Bases reguladores específiques de subvencions a empreses per a la contractació de persones en situació d'atur del Prat de Llobregat. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 28/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de març de 2017, ha aprovat les bases reguladores específiques de subvencions a empreses per a la contractació de persones en situació d'atur del Prat de Llobregat, per a l'any 2017 amb el text següent:

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que es determini en la convocatòria.

Les bases especifiques d'aquesta convocatòria es transcriuen a l'annex d'aquest anunci i poden ser consultades a l'apartat de la seu electrònica de la web corporativa (www.elprat.cat).

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS A EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR DEL PRAT DE LLOBREGAT.

1. Objecte i finalitat.

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins els límits establerts en el pressupost municipal, a les empreses del municipi per a la contractació laboral de persones en situació d'atur del Prat de Llobregat.

La finalitat d'aquestes subvencions és incidir en la cohesió social del municipi fomentant l'ocupació de les persones desocupades i la seva inserció laboral en teixit empresarial, la restauració i el comerç del Prat de Llobregat.

2. Requisits de les persones beneficiàries.

2.1 Podran ser beneficiàries de les subvencions qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i disposi de capacitat legal per a subscriure un contracte laboral, que:

- Tingui un centre de treball o domicili social i/o fiscal al Prat de Llobregat.

- No hagi efectuat acomiadaments qualificats d'improcedents o nuls per l'òrgan judicial o realitzat un ERO en els 6 mesos anteriors a la data de la contractació per a la qual es sol·licita la subvenció i no hagi amortitzats places en aquest període.

- Estiguin al corrent de pagament i no tinguin deutes amb Hisenda, la Seguretat Social i l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

- No hagin contractat en els últims 3 mesos a la persona proposada per aquesta contractació; excepte quan es sol·liciti subvenció per una transformació d'un contracte temporal a un indefinit.

2.2 L'Ajuntament podrà comprovar que l'empresa es troba en possessió dels permisos corresponents a l'activitat.

2.3 No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases:

- Les ETT.

- Empreses dependents o societàriament vinculades a administracions, ens u organismes públics.

- Aquelles contractacions de personal per a activitats en les quals l'entitat o empresa ja sigui adjudicatària d'una concessió administrativa o d'un contracte de serveis amb l'Ajuntament.

Queden excloses d'aquesta convocatòria les empreses que hagin estat beneficiàries d'aquesta assignació econòmica en els períodes anteriors, que vulguin contractat a persones que ja van contractar mitjançant aquesta assignació econòmica; excepte quan es sol·liciti per una transformació d'un contracte temporal a un indefinit.

3. Règim jurídic.

Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament, publicada a la seu electrònica.

També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

En tot allò no previst en aquestes bases serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.

Els dubtes que es puguin plantejar en l'aplicació d'aquestes bases podran ser clarificades per la comissió avaluadora definida en l'article 17.2 de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament.

4. Forma i termini en què s'han de presentar les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que es determini en la convocatòria. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da o pel representant legal de l'entitat.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s'hauran de presentar al Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, carrer de les Moreres, 48. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

La documentació a presentar és la següent:

- Model de sol·licitud normalitzat en el qual hi haurà de constar el nom de la persona peticionària i en qualitat de què actua, nom de l'empresa, adreça, telèfon, DNI. Així mateix, haurà d'indicar una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions respecte a la subvenció.

En cas que l'empresa sigui:

- Persona jurídica: Còpia de la targeta d'identificació fiscal i còpia de l'escriptura de constitució.

- Empresari o professional: Alta censal i còpia del DNI/NIE de l'empresari o professional.

- Full de dades bancàries de l'empresa beneficiària, signat per la persona sol·licitant i conformat per l'entitat financera.

- Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur.

- Contracte de treball on consti la durada del mateix, la jornada laboral, el cost salarial mensual, el nombre de pagues, la categoria professional i el conveni laboral aplicable. En el contracte de treball s'ha de fer constar la frase següent: 'Contracte subvencionat per l'Ajuntament del Prat de Llobregat'.

- Còpia del DNI/NIE de la persona contractada.

- Document actualitzat de l'alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) de la persona contractada.

- Certificat de vida laboral de la persona contractada.

- Còpia de l'alta en el règim de la seguretat social de la persona contractada.

- Certificats que acreditin el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat comprovarà que la persona contractada compleix amb el requisit d'empadronament.

En el cas d'empreses que contractin més d'un/a treballador/a, es podrà presentar una única sol·licitud on es farà constar les dades dels/les mateixos/es.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona sol·licitant perquè l'esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l'advertiment que de no fer-ho se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l'efecte.

5. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions a què es refereixen aquestes bases serà el de concurrència competitiva. Es realitzarà convocatòria pública a la qual podran presentar-se les persones que compleixin els requisits que s'exigeixin, en la forma i en el lloc que s'hi determinaran. La convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta darrera publicitat s'efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

El procediment de concessió de les subvencions serà l'establert en els articles 15 i següents de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament i concretat en l'acord de convocatòria.

6. Òrgan competent per a la instrucció i per a la resolució del procediment.

Les sol·licituds de subvenció seran objecte d'estudi i d'informe per part d'una comissió avaluadora constituïda per les persones que es designaran en la convocatòria.

Aquesta comissió presentarà a l'òrgan instructor una proposta d'atorgament, prèvia verificació que les sol·licituds compleixen els requisits establerts en aquestes bases i en la convocatòria, i ponderats els criteris establerts per a l'atorgament de la subvenció.

7. Criteris objectius per a l'atorgament de la subvenció.

Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents:

- Persones desocupades que estiguin empadronades al Prat de Llobregat amb una antiguitat mínima de sis mesos de residència a la data d'inici del contracte.

- Que estiguin registrades a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG) com a demandants d'ocupació en situació d'atur abans del contracte.

Les ofertes de treball es gestionaran preferentment mitjançant el Servei Local d'Ocupació (Borsa de Treball del Centre de Promoció Econòmica), que podrà col·laborar en el procés de preselecció de candidats/es, però seran les empreses i les entitats les que realitzin la selecció dels treballadors/es més adequats segons les seves necessitats.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat subvencionarà aquells contractes amb una retribució mensual mínima bruta de 1.000 EUR, més el prorrateig de les pagues extraordinàries.

Amb caràcter general, per cada persona desocupada es subvencionarà només una vegada al llarg de la convocatòria. En cas que l'empresa faci després d'una contractació temporal, una indefinida, amb l'objectiu d'afavorir l'ocupació estable, i sempre que existeixi disponibilitat pressupostària, es podrà sol·licitar una nova subvenció per l'import establert en l'article 8 d'aquestes bases.

El màxim de contractacions a subvencionar a una mateixa empresa en el marc d'aquest programa serà de 5.

8. Import de la subvenció.

8.1 L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions definides en aquestes bases és de 250.000 EUR, per a l'exercici 2017, a càrrec de la partida pressupostària (51) 433 48906 Transferències corrents, ajuts a la contractació, dels pressupostos de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat subvencionarà cada contracte laboral amb:

a. 2.000 EUR els contractes d'un any.

b. 2.000 EUR transformacions de contractes temporals a indefinits.

c. Aquesta ajuda fixada a l'apartat b. s'incrementarà en 1.000 EUR en el cas de que la persona contractada sigui aturada de llarga durada1.

d. 4.000 EUR els contractes indefinits.

e. 5.000 EUR els contractes indefinits quan contractin a persones en situació d'atur de llarga durada1.

Només es subvencionaran contractes a jornada complerta i celebrats a partir de l'1 de setembre de 2016.

1. Es considera que es compleix l'ALLD sempre i quan no hagin treballat més de 90 dies en els darrers 365 dies previs a la contractació.

8.2 Renúncia i substitució de treballadors/es.

Les empreses hauran de comunicar la seva renuncia total o parcial a la subvenció atorgada abans de la finalització del contracte subvencionat, d'acord amb el següent:

Renúncia total:

El beneficiari de la subvenció haurà de presentar una renuncia total a l'assignació econòmica atorgada quan tingui lloc un acomiadament del treballador contractat amb càrrec a la subvenció, que sigui declarat improcedent o nul.

Renúncia parcial:

a) Per acomiadament per causes disciplinàries.

L'empresa disposarà d'un màxim de 15 dies hàbils per presentar la renúncia a l'assignació econòmica a l'Ajuntament del Prat de Llobregat en els casos d'acomiadament del treballador per causes disciplinàries i que no hagi estat declarat improcedent.

Es recalcularà la subvenció prenent la data de l'acomiadament com a data de finalització del període computable per al càlcul de la subvenció.

b) Per baixa voluntària de la persona contractada.

L'empresa disposarà d'un màxim de 15 dies hàbils per presentar la renúncia a l'Ajuntament del Prat de Llobregat a comptar des de la data de la baixa voluntària del treballador.

Es recalcularà la subvenció d'acord amb el període realment treballat.

9. Forma de pagament de la subvenció.

9.1 L'import de la subvenció s'abonarà quan el beneficiari justifiqui les despeses de contractació.

9.2 L'empresa beneficiària podrà optar a justificar les despeses subvencionables de forma semestral. En aquest cas, un cop revisada i conformada la documentació acreditativa es procedirà al pagament de la part proporcional de la subvenció corresponent.

10. Termini i forma de justificació.

S'estableixen dos períodes de justificació de les despeses:

- 50% amb l'acreditació del compliment de la finalització del sisè mes de contracte.

- 50% restant amb l'acreditació de la finalització del dotzè mes de contracte.

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa serà de 4 mesos comptats des de la finalització del contracte o dels 12 primers mesos de contracte en el cas de contractes indefinits.

Per percebre les subvencions atorgades, caldrà justificar l'aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida, mitjançant la presentació, de la documentació següent:

- Model de justificació de despeses amb la relació classificada de les despeses de contractació i signat per la persona beneficiària.

- Nòmines i els comprovants de pagament de cada mes.

- TC1, TC2 i comprovants de pagament de la seguretat social de cada mes.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s'atorgarà a la persona interessada un termini de deu dies per a la seva esmena. L'incompliment en termini de l'obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient comportarà el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.

11. Obligacions dels beneficiaris.

Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions establertes en la Llei 38/2003, general de subvencions, així com en l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament. En tot cas, hauran de complir les obligacions següents:

- Acceptar la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació. En aquest sentit, s'entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs d'un mes a partir de la recepció de l'acord de concessió de la subvenció sense que la persona o entitat beneficiària hagi manifestat expressament la seva disconformitat.

- Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents d'aquest Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui requerida.

- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social. D'acord amb allò establert a l'article 23.3 de la Llei general de subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció per part de la persona o entitat sol·licitant comportarà l'autorització a l'Ajuntament per recavar els certificats de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- Complir les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la publicitat activa.

- Si l'import de la subvenció és superior a 10.000 EUR i el beneficiari és una persona jurídica, s'ha de comunicar a l'Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d'acord amb el que estableix l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

12. Compatibilitat amb altres subvencions.

Les subvencions a què es refereixen aquestes bases seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb el dels ingressos que s'obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l'activitat, no podrà superar el cost total del projecte que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s'exigirà la devolució de l'excés en la part proporcional.'

El què es fa públic per a coneixement general i en compliment d'allò establert a l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Prat de Llobregat, 16 de març de 2017 La tinenta d'alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació, Marta Mayordomo Descalzo

Contratación de desempleados
Empresa
Desarrollo económico
Comercio
Fomento del empleo
Inserción laboral