Bases reguladores d'atorgament d'ajuts de material escolar i activitats de suport a la normalització educativa per al curs 2018/19. - Boletín Oficial de Barcelona de 29-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 29/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple de l? Ajuntament, en sessió del dia 17 de maig de 2018, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la concessió d? ajuts per a l? atorgament d? ajuts per a material escolar i activitats de suport a la normalització educativa per al curs 2018/19. En compliment d? allò previst a l? article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s? aprova el Reglament d? Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, se sotmet a informació pública per un termini de vint dies a comptar a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s? hagi formulat cap al·legació o impugnació, l? acord d? aprovació esdevindrà definitiu. En el mateix Ple es va aprovar la convocatòria.

BASES REGULADORES PER A L? ATORGAMENT D? AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR ACTIVITATS DE SUPORT A LA NORMALITZACIÓ EDUCATIVA PER AL CURS 2018/19. I

1. Objecte de la convocatòria

L? objecte de la convocatòria és l? atorgament d? ajuts escolars a alumnes de segon cicle d? educació infantil, primària i secundària obligatòria que presenten dificultats econòmiques per a la compra de llibres, material didàctic escolar, i/o participar de les activitats programades al llarg del curs escolar 2018/19 i formen part del projecte educatiu del centre, com ara, sortides, excursions, tallers assistits d? estudi, etc...

2. Beneficiaris i requisits

Podran sol·licitar l? ajut individual per a la compra de llibres, material didàctic escolar, i/o participar de les activitats educatives programades pel centre, els alumnes que reuneixin els requisits següents:

a. Estar empadronat a Manresa.

b. Estar matriculat en un centre educatiu de Manresa per al curs 2018/19 en qualsevol dels cursos de segon cicle d? educació infantil, primària i secundària obligatòria.

c. Pertànyer a una unitat familiar de convivència que no supera la renda anual fixada en el tram C del barem establert en el sistema de tarifació social de l? Ajuntament de Manresa per a l? any 2018, i que és el següent:

2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones e'7 persones

Tram C 14.732,72 € 18.132,58 € 21.532,44 € 24.932,30 € 28.332,46 € 31.732,02 €

Per verificar els nivells de renda anual del nucli familiar, l? Ajuntament consultarà, prèvia autorització dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, les dades del padró municipal i de l? Agència Estatal d? Administració Tributària per comprovar el nivell d? ingressos del nucli familiar.

3. Sol·licitud i documentació

Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l? ajut, l? aportació de la documentació següent:

' Imprès de sol·licitud, segons model normalitzat núm. 1. La sol·licitud haurà d? incloure tots els membres de la unitat familiar majors que conviuen en el mateix domicili on resideix l? alumne/a, i el nom dels alumnes per als quals es sol·licita l? ajut, indicant nom, cognoms i data de naixement, NIF/NIE (si s? escau) i centre educatiu on l? alumne estarà matriculat per al curs 2018/19. ' NIF/NIE. Caldrà aportar la fotocòpia del NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En cas

de no disposar-ne, caldrà adjuntar còpia del passaport.

' Llibre o llibres de família. Còpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família, o certificat de naixement.

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria formalitzaran la petició en el centre docent de matriculació de l? alumne/a, mitjançant l? imprès de sol·licitud segons model normalitzat núm.1

Si l? ajut es demana per a més d? un membre de la família, es farà en un únic imprès sempre que els alumnes estiguin escolaritzats al mateix centre educatiu. En el cas de germans matriculats en centres diferents, les sol·licituds hauran de ser diferenciades.

Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats en el centres educatius de Manresa, o a la Secció d? Ensenyament de l? Ajuntament (Edifici Infants, Ctra. de Vic, 16, Manresa) La presentació de la sol·licitud implica l? autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys per tal que l? Ajuntament de Manresa pugui consultar les dades de caràcter tributari o econòmic legalment pertinents a l? Agència Estatal d? Administració Tributària, per així comprovar el nivell d? ingressos del nucli familiar.

En cas que no s? obtingui la corresponent autorització es denegarà la petició.

La sol·licitud també inclourà una declaració responsable, si s? escau, d? haver estat beneficiari d? ajuts econòmics i/o serveis assistencials percebuts durant l? any 2017 o curs escolar 2017/2018, especificant el tipus d? ajut.

4. Terminis

4.a. Convocatòria ordinària Les sol·licituds d? ajuts individualitzats per a la compra de llibres, material didàctic escolar, i/o participar de les activitats del curs escolar 2018/19, es vehicularan a traves dels centres educatius, els quals podran presentar al registre general de l? Ajuntament de Manresa, mitjançant model normalitzat num.2, les sol·licituds i la documentació recollida de cada família, des de la data d? aprovació de la convocatòria fins el dia 30 de juny de 2018.

4.b. Convocatòria extraordinària

Amb caràcter extraordinari, es podrà demanar l? admissió de sol·licituds de l? ajut posteriorment als terminis indicats, sempre i quan la disponibilitat econòmica de l? Ajuntament de Manresa ho permeti, en els supòsits següents:

' Alumnes procedents de matrícula viva. ' Alumnes amb variacions significatives de la seva situació econòmica amb necessitats d? urgència

social, degudament justificats per la Direcció del centre escolar, els serveis socials municipals o la Direcció General d? Atenció a la Infància i l? Adolescència.

5. Import de la convocatòria.

Es destinarà un import màxim de 110.000 € per a les sol·licituds estimades i valorades favorablement durant la fase ordinària de la convocatòria, el qual es trobarà consignat a les aplicacions pressupostàries del pressupost general de l? Ajuntament de Manresa següents:

- 55.000 € amb càrrec a l? aplicació 3250 48913 de l? exercici 2018 - 55.000 € amb càrrec a l? aplicació 3250 48913 de l? exercici 2019

La comissió qualificadora determinarà la ponderació econòmica que correspongui atorgar a cada punt en funció de la demanda recollida, i l? ordre de prioritat en el pagament de les quantitats assignades a cada centre educatiu per atendre les necessitats dels seus alumnes.

6. Valoració i gestió de l? ajut

El valor de l? ajut vindrà determinat per l? import que resulti de dividir la quantia econòmica efectivament assignada a aquesta convocatòria i la suma total de punts obtinguts per la valoració de les sol·licituds resoltes favorablement, amb arrodoniment a unitats d? euro i amb un import màxim de 60 € /ajut individual.

Els ajuts es vehicularan a través de cada centre educatiu, de manera que les ajudes atorgades als beneficiaris es faran efectives als centres educatius, que actuaran com a entitats col·laboradores i/o gestores dels ajuts.

El Director/a de cada centre educatiu assumirà el compromís de gestionar l? aplicació dels fons assignat a cada alumne d? acord amb la seva finalitat, i donarà compte als pares/mares i/o tutors dels beneficiaris, de les activitats o materials didàctics finançats amb aquests ajuts. Tanmateix, comunicarà a la Secció d? Ensenyament de l? Ajuntament les causes de baixa o renúncia de l? ajut, així com el canvi de centre de l? alumne beneficiari, a fi i efecte de poder traspassar l? ajut al nou centre educatiu, sempre i quan aquest canvi es produeix a l? inici del curs escolar.

El nombre d? ajuts es limitarà a 1 per alumne/a i curs escolar 2018/19. 7. Barem de puntuació

' 1 punt pels alumnes situats en el tram C de renda anual familiar fixada per a aquesta

convocatòria (criteri de renda) ' 2 punts pels alumnes amb situació de risc social greu que es trobin situats en el tram C de renda

anual familiar (criteri risc social greu). En aquest cas, serà preceptiu que l? alumne estigui en seguiment per part dels serveis socials municipals o la Direcció General d? Atenció a la Infància i l? Adolescència, els quals acreditaran l? existència de la necessitat social de l? alumne.

Ambdós criteris poden ser sumatoris.

8. Comissió qualificadora

La Comissió avaluadora de la convocatòria estarà formada per: ' Sra. M. Mercè Rosich i Vilaró. Regidora delegada d? Ensenyament i Universitats, Cohesió Social,

Gent Gran i Salut. ' Sra. Sílvia Saura Villar, Cap del Servei d? Ensenyament, Cultura i Esports ' Sra. Justina Zapata i Arcos. Cap de la Secció d? Ensenyament. ' Sra. Marta Romeo i Alcocer. Tècnica Superior d? Ensenyament. ' Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de l? Oficina de Suport Jurídic de l? Àrea de Drets i Serveis a les

Persones, que actuarà com a secretari.

9. Protecció de dades L? Ajuntament de Manresa i els centres escolars tractaran les dades de caràcter personal de forma confidencial i seran incloses en un fitxer de l? Ajuntament de Manresa per a la finalitat per la qual són recollides. S? adoptaran les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d? acord amb la normativa aplicable i la LLei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

D? acord amb allò que estableix l? article 5 de la LOPD, els peticionaris, autoritzen expressament el tractament de les dades personals demanades a través del formulari de sol·licitud d? aquestes bases i la seva documentació annexa, com també de les que aquestes generin.

Els peticionaris autoritzen la cessió de dades a tercers, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat, d? acord amb la normativa de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els peticionaris, podran exercir els seus drets d? accés, rectificació i cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a la Secció d? Ensenyament de l? Ajuntament de Manresa.

1. CONVOCAR concurs públic per a l? atorgament d? ajuts per a material escolar i activitats de suport

a la normalització educativa per al curs 2018/19, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, en els termes següents:

Aplicació pressupostària a la qual s? imputa la subvenció: anirà a càrrec de l? aplicació núm. 3250 48913 de l? exercici 2018 i 3250 48913 de l? exercici 2019. L? import màxim que es preveu destinar és de 110.000 EUR.

Termini: s? estableix el procediment mitjançant convocatòria oberta, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, i d? acord amb els punts a i b de la base 4a.

Tramitació: la tramitació s? efectua pel règim de concurrència competitiva i la sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat que es facilitarà als centres escolars.

Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats en el centres educatius de Manresa, o a la Secció d? Ensenyament de l? Ajuntament (Edifici Infants, Ctra. de Vic, 16, Manresa).

Manresa, 22 de maig de 2018 L? alcalde, Valentí Junyent i Torras

Educación
Escuelas
Infancia
Familia
Material escolar
Nacimiento, adopción y acogimiento
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Emergencia social
Cultura
Salud
Tercera edad