Bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajuts per a les activitats d'estiu, any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

A N U N C I

Per Decret d? alcaldia de data 10 de maig de 2018 s? ha acordat aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d? ajuts per a les activitats d? estiu, de l? any 2018 i establir els requisits que hauran de complir les persones soles i famílies amb infants a càrrec, que vulguin optar a un ajut econòmic, així com la seva publicació per garantir la publicitat, per un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació d? aquest anunci en el BOP, així com en el Tauler d? anuncis de l? Ajuntament.

Els criteris i requisits podran ser consultats a la web d? aquest Ajuntament, i als departaments corresponents, en hores d? oficina

Sant Feliu de Llobregat, 22 de maig de 2018

L? Alcalde,

Jordi San José Buenaventura

Actividades de verano