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. Es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de la persona beneficiària i sota la seva responsabilitat.

21. JUSTIFICACIÓ I CONTROL

L'Ajuntament pot comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, que s'està duent l'activitat subvencionable, la persona beneficiària de la subvenció haurà de donar lliure accés per la comprovació.

La persona beneficiària de la subvenció haurà d'aportar la justificació de l'activitat subvencionada a qualsevol de les oficines del registre general de l'EAC de l'Ajuntament i en un termini no superior a dos mesos des de la data de resolució o acord d'atorgament de la subvenció i també un cop finalitzat el termini mínim d'un any durant el qual s'ha de mantenir la inserció del patrocini publicitari.

En cas que exhaurit el termini de justificació la subvenció atorgada no s'hagi justificat d'acord amb les disposicions d'aquestes bases o de la resolució d'atorgament, es considerarà que la persona beneficiària renúncia a la subvenció atorgada, sense cap tràmit de reclamació ni recordatori i es procedirà al tancament de l'expedient, previ reintegrament, si s'escau, de les quantitats pagades de forma proporcional al termini mancat de justificació.

La justificació de l'activitat subvencionada es realitzarà per mig de la inspecció per part dels tècnic municipals, per mig de l'aportació de documentació acreditativa de les rutes efectuades pels vehicles en els quals s'ha inserit la publicitat i per qualsevol altre mitjà que a criteri dels tècnics de l'ajuntament de Deltebre, resulti idoni o necessari per tal de justificar que s'ha donat compliment a l'objectiu i finalitats del patrocini publicitari. Així mateix, caldrà aportar les factures corresponents a la despeses que es subvencionen.

El personal de l'Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic revisarà i vetllarà per la correcta justificació de les subvencions atorgades.

La no realització de l'activitat subvencionada o l'incompliment de les condicions que van ser considerades per a l'atorgament de la subvenció, així com la manca de justificació o la justificació incompleta o incorrecta de l'activitat subvencionada, pot comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció per part del beneficiari-a, d'acord amb el que s'estableix a la base següent.

22. REINTEGRAMENT

Sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats que pugin correspondre, l'Ajuntament exigirà el reintegrament total o parcial de la subvenció atorgada en els casos d'incompliment següents:

- De l'obligació de justificació.

- De la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

- De les condicions especials imposades a la modalitat corresponent o d'altres de considerades per a l'atorgament de la subvenció.

- De les condicions imposades a les persones beneficiàries amb motiu de la concessió de la subvenció.

- De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents.

- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l'ajuntament.

Per a fer efectius aquests imports i en el seu cas els corresponents interessos de demora, a manca del seu reintegrament voluntari per part de l'interessat es procedirà per la via de constrenyiment.

23. OBLIGATS AL REINTEGRAMENT

En el cas d'entitats o associacions respondran solidàriament els membres que gaudeixin de la condició de beneficiaris, membres o socis.

Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplertes, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d'ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors que hagin cessat en les seves activitats.

24. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Són obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions, a més de les especificades en les presents bases:

- Sotmetr e's a les actuacions de comprovació i de control financer que s'estableixin per part de l'Ajuntament de Deltebre, així com, per part dels òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, si s'escau, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

- Conservar els documents justificatius d'aplicació de la subvenció mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

- Disposar dels estats comptables, llibres de comptabilitat, registres diligenciats i altres documents auditats, en conformitat amb la legislació mercantil o sectorial aplicable al beneficiari en cada cas.

També són obligacions de les persones beneficiàries:

- Vetllar per la conservació en bon estat del sistema-suport de publicitat estàtica.

- Comunicar de forma immediata, a l'ajuntament de Deltebre, quan el sistema-suport de publicitat estàtica inserit es trobi en mal estat de conservació.

- En cas que el sistema-suport de publicitat estàtica s'hagi deteriorat, dur a terme les actuacions necessàries per tal que, en el termini mínim, es procedeixi a la seva reposició per part de l'ajuntament de Deltebre.

25. INFRACCIONS I SANCIONS

Respecte les infraccions i sancions serà aplicable allò previst Llei General de Subvencions i el reglament que la desenvolupa.

26. RÈGIM JURÍDIC

En tot allò no previst en aquestes bases resultaran amb el què preveuen les Bases Generals de Subvencions de l'Ajuntament de Deltebre, Bases d'execució del Pressupost de l'Ajuntament de Deltebre exercici 2016 i la Llei 38-2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la llei general de subvencions.

Deltebre, 31 d'agost de 2016.

El secretari actal., David Torres Fabra.

Marketing y publicidad
Transporte
Transporte y vehículos
Dinamización económica
Justicia