Bases reguladores de l'atorgament de subvencions adreçades a persones jubilades i pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar, exercici 2016. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 16-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 16/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2016-07257

Ajuntament de la Canonja

EDICTE

Aprovades inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament de la Canonja, en sessió ordinària, celebrada en data 28 de juliol de 2016, les bases de la convocatòria reguladores de l'atorgament de subvencions, adreçades a persones jubilades i pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar, exercici 2016, i aprovades definitivament, a continuació es publica íntegre el text de les bases aprovades:

BASES REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE L'AJUNTAMENT DE LA CANONJA, ADREÇADES A PERSONES JUBILADES I PENSIONISTES, PERCEPTORES DE PRESTACIONS BAIXES, PER A FER EFECTIVES DESPESES BÀSIQUES DE LA LLAR, EXERCICI 2016.

1. Objecte.

L'objecte de les presents bases és convocar, per l'any 2016, l'atorgament de subvencions adreçades a persones jubilades, pensionistes i beneficiaris d'un PIRMI (Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció - Perceptores de la renda mínima d'inserció), perceptores de prestacions baixes i empadronades al municipi, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar.

2. Procediment.

El procediment serà el de concessió en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, pel seu caràcter social, pel fet que van destinades a persones amb prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar.

3. Beneficiaris.

Podran ser beneficiàries totes les persones físiques, empadronades al municipi de la Canonja, sempre que compleixin els següents requisits:

a) No percebre cap rendiment del treball durant l'exercici o desenvolupament de cap activitat econòmica.

b) Percebre una pensió per jubilació, per invalidesa, per viduïtat o per orfandat, en el moment d'obrir-se la convocatòria, o bé una pensió o prestació no contributiva, inclòs el PIRMI, sempre que el seu import mensual de l'exercici de la convocatòria estigui dins dels marges previstos a l'apartat de condicions econòmiques, especificades en el punt novè de les presents bases.

c) Ser titular o cotitular, en el moment d'obrir-se la convocatòria, d'alguns dels següents drets sobre un habitatge:

- D'un dret real d'usdefruit o d'habitació.

- D'un dret de propietat.

- D'un dret d'arrendament, com a arrendatari del mateix, sempre que no s'hagi produït un subarrendament total o parcial.

d) No percebre qualsevol altra subvenció per a la mateixa finalitat procedents d'altres administracions públiques, d'altres ens públics o privats o de particulars, nacionals o internacionals.

En tot cas, els habitatges sobre els que recaiguin els drets hauran de reunir els següents requisits:

I) Ser el domicili habitual del o dels sol·licitants i que consti com a lloc d'empadronament del sol·licitant a la data d'obertura del termini de presentació de sol·licituds. Aquest requisit serà comprovat en el Padró municipal de l'Ajuntament.

II) Que la vivenda en qüestió estigui donada d'alta com a habitatge a efectes d'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i de la taxa de recollida d'escombraries. Aquest requisit serà comprovat en la base de dades de recaptació municipal.

Que la vivenda no estigui donada d'alta a nom del sol·licitant no serà motiu per impedir la seva tramitació, sempre que el sol·licitant insti i obtingui la corresponent modificació del titular.

III) Es consideren cotitulars dels drets, els cònjuges, parelles de fet o persona amb qui convisqui el titular, i que compleixin algun dels supòsits especificats en l'apartat b) de les presents bases. No s'admetran, en els supòsits de cotitularitat, que cap d'ells no percebi cap de les prestacions indicades a l'apartat b) i per tant, en els supòsits de cotitularitat, almenys un d'ells haurà de ser pensionista o receptor d'una prestació no contributiva dins dels límits previstos.

4. Finalitat de les subvencions.

La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és facilitar, a les persones que poden ser beneficiàries (base tercera), fer efectives les despeses bàsiques que comporta la disposició d'una llar que constitueix domicili habitual.

Únicament es podran atorgar subvencions corresponents a l'exercici de la convocatòria.

5. Lloc de presentació de les sol·licituds.

S'hauran de presentar en el Registre general de l'Ajuntament de la Canonja, en hores hàbils d'oficina, o en els registres o oficines a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6. Termini per a presentar les sol·licituds.

El termini per a presentar sol·licituds és de tres mesos comptadors a partir de la publicació íntegra de la present convocatòria en el Butlletí oficial de la província de Tarragona.

7. Documentació a presentar.

Les sol·licituds es podran presentar mitjançant el model d'instància que es facilitarà a les oficines de l'Ajuntament de la Canonja. Haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI-NIE del o dels sol·licitants.

b) Acreditació de la representació invocada, en qualsevol de les formes admeses en dret.

c) Justificants de la pensió que percep durant l'any de la convocatòria, expedit per la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, indicant el seu caràcter.

d) Justificant acreditatiu de no estar donat d'alta per cap activitat econòmica, de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

e) Cas de rebre una prestació no contributiva per la administració autonòmica, justificant del seu import mensual en l'exercici de la convocatòria, acreditat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

f) Acreditació de la titularitat d'un dret d'arrendament, com a arrendatari, si és el cas.

g) Acreditació de la titularitat del bé que dóna lloc a l'ajut, només quan els tributs no figurin a nom del sol·licitant.

h) Dades bancàries.

i) Fotocòpia del justificant de pagament del rebut de la taxa de recollida d'escombraries de l'any de la convocatòria referent al domicili habitual del sol·licitant.

j) Declaracions responsables de:

- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Aquesta administració comprovarà que tant el titular com el cotitular (cònjuge, parella de fet o persona amb qui convisqui) estan al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament.

- No percebre qualsevol altra subvenció per a la mateixa finalitat procedent d'altres administracions públiques, d'altres ens públics o privats o de particulars, nacionals o internacionals.

- Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que s'adjunta són certes.

- Que es compleix i s'accepten tots els requisits que exigeix la convocatòria per sol·licitar i atorgar ajuts.

- Que, en cas que es rebi la subvenció que se sol·licita, l'accepta.

- Que s'accepta i es compleix la normativa general vigent que regula les subvencions que atorga aquest Ajuntament.

- Que està assabentat-da que cal que justifiqui, amb documents, les subvencions que atorgui aquest Ajuntament.

- Que autoritza a l'Ajuntament de la Canonja a sol·licitar qualsevol informació a fitxers públics, entre aquests els de l'Administració Tributària, com també altres dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Institut Nacional de la Seguretat Social, o en qualsevol altre organisme que tingués atribuïda la competència per verificar les dades contingudes en aquesta sol·licitud.

- Que està informat-da del contingut de l'apartat de comunicació que consta en la sol·licitud.

- No trobar-se incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions establerts en l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El model normalitzat d'aquesta declaració responsable serà facilitat per l'Ajuntament.

k) Tots aquells altres documents previstos en el model de sol·licitud que s'aprovi.

Singularment, es podrà demanar documentació complementària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquest apartat.

L'esmena de defectes o l'aportació de documentació es realitzarà previ requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o no s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entendrà que l'entitat o la persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, d'acord amb l'establert a l'art. 7.1 de la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa automàticament el coneixement i acceptació de les normes que la regulen, així com l'acceptació de la subvenció de la qual pogués resultar beneficiari. També suposa la declaració responsable de que el beneficiari o beneficiaris compleixen totes les altres obligacions establertes a l'article 13 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8. Competències.

L'òrgan competent per a l'ordenació i resolució del procediment és l'alcalde i per a la instrucció ho serà la regidora d'Acció Social i Ciutadania.

9. Criteris per a l'atorgament de subvencions.

Cal justificar el pagament del rebut de la taxa de recollida d'escombraries corresponent a l'any de la convocatòria referent al domicili habitual del sol·licitant. En el cas de persones que tinguin el pagament fraccionat, no es podrà dictar resolució mentre no estigui comprovat l'abonament total de la taxa.

No es podran donar més ajuts que els que permetin les disponibilitats pressupostàries. Per tant, en cas d'exhaurir-se aquestes, serà procedent la seva renovació, no disposant de cap dret o preferència en noves convocatòries d'ajut, excepte en el cas d'ampliació de partida pressupostària sense nova convocatòria.

Les condicions econòmiques per poder sol·licitar els ajuts, vindran referits a l'indicador de renda de suficiència de l'exercici 2016(*), d'acord amb el següent detall:

Titularitat única:

Condicions econòmiques Import de l'ajut

Inferior o igual a IRSCx1,3 euros mensuals Totalitat de l'import de la taxa de recollida d'escombraries exercici 2016.

Superior a IRSCx1,3 euros mensuals

però inferior o igual a IRSCx1,45 Euros mensuals 50% de l'import de la taxa de recollida d'escombraries exercici 2016.

Superior a IRSCx1,45 euros mensuals No es té dret a cap ajut

Matrimoni o dues persones que hi convisquin:

Condicions econòmiques Import de l'ajut

Suma de percepcions dels dos.

Import mensual igual o inferior a IRSCx2 euros mensuals Totalitat de l'import de la taxa de recollida d'escombraries exercici 2016.

Suma de percepcions dels dos.

Import mensual superior a IRSCx2 euros però inferior o igual a IRSCx2,5 euros mensuals 50% de l'import de la taxa de recollida d'escombraries exercici 2016.

Suma de percepcions dels dos

Import mensual superior a IRSCx2,5 euros mensuals No es té dret a cap ajut

*Per a l'exercici 2016, la Llei de pressupostos de la Generalitat fixa el valor de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en 569,12 euros mensuals.

10. Composició de la Comissió qualificadora.

La Comissió qualificadora encarregada d'examinar i valorar les sol·licituds estarà formada per la regidora d'Acció Social i Ciutadania i per l'administrativa municipal.

11. Import, aplicació i consignació pressupostària.

Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat quedarà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari suficient a l'aplicació 231.48000 del pressupost de l'exercici de la convocatòria.

L'import màxim que es destinarà durant el present exercici 2016 per a l'atorgament de les subvencions previstes a la present convocatòria serà de 5.000 ¬.

12. Resolució i termini de la resolució.

L'alcalde, prèvia fiscalització de l'expedient, adoptarà les resolucions pertinents d'acord amb les propostes efectuades per la instructora de l'expedient. Amb l'ingrés de la subvenció, es donarà per notificada la concessió.

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

La denegació de l'ajut serà notificada a l'interessat, amb indicació de si la resolució exhaureix o no la via administrativa, amb indicació dels recursos i els òrgans davant els quals es poden interposar.

13. Pagament de les subvencions.

El pagament de les subvencions es farà un cop comprovat que els beneficiaris hagin pagat la taxa de recollida i eliminació d'escombraries del seu domicili habitual, corresponent a l'exercici de la convocatòria.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària.

14 Obligacions dels beneficiaris.

Les persones beneficiàries de les subvencions vindran obligades a destinar la subvenció a despeses bàsiques de la llar.

15. Justificació.

Es considerarà justificada la subvenció concedida, amb la presentació del document acreditatiu del pagament de la taxa de recollida domiciliària i eliminació d'escombraries, del domicili habitual del beneficiari, corresponent a l'exercici de la convocatòria.

En el cas de pagament fraccionat de la taxa, serà suficient amb el justificant del primer pagament, si bé l'Ajuntament comprovarà, posteriorment, que s'hagi efectuat el pagament total de la taxa.

16. Control, seguiment i avaluació.

Les persones beneficiàries de les subvencions se sotmetran a les actuacions de seguiment i control que permeten els articles 14.1c) i 32.1 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es concedirà un termini de deu dies als interessats per a esmenar-los. Transcorregut el dit termini sense que s'hagin esmenat, es tindrà per desistida la seva sol·licitud, d'acord amb l'art. 23.5 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Igualment, les persones beneficiàries se sotmetran a les actuacions de control financer que correspon a la Intervenció de l'Ajuntament.

17. Vigència.

Les presents bases seran d'aplicació des de l'endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, un cop aprovades definitivament.

18. Règim jurídic.

En tot allò no previst a les presents bases seran d'aplicació la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38-2003, i demès normativa concordant, així com el que es disposi a les Bases d'execució del pressupost municipal.

19. Publicitat.

Les presents bases, un cop aprovades, seran publicades en el Butlletí oficial de la província de Tarragona i s'inclouran a la pàgina web de l'Ajuntament. Qualsevol informació sobre aquestes bases es podrà obtenir a la secretaria de l'Ajuntament, en hores hàbils d'oficina.

La convocatòria es publicitarà a la base de dades nacional de subvencions.

Roc Muñoz Martínez, alcalde.

La Canonja, 5 de setembre de 2016.

Tercera edad
Vivienda
Servicios Sociales
Pago de Impuestos/Recibos
Catalán
Actividades de servicios sociales