Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l'àmbit empresarial Pla 3000, Pla de foment de l'ocupació. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 25/02/2015 hasta 25/08/2015
  • Documento en formato PDF

De conformitat amb el que disposen els articles 13 i 14 de l'Ordenança reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Premià de Dalt publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 29 de desembre de 2011, es fa públic que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del 16 de febrer de 2015 va aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva amb l'objecte de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat donar resposta a les necessitats d'ocupació de les persones en situació d'atur del municipi.

Les bases de la convocatòria són les que a continuació es relacionen:

'BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN L'ÀMBIT EMPRESARIAL PLA 3.000 PLA MUNICIPAL DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ.'

1. Objecte.

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament a través del Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica a les empreses, entitats i autònoms que contractin persones en situació d'atur i residents a Premià de Dalt.

2. Finalitat de les subvencions.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics per al foment de l'ocupació del municipi, aquestes subvencions es destinen a empreses, entitats i autònoms que contractin laboralment a persones en situació d'atur de Premià de Dalt, a jornada complerta i/o parcial, amb contracte laboral d'una durada de 3 a 6 mesos, iniciat entre l'1 de gener de 2015 i el 30 de setembre de 2015.

En el cas que es desenvolupi una jornada a temps parcial, aquesta no podrà ésser inferior al 50% de la jornada complerta de conformitat amb el que determini el conveni col·lectiu aplicable i, en defecte d'aquest, el màxim fixat per la Llei.

Les subvencions previstes en aquestes bases només podran ser destinades a les finalitats per les quals han estat atorgades.

El període de contractació imputable a la subvenció serà l'executat l'any 2015.

3. Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar els contractes laborals efectuats a persones en situació d'atur de Premià de Dalt, a jornada complerta i/o parcial, amb contracte laboral d'una durada de 3 a 6 mesos, iniciats entre l'1 de gener de 2015 i el 30 de setembre de 2015. El període de contractació imputable a la subvenció serà l'executat l'any 2015.

4. Requisits.

a. Requisits de les empreses, entitats i autònoms beneficiaris/àries.

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

. Empreses que no es trobin en un ERO d'acomiadament col·lectiu.

. No siguin deutors per cap concepte de l'Ajuntament de Premià de Dalt ni del municipi on estiguin radicats.

. Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l'Estat i les obligacions davant la Seguretat Social.

. No ser dependents ni estar societàriament vinculades a administracions, ens u organismes públics.

. Tenir la llicència d'activitats legalment aprovada per l'entitat local del municipi on estiguin ubicats.

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article sisè.

b. Requisits de la persona física contractada o a contractar.

. Empadronada a Premià de Dalt amb una antiguitat mínima de 3 mesos de residència a la data de publicació de la convocatòria.

. Estar en situació d'atur amb caràcter previ a la realització del contracte.

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la justificació, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article vintè.

El màxim de contractacions objecte de subvenció per empresa serà de 3.

Amb caràcter general, la contractació per cada persona en recerca activa d'ocupació es subvencionarà només una vegada al llarg de l'any.

En el cas que es desenvolupi una jornada a temps parcial, aquesta no podrà ésser inferior al 50% de la jornada complerta de conformitat amb el que determini el conveni col·lectiu aplicable i, en defecte d'aquest, el màxim fixat per la Llei.

5. Substitució de treballadors/es.

En el cas que el/la treballador/a contractat/da causés baixa definitiva en la relació de treball per rescissió del contracte laboral, abans de complir els mesos de contractació, l'empresa o entitat podrà substituir-la contractant un/a altre/a treballador/a en el termini més curt possible, mantenint així el dret al cobrament de la subvenció. Si no es produeix la substitució, es modificarà proporcionalment la quantia de la subvenció atorgada.

Per a la nova contractació, es recuperaran els candidats preseleccionats en el procés de selecció inicial. Si no és possible la contractació de cap d'aquests/es candidats/es, es procedirà a la publicació d'una nova oferta de treball al Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica, amb els mateixos requisits de la convocatòria.

L'Ajuntament de Premià de Dalt quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les entitats destinatàries de les subvencions atorgades. El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari.

6. Documentació a aportar.

1. Sol·licitud de subvenció signada i segellada per l'empresa.

2. Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud com a representant.

3. Fotocòpia del NIF/CIF de l'empresa, entitat o autònom.

4. En cas que l'empresa sigui persona jurídica, escriptura de constitució o del document d'inscripció a l'entitat del Registre públic corresponent i Estatuts en cas de persones jurídiques i entitats i alta censal en cas d'empresaris o professionals individuals.

5. Poders notarials per actuar en representació de l'empresa.

6. Certificat conforme no té deutes amb l'Ajuntament del municipi on estigui radicat (a excepció d'empreses, entitats i autònoms ubicats a Premià de Dalt, que ho comprovarà el propi ajuntament).

7. Llicència o comunicació prèvia de l'activitat econòmica emesa per l'entitat local del municipi on estigui radicada l'empresa o document acreditatiu d'exempció.

8. Informe de vida laboral de l'empresa.

9. Conveni col·lectiu aplicable.

10. Document de descripció de l'activitat per la qual se sol·licita subvenció, d'acord amb el model normalitzat (ANNEX 1).

11. Pressupost de l'activitat per a la qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (ANNEX 2).

12. Certificats que acreditin que l'empresa es troba al corrent de pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat o declaració responsable d'acord amb el model normalitzat (ANNEX 3).

13. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat (ANNEX 3).

14. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (ANNEX 3).

15. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat (ANNEX 3).

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, al registre de l'Ajuntament de Premià de Dalt, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

7. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2015 inclòs.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da o pel legal representant de l'entitat.

El model normalitzat de sol·licitud, així com dels documents exigits a la base 6 podrà trobar-se a la web www.premiadedalt.cat, a l'OAC i al Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Premià de Dalt.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 6 s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així, s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

9. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicats d'acord amb la ponderació indicada:

1. Empreses, entitats i autònoms amb domicili fiscal i/o social a Premià de Dalt (1 punt).

2. Nombre de contractes laborals realitzats per l'empresa (1 punt per contracte laboral a jornada completa i 0.5 punts per contracte laboral a jornada parcial).

3. Durada del contracte (1 punt per cada mes de contracte amb un màxim de 6 punts).

4. Contractes laborals d'una durada superior a 6 mesos (3 punts).

5. Contractes laborals indefinits (6 punts).

El tribunal constituït als efectes de la valoració de sol·licituds tindrà en compte, a més, els següents criteris:

1. La contractació d'aturats de llarga durada (0,5 punts).

10. Gestió de les ofertes i contractes de treball.

Per als nous contractes laborals, les ofertes de treball es gestionaran mitjançant el Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica de Premià de Dalt, servei que gestionarà conjuntament amb l'empresa l'oferta de feina. La selecció definitiva serà competència de les pròpies empreses, entitats i autònoms.

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

La subvenció que es regula en aquestes bases consistirà en una aportació econòmica a les empreses que contractin una persona en els termes previstos en aquestes bases. L'Ajuntament de Premià de Dalt destinarà aquest any 2015 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores la quantia màxima de 42.000,00 EUR amb càrrec al pressupost de despeses de 2015.

La concessió de les subvencions resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució d'atorgament.

12. Import individualitzat de les subvencions.

L'import a concedir serà de 500 EUR mensuals per cada contracte laboral a jornada complerta d'una durada de 3 a 6 mesos.

En el cas de contractació laboral a jornada parcial, com a mínim el 50% de la jornada complerta, la subvenció es calcularà de forma proporcional.

13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà el Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d'acord amb allò previst a l'article 12.5 de l'ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

· L'Alcalde, o persona en qui delegui, president.

· El regidor/a de Promoció Econòmica.

· Un tècnic/a de l'Ajuntament vinculat al Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica.

Actuarà com a secretari/a de l'òrgan col·legiat, el secretari/a de la corporació o persona en qui delegui.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà aquell que es determini d'acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions d'òrgans de l'Ajuntament diferents del Ple.

L'òrgan col·legiat resoldrà les possibles qüestions relacionades amb la valoració de les sol·licituds.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

14. Termini de resolució i de notificació.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà en el moment que es produeixi la disponibilitat del crèdit adequat i suficient.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

15. Acceptació de la subvenció.

Els beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran de comunicar de forma expressa a l'Ajuntament de Premià de Dalt l'acceptació de la subvenció, en el termini de 15 dies a partir de la recepció de l'indicat acord.

16. Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

· Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

· Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

· El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

· Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

17. Despeses subvencionables.

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada i s'efectuïn dins del termini establert per a la realització de la mateixa i indicat a la convocatòria corresponent.

La vinculació entre la persona ocupadora o empresa i la persona contractada haurà d'ésser necessàriament de naturalesa laboral. No esdevenen subvencionables les relacions laborals de caràcter especial previstes a l'article 2 de l'Estatut dels treballadors, ni els contractes de pràctiques, ni contractes per a la formació i l'aprenentatge, ni qualsevol altre contracte que, per la seva naturalesa, fixi una retribució inferior al salari mínim interprofessional, llevat que es derivi d'una dedicació a règim parcial.

El contracte, si té una durada determinada, aquesta no ha d'ésser inferior als tres mesos.

· Concretament, es consideraran despeses subvencionables les següents:

- L'import corresponent al cost total laboral mensual (entenent-se per aquest concepte la retribució i les quotes corresponents a la Seguretat Social) que es deriva de la contractació.

- Que la contractació objecte de subvenció es realitzi d'acord a les categories professionals i els salaris bruts anuals aprovats en el conveni col·lectiu aplicable a cada empresa o sector.

· En cap cas no són subvencionables:

- Les dietes, les despeses de locomoció, la paga de vacances no realitzades, les hores extraordinàries o indemnitzacions diferents a les abonades en concepte de la finalització del contracte, els complements per les despeses realitzades com a conseqüència de l'activitat laboral.

- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

- Les despeses de procediments judicials.

- Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

- Despeses relacionades amb els costos d'acomiadament.

18. Subcontractació.

Atenent a la naturalesa de la subvenció, les persones ocupadores o empreses no podran subcontractar total o parcialment el desenvolupament de l'activitat subvencionada.

19. Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s'exigeixen i en un termini màxim d'un mes des de la data de presentació de la justificació.

Per al pagament de la subvenció, el Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica haurà d'emetre un informe favorable en el qual s'acrediti que l'activitat subvencionada ha estat realitzada a plena satisfacció i d'acord amb les condicions establertes.

El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de l'empresa o entitat beneficiària.

20. Termini i forma de justificació.

a. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 2016.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/beneficiària, mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a la web, OAC i al Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica i revestirà la forma de:

*Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:

1. Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts (ANNEX A).

2. Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 72.2 del RLGS (ANNEX B, C i D).

b. En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

1. S'haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció atorgada.

2. S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.

3. Els documents justificatius a presentar seran:

- Contracte de treball.

- DNI de la persona contractada i certificat d'empadronament a Premià de Dalt.

- Document d'inscripció de la persona contractada, al Servei d'Ocupació de Catalunya, com a demandant d'ocupació amb caràcter previ a la realització del contracte o informe de vida laboral.

- En el cas d'haver indicat la contractació d'una persona en situació d'atur de llarga durada, presentar el seu informe de vida laboral.

- Fulls de salari (els corresponents als mesos del contracte objecte de subvenció) i acreditació del seu pagament.

- TC1 i TC2 dels mesos de contracte a justificar amb els respectius justificants dels pagaments realitzats.

- Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció.

- Certificat acreditatiu conforme l'empresa està al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social o declaració responsable (ANNEX D).

- Elements justificatius de la publicitat realitzada on consti la col·laboració de l'Ajuntament de Premià de Dalt en l'execució de l'activitat.

Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a què es refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l`efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.

Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

21. Deficiències en la justificació.

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplerts, es comunicarà a l'interessat/ada la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui.

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció.

22. Mesures de garantia.

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

· Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

· Quan el beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l'ajuntament superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

· Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les bases.

24. Compatibilitat amb d'altres subvencions.

· La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altre concedida per altres administracions públiques o ens públics o privats.

· Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l'activitat que ha de portar a terme la persona beneficiària.

· Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud.

25. Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import:

· Inferiors a 3.000 EUR en el taulell d'anuncis corporatiu i en la web municipal.

· Superiors a 3.000 EUR en el Butlletí Oficial de la Província i en la web municipal.

26. Mesures de difusió del finançament públic.

En el cas de les contractacions laborals realitzades amb anterioritat a la data de la convocatòria, els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en l'execució de l'activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i visuals amb la següent llegenda: 'Activitat subvencionada per l'Ajuntament de Premià de Dalt en el marc del Pla 3000. Pla municipal de foment de l'ocupació.'

En el cas de les contractacions laborals a realitzar amb posterioritat a la data de la convocatòria, en els contractes de treball s'haurà de fer constar la frase següent: 'Contracte subvencionat per l'Ajuntament de Premià de Dalt en el marc del Pla 3.000 Pla Municipal de Foment de l'Ocupació 2015'

27. Causes de revocació.

L'Ajuntament té la facultat d'inspeccionar en tot moment que la subvenció sigui destinada a la finalitat per a la qual fou concedida. Així mateix, en qualsevol moment pot sol·licitar a la persona o entitat subvencionada, documentació complementària de la presentada pels beneficiaris per comprovar la coincidència del projecte desenvolupat amb el previst, en la documentació adjunta a la sol·licitud de subvenció i la destinació dels fons concedits en concepte de subvenció.

Són causes de revisió i possible revocació total o parcial de la subvenció, sens perjudici de les previstes a la normativa aplicable, les següents:

- Incompliment dels requisits per accedir i conservar la condició de beneficiari de l'ajut.

- Manca de justificació o justificació insuficient de la subvenció.

- Acomiadament improcedent del treballador.

- Així mateix, serà revocada la subvenció en el supòsit de falsedat en les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

28. Renúncia.

Els/les beneficiaris/àries poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a la subvenció atorgada, comunicant a l'Ajuntament en un termini màxim de quinze dies des del moment en què es produeixi el fet que motivi la renúncia i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.

29. Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el títol IV de la RGLS i al títol IV de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

30. Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d`aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de els Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.'

Premià de Dalt, 17 de febrer de 2015

L'alcalde, Josep Triadó i Bergés

Contratación de desempleados
Desarrollo económico
Empresa
Actividades de servicios sociales
Fomento del empleo