Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per als alumnes que assisteixin a llars d¿infants, curs 2017-2018. Text. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2017-04636

Consell Comarcal del Baix Ebre

ANUNCI

El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 26 de maig de 2017, ha aprovat inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per alumnes que assisteixin a llars d'infants, públiques o privades de la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2017-2018.

Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d'anuncis de la corporació, així com una referència de l'anunci anterior al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'acord exprés, de conformitat amb l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, amb el següent text:

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics de caràcter individual per a l'assistència a llars d'infants, curs escolar 2017-2018

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament d'ajuts econòmics per alumnes que assisteixin a llars d'infants, públiques o privades de la comarca del Baix Ebre, degudament autoritzades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tal de contribuir al pagament de l'assistència a llars d'infants, amb l'objectiu de garantir un correcte procés d'escolarització i aconseguir una plena integració dels infants dins del sistema educatiu.

2. Finançament de la convocatòria

Amb càrrec a la partida 2017-326-48002 del pressupost i, si s'escau, la corresponent partida pressupostària de l'exercici vinent.

L'atorgament d'aquests ajuts quedarà supeditat a la disponibilitat pressupostària.

3. Beneficiaris i requisits generals

Poden sol·licitar l'ajut per a l'assistència a llars d'infants els alumnes, empadronats a la comarca del Baix Ebre que assisteixin a llars d'infants, públiques o privades de la mateixa, degudament autoritzades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o a escoles rurals que tinguin implantat el primer cicle d'educació infantil mitjançant la signatura del corresponent conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Queden exclosos els alumnes que assisteixen a centres de suport familiar, ludoteques o altres centres que no estiguin autoritzats pel Departament d'Ensenyament.

Requisits generals:

- Hauran de presentar la sol·licitud i la documentació de l'article 4 en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria davant la llar d'infants corresponent.

- No rebre cap altre ajut pel mateix concepte, d'altres administracions o d'un altre ens públic o privat.

- No superar el llindar de renda. Amb caràcter general podran accedir a la convocatòria les famílies que tinguin una renda familiar per sota del llindar següent, tenint en compte el nombre de membres computables de la unitat familiar:

Membres computables de la unitat familiar Llindar màxim per accedir a la convocatòria

Unitats familiars de 2 membres 13.451,60 ¬

Unitats familiars de 3 membres 14.951,60 ¬

Unitats familiars de 4 membres 16.451,60 ¬

Unitats familiars de 5 membres 17.951,60 ¬

Unitats familiars de 6 membres 19.451,60 ¬

Unitats familiars de 7 membres 20.951,60 ¬

Unitats familiars de 8 membres 22.451,60 ¬

Unitats familiars de 9 membres 23.951,60 ¬

- No superar el llindar de volum de negoci. Podran optar als ajuts les unitats familiars amb un volum de negoci no superior a 155.000¬, calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.

- No superar el llindar de rendiments patrimonials. Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700¬.

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500¬ dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, ni tampoc aquelles prestacions d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.

- Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no superi els 42.900 ¬. En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Coeficient Any revisió

0,43 2003

0,37 2004

0,30 2005

0,26 2006

0,25 2007

0,25 2008

0,26 2009

0,28 2010

0,30 2011

0,32 2012

0,34 2013

0,36 2014

0,38 2015

0,40 2016

- Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l'habitatge habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130 ¬ per cada membre computable.

Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d'aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l'ajut.

Per la naturalesa de l'ajut i l'especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de becari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38-2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Sol·licitud i documentació del beneficiari de l'ajut

Els interessats presentaran les seves sol·licituds, d'acord amb el model establert, davant la llar d'infants, juntament amb la documentació necessària que acrediti la situació econòmica i familiar, i la corresponent documentació annexa d'acord amb allò que disposen les següents clàusules:

4.1. Documentació comuna obligatòria

a) Model normalitzat de sol·licitud degudament complimentat pel representant legal de l'alumne-a.

La presentació de la sol·licitud de l'ajut implica l'autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui sol·licitar les següents dades relatives a la renda, patrimoni familiar i convivència, si s'escau.

- A l'apartat de dades de la unitat familiar, caldrà declarar tots els membres de la unitat familiar que conviuen al domicili amb el nom, cognoms, DNI-NIE.

- Quan es detecti una errada substancial en les dades de convivència de la unitat familiar, el Consell Comarcal podrà obtenir aquestes dades de l'EACAT, a través de la Via Oberta.

Altres consideracions

- Si sol·licita l'ajut més d'un membre de la família, es farà en un únic imprès.

- Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la sol·licitud indicant per quins serveis socials són ateses.

b) Fotocòpia del DNI-NIE de tots els membres de la unitat de convivència o, en el cas de no disposar-ne, el certificat de naixement o llibre de família. En cas de presentar NIF o certificat de registre de la Unió Europea, caldrà adjuntar fotocòpia del passaport o document on consti la fotografia. En el cas dels membres estrangers d'una unitat familiar, la presentació del passaport no serà vàlida a efectes de la valoració ordinària de la sol·licitud.

c) Volant de convivència o d'empadronament, expedit per l'ajuntament corresponent.

d) Declaració de renda de l'exercici 2016 dels membres computables de la unitat familiar.

En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos:

- Fotocòpia de l'informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social

- Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en què consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.

- Les persones que percebin la renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.

- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i la seva quantia actualitzada.

e) En el cas que el Consell Comarcal ho cregui oportú, podrà requerir altra documentació necessària per a la valoració de la situació socioeconòmica de la unitat familiar.

4.2. Documentació comuna no obligatòria

Acreditació de situacions específiques de la unitat familiar

a) Família nombrosa. Caldrà acreditar la circumstància amb una fotocòpia del títol de família nombrosa, vigent en el moment de la seva presentació.

b) Família monoparental ¿quan la família està formada pel mare-pare sol-a amb infant-s, sempre que aquest-s convisqui-n amb aquell o aquella. L'acreditació es farà mitjançant el títol de família monoparental. El títol haurà de ser vigent en el moment de la seva presentació.

c) Infants en acolliment. S'acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència.

d) Discapacitat de l'alumne o alumna o germans: s'acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d'altres comunitats autònoms.

e) Conveni, sentència de divorci o l'acta final de mediació del Departament de Justícia.

f) Document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament.

g) Les sol·licituds susceptibles d'informe social, preferentment, hauran d'anar acompanyades pel mateix en el moment de la seva presentació.

5. Sol·licitud i documentació a aportar per les llars d'infants

El responsable de la llar d'infants presentarà les sol·licituds dels interessats, amb la documentació corresponent, al registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre, en horari de 9h a 14h, juntament amb la següent documentació:

1) Relació dels alumnes matriculats que sol·licitin l'ajut per a l'assistència a llars d'infants, degudament segellada per la direcció de la llar d'infants, d'acord amb el model establert, en la que s'indicarà la quota mensual de cada alumne.

2) Documentació acreditativa de la situació legal de la llar d'infants on consti el número de registre del Departament d'Ensenyament.

3) Dades del número de compte per tal d'efectuar el pagament de l'ajut. Es pot acreditar per qualsevol mitjà que deixi constància del número i el seu titular.

No serà necessària la presentació de la documentació esmentada en el punt 2), quan s'hagi presentat al Consell Comarcal, juntament amb altres sol·licituds de convocatòries anteriors, d'acord amb el que disposa l'article 13 de la llei 39-2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. Terminis de presentació de sol·licituds

El període per presentar la sol·licitud serà del 3 al 31 de juliol de 2017. No s'admetrà cap sol·licitud fora d'aquest termini.

7. Criteris per a l'atorgament dels ajuts

Per a l'atorgament dels ajuts per a l'assistència a llar d'infants es tindrà en compte la puntuació general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar, les situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials.

Es podran atorgar ajuts del 35%, 50%, 75% o 100% sobre el cost de la quota mensual que la llar haurà comunicat prèviament al Consell Comarcal del Baix Ebre, que es mantindrà al llarg del curs. L'import de l'ajut concedit per alumne no superarà, en cap cas, els 125¬ mensuals.

L'import màxim de l'ajut dependrà del pressupost assignat i el nombre de sol·licituds favorables, amb un màxim d'11 mesos, excepte quan es tracti de llars d'infants rurals autoritzades per la Generalitat de Catalunya, que dependrà del calendari escolar establert pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En cas que l'adjudicació sigui posterior a l'inici de curs, l'ajut tindrà efectes retroactius.

Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar:

1. Per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau, el-la tutor-a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant (beneficiari de l'ajut), els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2016 o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:

a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: en aquests casos es consideraran membres de la unitat familiar únicament els sol·licitants, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d'aquests.

b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà actuar atenent al que s'estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d'ajuts escolars, de la llei 5-2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123-2.5.2008).

Càlcul de la renda familiar:

El Consell Comarcal del Baix Ebre calcularà la renda familiar per l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici 2016 de cada un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors a l'any 2016, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari dels quatre anys anteriors a integrar a la base imposable de l'estalvi

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat `prime r' anterior descrit a la lletra a), i del resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.

b) A l'efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es dedueix el cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família, que no incloguin els sustentadors principals.

7.1. Valoració del nivell de renda de la unitat familiar

Les sol·licituds presentades d'acord amb les bases s'avaluaran en funció del nivell de renda de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s'estableix un barem de fins a 70 punts. La baremació s'establirà d'acord amb el següent:

- Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts.

- Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 70 punts.

- Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es calcularà proporcionalment.

Renda límit = 1,5 * IRSC + (1.500,00 EUR x (MUF-1))

(IRSC) Índex de renda de suficiència de Catalunya

(MUF) Membre de la unitat familiar

7.2. Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per l'agregació dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s'hauran d'acreditar fefaentment, d'acord amb l'article 4.2.

Família nombrosa general 1,5 punt

Família nombrosa especial 3 punts

Família monoparental 1,5 punt

Família monoparental especial 3 punts

Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar 3 punts

Condició de discapacitat de l'alumne i-o germans de més d'un 33% 3 punts

Condició de discapacitat de l'alumne i-o germans de més d'un 65% 5 punts

7.3. Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.

Per aquest concepte, s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà perceptiu que l'alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s'acreditarà l'existència d'una necessitat social d'aquesta família. És necessari que l'alumne estigui inclòs en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social.

Situació de risc social 10 punts

Situació de risc social greu 15 punts

8. Procediment de tramitació

Un cop rebuda la sol·licitud per part dels professionals de l'Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal, es comprovarà que s'adjunti la documentació que es considera obligatòria per tramitar la sol·licitud.

Si la documentació és correcta i complerta es passarà a avaluació per al seu atorgament. En cas de mancar algun d'aquests documents obligatoris es sol·licitarà la seva esmena i, un cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit.

L'esmena de defectes o l'aportació de documentació s'ha de realitzar, previ requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. El termini d'esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de la notificació efectiva.

Si transcorre el termini fixat i no s'ha esmenat la documentació obligatòria, s'entendrà que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, d'acord amb l'article 21 de la Llei 39-2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9. Valoració dels ajuts

Les sol·licituds presentades d'acord amb les bases s'avaluaran en funció dels barems determinats a les clàusules 7.1., 7.2. i 7.3.

Ajuts del 35%, 50% i el 75% del cost de la llar d'infants

- Totes aquelles sol·licituds que no superin els llindars excloents esmentats a l'article 2c, i que no siguin susceptibles de rebre l'ajut al 100%, es calcularan per l'agregació dels punts obtinguts pels diferents conceptes especificats en els articles 7.1, 7.2 i 7.3. Fet aquest càlcul, les sol·licituds s'ordenaran de major a menor puntuació i es podran atorgar ajuts al 75%, 50% o 35% correlativament, fins esgotar reserva de crèdit destinada a aquest concepte.

Ajuts del 100% del cost de la llar d'infants - Requisits:

- No superar el llindar de renda familiar següent:

Membres computables de la unitat familiar Llindar de renda

Unitats familiars de 2 membres 5.780,64 ¬

Unitats familiars de 3 membres 6.780,64 ¬

Unitats familiars de 4 membres 7.780,64 ¬

Unitats familiars de 5 membres 8.780,64 ¬

Unitats familiars de 6 membres 9.780,64 ¬

Unitats familiars de 7 membres 10.780,64 ¬

Unitats familiars de 8 membres 11.780,64 ¬

Unitats familiars de 9 membres 12.780,64 ¬

- Assolir una puntuació de 14 punts en els àmbits socials dels articles 7.2 i 7.3.

10. Concessió dels ajuts

10.1. Dotació pressupostària

L'import màxim destinat als ajuts per a l'assistència a llars d'infants està condicionat a la partida pressupostària, d'acord amb el conveni signat amb la Diputació de Tarragona.

10.2. Adjudicació

L'adjudicació dels ajuts es durà a terme durant el curs escolar 2017-2018 i serà resolt pel president del Consell Comarcal d'acord amb l'informe de la Comissió Informativa Comarcal d'Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports.

11. Notificació

Les concessions i denegacions dels ajuts es notificaran, electrònicament, als sol·licitants a l'adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud, via e-NOTUM.

Totes les comunicacions relatives als ajuts amb les llars d'infants o ajuntaments, si s'escau, es realitzaran mitjançant e-NOTUM.

El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d'avís informant del dipòsit de la notificació, a l'adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que consti en el document d'autorització signat pel sol·licitant.

L'accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades requerirà la seva identificació mitjançant una contrasenya d'un sol ús, que s'enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats.

La notificació electrònica s'entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut cinc dies naturals sense que s'hagi accedit al seu contingut, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

12. Adjudicació per romanent de crèdit

En el cas que, un cop resolta la convocatòria d'ajuts i en el transcurs de l'exercici, per qualsevol circumstància, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podran atendre les sol·licituds que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, hagin quedat sense ajut.

13. Baixes i renúncies

Quan un alumne beneficiari de l'ajut per a l'assistència a llars d'infants renunciï a l'ajut o es doni de baixa, parcial o definitiva, de la llar d'infants, els responsables de la llar d'infants corresponent, comunicaran el fet al Consell Comarcal del Baix Ebre el mateix dia de produir-se la circumstància, d'acord amb el model establert. Aquest fet implicarà la pèrdua de l'ajut a partir de la data de la seva comunicació.

En el cas de trasllats dins de la comarca, la llar d'infants de procedència haurà de comunicar la data de la baixa definitiva i la llar d'infants de destí haurà de comunicar la nova quota a pagar per l'alumne, així com la data de la matrícula, d'acord amb els models establerts.

14. Justificació i pagaments dels ajuts

La justificació mensual dels ajuts la tramitarà el responsable de la llar d'infants corresponent i en el seu detriment l'ajuntament corresponent, d'acord amb el model establert.

Les justificacions es faran arribar mensualment a l'Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal abans del dia 10 del mes següent al que es justifica, a l'apartat instància genèrica, a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre http:--www.seu-e.cat-web-ccbaixebre. L'última setmana de cada mes, i sempre i quan hi hagi disponibilitat de tresoreria, es realitzaran els pagaments de totes aquelles justificacions presentades del dia 11 del mes anterior al dia 10 del mes en curs.

El pagament dels ajuts es realitzarà en funció de la justificació mensual presentada, al número de compte bancari indicat en l'imprès corresponent, titularitat de la llar d'infants o ajuntament corresponent.

En casos excepcionals, es podrà realitzar el pagament a les famílies interessades, previ consentiment del Consell Comarcal del Baix Ebre.

15. Control i inspecció

- Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s'escau, els requereixin el Consell Comarcal del Baix Ebre o la Diputació de Tarragona, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d'òrgans competents.

- El Consell Comarcal podrà verificar la veracitat de les dades de la documentació adjunta a la sol·licitud de l'ajut. L'incompliment dels requeriments establerts en la convocatòria, així com la falsedat de dades, podrà originar la revocació de les quantitats concedides.

- El beneficiari de l'ajut i els centres educatius estan obligats a permetre que els agents que el Consell Comarcal determini, comprovin, pels mitjans que considerin oportuns, que les quantitats atorgades s'apliquen a la finalitat prevista en aquesta convocatòria.

- L'obtenció d'un ajut no pressuposa l'obtenció d'ajuts educatius en cursos posteriors.

16. Revisió de sol·licituds

A petició dels interessats, es podran revisar les sol·licituds. La sol·licitud de revisió haurà d'estar degudament argumentada i acompanyada de tota la documentació que justifiqui el motiu pel qual es demana la revisió. La data màxima per sol·licitar la revisió de l'ajut serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la concessió o denegació de l'ajut.

Les reclamacions es resoldran en el termini màxim de dos mesos a partir de la data d'acabament del termini de presentació de la revisió, i es notificaran individualment als interessats.

Els efectes de les resolucions seran estimatoris i desestimatoris. Cas de ser desestimatoris, no s'atorgarà cap ajut. En cas de ser estimatori, l'ajut atorgat tindrà efectes retroactius fins a la data d'inici del dret a l'ajut.

Les sol·licituds de revisió es presentaran d'acord amb el model establert.

17. Incompatibilitats

La percepció dels ajuts d'aquesta convocatòria és incompatible amb qualsevol subvenció rebuda d'un altre organisme, públic o privat, pel mateix concepte.

El Consell podrà obrir un procés per tal de tramitar la devolució a l'administració de l'import cobrat indegudament.

Aquest procés s'iniciarà amb l'informe de la Comissió Informativa Comarcal d'Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, que es traslladarà a la Presidència per tal que aquesta resolgui la petició de devolució. Aquesta resolució es notificarà individualment a cada beneficiari. A la resolució es farà constar l'import que s'ha de retornar i els mitjans per fer-ho efectiu.

Si no es produeix la devolució de l'import indegut, el Consell Comarcal del Baix Ebre considerarà aquesta qu...

Familia
Escuelas Infantiles
Escuelas
Discapacidad
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Familia monoparental
Infancia
Vivienda
Contratación de desempleados
Tercera edad
Nacimiento, adopción y acogimiento
Justicia
Cultura