Bases reguladores de la convocatòria de concessió de beques i ajuts per a la continuïtat educativa per a l'alumnat de Sant Adrià de Besòs, curs 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 26 de maig 2017, va adoptar el següent acord:

1. 'Aprovar inicialment les Bases que han de regular la convocatòria de concessió de beques i ajusts per a la continuïtat educativa per l'alumnat de Sant Adrià de Besòs, curs 2017-18.

2. Sotmetre a informació pública aquestes normatives per un termini de vint dies, mitjançant anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA perquè es puguin presentar reclamacions o al·legacions. En el cas que no se'n presentin, aquestes Bases s'entendran aprovades definitivament.

3. Simultàniament al termini d'exposició pública de les Bases, es podran presentar sol·licituds de subvencions d'acord amb l'establert a les mateixes Bases, si bé l'atorgament de subvencions s'ajornarà en el cas que es presentin reclamacions o al·legacions.

CONVOCATÒRIA DE BEQUES I AJUTS PER A LA CONTINUÏTAT EDUCATIVA PER L'ALUMNAT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS. CURS 2017-18.

1. Objecte.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts o beques destinats a aquell alumnat de Sant Adrià de Besòs que vol continuar estudiant després d'haver acabat l'Educació Secundària Obligatòria i sempre que no hagi adquirit una titulació superior a la de graduat en ESO. L'ajut té la intenció de becar qualsevol dels cursos que permetin obtenir la titulació immediatament superior a la de l'ESO (Batxillerat, Tècnic en grau mitjà, PFI...).

2. Dotació econòmica.

La dotació econòmica per a aquesta convocatòria anirà a càrrec de la partida pressupostària 101.3260.48100, 'Premis i Beques', del pressupost municipal de 2017, i tindrà un límit màxim de 21.000 EUR. En el cas que l'import total dels ajuts atorgats sobrepassi aquesta quantitat, es farà un prorrateig a cadascuna de les persones que en tenen dret.

3. Concepte dels ajuts i beques.

Els ajuts ho seran pel concepte de despeses del curs, i fins un màxim total de 21.000 EUR.

Els criteris per a la distribució dels ajuts serà la següent: < 50 Kms. = o > 50 kms. BATXILLERAT 300 CICLES FORMATIUS DE QUALSEVOL FAMÍLIA EXCEPTE LA D'ACTIVITATS 300 600 FÍSIQUES I ESPORTIVES CICLE FORMATIU DE LA FAMÍLIA D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 600 900 PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 200

Els quilòmetres fan referència a la distància del municipi de Sant Adrià de Besòs al centre escolar d'un altre municipi on es faci el curs.

En el cas que el nombre de beneficiaris sobrepassi la quantitat total assignada, es prorratejarà l'import de les beques a concedir entre l'alumnat sol·licitant amb dret a rebre-les.

4. Beneficiaris.

Podrà optar a aquests ajuts l'alumnat que com a màxim el dia 31 de desembre del 2017 hagi complert 21 anys, que vulgui continuar estudiant després d'acabar l'ESO i que compleixi els requisits següents:

a) Estar empadronat a Sant Adrià de Besòs des de fa com a mínim un any.

b) Que hagi presentat sol·licitud de beca al MECD per al curs 2017-18.

c) Que no repeteixi el curs, tret que el fet d'haver de repetir sigui per causes justificades i degudament acreditades.

d) Que els ingressos de les famílies de l'alumne sol·licitant estiguin per sota del varem establert a la Taula d'Ingressos de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

La Taula d'ingressos familiars màxims, equivalents a 3,3 vegades l'IRSC és la següent:

Unitat familiar:

1 membre: 26,293,51 EUR anuals.

2 membres: 27.082,31 EUR anuals.

3 membres: 27.984,78 EUR anuals.

4 membres o més: 28.731,62 EUR anuals.

En el cas de famílies nombroses o monoparentals, aquesta xifra s'incrementarà en un 10%.

5. Procediment de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds s'hauran de presentar al registre municipal de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, adreçades a la Regidoria d'Educació, i s'adjuntarà la documentació que s'especifica a continuació:

' Fotocòpia del DNI de l'alumne/a.

' En el cas de menors, fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor legal.

' Fotocòpia de la llibreta bancària amb les dades de l'alumne/a.

' Fotocòpia del llibre de família o document que acrediti la representació legal, en cas de menors d'edat.

' Fotocòpia del certificat d'escolaritat o bé el certificat de qualificacions del darrer curs escolar.

' Fotocòpia sol·licitud de beca al MECD.

' Certificat de la matrícula escolar o bé del resguard del centre on es realitzarà el curs 2017-18.

' Fotocòpia de la declaració de renda corresponent a l'exercici de 2016 document que justifiqui l'exempció de fer-la.

' Formulari normalitzat de la sol·licitud (1.1) i el full de les dades de domiciliació bancària annex a la sol·licitud (1.2).

' Fotocòpia del carnet de família monoparental o nombrosa.

Al presentar la sol·licitud d'aquests ajuts, s'autoritza expresament a l'Ajuntament a consultar les dades d'ingressos de qualsevol membre de la família, major de 16 anys, en aquells casos en que s'al·legi que no es té l'oblilgació de fer la declaració d'Hisenda.

En cas que una sol·licitud es presenti sense algun dels documents que l'ha d'acompanyar, l'Ajuntament es reserva la potestat de concedir 10 dies al sol·licitant per tal que la completi. Passat aquest termini l'esmentada sol·licitud quedarà exclosa de la convocatòria per causa d'incompliment de forma.

La sol·licitud es farà d'acord amb el model que es pot trobar:

' A la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs accedint-hi des del web municipal www.sant-adria.net.

A l'Oficina Municipal d'Escolarització.

' Al Registre General de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

6. Terminis.

La sol·licitud i la documentació que l'ha d'acompanyar es podran presentar des del dia del 15 al 29 de setembre, ambdós inclosos, al Registre General de l'Ajuntament.

La comissió de valoració es reunirà en el termini màxim d'un mes després de la finalització del període de presentació de sol·licituds, les valorarà i farà la proposta de concessió d'ajuts.

La resolució d'atorgament dels ajuts l'haurà de fer l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de la proposta de concessió emesa pel tribunal de valoració de sol·licituds. Contra aquesta resolució, que es farà pública a la web de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (http://www.sant-adria.net) es podrà presentar reclamació o al·legació durant un termini de 10 dies, transcorreguts els quals la resolució serà ferm.

En cas de presentar-se reclamacions o esmenes, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs les resoldrà en un termini de 10 dies, a comptar des de la finalització del període de presentació de les mateixes. Aquesta resolució posarà fi a la via administrativa.

7. Comissió de valoració.

La comissió presidit pel Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, tindrà la composició següent:

' 2 Representants de la Regidoria d'Educació, entre els que hi serà el Regidor d'Educació, que presidirà el tribunal.

' 2 Representants del sector famílies dels centres d'educació secundària.

' 2 Representants dels Serveis Socials municipals.

' 2 Representants del Departament d'Ensenyament.

La comissió de Valoració valorarà les sol·licituds i farà la seva proposta, en funció de la normativa establerta en aquestes bases, a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,

La Junta de Govern, vista la proposta de la Comissió de Valoració, adoptarà la resolució de concessió d'ajuts i beques d'objecte d'aquesta convocatòria.

La comissió de valoració es reserva el dret de declarar la convocatòria deserta.

Un cop emesa la resolució per part de l'Ajuntament, el Tribunal donarà a conèixer els resultats d'aquesta convocatòria al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i es comunicarà oportunament a tots els alumnes participants mitjançant la pàgina WEB de l'ajuntament http://www.sant-adria.net.

8. Altres disposicions.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es reserva el dret de revocar la seva decisió si, posteriorment a la concessió dels ajuts, es comprova que alguna documentació lliurada per un sol·licitant receptor de l'ajut no es correspon a la realitat. En aquest cas, el beneficiari haurà de reintegrar l'import de l'ajut concedit.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs podrà fer ús de les dades extretes de la convocatòria, tot mantenint respecte per la legislació vigent relativa a la protecció de dades.

La participació en aquesta convocatòria de beques i ajuts suposa la plena acceptació de les bases que la regulen.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs garanteix el tractament correcte de les dades demanades als participants, segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Sant Adrià de Besòs, 29 de maig de 2017 L'alcalde, Joan Callau i Bartolí

Familia
Educación
Escuelas
Deporte
Familia monoparental
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales