Bases reguladores i convocatòria per a la selecció d'un projecte o varis projectes per ser exposats individualment o col·lectivament des del mes de març fins el mes de maig de 2015, amb la finalitat de donar suport als artistes i creadors emergents i a la seva obra i col·laborar en la difusió dels llenguatges artístics - Boletín Oficial de Barcelona de 02-01-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 02/01/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

En virtut de l'acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2014 (registre d'acords 745/14) pel qual s'aprova el dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència (convocatòria) aprovar les bases reguladores i la convocatòria per seleccionar un o varis projectes individuals o col·lectius per donar suport als artistes i creadors emergents i a la seva obra col·laborant en la difusió dels llenguatges artístics en la demarcació de la província de Barcelona, i d'acord amb les facultats del Diputat adjunt a la Presidència i delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona s'anuncia la publicació de les esmentades bases reguladores i convocatòria, d'acord amb el següent detall:

'BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN PROJECTE O VARIS PROJECTES PER SER EXPOSATS INDIVIDUALMENT O COL·LECTIVAMENT DES DEL MES DE MARÇ FINS EL MES DE MAIG DE 2015, AMB LA FINALITAT DE DONAR SUPORT ALS ARTISTES I CREADORS EMERGENTS I A LA SEVA OBRA I COL·LABORAR EN LA DIFUSIÓ DELS LLENGUATGES ARTÍSTICS

Base 1. Objecte de la convocatòria

L'objecte de la convocatòria es la regulació de les bases per tal de seleccionar un projecte o varis per ser exposat individual o col·lectivament des del mes de març al mes de maig de 2015, amb la finalitat de donar suport als artistes i creadors emergents i a la seva obra i col·laborar en la difusió dels llenguatges artístics en la seva diversitat.

Base 2. Participants

Podran participar en aquesta convocatòria els artistes i creadors, majors de 18 anys que acomplexin amb els següents requisits:

' Ser artista emergent. En el context d'aquesta convocatòria es considera emergent els artistes i creadors l'obra dels quals es poc coneguda.

' Residir a la demarcació de la Diputació de Barcelona.

' Concursar a títol individual i no com a col·lectiu.

Base 3. Característiques de l'obra

El tema, la tècnica i el format són de lliure elecció (pintura, dibuix, il·lustració, fotografia inclosa la manipulació innovadora de la imatge, art digital, videoart, i instal·lació) però caldrà tenir en compte que les peces han de poder ser 2 . muntades i exposades en un espai d'aproximadament 150 m

És indispensable que les obres presentades siguin originals i no premiades a cap altre concurs.

Base 4. Selecció

Un comitè avaluarà els projectes presentats. El comitè de valoració artística estarà format per:

- Dos comissari/s i/o crític/s d'art.

- Tres tècnics/ques municipals en arts visuals - Dos representants de la Diputació de Barcelona

La composició concreta del jurat es farà pública oportunament al web d'aquesta convocatòria.

Els projectes seran avaluats en funció de:

' La qualitat i adequació de la proposta als objectius de la convocatòria.

' La seva viabilitat econòmica per ser exhibida en el marc d'aquesta convocatòria.

' L'originalitat.

' La contemporaneïtat.

' La utilització dels llenguatges més actuals.

' La utilització de les tècniques més avançades.

Base 5. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de participació en la convocatòria es presentaran al Registre de la Diputació de Barcelona i en format digital al web segons model de sol·licitud que es podrà descarregar al propi web.

El termini de presentació dels projectes serà del 2 al 31 de gener de 2015.

Les persones interessades hauran de presentar un dossier que contingui:

- Dades de la persona sol·licitant amb: nom i cognoms, DNI, data de naixement, adreça postal, telèfon i adreça electrònica.

- Currículum de l'aspirant.

- Projecte segons l'objectiu de la convocatòria, i que ha ha d'incloure:

a) Un mínim de tres obres que seran objecte de valoració pel jurat d'aquesta convocatòria.

b) Un dossier que contingui: títol, text de conceptualització de les obres i fitxa tècnica.

c) Dossier fotogràfic del projecte (mínim dues imatges de l'obra des de diferents angles amb una resolució de 300 dpp en format TIFF d'una mida màxima de 100 Mb), essent imprescindible indicar l'any de realització, tècnica, format i dimensions. En cas de nova creació o d'instal·lacions s'adjuntarà una memòria explicativa del treball artístic, planells i tot el material informatiu que faciliti la comprensió de l'obra.

Tot el material del projecte es pot adjuntar en suport digital format pdf d'entre 8 i 10 MB màxim.

- Imatges d'altres peces, obres. Si s'escau: enllaços a web personal o professional, a web amb vídeos, o fotos, etc.

Serà condició indispensable que les obres siguin originals, inèdites i que estiguin signades per l'autor.

El jurat no tindrà en compte les propostes que no acompleixin amb aquests requisits i no es presentin en les dades establertes.

El jurat podrà convocar entrevistes amb els artistes i creadors dels projectes si ho considera necessari, així com requerir documentació addicional si ho creo oportú per avaluar el projecte.

Base 6. Drets de la propietat intel·lectual i industrial

Els drets d'autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels respectius projectes.

Els artistes i creadors autors dels projectes seleccionats cediran gratuïtament tots els drets d'ús i reproducció a la Diputació de Barcelona durant l'exposició de les mateixes.

Els artistes i creadors dels projectes seleccionats cediran de manera no exclusiva els drets d'explotació de la propietat intel·lectual (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) dels esmentats projectes durant l'exposició de les mateixes.

Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors i de garantir que no existeixen drets previs de tercers sobre els projectes presentats a la convocatòria.

Els participants es fan responsables dels drets d'imatge de les persones que poguessin sortir en els seus treballs i de les possibles responsabilitats que se'n reclamessin.

Els participants seran responsables per les infraccions causades o que es puguin causar als drets de tercers amb la participació dels treballs que presentin i pels seus continguts i hauran d'indemnitzar els tercers pels danys i perjudicis en què incorrin per l'incompliment de l'obligació abans descrita.

Base 7. Veredicte

La resolució del Jurat serà comunicada la segona quinzena de febrer.

Es contactarà per telèfon amb el el/s seleccionat/ts durant la segona quinzena de febrer de 2015. La resta de participants seran informats per correu electrònic durant els mateixos dies.

La selecció podrà ser d'un sol artista o d'un màxim de 4 artistes amb els quals es farà una exposició individual o col·lectiva segons resolució del comitè avaluador de la present convocatòria.

Els artistes escollits tindran 5 dies per confirmar la seva participació a l'exposició, acceptant els terminis de lliurament.

El jurat es reserva el dret de declarar la convocatòria deserta. La Diputació de Barcelona es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte o incidència no previst en aquestes bases.

Base 8. Premis

La Diputació de Barcelona exposarà la mostra dels treballs artístics seleccionats en dependències dels edificis de la Diputació de Barcelona a la ciutat de Barcelona.

La Diputació de Barcelona s'encarregarà del disseny i la producció de l'exposició.

La Diputació de Barcelona farà la difusió corresponent pels mitjans de comunicació i podrà organitzar actes paral·lels vinculats a l'exposició.

No s'estableix una quantia econòmica en concepte de premi.

Base 9. Exposició

L'exposició està prevista dins el període de març a maig de 2015.

Tots els projectes exposats es retornaran als seus autors el dia del desmuntatge de l'exposició.

L'exposició restarà oberta al públic de dilluns a divendres de les 8 a les 20 h.

La Diputació de Barcelona es farà responsable de la comunicació, el disseny i la producció de l'exposició, del transport, tant de la tramesa com de la devolució, així com de l'assegurança de les obres.

L'embalatge anirà a compte i risc dels participants.

Base 10. Tractament de les dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades de caràcter personal de les persones participants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Amb la presentació de la sol·licitud, els participants autoritzen expressament i inequívocament el tractament de les seves dades i la seva cessió per a les finalitats d'aquesta convocatòria.

Base 11. Acceptació de termes i condicions

La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació íntegra de les bases i condicions i la submissió expressa a les decisions interpretatives de les mateixes elaborades per la Diputació de Barcelona, així com la conformitat amb la decisió del jurat.'

Barcelona, 29 de desembre de 2014 La Secretaria delegada, Júlia Fajardo García

Cultura
Pintura
Innovación
Artes
Nacimiento, adopción y acogimiento
Industrialización
Transporte
Transporte y vehículos