Bases reguladores i convocatòria de les subvencions atorgables per l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per a l'exercici 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 23/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple de l? Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 19.04.2018 acordà l? aprovació definitiva de les Bases reguladores de les subvencions atorgades per l? Ajuntament de Malgrat de Mar, per a l? exercici 2018.

La qual cosa es publiquen les Bases íntegres i es publica la corresponent convocatòria

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS ATORGABLES PER L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR PER A L'EXERCICI 2018.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

PRIMER. La subvenció, des de la perspectiva administrativa, és una tècnica de foment de determinats comportaments considerats d'interès general i fins i tot un procediment de col·laboració entre l'Administració pública i els particulars per a la gestió d'activitats d'interès públic o social.

SEGON. Malgrat de Mar és un poble dinàmic i viu, ric en iniciatives impulsades pels seus veïns. L'Ajuntament resta obligat a fomentar i ajudar en la consolidació d'aquestes iniciatives i activitats que recerquen afavorir la cohesió social, la convivència ciutadana, millorar la qualitat de vida, la promoció d? un territori sostenible i un desenvolupament econòmic equilibrat.

TERCER. La subvenció té naturalesa de dret públic i, per tant, és subjecta al dret administratiu, el qual obliga a respectar totes les normes de rang legal superior de Dret Administratiu les quals obliguen a:

- L'eficàcia de la subvenció requereix formalment l'acceptació expressa de l? entitat sol·licitant que rep la subvenció, i guanya la qualitat de beneficiari d'una subvenció pública i, per tant, sotmesa davant l'Administració mitjançant una relació jurídic - administrativa especial de subjecció.

- El procediment d'atorgament ha de respectar els principis d'objectivitat, concurrència i publicitat. Per això es considera oportú que per part de les regidories encarregades de la instrucció de l'expedient es faci arribar al coneixement de totes les entitats de Malgrat l'aprovació de les presents bases, les quals han de gaudir de publicitat suficient.

- La justificació de la subvenció ha de ser prèvia al pagament. No obstant, s'habilita a la Junta de Govern Local per adoptar un acord favorable a l'atorgament d'un lliurament a compte fins al 75 % de subvenció, regulant-se en cas d'incompliment el règim propi a aplicar al reintegrament. Excepte en projectes de solidaritat en què es podrà atorgar el 100% abans de la justificació.

QUART. Per últim, és essencial el caràcter derivat de les presents bases del Pressupost General de l'Ajuntament per 2018, aprovat inicialment pel Ple de l? Ajuntament de data 12.01.2018.

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS ATORGABLES PER L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR PER A L'EXERCICI 2018

CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

1. MARC NORMATIU

El marc legal pel qual s'han de regir les subvencions atorgades per l? Ajuntament de Malgrat de Mar està constituït per:

a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

c) La legislació bàsica de l? Estat reguladora de l? Administració local:

- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d? abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LRBRL).

- Els articles 40, 189.2. i 214.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL).

d) La legislació de la comunitat autònoma:

- Els articles 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d? abril. - Els articles del 118 al 129 del Reglament d? obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. - Els articles 15 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

e) La normativa interna:

- Les Bases d? execució del pressupost. - La normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern a l? Ajuntament vigents en el moment de la concessió.

2. OBJECTE

L? Ajuntament de Malgrat de Mar reconeix la importància del teixit associatiu i col.lectius com a element dinamitzador del municipi i com a motor de la seva vitalitat. Per tal d? ajudar i donar suport al món associatiu en aquesta tasca, des de l? Ajuntament de Malgrat de Mar es vol continuar impulsant la vida associativa i col.lectiva, entre d? altres, a través dels ajuts econòmics i suport d? infraestructures materialitzades en subvencions i convenis.

Es considera la subvenció com l? eina que pot facilitar una entesa entre l? administració local i la societat civil en base a una sèrie de compromisos entre ambdues parts.

L'objecte de les presents bases és per tant, definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Malgrat de Mar a persones físiques i entitats públiques o privades que fomentin

o realitzin activitats d'utilitat pública o interès social, de les incloses a l'àmbit establert a la base sisena.

No són objecte de regulació d? aquestes bases, les ajudes o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter d? assistència social.

3. CONCEPTE

3.1.- S'entén per subvenció qualsevol disposició dinerària, directa o indirecta, realitzada per l'Ajuntament de Malgrat de Mar a favor de persones públiques o privades que compleixi els requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja efectuat o per efectuar, o la concurrència d'una situació, i el beneficiari hagi de complir les obligacions materials i formals que s'hagin establert.

c) Que el projecte, acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

3.2.- Resten exclosos de l'àmbit d'aplicació de les presents bases els supòsits a què es refereix l'article 121 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com les denominades subvencions impròpies, definides a l'article 120 de l'esmentat reglament.

3.3.- Modalitats de subvencions.

Les subvencions que concedirà l? Ajuntament es classifiquen de la següent forma:

a) Subvenció Ordinària: Ajut o suport econòmic que es concedeix al sol·licitant que ho hagi demanat de forma explícita, dins els terminis i en les condicions que s? estableixen en aquestes bases per a la realització d? una activitat concreta o projecte anual d? activitats.

b) Subvenció Extraordinària: Ajut o suport econòmic que es concedeix per a una activitat de caràcter puntual, i no previsible en la programació ordinària, i sempre que es justifiqui que no ha pogut acollir-se als terminis establerts per a les subvencions ordinàries i/o impulsar la creació d? una nova entitat o Associació. Aquest tipus d? ajut estarà condicionat a la disponibilitat pressupostària de cada regidoria.

En aquests casos, el termini de presentació de sol·licituds haurà de ser com a mínim, un mes abans de la realització de l? activitat extraordinària.

c) Subvenció Indirecta: Aquelles prestacions o ajudes valorables econòmicament, que realitza l? Ajuntament consistents en infraestructura (cadires, taules, generadors...) edició de material gràfic (cartells, fulletons...). La quantitat d? aquestes subvencions es tindrà també en compte en la concessió i estarà reflectida en l? acord pres per l? Ajuntament.

4. PRINCIPIS RECTORS:

La gestió de les subvencions s'ha de fer d'acord amb els principis següents:

a) Publicitat, transparencia, concurrencia, objectivitat, igualtat i no- discriminació.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant.

c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

5. BENEFICIARIS

5.1. Té la consideració de beneficiari de la subvenció la persona física o jurídica que hagi d'exercir l'activitat que n'hagi fonamentat l'atorgament o que estigui en situació que en legitimi la concessió, així com les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat.

5.2. No poden obtenir la condició de beneficiari les persones o les entitats en les que es doni alguna de les circumstàncies establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

5.3. Les entitats hauran d? estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d? Entitats de l? Ajuntament de Malgrat de Mar. (A excepció de les entitats de l? àmbit de serveis socials i sanitàries, en que les accions siguin en benefici de la població de Malgrat de Mar).

6. FINALITATS D'INTERÈS PÚBLIC OBJECTE DE SUBVENCIÓ

Són subvencionables les activitats programades que es realitzen durant l'any de la seva petició i que es realitzen en l'àmbit territorial de Malgrat de Mar i referides a les finalitats següents:

6.1 Cultura

Objecte

L? Ajuntament de Malgrat de Mar podrà atorgar subvencions amb la finalitat de promoure serveis i activitats socioculturals que, complementant l? oferta d? iniciativa pública, siguin un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària i de desenvolupament i col·laboració.

Àmbits d? actuació

Les activitats que poden ser objecte de subvenció són aquelles que formen part d? una programació anual, o bé activitats concretes o puntuals realitzades per persones físiques i entitats malgratenques, l? objecte de les quals sigui:

a. La creació, promoció, i difusió d? arts plàstiques, escèniques, audiovisuals, literatura i patrimoni (difusió cultural, difusió artística, teatre, música, danses populars, literatura, intercanvis culturals, patrimoni cultural local, cinema, esdeveniments culturals).

b. La recuperació, el manteniment i la difusió de la cultura popular catalana (costums, tradicions, història...).

c. El foment de la participació en les activitats culturals, com a eix vertebrador de ciutadania, afavorint la convivència i la inclusió social.

6.2 Educació (Annex 1 criteris específics)

Objecte

L? Ajuntament de Malgrat de Mar podrà atorgar subvenció, prioritàriament a les AMPA? s dels centres escolars (Associació de Mares i Pares) amb la finalitat de recolzar projectes i accions educatives

Àmbits d? actuació

Les activitats que poden ser objecte de subvenció són aquelles que formen part d? una programació anual, o bé poden ser activitats educatives realitzades per persones físiques i entitats malgratenques, amb les prioritats següents:

a. Activitats extraescolars d? educació en el lleure

b. Activitats que incorporen la participació de tota la comunitat educativa i l? organització col.lectiva.

c. Activitats en xarxa que tinguin present l? entorn i els col.lectius del barri/zona on es trobi l? escola.

d. Activitats d? acolliment i intercanvi de coneixements amb les famílies nouvingudes a la comunitat educativa.

e. Projectes d? empoderament, inclusius, d? educació no sexista i democràcia directe.

f. Activitats de difícil execució sense subvenció.

6.3 Esport (Annex 2 criteris específics)

Les activitats que poden ser objecte de subvenció són aquelles que formen part d? una programació anual, o bé poden ser activitats concretes o puntuals realitzades per entitats esportives sense ànim de lucre que recerquen el foment de l'esport, amb especial atenció a l? esport de base i l? esport de lleure destinat a la gent gran.

6.4 Joventut

Objecte

L? Ajuntament de Malgrat de Mar podrà atorgar subvenció amb la finalitat d? ampliar les ofertes de la iniciativa pública, de ser un element de dinamització i enriquidor de la vida comunitària i de desenvolupament i consolidació de les associacions, grups i col·lectius juvenils de Malgrat de Mar.

Àmbits d? actuació

Les activitats que poden ser objecte de subvenció són aquelles que formen part d? una programació anual, o bé poden ser activitats concretes o puntuals realitzades per persones físiques i entitats malgratenques, l? objecte de les quals recerqui la realització d'activitats juvenils en els àmbits següents:

a. Programes anuals d? associacions d? esplai.

b. Projectes que cerquin la col·laboració i participació dels joves en activitats obertes del municipi.

c. Activitats que fomentin la integració de joves nouvinguts a les associacions del municipi.

d. Activitats que fomentin el voluntariat, la solidaritat i actituds cíviques.

6.5 Sanitat (Annex 3 criteris específics)

Les activitats que poden ser objecte de subvenció:

a. Aquelles que formen part d'una programació anual, o bé poden ser activitats concretes o puntuals realitzades per persones físiques i entitats que prestin una activitat emmarcable dintre de les finalitats del municipi en l'àmbit sanitari.

b. Activitats que fomentin la prevenció en l? àmbit de la salut a diferents col·lectius.

6.6 Solidaritat

Activitats que poden ésser objecte de subvenció:

a. Aquelles que formen part d'una programació anual, o bé poden ser activitats concretes o puntuals realitzades per persones físiques i entitats sense ànim de lucre, que prestin una activitat emmarcable en l'àmbit de la solidaritat i amb una certa repercusió o relació amb el municipi.

b. Activitats que fomentin la prevenció en l? àmbit de la solidaritat a diferents col·lectius o cultures.

6.7 Acció Social i Ciutadania, Igualtat i dona, i Gent Gran (Annex 4 criteris específics)

L? Ajuntament de Malgrat de Mar podrà atorgar subvenció, prioritàriament a entitats de l? àmbit social, sanitaries, l? àmbit d? igualtat i dones, Gent Gran i/o sense ànim de lucre que realitzin projectes, activitats, accions d? aquests àmbits.

Les entitats han de fomentar la sensibilització, prevenció, l? aprenentatge, que fomentin la cura de persones, l'envelliment actiu, la qualitat de vida tant dels infants, gent gran, persones amb dificultats de mobilitat, psiquiques, i ciutadania en general.

L? objectiu és la millora de la situació social, sanitària i la millora de la qualitat de vida de les persones que participen. Així com sensibilitzar a la població de la diversitat i la millora de la convivencia ciutadana.

6.8 Subvenció a comerços de primera oportunitat (mirar els criteris específics aprovats)

Activitats que poden ésser objecte de subvenció:

a. Aquelles que formen part d'una programació anual, o bé poden ser activitats concretes o puntuals realitzades per persones físiques o jurídiques, que prestin una activitat comercial i amb certa repercussió o relació amb el municipi.

b. Activitats que fomentin la emprenedoria en qualsevol ambit comercial.

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Sens perjudici de possibles modificacions pressupostàries, les assignacions inicials previstes als estats de despeses del Pressupost General de l'exercici 2017, sumen un Total de 139.425,00 € , distribuïdes de la següent manera: Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits inicials 14 4330 48900 Subvenció a comerços primeres oportunitats 15.000,00 23 1720 48900 Transferències àrea medi ambient 3.000,00 30 3340 48900 Transferències àrea cultura 25.000,00 40 3410 48900 Transferències àrea esports 45.000,00 50 3371 48900 Transferències àrea joventut 4.500,00 70 2310 48900 Transferències àrea benestar i família 7.000,00 74 9240 46600 Fons de Solidaritat 25.000,00 76 3260 48900 Transferències àrea ensenyament 9.675,00 91 4312 48900 Transferències àrea comerç, consum i indústria 4.350,00 96 3110 48900 Transferències àrea de sanitat 900,00

TOTAL 139.425,00

8. CONDICIONS GENERALS

A l? atorgament de les subvencions regulades en la present ordenança seran d'aplicació les condicions generals següents:

a. L'òrgan competent per l'atorgament de la subvenció és la Junta de Govern Local.

b. La subvenció no ha d'excedir normalment del 75% del cost de l'activitat, essent el límit extraordinari d'atorgament el 80% del cost de l'activitat, essent compatible amb la percepció d'altres subvencions o ajuts per la mateixa finalitat procedents de qualsevol altra Administració o ens públics o privats, en el benentès que l'import de la subvenció mai pot ser d'una quantia tal que, en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos es superi el cost de l'activitat subvencionada.

c. Qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de Malgrat de Mar, portarà implícita la condició que en tota la documentació i propaganda gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la llegenda: 'AMB EL PATROCINI DE L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR', l'escut d'aquest, i la regidoria corresponent, si s'escau.

d.La subvenció té caràcter voluntari i eventual, i en cap cas no es pot invocar com a precedent per propers exercicis pressupostaris.

e. L'atorgament de subvenció, pot ser revocat per incompliment d'obligacions, finalitats o condicions.

f. El beneficiari no pot exigir l'augment o la revisió de la subvenció sense justificar una causa objectiva que fonamenti la seva petició.

g. L? eficàcia de la subvenció està condicionada a l'acceptació de la mateixa.

h. La subvenció és per al beneficiari un ingrés afectat i, per tant, sols es pot utilitzar per atendre el compliment de les finalitats d'interès general a què es condicioni l'atorgament.

i. L'atorgament de subvencions ha de respectar la normativa vigent sobre incompatibilitats.

j. No podran concedir-se subvencions als peticionaris que el dia 31 de gener de l'any de la convocatòria tinguin pendents de justificació les subvencions concedides en l'exercici anterior.

k. Com a norma general és podrà sol·licitar una única subvenció durant l? anualitat.

9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

9.1 La concessió de subvencions es tramitarà segons el procediment ordinari, en règim de concurrència competitiva, mitjançant el qual la concessió de la subvenció es fa mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base 16ª o, si s'escau, en els criteris específics desenvolupats en els annexes corresponents, en les bases reguladores específiques de la convocatòria corresponent I en tot cas, seguint el procediment establert a l'article 23 i següents de la Llei 38/2003.

9.2 Es concediran de manera directa les subvencions següents:

a. Les previstes nominativament en el pressupost municipal, en els termes recollits en convenis o acords anteriors a les bases presents.

b. Aquelles en què concorrin raons d'interès públic, social o econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria pública.

9.3 L? Ajuntament mitjançant els seus serveis informarà a les entitats malgratenques, essent preceptiva la notificació de les bases i la informació de les condicions per sol·licitar una subvenció.

10. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Són obligacions del beneficiari:

a. Complir l'objectiu, executar el projecte, exercir l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b. Justificar davant l'Ajuntament el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

c. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i aportar tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

d. Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades, tan aviat com es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

e. Acreditar abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

f. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a cada cas.

g. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts.

h. Adoptar les mesures de difusió esmentades a l'article 8c) de les condicions generals.

i. Incorporar aspectes per a la inclusió de la perspectiva de gènere en el disseny, execució i avaluació del projecte o activitat que fomenta la concessió de les subvencions (recull de dades desagregades, comunicació no sexista, informes d'impacte de gènere, etc.).

CAPÍTOL SEGON.- ATRIBUCIONS PER RESOLDRE I PROCEDIMENT

11. SOL·LICITUDS

Podran sol·licitar subvencions les persones físiques, les entitats i associacions que estiguin inscrites en el Registre Municipal d? Entitats de l? Ajuntament de Malgrat de Mar, Organismes públics o privats, sense ànim de lucre, legalment constituïdes dins de l'àmbit del terme municipal. Així mateix, podran sol·licitar també subvencions les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica del mateix àmbit, nomenant, en aquest cas, un representant o apoderat únic de l'agrupació.

Així mateix podrán demanar subvenció pel comerç i l? emprenedoria, les persones físiques o juridiques en els termes i/o requisits o de la convocatoria pel seu atorgament, recollides en els seus criteris específics, un cop redactats a l? efecte.

12. REQUISITS FORMALS I MATERIALS PER SOL.LICITAR SUBVENCIÓ

12.1 Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, segons model mormalitzat a l? efecte. Preferentment les instàncies seran electròniques (substitutives del paper)

12.2 La formulació de la sol·licitud es realitzarà mitjançant la presentació del següents documents: (Tots els documents hauran d? estar degudament complimentats amb la signatura i el corresponent segell)

a).- Document normalitzat de sol·licitud de subvenció i declaració responsable, en què constin:

' Dades de la subvenció.

' La identificació legal de l'entitat o persona física sol·licitant. (DNI,NIF)

' La identificació i la signatura del representant de l'entitat, grup, nucli o la pròpia persona que formula el document.

' No trobar-se en cap de les circumstàncies de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Nomès en cas que l? entitat no hagi demanat mai subvenció, haurà d? aportar el CIF, la còpia dels estatuts de l? entitat, i la còpia del DN I

12.3 La sol·licitud de subvenció per a la programació anual d'activitats esportives s'acompanyarà de la documentació següent:

a) Còpia de l'estat de comptes (d? ingressos i despeses) de l'entitat aprovada per l'Assemblea de Socis corresponent a la temporada anterior i l? actual, pel que se sol·licita la subvenció. *

* Els documents demanats en el present apartat seran en paper oficial, amb el segell i la signatura dels legals representants de l'entitat.

b) Factura original de la Federació corresponent, amb el comprovant de pagament, pel total de les llicències federatives de l'any o temporada en curs.

c) Certificat de l? ? entitat federativa, amb el nombre d? esportistes federats o de llicències federatives per la temporada en curs.

d) Qualsevol altre document que es demani per part de la regidoria de l? àrea o del/ de la tècnic/a informant a l'entitat sol·licitant.

En el cas que la documentació fos incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà la rectificació o la complimentació. Si en el termini de deu dies hàbils l'interessat no subsana les deficiències observades, el servei responsable podrà arxivar d'ofici la sol·licitud i, per tant, sense atorgar cap tipus de subvenció. 12.4 Memòria de les activitats programades (1-A), per a les quals se sol·licita subvenció, que estarà formada per:

Relació dels actes previstos i objectius o resultats que es pretenen aconseguir, amb especificació del dia, hora i lloc, que pot ser substituïda per un programa general o catàleg, si el sol·licitant en disposa.

12.5 Pressupost previst per activitat (1-B), objecte de la petició de subvenció, amb indicació dels ingressos i despeses previstes, detallades per conceptes, a fi de poder avaluar el pes i sentit de l'aportació municipal. El pressupost inclourà l'aportació que es sol·licita a l'Ajuntament i a d'altres institucions o administracions públiques *.

*(Aquest pressupost no haurà de ser complimentat quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d? una entitat).

a) Pressupost previst per la gestió anual de l? entitat (en el cas que l? anterior sigui plurianual)

b) Previsió d? ingressos i despeses.

c) Especificació d'aquelles aportacions no monetàries, per tant d? infrastructures, que es sol·licita de l'Ajuntament per a poder dur a terme l'activitat.

d) Altres documents o escrits justificatius que el sol·licitant consideri oportuns.

- Si es tracta d' agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s'han de fer constar expressament els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import que s'ha d'aplicar a cadascun d'ells en tant que tenen la consideració de beneficiaris.

13. CONVOCATÒRIA

13.1. La convocatòria serà objecte de la corresponent publicitat via la BDNS, a la que caldrà enviar les dades estructurades de la convocatòria, el text complert i l? extracte de la mateixa, que serà publicat al Butlletí Oficial de la Província.

13.2. La publicitat de la convocatòria via la BDNS es realitzarà seguint el procediment establert a l? article 20.8 de la Llei General de Subvencions.

13.3. Qualsevol convocatòria que no compleixi el requisit de publicitat exigit per l? article 20.8 de la Llei General de Subvencions serà un acte anul·lable.

14. TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER L'ANY 2018

El termini de presentació de sol·licituds per a 2018 finalitzarà al cap de tres mesos des de l? aprovació definitiva de les presents bases, llevat de les subvencions d'activitats esportives, que es podran presentar fins el 31 d'octubre de 2018.

15. PROPOSTES D'ATORGAMENT O DENEGACIÓ

Un òrgan col·legiat, integrat pels responsables de les àrees de serveis o matèries específiques coincidents amb les finalitats exposades a la base sisena, formularà les propostes d'atorgament o denegació. En qualsevol cas, de forma prèvia a la proposta, cal informe de la Intervenció Municipal que expressarà si el sol·licitant es troba al corrent de l'obligació de justificar subvencions atorgades en exercicis anteriors.

L'execució material de la instrucció dels corresponents expedients serà confiada a les unitats administratives municipals pertinents.

16. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL.LICITUDS

L'avaluació de les peticions ha de realitzar-se sota criteris idèntics a falta de criteris específics redactats a l? efecte, i subsidiàriament en les subvencions que hi estiguin detallats. Als efectes d'harmonitzar criteris per totes les finalitats assenyalades que poden ser objecte de subvenció, caldrà tenir en compte els següents criteris genèrics:

a. Prudència en el finançament de les activitats. b. Recerca de capacitat econòmica autònoma. c. Nivell d'ajut o subvenció que es reben d'altres entitats públiques. d. Oferiment de millores respecte a l'exercici anterior.

e. Grau de representativitat del municipi. f. Grau de benefici (evidentment, no econòmic), atorgat als veïns. g. Activitats que permetin treballar per a la cohesió social i la millora de la qualitat de vida h. Accions per afavorir la convivència ciutadana, que fomentin la vida associativa i la participació dels ciutadans. i. Projectes que afavoreixin valors d? integració, solidaritat, diversitat, les relacions intergeneracionals i activitats que promoguin un territori sostenible i un desenvolupament econòmic equilibrat. j. Activitats que fomentin la formació dels membres de l? entitat i el foment del voluntariat. k. Accions i activitats de caire obert, popular, d? interès públic i general per al municipi. l. Projectes innovadors i aquells que afavoreixin la creativitat i l? ús de les noves tecnologies. m. Activitats promogudes per més d? una entitat municipal. El dèficit d? activitats anàlogues.

A més, hauran de complir-se els criteris específics assenyalats en els respectius annexes, on es concretaran les puntuacions, en funció de la materia a subvencionar.

17. ÒRGAN COMPETENT PER DICTAR LA RESOLUCIÓ

17.1 L'òrgan de decisió i resolució de les peticions de subvenció és la Junta de Govern Local.

17.2 L'acord d'atorgament podrà condicionar o establir el pagament amb la signatura d'un conveni de col·laboració o concert en els termes que estableix la normativa aplicable.

18. TERMINIS DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT DE SUBVENCIÓ

18.1 La instrucció de l'expedient i la resolució, es realitzaran en tot cas en un període no superior als dos mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

18.2 La manca de resolució dins el termini esmentat produirà efectes desestimatoris.

19. REQUISITS DE L'ACORD

19.1 Els acords de resolució de sol·licituds de subvenció hauran de ser en tot cas suficientment motivats i, per tant, integraran una referència a l? activitat subvencionada, el pressupost de l? activitat, i les raons o causa que determinen l'atorgament o denegació de la subvenció.

19.2 Així mateix, s'establiran, si s'escau, les condicions a les quals est? a subjecte el manteniment de la subvenció.

20. ACCEPTACIÓ

20.1 La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari, segons el model normalitzat d? acceptació de subvenció (model 3), a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

20.2 El termini de presentació de l? acceptació és de deu dies hàbils des de la notificació de l? atorgament.

20.3 L? acceptació es formalitzarà en el document normalitzat que es presentarà al Registre General de l? Ajuntament, en el qual s? indicarà l? acceptació pura i simple de la subvenció, en els termes i amb les condicions que constin a l? acta d? atorgament, o que es derivin de les normes legals aplicables. L? acceptació vindrà acompanyat del full a tercers en cas que l? entitat no hagi demanat mai subvenció o hagi modificat les dades bancàries.

20.4 Quan el beneficiari de la subvenció sigui una persona jurídica, l? escrit d? acceptació haurà d? anar signat pel representant legal del beneficiari. Si fos un altre l? òrgan estatutàriament competent per a acceptar la subvenció, s? hi adjuntarà un certificat de l? acord de l? esmentat òrgan en aquest sentit, lliurat pel secretari i amb el vist i plau del president.

20.5 La manca de presentació de l? escrit d? acceptació dintre del termini o, la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la renúncia de la subvenció.

20.6 L? acceptació degudament formalitzada comporta els següents efectes:

a) L? Ajuntament resta obligat al pagament de la subvenció, un cop justificada la mateixa.

b) El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta.

21. VIES DE REACCIÓ DAVANT LA DENEGACIÓ DE SUBVENCIÓ O DISCONFORMITAT AMB L'ACORD D'ATORGAMENT

Els acords de la Junta de Govern Local esgoten la via administrativa, podent els sol·licitants formular recurs davant la jurisdicció contenciós - administrativa.

22. PROCEDIMENT ABREUJAT

Les subvencions a atorgar per la celebració d'actes puntuals, com poden ser les festes de barri i els actes extraordinaris organitzats per les entitats beneficiàries de subvencions, i les que poguessin derivar de necessitats peremptòries es podran sol·licitar directament i la Junta de Govern Local, prèvia proposta de la regidoria responsable de la instrucció, i l'informe d'intervenció que acrediti l'existència de crèdit pressupostari suficient i la correcta justificació de subvencions atorgades en anteriors anualitats.

En tot cas, serà necessària l'acceptació formal de la subvenció i la subjecció al règim establert als següents capítols.

L'import màxim de la subvenció en concepte d'actes puntuals és de 1.000,00 € .

23. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES

23.1. La BDNS (Bases de Datos Nacional de Subvenciones) opera com Sistema Nacional de Publicitat de les Subvencions (SNPS).

23.2. Per garantir el dret dels ciutadans a conèixer totes les subvencions convocades i per donar compliment als principis de publicitat i transparència, la Intervenció General de l? Administració de l? Estat publicarà les convocatòries de subvencions i les subvencions concedides.

23.3. Per donar compliment a l? apartat anterior l? Ajuntament comunicarà a la BDNS la següent informació de les convocatòries gestionades mitjançant el procediment de concurrència competitiva (convocatòries canòniques), en la llengua espanyola oficial de l? Estat:

a) El text de la convocatòria

b) El text de l? extracte de la convocatòria

c) Les dades estructurades de la convocatòria, entre les que figurarà el diari oficial en el que es publicarà l? extracte.

d) Opcionalment es podran comunicar els textos de les lletres a) i b) anteriors en una segona llengua oficial i qualsevol altre document que contribueixin a la finalitat de publicitat i transparència, per tal de facilitar l? accés als interessats.

La BDNS publicarà gratuïtament els extractes de les convocatòries al Diari Oficial corresponent. 23.4. Per donar compliment a l? apartat anterior l? Ajuntament comunicarà a la BDNS la següent informació de les convocatòries gestionades mitjançant el procediment de concessió directa (convocatòries instrumentals), en la llengua espanyola oficial de l? Estat:

a) El text de la convocatòria.

b) Les dades estructurades de la convocatòria.

No caldrà publicar l? extracte d? aquestes convocatòries en un Diari Oficial.

23.5. Les convocatòries que no es comuniquin a la BDNS per tal de complir el corresponent tràmit de publicació exposat als apartats anteriors seran actes anul·lables.

23.6. Addicionalment al sistema de publicitat esmentat als apartats anteriors, l? Ajuntament publicarà a la seva seu electrònica o a qualsevol altre mitjà de difusió, els següents documents:

a) Text de les convocatòries gestionades pel procediment de concurrència competitiva

b) Pressupost corrent, amb un nivell de detall per aplicacions pressupostàries

c) Models de sol·licitud, declaracions responsables i justificació de les subvencions necessaris per a cada línia de subvencions.

23.7. La BDNS anirà publicant a través del SNPS les convocatòries i concessions, conforme l? Ajuntament les vagi comunicant a la BDNS, dins els terminis legalment establerts. A tal efecte l? Ajuntament comunicarà les següents dades de cada concessió:

a) Convocatòria

b) El programa i el crèdit pressupostari al que s? imputa la despesa

c) El beneficiari

d) L? import concedit

e) L? objectiu o finalitat de la subvenció

f) Els diferents projectes o programes subvencionats

g) Els participants de cada projecte o programa subvencionat.

23.8. La BDNS no publicarà les subvencions concedides quan l? Ajuntament comuniqui que la publicació de les dades del beneficiari, en raó de l? objecte de la subvenció, pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l? honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, o la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i sempre i quan l? excepció a la publicitat assenyalada a l? apartat 1 s? hagi previst a la normativa reguladora de la subvenció.

23.9. La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els termes establerts als apartats anteriors, d? acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que n? aprova el Reglament de desenvolupament, tret que les Bases Reguladores indiquin una altra cosa.

24. TRANSPARÈNCIA EN L? ACTIVITAT SUBVENCIONAL

24.1. D? acord amb allò que preveu l? article 8.1.g) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l? Ajuntament de Malgrat de Mar està obligat a fer publica la informació relativa a les convocatòries i l? atorgament de subvencions i ajuts públics.

24.2. En compliment d? aquesta obligació, l? Ajuntament de Malgrat de Mar facilitarà mitjançant el seu Portal de transparència, la informació exigida per l? article d? aquesta Llei, i concretament:

a) Les subvencions i ajuts que es té previst convocar durant l? exercici pressupostari, amb indicació del seu objecte o finalitat i els objectius d? utilitat pública o social que es pretenen assolir, mitjançant la publicació del Pla Estratègic de Subvencions.

b) Les subvencions i ajuts públics atorgats amb indicació del seu import, objecte i beneficiaris, sigui quin sigui el seu procediment de concessió, i preservant la identitat dels beneficiaris en el cas de subvencions concedides per motius de vulnerabilitat social.

c) La informació relativa al control financer de subvencions i els ajuts públics atorgats.

d) La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.

24.3. Les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin atorgar per un import superior a 10.000 € han d? incloure l? obligació dels beneficiaris, si són persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l? efecte de fer-les públiques. En els supòsits legals en què no s? apliqui un procés de concurrència per atorgar les subvencions o els ajuts, aquesta obligació l? ha d? incloure l? acte o el conveni corresponent.

24.4. L? Ajuntament de Malgrat de Mar vetllarà per tal que la informació facilitada sigui veraç, objectiva, permanentment actualitzada, accessible, comprensible, ordenada de forma temàtica i consultable amb mitjans informàtics de formats fàcilment comprensibles.

CAPITOL TERCER.- RÈGIM ECONÒMIC

25. CONTROL DELS FONS QUE INTEGREN LA SUBVENCIÓ

25.1 Els regidors - delegats competents, els òrgans de Govern de l'Ajuntament i la Intervenció Municipal poden en qualsevol moment fiscalitzar i sol·licitar els oportuns justificants conforme s'acrediti en quina finalitat s'han destinat els fons municipals que integren la subvenció.

25.2 Així mateix, d'acord amb la legislació vigent, la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes es troben legitimats per fiscalitzar i controlar la no existència de desviacions dels fons municipals.

26. JUSTIFICACIÓ

26.1 Abans del 30 de novembre de 2018, el beneficiari d'una subvenció haurà de justificar l'aplicació, mitjançant presentació dels documents, que s'assenyalen a continuació, al Registre General de la Corporació:

26.2 Instància, preferiblement electrónica, subscrita pel president de l'entitat o persona autoritzada expressant en qualitat de qui actua, sol·licitant el pagament de la subvenció.

26.3 Presentació del document normalitzat de justificació de subvenció (model.4) degudament emplenat a disposició dels interessats/ades a la web municipal www.ajmalgrat.cat. En tot cas caldrà tenir en compte el següent:

a) Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d? activitats, s? haurà de justificar la realització de l? activitat subvencionada i el seu cost.

b) Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d? una entitat, aquesta haurà de presentar com a justificant una memòria de l? activitat anual i els seus comptes corresponents a l? exercici a què es refereixi la subvenció.

c) Les factures, minutes i demés justificants de les despeses efectuades pel beneficiari, hauran de complir els següents requisits:

- Còpies compulsades per l'òrgan competent. - Ser datades durant l'any en què s'hagi concedit la subvenció, o el període de l'activitat. Si es tracta d'una activitat puntual, a la data corresponent o pròxima a la de realització de l'acte puntual. - Han de portar el DNI o NIF del perceptor - Han d'anar obligatòriament, a nom de l'entitat subvencionada o beneficiari. - Han de fer referència a despeses generades per l'activitat objecte d'ajut.

- I, reunir tots els requisits que la legalitat vigent determina de forma imperativa.

d) Un exemplar de la documentació escrita i propaganda relativa a l'activitat.

26.4 La justificació de la programació anual d'activitats esportives es regirà per l'establert a l'article 12.3 de les presents Bases Reguladores

26.5 Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

26.6 L'incompliment de l'obligació de justificar la subvenció en els termes establerts en aquest article comportarà la revocació de la subvenció atorgada i el seu reintegrament.

27. DESPESES SUBVENCIONABLES

27.1 Es consideraran despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada. En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al preu del mercat.

27.2 Es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada anteriorment a l'acabament del període de justificació.

28. PAGAMENT

28.1 El pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del servei responsable.

28.2 No obstant això, l'Ajuntament podrà realitzar un pagament parcial en concepte de bestreta a compte, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar, i en cap moment superior al 75% de la subvenció.

28.3 Per les subvencions atorgades en concepte de solidaritat internacional, el pagament podrà efectuar-se íntegrament de forma prèvia a la justificació de la subvenció, donada la qualitat de les finalitats recercades amb aquests tipus d'activitats. En tot cas, prèviament al pagament, el beneficiari formalitzarà l'acceptació de la subvenció i un cop executada l'activitat presentarà la corresponent justificació mitjançant memòria valorada de l'activitat.

28.4 La materialització del pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària.

29. CAUSES DE REINTEGRAMENT

29.1 La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l'obligació de tornar les quantitats percebudes.

29.2 Serà procedent igualment el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció o bestreta a compte fins a la data que s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos següents:

a. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o amagant les que ho hagin impedit.

b. Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no-adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c. Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient.

d. Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió.

e. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan això derivi la impossibilitat de verificar-ne l'ús que se n'ha fet dels fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per aquesta finalitat procedents d'altres administracions o ens públics o privats.

f. Incompliment de les obligacions imposades per l'Ajuntament, així com dels compromisos assumits pel beneficiari, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera com s'han d'aconseguir els objectius, exercir l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció o quan d'això derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s'ha fet dels fons percebuts , el compliment de l'objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per aquesta finalitat procedents d'altres administracions o ens públics o privats.

g. La renúncia del beneficiari.

29.3 Si el beneficiari no pot arribar a justificar adequadament la totalitat de l'import de l'activitat subvencionada, el servei responsable podrà proposar la reducció de l'import de la subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l'import que cal justificar i l'import justificat.

29.4 Als efectes, serà necessari notificar al beneficiari l'acord que obliga al reintegrament, amb advertència expressa que un cop transcorregut el termini d'un mes des de la recepció de la notificació sense que s'hagin reintegrat les quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute pel procediment de constrenyiment, en els terminis i forma que preveu el Reglament General de Recaptació.

30. OBLIGACIÓ DE COL·LABORACIÓ

30.1 Els beneficiaris estan obligats a prestar col·laboració i facilitar tota la documentació que els sigui requerida pels òrgans de l'Ajuntament encarregat de les funcions de control, que ostenten les facultats establertes a l'article 46 de la Llei 38/2003.

30.2 La negativa al compliment d'aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa, i per tant causa de reintegrament, sens perjudici de les sancions que, si s'escau, hi puguin correspondre.

CAPITOL QUART - INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES

31. INFRACCIONS I SANCIONS

31.1 Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions o omissions tipificades als articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Les esmentades infraccions són sancionables fins i tot a títol de simple negligència amb les sancions previstes als articles 59 i següents de la Llei 38/2003.

31.2 La imposició de sancions en matèria de subvencions s'efectua mitjançant expedient administratiu tramitat d'acord amb el que disposen els articles 25 i següents de la Llei 40/2015, d? 1 d? octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

31.3 El procediment s'inicia d'ofici, com a conseqüència de l'actuació de comprovació, així com de les actuacions de control financer.

32. RESPONSABLES

Són responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els ens sense personalitat que per acció o omissió incorrin en els casos tipificats com a infraccions.

33. PRESCRIPCIÓ

33.1 Les infraccions prescriuen en el termini de quatre anys a comptar del dia en què la infracció s'hagi comès.

33.2 Les sancions prescriuen en el termini de quatre anys a comptar de l'endemà del dia en que hagi adquirit fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció.

33.3 El termini de prescripció s'interromp d'acord amb el que estableix l'article 30 de la Llei 40/2015, d? 1 d? octubre, de règim jurídic del sector públic.

33.4 La prescripció s'aplica d'ofici, sens perjudici que pugui ser sol·licitada la seva declaració per l'interessat.

34. EXTINCIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La responsabilitat derivada de les infraccions s'extingeix pel pagament o el compliment de la sanció o per prescripció o per defunció.

35. RESPONSABILITATS

De les sancions pecuniàries es respon d'acord amb el que estableix l'article 69 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

36. NORMATIVA SUPLETÒRIA

En allò no previst a les presents bases s'estarà al que disposen els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (D. Legislatiu 2/2003), /2003, els preceptes no bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) (Decret 179/1995).

37. VIGÈNCIA

Les presents bases no tenen vigència indefinida, sinó que resta limitada a l'exercici pressupostari de l'any 2018. No obstant això, restaran prorrogades tàcitament fins que el Ple de l'Ajuntament aprovi les que corresponen a l'exercici pressupostari de l? any 2019.

M. Carme Ponsa Monge Alcaldessa

ANNEX 1.- CRITERIS D? ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. EDUCACIÓ

Criteris generals de valoració:

Els projectes o activitats subvencionades caldrà que obtinguin un minim de 20 punts I es valorarà fins a un màxim de 45 punts, segons els següents criteris:

1. Precisió en la identificació i justificació de la necessitat educativa del projecte/activitat 5 punts

2. Precisió en la formulació i definició objectius 5 punts

3. Activitats extraescolars d? educació en el lleure 5 punts

4. Activitats que incorporen la participació de tota la comunitat educativa i l? organització col.lectiva 5 punts

5. Activitats en xarxa que tinguin present l? entorn i els col.lectius del barri/zona on es trobi l? escola 5 punts

6. Activitats d? acolliment i intercanvi de coneixements amb les famílies nouvingudes a la comunitat educativa 5 punts

7. Projectes d? empoderament, inclusius, d? educació no sexista i democràcia directe 5 punts

8. Activitats de difícil execució sense subvenció 5 punts

9. Activitats lúdiques realitzades dins del període del servei de menjador 5 punts

Les entitats peticionaries podran presentar la documentació que considerin necessaria per acreditar els criteris de valoració, a més dels documents normalitzats .

ANNEX 2.- CRITERIS D? ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. ESPORTS

Els criteris per a l? atorgament de les subvencions a les entitats esportives són dos :

Una part fixe per a cada entitat esportiva, depenent de l? activitat per a la que sol·licitin subvenció, hi ha tres imports de diners diferenciat:

- Entitats que no tenen despeses de desplaçament, ni àrbitres, ni cap despesa fixa mensual derivada de l? activitat esportiva pròpia. ............................................................. 400 €

-Entitats que tenen despeses de desplaçaments, en jutges o arbitres mensualment o esporàdicament per l? activitat esportiva pròpia. ......................................... 650 €

- Entitats que tenen, setmanalment, despeses d? àrbitres i desplaçaments, durant tota la temporada esportiva. .............................................................................. 1.000 €

Part variable per a totes les entitats que presentin sol·licitud de subvenció. Aquest import resultarà de dividir la quantitat total pressupostada per a les subvencions, entre el nombre de llicències de totes les entitats presentades.

Depenent de les llicències presentades, la quantitat atorgada varia cada anualitat.

Les entitats peticionaries podran presentar la documentació que consideri necessaria per acreditar els criteris de valoració, a més dels documents normalitzats

ANNEX 3.- CRITERIS D? ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. SANITAT I PROMOCIÓ DE LA SALUT

Criteris generals de valoració:

Els projectes o activitats subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 20 punts I es valorarà fins a un màxim de 50 punts, segons els següents criteris:

1. Precisió en la identificació i justificació de la necessitat social del projecte, activitat 5 punts

2. Precisió en la formulació i definició objectius 5 punts

3. El projecte contempla accions de promoció de l? autonomia personal i/o atenció centrada en la persona 5 punts

4. El projecte, activitats incorpora aspectes per a la inclusió de la perspectiva de gènere (recull dades segregades per sexe, comunicació no sexista) 5 punts

5. Per accions de sensibilització relacionades amb la salut que beneficiin a la ciutadania 5 punts

6. Per accions, activitats fomentin l? alimentació i vida saludable 5 punts.

7. Per activitats, jornades, contempli les relacions intergeneracional i/o que fomenti la participació tant d? infants com joves 5 punts

8. Per activitats organitzades en la que participin a més d? experts, la participació de voluntaris 5 punts.

9. Per activitats, jornades, accions que facilitin l'aprenentatge d'hàbits saludables, consells de salut mitjançant informació específica en diferent tipus de suport (digital, paper etc) 5 punts

10. Projectes, programes, activitats, que presentin dins l'anualitat una continuïtat de treball amb diferents accions, activitats 5 punts

Les entitats peticionaries podran presentar la documentació que consideri necessaria per acreditar els criteris de valoració, a més dels documents normalitzats

ANNEX 4.- CRITERIS D? ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, IGUALTAT i DONES, I GENT GRAN

Criteris generals de valoració:

Els projectes o activitats subvencionades caldrà que obtinguin un minim de 25 punts I es valorarà fins a un màxim de 65 punts, segons els següents criteris:

1. Precisió en la identificació i justificació de la necessitat social del projecte, activitat 5 punts.

2. Precisió en la formulació i definició objectius 5 punts

3. El projecte contempla accions de promoció de l? autonomia personal i/o atenció centrada en la persona 5 punts

4. El projecte, activitats incorpora aspectes per a la inclusió de la perspectiva de gènere (recull dades segregades per sexe, comunicació no sexista) 5 punts

5. El projecte, activitats, tallers, contempla accions de foment de les relacions intergeneracionals 5 punts

6. Per ser entitat que realitza activitats destinades a infants amb discapacitat psíquica,sensorial o de l? ambit de la salut mental 5 punts

7. Per ser entitat que realitzi activitats per a persones amb malalties físiques, psíquiques o que que limitin l? autonomia de les persones 5 punts

8. Entitats que realitzin activitats, programes o projectes en l? àmbit de la igualtat, dones, gènere, etc. 5 punts

9. Entitats de nova creació, o relativament noves (no superi els 3 anys) que s? hagin constituit de l? àmbit de la igualtat, dones, gènere, etc. 5 punts

10. Per cada persona del municipi beneficiària de suport, asssitència o de l? activitat o projecte, durant tota la jornada 5 punts

11. Per cada persona del municipi beneficiària de tallers, activitats continuada destinat a malalts crònics, psiquics, mentals, toxicomans que millorin la seva qualitat de vida

5 punts

12. Per accions de sensibilització relacionades amb Igualtat, Genere o Dones, destinades a la ciutadania en general 5 punts

13. Per activitats complementàries a la Regidoria d? acció social i ciutadania, Igualtat, Gent Gran 5 punts

Les entitats peticionaries podran presentar la documentació que consideri necessaria per acreditar els criteris de valoració, a més dels documents normalitzats

Malgrat de Mar, 15 de maig de 2018

Educación
Cultura
Deporte
Tercera edad
Actividades de servicios sociales
Actividades de ocio y tiempo libre
Juventud
Cultura e idiomas
Literatura
Desarrollo económico
Comercio
Salud
Actividades extraescolares
Servicios Sociales
Acción social
Ampas
Música
Inclusión social
Escuelas
Actividad cultural
Artes
Eventos
Medio Ambiente
Comercio y marketing
Industria
Actividades comerciales
Familia
Nuevas tecnologías
Fiestas Populares
Promoción de la salud
Discapacidad
Transporte