Bases reguladores específiques de subvencions a les persones desocupades que s'estableixin com a autònoms per a la posada en marxa d'una activitat econòmica 2015 - Boletín Oficial de Lleida de 07-04-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 07/04/2015 hasta 07/10/2015
  • Documento en formato PDF

SE-VAR-2015/002. El Ple, en sessió de 9-2-2015 va aprovar inicialment les bases per a l'atorgament de subvencions per a les persones desocupades que s'estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d'una activitat econòmica. Durant el termini d'informació pública no s'hi han presentat al·legacions, per la qual cosa, les bases han quedat definitivament aprovades de forma automàtica. En aplicació del que disposa l'art. 124 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals, amb aquest anunci es publiquen íntegrament les bases.

La Seu d'Urgell. 27 de març de 2015

L'alcalde, Albert Batalla Siscart

Bases reguladores especifiques reguladores de subvencions a les persones desocupades que s'estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d'una activitat econòmica

El Programa de Subvencions per a la persones desocupades que s'estableixen com a autònomes fixa un conjunt de mesures de caràcter econòmic que els ens locals estan facultats per aplicar mitjançant el mecanisme de les subvencions, d'acord amb lo que estableix l'article 72 del Reial Decret 887/2066, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Aquestes bases fixen els criteris generals i específics d'aplicació de les mesures adoptades, així com la regulació de llur atorgament. La convocatòria per a l'atorgament anual la farà la Junta de Govern Local atenent a les circumstàncies de cada moment.

Donades les excepcionals circumstàncies en les qual es troba immersa la ciutat com a conseqüència de la crisi econòmica, es creu convenient destinar els recursos disponibles en aquest programa de subvencions a les persones que s'estableixen com a autònomes del municipi per a la posada en marxa d'una activitat econòmica.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1 L'objecte d'aquestes bases és incentivar la creació del propi lloc de treball per part de persones de la Seu d'Urgell en situació de desocupació i que ubiquin la seva activitat a la ciutat.

1.2 S'entendrà per treballador autònom (o per compte propi) aquell que realitza i organitza de forma habitual, personal i directa una activitat econòmica, amb caràcter lucratiu sense subjecció, per això, a cap contracte de treball, encara que utilitzi el servei remunerat d'altres persones, i es trobi integrat dintre del camp d'aplicació del Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Article 2. Finalitat

Per dur a terme accions de foment de l'ocupació i l'emprenedoria a la Seu d'Urgell, s'estableix l'ajut a la posada en marxa del Treballador Autònom.

Article 3. Procediment

L'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases es faran pel procediment reglat.

Article 4. Persones beneficiàries

4.1. Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions: les persones següents:

A. Desocupats que s'incorporen al món laboral com a autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, i que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l'1 de gener de 2014.

B. Desocupats que s'incorporin a una activitat econòmica existent, com a soci d'una societat civil o mercantil i que no hagin estat enquadrats en el Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en els sis mesos anteriors a la data d'alta en el RETA en el 2014.

4.2. S'entén per persones desocupades demandants d'ocupació aquelles que es troben en situació d'atur i que constin inscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat com a demandants d'ocupació no ocupades, o aquelles que puguin justificar aquesta circumstancia amb un informe de la vida laboral, amb caràcter previ a donar-se d'alta al Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

4.3. No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases les persones treballadores que hagin exercit la mateixa activitat en el règim d'autònoms o que formin part de l'epígraf Agrupacions a efectes de l'Impost d'Activitats Econòmiques amb caràcter autònom en els sis mesos anteriors a la data d'alta al RETA.

Article 5. Requisits de les persones beneficiàries

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

A. Que el/la sol·licitant estigui empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos a 1 de gener de 2014.

B. Que desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.

C. No tenir deutes pendents amb l'Ajuntament de de la Seu d'Urgell, la Seguretat Social i l'Agència Tributària.

D. No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

E. No haver estat sancionats, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.

F. L'activitat empresarial i/o professional no es podrà simultaniejar amb qualsevol altre activitat per compte d'altri.

G. La possessió i organització dels mitjans propis per al desenvolupament de l'activitat empresarial o professional.

H. Declaració jurada de les subvencions i/o ajudes rebudes d'altres administracions o entitats.

Article 6. Condicions generals

6.1. La sol·licitud de la subvenció implica l'acceptació d'aquestes Bases.

6.2. Si el beneficiari no recorre l'acord d'atorgament, s'entendrà que accepta la subvenció atorgada.

6.3. Les sol·licituds de subvenció, així com les subvencions ja atorgades, podran ser objecte de revisió en el cas de que es fes palès que s'ha produït qualsevol modificació, alteració, falsedat o ocultació en les dades aportades pel sol·licitant.

6.4. El no compliment d'aquestes bases comporta la pèrdua i revocació de la subvenció.

Article 7. Quantia individualitzada de la subvenció

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell subvencionarà per cada nova alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers mesos un cop deduïdes les subvencions d'altres administracions pel mateix concepte i fins el 50% de la quota mensual a pagar els 6 mesos següents un cop deduïdes les subvencions d'altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 800.

Article 8. Presentació de sol·licituds

8.1. El període de presentació de les sol·licituds és des de l'aprovació de les bases fins el 31 de desembre de 2015 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

8.2. Els sol·licitants de subvencions presentades a la convocatòria del 2014 que se'ls va denegar per manca de consignació pressupostària, podran acollir-se a la convocatòria regulada en aquestes bases amb preferència en relació als nou sol·licitants, sempre i quan continuïn complint els requisits del punt. Per a poder optar a aquestes subvencions hauran de presentar una instància amb model normalitzat amb la petició d'acollir-se a aquesta convocatòria i, no caldrà presentar de nou la resta de la documentació. Aquesta instància, per tal de poder tenir preferència en la tramitació, només podrà presentar-se entre els dies 23 de març i 2 d'abril, ambdós incloses. Les instàncies presentades després d'aquesta data deixaran de tenir preferència i es tramitaran d'acord amb les previsions generals d'aquestes bases per a les peticions presentades el 2015.

8.3. El lloc de presentació de les sol·licituds es a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les Administracions Publiques i del procediment administratiu comú.

8.3. La documentació a presentar és la següent:

Model de sol·licitud normalitzat en el qual hi haurà de constar el nom de la persona sol·licitant, adreça, telèfon, DNI. Així mateix, haurà d'indicar una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions respecte a la subvenció (Annex 1).

Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: NIF o NIE.

Targeta de demandant d'ocupació i informe de vida laboral que ho acrediti.

Alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model 036 o 037).

Rebut del pagament de la quota del primer mes del RETA.

Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l'entitat bancària (Annex 2).

Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributaries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que preveu l'article 22 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè l'òrgan que concedeix la subvenció obtingui de forma directa, mitjançant certificats telemàtics, l'acreditació de que les persones beneficiaries o les entitats sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social. No obstant això, el/la sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment i haurà d'aportar llavors els certificats de trobar-se al corrent tant en el compliment de les seves obligacions tributaries com amb la Seguretat Social.

Declaració jurada de què no es simultanieja amb qualsevol altra activitat per compte d'altri.

Declaració jurada de tenir la possessió i la organització dels mitjans propis pel desenvolupament de l'activitat empresarial o professional.

Article 9. Procediment de concessió

9.1. Un cop presentada, la sol·licitud serà objecte d'estudi i d'informe per part dels serveis de promoció econòmica de l'Ajuntament. Si falta algun tipus de documentació, hi haurà deu dies per adjuntar-la.

9.2. La Junta de Govern Local serà l'òrgan competent per a la resolució de l'expedient de concessió de la subvenció. El termini màxim per resoldre i notificar la subvenció serà de dos mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

9.3. Els criteris de selecció per poder accedir a la subvenció són el compliment dels requisits de persona beneficiaria que estableixen les bases 4 i 5 i la presentació de la documentació de l'article 8.3.

9.4. S'entendrà com a termini de presentació de la documentació necessària, i constarà a efectes d'ordre d'entrada de la sol·licitud, el moment que hi hagi tota la documentació i aquesta sigui correcta.

Article 10. Despeses subvencionables

Seran despeses subvencionables les quotes mensuals corresponents del RETA, durant un període d'un any, a partir de l'1 de gener de 2014 i que compleixin amb els requisits establerts en aquestes bases.

Article 11. Incompliment

11.1. L'Ajuntament podrà revocar la subvenció per alteració, falsedat o ocultació en les dades aportades pel sol·licitant, l'incompliment d'aquestes bases i en els casos previstos en la normativa general sobre subvencions.

11.2. La tramitació es farà seguint els tràmits següents i incorporant els documents següents:

1. Informe els serveis de promoció econòmica identificant els incompliments i els imports pagats. Si cal, s'incorporarà informe de Intervenció de l'Ajuntament.

2. Acord de la Junta de Govern Local d'inici de la tramitació.

3. Atorgament a l'interessat d'un termini d'audiència de 10 dies per tal que pugui presentar al·legacions.

4. Informe dels serveis de promoció econòmica sobre les al·legacions presentades i les quantitats pagades.

5. Acord de la Junta de Govern Local. Cas que l'acord sigui de revocació de la subvenció inclourà el requeriment d'un termini d'un mes per a retornar les quantitats pagades.

11.3. La revocació implicarà la devolució de totes les quantitats pagades. L'Ajuntament podrà compensar l'import a retornar amb deute que pugui tenir envers l'interessat.

Article 12. Renúncia

12.1. Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa, i motivada a tot o una part de la subvenció atorgada, tot comunicant. La renúncia es formalitzarà presentant un escrit en un termini màxim de quinze dies naturals des del moment en que es produeixi el fet que motivi la renuncia.

12.2. A la vista dels documents presentats, els serveis de promoció econòmica faran un informe indicant si es compleixen els requisits. En base a aquest informe la Junta de Govern Local prendrà l'acord que pertoqui.

12.3. Cas que la renúncia no compleixi els requisits fixats i això suposi una infracció de les condicions de l'atorgament, l'Ajuntament iniciarà els tràmits per a revocar la subvenció.

Article 13. Termini i forma de justificació

13.1. Les despeses s'han de justificar mitjançant originals dels rebuts de pagament de les quotes a la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

13.2. La subvenció es justificarà en quatre períodes i els terminis per la seva presentació seran els següents:

aa. El primer període comprendrà la justificació de les despeses de les 3 primeres quotes a la Seguretat Social i el termini de presentació de la justificació serà de dos mesos, comptats des de la finalització dels primers 3 mesos d'alta en Règim Especial de Treballadors Autònoms.

ab. El segon període comprendrà la justificació de les despeses des de la quarta fins a la sisena quota a la Seguretat Social i el termini de presentació de la justificació serà de dos mesos, comptats des de la finalització del sisè mes d'alta en Règim Especial de Treballadors Autònoms.

ac. El tercer període comprendrà la justificació de les despeses des de la setena fins a la novena quota a la Seguretat Social i el termini de presentació de la justificació serà de dos mesos, comptats des de la finalització del novè mes d'alta en Règim Especial de Treballadors Autònoms.

ad. El quart període comprendrà la justificació de les despeses des de la desena fins a la dotzena quota a la Seguretat Social i el termini de presentació de la justificació serà de dos mesos, comptats des de la finalització del dotzè mes d'alta en Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Article 14. Pagament de la subvenció

14.1. L'import de la subvenció s'abonarà en quatre pagaments o fins arribar a l'import màxim subvencionat que estableix l'article cinc d'aquestes bases.

14.2. La tramitació del pagament es farà de la forma següent:

1. El beneficiari haurà de presentar formalment els documents que justifiqui les despeses subvencionables.

2. Els serveis de promoció econòmica verificaran la documentació aportada.

3. Si és correcta, faran un informe que ho acrediti. A la vista de l'informe la Junta de Govern Local acordarà el pagament.

4. Si la documentació és incorrecta, els serveis de promoció econòmica requeriran a l'interessat per un únic cop que aporti els documents o informació complementària que falti.

5. Si no complies el requeriment, s'iniciaran els tràmits per a revocar la subvenció.

6. El pagament es farà dins del termini d'un mes a comptar des de la data de la documentació correcta i completa.

14.3. Per a fer tots els pagaments, el beneficiari haurà de justificar que està al corrent del pagament de les quotes que pertoquin.

Article 15. Aplicació pressupostaria i finançament

15.1. Les subvencions s'atorgaran amb càrrec a la partida corresponent que, per al 2015 és la d'Ajuts a la posada en marxa d'una nova activitat econòmica al municipi, aplicació pressupostària 23103.48000. L'import corresponent a l'atorgament d'aquesta subvenció per al 2015 es de 10.000 l'any 2015, sense perjudici de l'increment que es pugui ocasionar si hi ha romanent a les Bases Reguladores de les Subvencions per a la Promoció del Municipi ­ 2015 un cop atorgades les ajudes. Els serveis econòmics faran la retenció de crèdit destinat a aquesta línia de subvenció.

15.2. La concessió de les subvencions resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució d'atorgament.

Article 16. Obligacions dels beneficiaris

Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions següents:

A. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció.

B. Complir amb els terminis i forma de justificació establerts en el punt 13.

C. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant tota la informació que els sigui requerida.

D. Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

E. Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases i de les disposicions generals vigents.

F. Col·locar en un lloc visible el senyal distintiu del programa d'emprenedoria La Seu Empren, impulsat per l'Ajuntament de La Seu d'Urgell. Així mateix, durant els 12 mesos subvencionats, caldrà consignar la llegenda amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el logotip de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l'activitat subvencionada.

Article 17. Protecció de dades

17.1. La presentació de la sol·licitud implica que el sol·licitant, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte i, per tant, exonerant l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment per part del beneficiari.

17.2. En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999 es fa constar que les dades personals derivades del compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003 General de Subvencions per al control i justificació de la destinació de la quantia de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de La Seu d'Urgell seran incorporades als fitxers de gestió administrativa de l'Ajuntament amb la finalitat abans exposada.

17.3. En compliment del previst a l'Art. 20 de la Llei de Subvencions, l'Ajuntament comunicarà aquestes dades a les altres administracions públiques que li ho demanin per al control d'altres subvencions sol·licitades pels beneficiaris.

Article 18. Altra normativa

18.1. En tot el que no prevegin aquestes bases serà d'aplicació el que preveu la normativa que regula les subvencions de les administracions públiques.

18.2. Els sol·licitants podran demanar als serveis municipals els dubtes sobre la interpretació i aplicació d'aquestes normes en relació a la seva sol·licitud. A la vista de la sol·licitud els serveis municipals afectats faran un informe i la Junta de Govern Local resoldrà sobre la petició presentada. El contingut de l'acord de la Junta de Govern Local municipal serà vinculant per a l'Ajuntament sempre que la informació facilitada pel sol·licitant sigui complerta i veraç.

Article 19. Obligacions de l'Ajuntament

Segons el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'Ajuntament està obligada a realitzar una declaració a l'Agència Tributària on relacionarà a totes aquelles persones o entitats que hagin rebut una subvenció, independentment del seu import.

Disposició addicional

Un cop s'hagi donat els ajuts, si encara hi ha romanent, es traspassarà a les bases específiques per la promoció del municipi.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

------

Desarrollo económico
Iniciativa emprendedora