Bases reguladores del concurs de pastissos i postres de la Fira de la Maduixa 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 28/03/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

EDICTE

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament (actuant per delegació de l'Alcaldia), va acordar, en sessió del 20 de març de 2017 el següent:

Primer. Aprovar les bases reguladores del 9è concurs popular de postres i pastissos del maduixot de Sant Cebrià de Vallalta, les quals caldrà diligenciar als efectes escaients.

Segon. Aprovar en fase AD l'import de 200 EUR amb càrrec a l'aplicació pressupostària 430.22699 en concepte de valoració econòmica dels premis a gaudir pels guanyadors/ores en el marc del concurs popular de postres i pastissos del maduixot de Sant Cebrià de Vallalta que se celebrarà en el marc de la Fira de la Maduixa per a l'any 2017.

Les bases i la resta de la documentació es podrà trobar a la web municipal www.stcebria.cat.

Sant Cebrià de Vallalta, 21 de març de 2017 L'alcaldessa, Sònia Scafa Álvarez

No hay voces...