Bases reguladores de la convocatòria de subvenció per despeses bàsiques de la llar. Text. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 05-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2017-04456

Ajuntament de Cambrils

EDICTE

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 19-05-2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria de subvenció per despeses bàsiques de la llar.

L'acord i les Bases esmentades s'exposen al públic durant el termini de 20 dies hàbils mitjançant la publicació dels anuncis corresponents al BOPT, tauler d'edictes i una referencia al DOGC als efectes que els interessats puguin formular reclamacions i al·legacions, de conformitat amb l'article 124 del Decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 38.3 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Cambrils. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPT. Les Bases s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d'informació pública.

En el cas que les esmentades bases s'aprovin definitivament perquè no s'hagi formulat cap reclamació en el termini assenyalat, contra aquesta aprovació definitiva, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà del dia en que finalitzi el termini per formular al·legacions a les esmentades bases.

El text de les Bases és el següent:

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER DESPESES BÀSIQUES DE LA LLAR

PRIMERA.- OBJECTE I CARÀCTER DE LA CONVOCATÒRIA.

L'objecte d'aquestes bases és, regular la concessió de la subvenció per cobrir despeses corresponents al manteniment de l'habitatge habitual, per a aquelles persones i-o unitats familiars, que es trobin en una situació de dificultat econòmica i-o vulnerabilitat o exclusió social i que reuneixin els requisits generals i específics detallats en aquestes bases.

La finalitat de la subvenció és contribuir al sosteniment d'aquelles persones i-o unitats familiars sobre les que concorren un seguit de circumstàncies socials i econòmiques, que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social.

La convocatòria és de caràcter anual.

De forma complementària, i d'acord amb el conveni signat amb COMAIGUA s'aplicarà l'exempció del 1r i 2n tram del consum d'aigua als beneficiaris d'aquesta convocatòria sempre que siguin família nombrosa o monoparental.

SEGONA.- PROCEDIMENT

Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condiciona el seu atorgament, així com a la limitació pressupostària.

El procediment serà el de concessió en règim de concurrència competitiva i amb convocatòria pública.

La gestió de la subvenció s'efectuarà d'acord amb els principis establerts en la Normativa General Reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Cambrils i la resta de normativa aplicable en matèria de subvencions.

TERCERA.- BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ

Podran sol·licitar la subvenció les persones físiques que tinguin, conjuntament amb la seva unitat familiar, uns ingressos nets inferiors a un llindar referenciat amb el IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), sempre que siguin residents al municipi i que el valor cadastral dels béns immobles de la seva propietat no superi l'import especificat a la convocatòria corresponent.

QUARTA.- REQUISITS I BAREM ECONÒMIC

Els sol·licitants, han d'acomplir els següents requisits:

1- Requisits generals:

A) Que la persona sol·licitant consti inscrita en el Padró d'Habitants de Cambrils amb una antiguitat mínima de dos anys, ininterrompudament, comptant des de la data d'aprovació de la convocatòria.

B) Que la suma del valor cadastral de tots els béns immobles de qualsevol categoria dels quals en siguin titulars tots els membres de la unitat familiar, no superi l'import resultat d'aplicar a la quantitat de 66.245¬ el coeficient d'actualització del valor cadastral que determini la Llei de Pressupostos general de l'Estat per a cada exercici.

C) Que la persona sol·licitant, en data de presentació de la corresponent sol·licitud es trobi al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Cambrils, altres administracions i la Seguretat Social.

D) En el cas de família nombrosa, cal que la persona sol·licitant de la subvenció sigui la titular o la cotitular del carnet de família nombrosa.

E) En el cas de família monoparental, la persona sol·licitant haurà de ser la titular del títol de família monoparental.

F) En el cas de persones amb discapacitat, cal que la persona sol·licitant o membre de la unitat familiar tingui reconegut un grau de disminució igual o superior al 33% .

2.- Requisits econòmics:

El-la sol·licitant, juntament amb la seva unitat familiar, han de tenir uns ingressos anuals nets inferiors o iguals als que es mostren a la taula següent:

Nombre de persones (sol·licitant + altres empadronats) Llindar ingressos (bruts-any)

1 i 2 adults, 1 adult i un infant (IRSC * 1,3 *125%) *50

Increment per cada altre adult a la llar (IRSC * 1,3 *125%) * 50

Increment per cada altre infant a la llar (IRSC * 1,3 *125%) * 30

L'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent actualment correspon a l'exercici 2015. La Llei de Pressupostos de la Generalitat fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 7.967,76 EUR (14 pagues). A les respectives convocatòries s'establirà la quantia de l'IRSC vigent en cada moment, en funció de la seva actualització per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Es considera infant als membres de la unitat familiar menors de 16 anys.

S'entén per membres de la unitat familiar, totes les persones empadronades al domicili objecte de la subvenció amb una relació de parentiu de 1r grau.

CINQUENA.- IMPORT DE LES SUBVENCIONS

L'import de les subvencions serà el que es determini en la corresponent convocatòria.

SISENA.- TRAMITACIÓ

Les sol·licitud es formalitzaran mitjançant impresos normalitzats que s'hauran de presentar degudament signades a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Cambrils ( d'aquí endavant OAC), dins el termini que especifiqui la convocatòria.

Aquestes sol·licituds hauran d'anar acompanyats de la documentació necessària per acreditar la situació econòmica de tots els membres de la seva unitat familiar, i dels requisits indicats a la Clàusula quarta.

La presentació de documentació acreditativa es podrà substituir per l'autorització expressa a l'Ajuntament de Cambrils del sol·licitant per a que aquest dugui a terme les consultes necessàries amb les altres administracions públiques amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits per a l'atorgament de la subvenció.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència o hi manca algun dels documents necessaris, l'Ajuntament ho notificarà directament a l'interessat, per tal que en el termini de 10 dies en pugui fer esmena. Si en aquest termini no es produeix l'esmena i-o s'aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que es desisteix de la petició i s'arxivarà sense més tràmit.

No obstant tot això, si el Departament de Benestar social considera que no queda prou acreditada la situació econòmica del nucli familiar, podrà requerir la documentació que cregui necessària per a la correcta valoració.

SETENA.- TERMINI IMPRORROGABLE DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es podran presentar en el termini que estableixi la corresponent convocatòria, a les oficines de l'OAC.

No s'acceptarà cap sol·licitud un cop finalitzat el termini.

VUITENA.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I COMUNICACIÓ

Una vegada discriminats els usuaris que tenen dret a la subvenció, s e'ls associarà una puntuació contemplant dos aspectes per a valorar l'accés: la situació econòmica i la situació social de la persona receptora. Aquests dos aspectes es ponderaran; el barem econòmic té una puntuació de fins a 35 punts i la valoració social, un màxim de 30.

Per poder accedir a la subvenció, caldrà obtenir una puntuació mínima de 35.

SITUACIÓ ECONÒMICA

Ingressos anuals nets per sota dels quals es te dret a subvenció:

Nombre de persones (sol·licitant + altres empadronats) Llindar ingressos (bruts-any)

1 i 2 adults, 1 adult i un infant (IRSC * 1,3) *50

Increment per cada altre adult a la llar (IRSC * 1,3) * 50

Increment per cada altre infant a la llar (IRSC * 1,3) * 30

TAULA DE PUNTUACIÓ PER LA VALORACIÓ ECONÒMICA Punts

Ingressos iguals o menors als indicats a la taula 1 35

Ingressos entre els indicats a la Taula 1 i els de la Taula 2 17,5

VALORACIÓ SOCIAL

Pel que fa al barem social, hi ha unes situacions que afecten a qualsevol membre de la unitat familiar, a les que s e'ls atorga una mateixa puntuació; aquestes circumstàncies tindran la consideració d'excloents:

TAULA DE PUNTUACIÓ PER LA VALORACIÓ SOCIAL Punts

Discapacitat-dependència ( d'algun membre de la unitat familiar) 30

Família monoparental i família nombrosa 30

Les concessions o denegacions seran notificades als interessats, en el termini màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

La resolució posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d'un mes, recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

NOVENA.- IMPORT, APLICACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat anirà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari, a la puntuació, i a l'ordre cronològic de presentació de la sol·licitud fins a esgotar la corresponent partida pressupostària.

L'import màxim que es destinarà a la subvenció és l'establert en la convocatòria anual.

El pagament de les subvenció es farà un cop comprovat que els beneficiaris hagin satisfet totes les obligacions tributàries amb l'administració.

El pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de l'entitat bancària indicat pel-per la beneficiari-a.

El termini de pagament serà el que estableixen les normes municipals.

Per tal de poder tenir dret a la subvenció caldrà obtenir una puntuació mínima de 35 punts.

L'import de la subvenció s'atorgarà en funció dels següents barems:

A) Sol·licituds que obtinguin una puntuació de 35 punts a la taula de valoració econòmica: atorgament de l'import màxim subvencionable.

B) Sol·licituds que obtinguin una puntuació de 17,5 punts a la taula de valoració econòmica: l'import de la subvenció s'obtindrà de dividir l'import disponible després d'atorgar la subvenció a les sol·licituds del barem A) entre el total de sol·licituds que obtinguin els 17,5 punts. En qualsevol cas, la subvenció mai no podrà superar l'import màxim subvencionable.

DESENA.- DOCUMENTACIÓ

1. Sol·licitud.

2. Sol·licitud de transferència de tresoreria de l'Ajuntament de Cambrils si no s'ha aportat anteriorment o si cal modificar les dades.

3. DNI, NIE o Passaport (per comprovació OAC) del sol·licitant.

4. Acreditació dels ingressos percebuts per tots els membres de la unitat familiar a partir de 16 anys al llarg de l'any natural que especifiqui la corresponent convocatòria.

No serà preceptiva la presentació d'aquells documents emesos per altres Administracions i els quals l'Ajuntament, en virtut dels convenis que hagi formalitzat amb aquelles, tingui accés per a la seva consulta. En aquest cas, el-la sol·licitant haurà d'autoritzar de forma expressa a l'Ajuntament de Cambrils l'accés a les dades que ostenten aquestes altres Administracions.

En cas que no s'autoritzi l'accès a les dades o que l'Ajuntament de Cambrils no hagi formalitzat els corresponents convenis, serà preceptiu aportar la documentació que s'indica a continuació.

1. Documentació acreditativa de circumstàncies laborals de la unitat familiar:

Vida laboral actualitzada de tots els membres de la unitat familiar a partir de 16 anys d'edat (Aquesta acreditació no serà necessària en cas de presentar la corresponent Declaració de la Renda)

2. Acreditació dels ingressos econòmics de la unitat familiar (majors de 16 anys empadronats al mateix domicili):

- Declaració de la Renda

En cas de no haver presentat la Declaració de la Renda per a l'any corresponent per no estar-hi obligat:

- Fotocòpia de les nòmines de tots els membres de la unitat familiar a partir de 16 anys (paga extra inclosa)

- Fotocòpia dels certificats d'atur de tots els membres de la unitat familiar a partir de 16 anys, on hi consti l'import total percebut en concepte de prestació-subsidi d'atur

- En cas de treballadors autònoms:

a. liquidacions trimestrals de l'IRPF (model 130 si tributa per estimació directa o model 131 si tributa per mòduls)

b. declaració de responsabilitat dels ingressos que té (en tots els casos)

- Certificat expedit per l'INSS o ICASS en cas de:

a. percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva per jubilació o invalidesa, o altres prestacions econòmiques

b. ser major de 65 anys i no percebre cap pensió

En cas de separació i-o divorci, fotocòpia de la sentència i-o conveni regulador on consti el pacte econòmic

3. Documentació específica per valoració social:

- Certificat de grau de disminució - targeta acreditativa de la discapacitat- certificat de pensió de seguretat social d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o bé jubilació derivada d'aquestes pensions.

- Carnet de família nombrosa expedida per la Generalitat o en el seu cas, fotocòpia de la sol·licitud presentada i enregistrada, acompanyada de fotocòpia de llibre de família.

- Carnet de família monoparental expedida per la Generalitat o en el seu cas, fotocòpia de la sol·licitud presentada i enregistrada, acompanyada de fotocòpia de llibre de família.

4. Documentació específica per tal de comprovar el règim de tinença de l'habitatge i la justificació de l'ajut:

- En cas que el sol·licitant no sigui propietari de l'habitatge, darrer rebut de lloguer de l'habitatge o contracte d'usdefruit.

- En cas de família nombrosa o monoparental, còpia de factura de COMAIGUA on aparegui el núm. de comptador-contracte.

- Rebuts de llum, aigua i gas pagats corresponents al domicili del beneficiari-a, de l'exercici corresponent

Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida durant la tramitació de l'expedient o aportada per la persona interessada si així ho considera convenient.

ONZENA.- JUSTIFICACIÓ

La subvenció quedarà justificada amb els rebuts de lloguer o subministraments presentats al formalitzar la sol·licitud.

DOTZENA.- PUBLICACIÓ

Aquesta convocatòria es publicarà al BOPT, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils.

En cap cas s'efectuarà la publicació de les dades personals de les persones beneficiàries de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de subvencions.

TRETZENA.- RÈGIM SANCIONADOR

1. Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei General Pressupostària i la Llei General Tributària

2. L'Ajuntament de Cambrils iniciarà un procés de reintegrament de la subvenció concedida i abonada indegudament d'acord amb la legislació vigent.

CATORZENA.- NORMATIVA APLICABLE

En tot allò no previst en aquestes Bases regirà el disposat a la Llei38-2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887-2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions i altra normativa concordant.

QUINZENA.- LLEI ORGÀNICA 15-1999, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb la Llei orgànica 15-1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels-les sol·licitants d'aquestes subvencions, serà tractada en fitxers degudament protegits per a la gestió d'aquest programa.

Els-les interessats-es podran sol·licitar a l'administració l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Cambrils 24 de maig de 2017

Maria del Cami Mendoza Merce, alcaldessa

Familia
Familia monoparental
Justicia
Discapacidad
Bienestar social
Alquiler de vivienda