Bases reguladores d'ajuts a les associacions i entitats de l'àmbit social. Text. Aprovació. - Boletín Oficial de Tarragona de 21-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 21/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2016-07368

Ajuntament de Valls

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 1 d'agost de 2016, va acordar l'aprovació de les bases reguladores d'ajuts a les associacions i entitats de l'àmbit social de la ciutat de Valls.

De conformitat amb el que disposa la Llei 30-1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les bases han estat exposades al taulell d'anuncis de l'ajuntament durant vint dies comptats des de la publicació de l'anuncia al BOPT núm. 157 de 17 d'agostde 2016, sense que durant aquest termini s'hagi presentat cap reclamació ni al·legació, per la qual cosa s'entenen aprovades definitivament, procedint-se, tot seguit a la publicació del seu text integre.

BASES D'AJUTS A LES ASSOCIACIONS I ENTITATS DE L'ÀMBIT SOCIAL DE LA CIUTAT DE VALLS

1.- OBJECTE

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d' ajuts a les associacions i entitats del municipi de Valls que actuen en matèria d'acció social i concretament en l'àmbit de la promoció i la inclusió social a la població de Valls, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals.

Les subvencions en matèria d'acció social tenen per objecte col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir amb el finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut social orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o promoció del benestar social de la família, la infància, l'adolescència, les dones, els immigrants, les persones grans, les persones amb discapacitats i-o malalties i altres col·lectius en situació de risc o exclusió social, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l'atenció de greus mancances o d'emergència social.

El projecte o l'activitat objecte de subvenció haurà de ser realitzada en l'exercici corrent al de la convocatòria.

Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària que s'habiliti als efectes escaients i quedarà condicionada a l'habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost municipal vigent en funció de la dotació.

2.- RÈGIM JURÍDIC

Les subvencions concedides tindran caràcter voluntari i discrecional i s'atorgaran en funció de programes concrets. En cap cas, no generaran drets o expectatives per obtenir altres subvencions en anys consecutius, de manera que no es podran al·legar com a precedent en futures sol·licituds, tret que s'hagin concedit amb caràcter plurianual. L'atorgament de subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d'interès general i tenen caràcter no devolutiu.

La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de: publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

El procediment per a la concessió de subvencions s'iniciarà sempre d'ofici mitjançant convocatòria.

La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d'acord amb la normativa reguladora.

3.- BENEFICIARIS

Podran acollir-se les associacions sense afany de lucre i les entitats legalment constituïdes que:

- tinguin seu social a la població de Valls

- participin de la taula de cohesió social

- estiguin registrades al Registre d'entitats de l'ajuntament de Valls

Que realitzin:

- activitats regulars de l'entitat adreçades a persones amb dificultats de salut, integració social, discapacitat, etc. efectuades a la població i en les que participen persones residents a Valls, les quals siguin complementàries o de reforç de competència municipal en aquestes àrees i no tinguin ànim de lucre, en cas contrari haurà de revertir en les mateixes activitats subvencionades

- activitats extraordinàries organitzades per l'entitat, obertes a la resta de població, no inscrita i-o assistent a les seves activitats regulars, les quals siguin complementàries o de reforç de competència municipal en aquestes àrees i no tinguin ànim de lucre, en cas contrari haurà de revertir en les mateixes activitats subvencionades

4.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Són obligacions dels beneficiaris:

La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions fixades per a la seva aprovació.

No tenir cap conveni de subvenció nominatiu subscrit amb l'Ajuntament de Valls per les activitats habituals.

Ha d'acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la restant normativa aplicable.

Justificar davant l'administració el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i finalitat que determini la concessió de la subvenció.

Ha de presentar el programa d'activitat i pressupost, així com comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament (reintegrant el fons rebut, en el cas de suspensió de l'activitat) o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.

Ha de col·laborar en les actuacions de comprovació i control que faci l'Ajuntament, aportant quanta informació li sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions i estiguin relacionades amb la concessió de la subvenció.

Comunicar a l'administració l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com s e'n tingui coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons rebuts.

Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que s'està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, incloent les referents a aquest Ajuntament, i davant la Seguretat Social.

Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i demés documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable o, si escau, els estats comptables que garanteixin el correcte exercici de les facultats de comprovació i control.

Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, tant que puguin ser objecte de les actuacions de control i comprovació.

Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament, incloent en tota la documentació, programa imprès, etc. que s'elabori, el patrocini o el logotip de l'Ajuntament de Valls.

Procedir al reintegrament dels fons públics percebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

No incórrer en cap dels supòsits de l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que sobre infraccions administratives que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions i la llei general pressupostària.

L'Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les persones o les entitats destinatàries de les subvencions atorgades. El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari.

5.- COMPATIBILITATS

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l'activitat no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar.

6.- SOL·LICITUD, LLOC, TERMINI DE PRESENTACIÓ

Per formalitzar la petició, els sol·licitants han de presentar la documentació següent:

- Instància adreçada a la Regidoria de Serveis Socials

- Fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat jurídica representada.

- Declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat social i no tenir cap deute amb l'Ajuntament de Valls i declaració de no incórrer en cap dels supòsits de l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Full de transferència bancària signat i segellat per l'entitat bancària.

- Declaració de les subvencions rebudes.

- Programa d'activitats previstes per l'any en curs i descripció bàsica del projecte objecte de la subvenció, amb el pressupost detallat i les fonts de finançament amb les quals pretenen cobrir les despeses derivades de l'activitat objecte de subvenció.

- Indicació del número de socis-es.

- Còpia compulsada dels estatuts de l'entitat amb el registre del Departament de Justícia i-o altres registres homòlegs de l'Estat Espanyol.

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini de trenta dies a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i començarà a comptar a partir de l'endemà que finalitzi la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPT, amb el benentès que si finalitza el termini en dissabte o festiu s'entendrà com últim dia l'hàbil següent.

La sol·licitud presentada que no inclogui la descripció del projecte serà directament exclosa, sense perjudici del que disposa l'article 71 de la llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el sentit de completar projectes no desenvolupats.

Cal presentar una sol·licitud del projecte i assenyalar explícitament l'àmbit temàtic, el programa i l'àmbit territorial al qual es vol concórrer. No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no acompanyi la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació.

En cas que l'activitat a subvencionar, per la seva singularitat, requereixi algun document que no s'ajusti als models adjunts, serà la Regidoria de Benestar Social a través del seu òrgan instructor, l'encarregat de valorar el document aportat i atorgar-li validesa, si s'escau.

7.- PROCEDIMENT ORDINARI DE CONCESSIÓ

El procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concurrència pública competitiva.

Amb caràcter general s'haurà de respectar per a l'atorgament de les subvencions, en tot cas, els principis següents:

- Interès general de l'activitat i benefici per als ciutadans de Valls.

- Inexistència o dèficit d'activitats anàlogues.

- Prioritat per a aquelles activitats que sense la subvenció resultarien impossibles de realitzar.

8.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

La quantia de la concessió és el resultat de la valoració de les peticions i la distribució de la consignació pressupostària de la partida corresponent entre el nombre de sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible. Tenint en compte el grau de viabilitat econòmica de l'activitat i l'equilibri pressupostària entre els ingressos i les despeses previstes, la projecció de l'activitat, la repercussió, activitats de gran interès públic i-o social.

No es podran atorgar subvencions que, juntament amb les ja concedides per altres organismes per a la mateixa activitat, superin el 100% de l'activitat subvencionada.

Per la concessió de la subvenció es tindran en compte els criteris de valoració descrits en aquest mateix apartat. Els criteris que determinen l'import de la subvenció són els que es descriuen al final dels criteris a valorar.

Per la concessió de les subvencions es tindran en compte els criteris de valoració següents:

Criteris a valorar:

- Respecte a l'entitat que presenta el projecte, es valoraran els següents aspectes amb un màxim de 35 punts

- Antiguitat en el desenvolupament de matèries objecte d'aquestes bases (màxim 5 punts)

- Fins 3 anys: 2 punts

- De 4 a 6 anys: 3 punts

- De 6 a 9 anys: 4 punts

- Més de 10 anys: 5 punts

- Àmbit d'actuació de les seves activitats, es valorarà que l'entitat potenciï els col·lectius i les activitats que l'administració no contempli (màxim 5 punts)

- Fins 2 àmbits: 2,5 punts

- Més de 2 àmbits: 5 punts

- Capacitat organitzativa (màxim 15 punts)

- Nombre de socis: (màxim 4 punts)

- de 1 a 20: 1 punts

- de 21 a 40: 2 punts

- de 41 a 100: 3 punts

- més de 100: 4 punts

- Persones voluntàries participants en el projecte: (màxim 4 punts)

- de 1 a 10: 1 punts

- de 11 a 20: 2 punts

- de 21 a 30: 3 punts

- més de 30: 4 punts

- Personal contractat empadronat al municipi: (màxim 4 punts)

- de 1 a 3: 1 punts

- de 4 a 6: 2 punts

- de 7 a 10: 3 punts

- més de 10: 4 punts

- Local en el municipi. 1 punt

- Mitjans tècnics (existència de recursos humans qualificats o capacitat per assessorar-se tècnicament): 1 punt

- Mitjans materials (disponibilitat dels recursos materials propis necessaris per la realització de l'activitat): 1 punt

- Capacitat econòmic-financera per portar a terme el projecte, 6 punts

- Tipologia de l'entitat: la convocatòria s'adreça a entitats d'iniciativa social. Segons la naturalesa jurídica de la mateixa poden obtenir les següents puntuacions (4 punts):

- Federació: 2 punts

- Fundació privada: 2 punts

- Fundació pública: 2 punts

- Institució privada sense afany de lucre: 2 punts

- Associació: 4 punts

- Respecte al projecte presentat, es valoraran els següents aspectes amb un màxim de 35 punts

- Qualitat del projecte (màxim 6 punts)

- Projecte fonamentat, concret, amb estructura, coherent i sòlid: 2 punts

- Viabilitat i grau d'aplicabilitat del projecte: 2 punt

- Contempla un sistema de valoració, seguiment i avaluació: 2 punt

- Necessitat que pretén satisfer el projecte (màxim 8 punts)

- Complementarietat amb els programes, prestacions i serveis externs: 2 punts

- Cobertura de necessitats i beneficis socials: 2 punt

- Atenció de necessitats emergents: 2 punts

- Projectes ajustats a la realitat social i a les necessitats del col·lectiu al qual s'adreça: 2 punts

- Participació del col·lectiu beneficiari en el disseny del projecte: 2 punt

- Participació activa de l'entitat en el desenvolupament de la vida social del municipi: 2 punt

- Pla de difusió als mitjans de comunicació i repercussió mediàtica i social: 2 punt

- Caràcter innovador de l'activitat presentada: 2 punts

- Organització d'activitats conjuntes entre diverses entitats de l'àmbit social: 3 punts

- Col·laboració amb l'Ajuntament en la realització d'activitats socials: 5 punts

- Obertura de les activitats més enllà dels socis: 5 punts

La puntuació màxima a obtenir serà de 70 punts

CRITERIS DE PONDERACIÓ

Els criteris per atorgar la subvenció seran els següents:

- De 50 punts a 70 punts: es concedirà el 100% de la subvenció sol·licitada.

- De 35 a 49 punts: es concedirà el 50% de la subvenció sol·licitada

- Menys de 35 punts: no es concedirà cap subvenció

En cas que un cop valorades les sol·licituds se superi l'import de la partida pressupostària assignada a la subvenció, es farà una reducció de l'import atorgat de manera proporcional.

En cap cas seran despeses subvencionables:

- Els interessos deutors dels comptes bancaris

- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals

- Despeses de procediments judicials

- Activitats d'inversions i funcionament extraordinaris: obres, adquisició de béns immobles

No seran motiu de subvenció:

- Les activitats confessionals i-o polítiques, o amb finalitat lucrativa per a persones físiques o entitats

- La compra de material no fungible, ni d'ús personal privat

- En general totes aquelles activitats que no siguin de clar interès general i-o que siguin excloses per a alguna part de la població.

Es consideren despeses elegibles les següents:

a) Despeses directes: són aquelles que es poden assignar de manera inequívoca a una acció concreta donat que estan vinculades directament a la seva realització.

- despeses corrents en béns i serveis. En concret:

- Despeses d'assistència i-o serveis tècnics externs:cost que representa la contractació externa d'assistència i-o serveis tècnics dedicats directament a la realització de l'acció, amb independència de la seva forma (contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.).

- Altres despeses directes:

- Dietes i desplaçaments de personal tècnic propi associats amb l'acció.

- Material fungible. Sempre que el material sigui de difusió, serà necessari que hi hagi el logotip de L'Ajuntament de Valls per tal que sigui elegible.

- Lloguer o leasing d'equips o espais associats amb l'acció.

- Dotacions d'amortització d'equips que corresponguin al període de realització de l'acció d'acord amb la normativa aplicable en cada cas.

- Actualització de continguts i manteniment de pàgines web.

- Disseny d'aplicacions informàtiques i de pàgines web.

- Altres que, facturades per tercers proveïdors, s'apliquin directament a la realització de l'acció.

- Relació de despeses directes de personal.

- Personal propi: cost empresarial que representa el personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció. S'entendrà com a personal tècnic propi aquell que efectivament realitzi tasques tècniques.

- Transferències corrents

- Convenis: és un cas específic de transferències corrents, si s'opta per la realització d'una part de l'acció amb col·laboració amb una 3a entitat.

b) Despeses indirectes: en general es consideraran com a tal aquelles que necessiten criteris de repartiment per poder ser assignades (a excepció del personal tècnic propi dedicat parcialment) com a conseqüència de ser compartides per més d'una acció.

- S'inclouen les despeses de direcció i coordinació, personal administratiu o de suport, despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.), i la resta de despeses que l'entitat dediqui a l'acció però la realització de les quals no és conseqüència directa de la mateixa

9.- TERMINI DE RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS

Les subvencions s'atorgaran en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol·licituds, mitjançant resolució de la Junta de Govern a proposta de l'òrgan instructor. La manca de resolució dins d'aquest terminis tindrà efectes desestimatoris.

L'òrgan col·legiat que valorarà les sol·licituds estarà format per: dos tècnics-ques de la regidoria de Benestar Social i un-a administratiu-va, que emetrà informe-proposta per a la seva aprovació, si s'escau, des de la Regidoria.

Aquest acord d'aprovació definitiva aprovat per la Junta de Govern serà traslladat a tots i cadascun dels sol·licitants per tal que prenguin coneixement de la subvenció concedida i les condicions amb les quals s'ha concedit, atorgant-los-hi un termini de deu dies des de la recepció de la notificació per tal que formulin l'acceptació de la mateixa.

10.- JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS

La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de la subvenció, es documentarà mitjançant:

1.- Rendició d'una memòria de l'activitat subvencionada, especificant el grau d'assoliment dels objectius

2.- La justificació documental de la difusió feta del finançament per part de l'Ajuntament de Valls

3.- Balanç econòmic i detall dels justificants de l'actuació subvencionada de l'exercici corresponent, amb el desglòs de totes les despeses i ingressos que hagi generat. El balanç ha d'anar acompanyat d'una relació classificada de les despeses de l'activitat amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. També cal acompanyar del detall d'altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i procedència. Acompanyat de l'acta signada i segellada de la reunió on ha estat aprovat el balanç d'ingressos i despeses.

4.- Caldrà adjuntar la documentació on es publiciti que l'Ajuntament col·labora amb l'entitat.

Les factures o documents de valor probatori equivalent hauran de ser documents compulsats. No s'admetran tiquets ni rebuts.

Tota aquesta documentació anirà acompanyada d'una declaració jurada signada pel president de l'entitat que certificarà que totes les dades econòmiques aportades són certes.

La justificació serà única i es podrà fer fins el 30 de novembre.

No es podran atorgar noves subvencions si no estan degudament justificades les atorgades amb anterioritat, havent transcorregut el termini per a la seva justificació.

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar l'anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions previstes.

Pagament

Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà un cop es justifiqui la despesa. Si l'entitat opta per la justificació parcial en dos terminis, el pagament es realitzarà un cop feta la comprovació de cada justificació. Si l'entitat opta per una única justificació, el pagament es realitzarà un cop presentada aquesta. L'entitat haurà d'especificar si ha optat per la justificació parcial o única.

La Regidoria de Benestar Social valorarà la documentació aportada i instarà d'ofici el pagament total o final de l'aportació emetent informe favorable en el qual s'acrediti que l'activitat subvencionada ha estat realitzada d'acord amb les condicions establertes per la seva concessió, sense perjudici que a posteriori pugui ser comprovat l'expedient per la Intervenció General.

El pagament avançat de la subvenció, s'efectuarà només de manera excepcional fins un 50% quan l'entitat justifiqui per escrit que presenta dificultats per afrontar les primeres despeses. Aquest escrit serà valorat per l'òrgan instructor que n'emetrà informe autoritzant o denegant l'avançament. Aquest informe s'elevarà en forma de proposta a la Junta de Govern que serà qui emeti la resolució definitiva, la qual haurà de ser notificada al sol·licitant. Un cop aprovada, el pagament avançat es tramitarà d'ofici a instància de la regidoria de Benestar i Serveis Socials

11.- ANUL·LACIÓ I REINTEGRAMENT

Sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin, l'Ajuntament procedirà a l'anul·lació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada en els casos d'incompliment següents:

- De l'obligació de justificar

- De la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida

- De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents

- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l'òrgan municipal tutor de la subvenció

- La superació del percentatge fixat en aquestes bases en relació amb el cost efectiu

- Per fer efectiu l'import total o parcial de la subvenció a retornar, a la qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.

12.- SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS I DELS PROJECTES SUBVENCIONATS

Es farà un seguiment del desenvolupament del projecte. En el marc d'aquest seguiment, l'entitat a qui li hagi estat concedida una subvenció podrà ser requerida en qualsevol moment per l'Ajuntament per tal de presentar i acreditar els resultats del projecte realitzat. Aquests resultats podran ser utilitzats per l'Ajuntament a efectes de difusió de l'activitat.

En cas d'efectuar-se l'esmentat requeriment, l'incompliment injustificat de l'obligació esmentada de presentació serà causa automàtica de revocació de la concessió de la subvenció.

Les entitats beneficiàries tindran l'obligació de comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat procedents d'altres ens públics, la qual cosa podrà comportar, si escau, la modificació de la resolució de concessió.

13.- DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES

En tota difusió de les activitats subvencionades objecte de les presents bases, haurà de figurar la denominació completa i el logotip de l'Ajuntament de Valls- Regidoria de Benestar Social, com a entitat que ha finançat l'activitat.

Per tal de comprovar-ho, caldrà que s'entregui una mostra de tot el material enunciatiu produït.

Valls, 12 de setembre de 2016.

El secretari, e.f., Jerónimo Rivas Gómez.

Bienestar social
Discapacidad
Inclusión social
Familia
Infancia
Salud
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Justicia
Innovación
Alquiler de vivienda
Arrendamiento financiero