Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, per al curs escolar 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vacarisses

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de maig de 2017, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions de l'Ajuntament de Vacarisses, per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2017-2018, mitjançant procediment de concurrència competitiva.

En compliment del previst a l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi formular cap al·legació o impugnació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

El text de les Bases, el qual pot trobar-se al web municipal www.vacarisses.cat, al Portal de la Transparència i a l'eTauler on també s'hi accedeix per la pàgina web municipal, és del contingut següent:

'BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VACARISSES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I INFORMÀTIC PEL CURS ESCOLAR 2017-2018.

1. Objecte de la convocatòria:

Regular les subvencions per a l'adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic destinats a l'alumnat resident a Vacarisses que estigui empadronat al municipi i que cursi estudis d'educació infantil (2º cicle), primària o educació secundària obligatòria a centres escolars públics del municipi durant el curs 2017-2018. S'entén per llibres de text, material didàctic complementari i informàtic el següent:

1.1. Llibres de text: aquell material imprès que determina el centre, de caràcter durador, amb una funció bàsica pel desenvolupament del currículum.

1.2. Material didàctic complementari: aquell material imprès o no, que determina el centre, amb una funció complementaria pel desenvolupament del currículum com ara diccionaris, lectures, quaderns, atles, etc.

1.3. Material informàtic: aquell material que determina el centre i és necessari per participar en el programa de llibres de text en format digital del Departament d'Ensenyament.

2. Requisits dels beneficiaris/àries i acreditació:

Seran beneficiaris/àries de les subvencions l'alumnat empadronat a Vacarisses, sempre i quan la seva residència sigui efectiva al municipi en el moment de sol·licitar la subvenció, i que cursi estudis d'educació infantil (2º cicle), primària o educació secundària obligatòria a centres escolars públics del municipi durant el curs 2017-2018.

Per acreditar el curs d'estudis a centres públics del municipi, es podrà autoritzar a l'Ajuntament a contrastar les dades amb la direcció del centre o bé presentar certificat d'escolaritat emès pel centre corresponent. La residència al municipi es comprovarà directament des de l'àrea de serveis a les persones, no caldrà documentació acreditativa.

3. Criteris d'atorgament i import:

L'import de la subvenció dependrà de la renda per càpita familiar. A tal efecte es sumaran els ingressos bruts de tots els membres de la unitat familiar empadronats al domicili i es dividiran pel nombre de persones empadronades, segons la renda per càpita correspondrà la següent subvenció:

Renda per càpita % subvenció Fins a 9.000 EUR 100 entre 9.001 EUR i 10.000 EUR 90 entre 10.001 EUR i 11.000 EUR 80 entre 11.001 EUR i 12.000 EUR 70 entre 12.001 EUR i 13.000 EUR 60 entre 13.001 EUR i 14.000 EUR 50 entre 14.001 EUR i 15.000 EUR 40 entre 15.001 EUR i 18.000 EUR 20

En el supòsit que el total d'imports de subvencions que resultin per l'aplicació d'aquests criteris d'atorgament, superin la dotació pressupostària prevista, es prioritzaran en l'atorgament les rendes més baixes, seguint l'ordre establert pels barems, fins a esgotar la dotació pressupostària.

L'import màxim de la subvenció serà d'un 100% del promig del seu cost, en el cas de llibres de text, material didàctic i/o informàtic. En el cas de la compra del portàtil serà d'un 25% del promig del seu cost. Els import seran els següents, segons els estudis en curs i el centre escolar corresponent: Subvenció màxima Escola Pau Casals Escola Font de l'Orpina, alumnat vigent Escola Font de l'Orpina, alumnat nou Institut de Vacarisses Educació infantil (P3, P4 i P5) 110 EUR 93 EUR 99 EUR 1r Cicle inicial primària 120 EUR 181 EUR 186 EUR 2n Cicle inicial primària 120 EUR 155 EUR 196 EUR 3r Cicle mitjà primària 120 EUR 235 EUR 246 EUR 4rt Cicle mitjà primària 120 EUR 165 EUR 196 EUR 5èCicle superior primària 120 EUR 165 EUR 305 EUR 6èCicle superior primària 120 EUR 222 EUR 309 EUR 1r d'ESO 75 EUR 2n, 3r i 4t d'ESO 105 EUR ESO compra portàtil 85 EUR *només es concedirà la subvenció corresponent al portàtil un cop durant tota l'escolarització de l'ESO Visual i plàstica alumnat d'ESO 39 EUR Calculadora(1r d'ESO) 12 EUR

El material considerat de llarga durada (diccionaris, calculadores, flautes, etc) només es subvencionarà el curs que s'ha d'adquirir. Aquest tipus de material i la seva durabilitat vindrà determinada pel centre docent.

4. Sol·licitud de bestretes:

Les famílies beneficiàries de la subvenció, amb una renda per càpita familiar de fins a 9.000 EUR, que no puguin assumir la compra dels llibres o material, podran sol·licitar una bestreta a la regidoria d'Educació.

La sol·licitud de bestreta es farà a l'àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Vacarisses, mitjançant instància d'acord amb el model normalitzat, abans del 15 de juliol de 2017.

5. Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s'hauran de presentar entre el 12 de setembre i el 19 d'octubre de 2017, ambós inclosos.

Les bases de la convocatòria podran consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index, i a la pàgina Web de l'Ajuntament de Vacarisses al següent enllaç https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tauler-d-anuncis.htm.

La sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria, així com la resta de documentació a complimentar, es formalitzarà en imprès normalitzat que es pot trobar a la web municipal http://www.vacarisses.cat.

La documentació es podrà presentar a l'àrea de serveis a les persones, presencialment a (C. Pau Casals, 17. 08233. Vacarisses) en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h, i els dilluns i dimecres de 16 a 18h, o alternativament per mitjans electrònics per l'eTram que trobareu a https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tramits.htm.

No s'acceptarà cap sol·licitud sense la documentació requerida.

6. Resolució:

El termini màxim per dictar resolució serà el 24 de novembre de 2017.

L'òrgan competent per resoldre serà la Regidora d'Educació segons proposta de la Comissió de valoració de sol·licitud de subvencions.

La Comissió de valoració de sol·licituds, es constituirà un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds per fer la valoració corresponent. Un cop valorades totes les sol·licituds presentades, trametrà la proposta de concessió i denegació de subvencions a la regidora d'Educació.

La Comissió de valoració ha d'estar constituïda pels membres següents:

La regidora d'Educació. El Secretari de l'ajuntament. La tècnica d'educació. L'administrativa de recursos humans i gestió retributiva.

La resolució de les subvencions atorgades es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

7. Acceptació de la subvenció:

Per a l'efectivitat de la subvenció, serà precís que les bases reguladores de la convocatòria amb les que s'ha concedit, siguin acceptades sense reserves pel beneficiari mitjançant la signatura del document d'acceptació inclòs a la sol·licitud.

S'entendrà com acceptada la subvenció, si en el termini d'un mes, a comptar des de que es fa públic l'atorgament de la subvenció mitjançant la seva publicació al tauler d'anuncis, el beneficiari no ha fet manifestació expressa en contra.

La falsedat o ocultació de dades, comportarà la revocació total de la subvenció.

8. Termini i forma de justificació.

La justificació de l'adquisició de llibres de text haurà de presentar-se en el moment de fer la sol·licitud (veure base 11. Documentació).

9. Forma de pagament.

Per domiciliació bancària determinada a la sol·licitud.

En el cas d'atorgament de bestreta, l'ingrés de l'ajut corresponent, es farà directament al centre educatiu i/o AMPA on assisteix l'alumne/a.

10. Pressupost.

La concessió de les subvencions està limitada per la dotació pressupostaria, per tant, es concediran les subvencions un cop recollides totes les sol·licituds.

El total de la dotació pressupostaria és de 38.000,00 EUR, partida pressupostària 323 480 del pressupost general de 2016 prorrogat per a l'exercici 2017. La dotació no serà ampliable.

11. Documentació:

Caldrà presentar instància a l'Ajuntament sol·licitant la subvenció, acompanyada de la documentació corresponent.

En cas d'haver presentat, per altres motius, a l'Ajuntament de Vacarisses la documentació requerida no caldrà tornar-la a presentar.

La documentació que cal presentar acompanyada de la sol·licitud és la següent:

- Sol·licitud degudament emplenada (podeu obtenir-la a la pàgina web de l'Ajuntament o bé sol·licitar-la al departament de serveis a les persones).

- Original i fotocòpia del DI de la persona sol·licitant.

- Original i fotocòpia de la declaració de la renda del darrer any 2016, de tots els membres empadronats al domicili o certificat d'exempció de presentació de la declaració.

- Justificant de compra del material: en el cas de fer l'ingrés directament al centre, rebut bancari amb la conformitat de pagament on aparegui com a concepte: llibres de text, material didàctic o informàtic i el nom del centre escolar, en el cas de fer la compra directament factura detallada a nom del sol·licitant.

(No s'acceptaran comprovants de targetes de crèdit, ni factures sense detallar o tiquets de compra).

- Certificat d'escolaritat o autorització signada per a la consulta de l'escolaritat al centre corresponent.

- En el cas de treballadors assalariats: Original i fotocòpia de les darreres 3 nòmines de tots els membres empadronats al domicili en aquesta situació.

- En el cas d'autònoms o empresaris: Original i fotocòpia de la darrera declaració de l'IRPF, de tots els membres empadronats al domicili en aquesta situació.

- En el cas de situació d'atur caldrà dur de tots els membres empadronats al domicili en aquesta situació la següent documentació:

' Si rep prestació certificat de situació actual on consti els ingressos mensuals amb data actual. ' Si no rep prestació certificat de no prestació acompanyat de l'informe de vida laboral amb data actual.

- En el cas de pensionistes: Full anual de la pensió (seguretat social), de tots els membres empadronats al domicili en aquesta situació. Si la pensió no és per jubilació caldrà acompanyar-la amb l'informe de vida laboral.

- En el cas de separació o divorci: Sentència de separació amb conveni regulador del règim econòmic, si s'escau (en cas d'impagament, la denuncia corresponent).

- En el cas de PIRMI o altres prestacions anàlogues: Original i fotocòpia de la resolució on consti l'import atorgat.

- En el cas d'altres tipus d'ingressos: Documentació acreditativa.

12. Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

En compliment d'allò que s'estableix a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 3 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades recollides en l'imprès de sol·licitud s'incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament de Vacarisses, amb la finalitat d'atendre la sol·licitud, i de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el Títol III de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir en qualsevol moment a l'Ajuntament (C/ Pau Casals, 17-08233 Vacarisses).

13. Compatibilitats:

La subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida pel propi Ajuntament, o d'altres administracions o ens públics o privats, per a la mateixa finalitat. En el cas de concurrència d'altres ajuts amb el que atorgués l'Ajuntament de Vacarisses, mitjançant la present convocatòria, caldrà comunicar-ho a la Regidoria d'Educació abans de la fi del curs 2017-2018. Si les subvencions rebudes superen el cost total s'haurà de retornar l'import sobrant, ja que en cap cas les subvencions rebudes podran superar el cost total dels llibres de text, material didàctic complementari i material informàtic.

Cas contrari, podrà comportar la denegació de la subvenció per a l'any següent.

14. Principis d'actuació dels perceptors de la subvenció.

Els beneficiaris de subvenció han d'actuar d'acord amb els principis ètics i les regles de conducta previstes al 'Codi ètic, qualitat democràtica i bon govern a l'Ajuntament de Vacarisses'.

Per a l'efectivitat de la subvenció, serà necessari que les persones beneficiàries manifestin explícitament, l'adhesió als principis ètics i les regles de conducta d'aquest Codi.

Els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis, s'adequarà al règim d'infraccions i sancions previst a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

15. Altres obligacions dels perceptors de subvenció.

En aplicació del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs, els perceptors de les subvencions que esdevinguin obligats tributaris a què es refereix l'article 31.2 del precitat Reglament, hauran d'incloure en la declaració anual d'operacions, les subvencions percebudes quan hagin superat la xifra de 3.005,06 EUR durant l'any natural corresponent.

16. Obligacions de l'Ajuntament.

Conforme preveu l'article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de subvencions, quan un mateix beneficiari percebés subvencions per un import igual o superior a 3.000,00 EUR, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

L'Ajuntament trametrà informació, sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions, a la Base de Dades Nacional de Subvencions per tal de donar compliment a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions. D'acord amb la Disposició transitòria de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, durant el primer semestre de 2016, el subministrament d'informació s'efectuarà trimestralment i a partir de juliol de 2016 mensualment.

Tanmateix, l'Ajuntament farà públic al Portal de la Transparència, tota la informació de l'activitat subvencions, en el termes previstos a l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Conforme l'article 33.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs, l'Ajuntament, en la tramesa d'informació, regulada al Reial Decret 828/2013, de 25 d'octubre, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques declararà totes les subvencions atorgades, sense cap límit de quantia.

17. Aplicació supletòria.

En tot el que no es prevegi a les clàusules particulars que s'adjunten, els serà d'aplicació l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Vacarisses, en tot allò que no contravingui la Llei General de Subvencions i normativa de desenvolupament.

Continua en la pàgina següent

Sol·licitud de subvencions per a l'adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic. Curs 2017/18.

Dades de la unitat familiar.

Nom del pare/mare/tutor/a: ...........................................................................................................................................

Adreça: ................................................................ Telèfon: ..................................

Nombre de membres computables(empadronats a la llar):.............

Va rebre subvenció de llibres durant el període 2016/17 ¡% si ¡% no

De quin organisme o entitat?..............................

Quina quantitat econòmica?............................... Dades bancàries

Compte corrent bancari de la persona sol·licitant on es farà l'ingrés (cal que en sigui titular o cotitular) País Iban Sucursal DC Compte ¡%¡% ¡%¡% ¡%¡%¡%¡% ¡%¡% ¡%¡%¡%¡%¡%¡%¡%¡%¡%¡%¡%¡%

Alumnes que sol·liciten la subvenció.

Alumne 1. Cognoms i nom: Data de naixement: / / Curs que farà 2017/18:.............

Centre on cursarà aquests estudis ¡% Pau Casals ¡% Font de l'Orpina ¡% Institut de Vacarisses Centre on va cursar els estudis al curs 2016-2017:............................. Què sol·licites?

Ajut material i llibres de text ¡% Ajut Portàtil (ESO) * ¡% Ajut material visual i plàstica (ESO) ¡% Calculadora (ESO)* * l'Ajut del portàtil i la calculadora només es podrà sol·licitar un cop a l'ESO.

Alumne 2. Cognoms i nom: Data de naixement: / / Curs que farà 2017/18:.............

Centre on cursarà aquests estudis ¡% Pau Casals ¡% Font de l'Orpina ¡% Institut de Vacarisses Centre on va cursar els estudis al curs 2016-2017:............................. Què sol·licites?

Ajut material i llibres de text ¡% Ajut Portàtil (ESO) * ¡% Ajut material visual i plàstica (ESO) ¡% Calculadora (ESO)* * l'Ajut del portàtil i la calculadora només es podrà sol·licitar un cop a l'ESO.

Alumne 3. Cognoms i nom: Data de naixement: / / Curs que farà 2017/18:.............

Centre on cursarà aquests estudis ¡% Pau Casals ¡% Font de l'Orpina ¡% Institut de Vacarisses Centre on va cursar els estudis al curs 2016-2017:............................. Què sol·licites?

Ajut material i llibres de text ¡% Ajut Portàtil (ESO) * ¡% Ajut material visual i plàstica (ESO) ¡% Calculadora (ESO)* * l'Ajut del portàtil i la calculadora només es podrà sol·licitar un cop a l'ESO.

Dades de la resta de la unitat familiar referides a 2017 (membres de la família que resideixen a la mateixa adreça).

Tipus de parentiu: ¡% Pare ¡% Mare ¡% Tutor/a ¡% Altres (indicar): Cognoms i nom:

Data de naixement: / / DI/NIE: Situació laboral ¡%¹

Professió o estudis ........................................................ Situació de discapacitat SI ¡% NO ¡%

Tipus de parentiu: ¡% Pare ¡% Mare ¡% Tutor/a ¡% Altres (indicar): Cognoms i nom:

Data de naixement: / / DI/NIE: Situació laboral ¡%¹

Professió o estudis ........................................................ Situació de discapacitat SI ¡% NO ¡%

Tipus de parentiu: ¡% Pare ¡% Mare ¡% Tutor/a ¡% Altres (indicar): Cognoms i nom:

Data de naixement: / / DI/NIE: Situació laboral ¡%¹

Professió o estudis ........................................................ Situació de discapacitat SI ¡% NO ¡%

Casos d'acolliment o tutela institucional:

CIF de la Institució: Nom de la Institució:

1. Situació laboral. Indiqueu: A actiu; E estudiant; D a l'atur; I invalidesa; J jubilat/da; M tasques a la llar

Han de signar tots els membres computables de la família.

Les persones sota signants declaren sota la seva responsabilitat que les dades incorporades en aquesta sol·licitud s'ajusten a la realitat.

Signatures,

Pare/mare o tutor/a de la persona sol·licitant Mare/pare o tutor/a de la persona sol·licitat

Altres membres: _______________ _______________ _______________

Apartat que ha d'emplenar el pare, mare o tutor/a legal

........................................................................................., pare, mare o tutor/a legal de l'alumne declara sota responsabilitat solidaria:

¡% Que accepta les bases de la convocatòria per la qual sol·licita la subvenció. ¡% Que queda assabentat que la inexactitud de les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació de

la subvenció.

¡% Que té coneixement que en cas d'obtenir una altra beca o ajut per l'adquisició de llibres de text, material didàctic

complementari i/o informàtic, procedent de qualsevol administració o entitat pública o privada per al curs 2017/18, ho haurà de comunicar a l'Ajuntament de Vacarisses. Així mateix, autoritza a l'Ajuntament de Vacarisses, a contrastar amb l'equip directiu del centre, aquesta informació, a efectes de verificació de dades.

¡% Que autoritza a l'Ajuntament de Vacarisses a contrastar amb l'equip directiu del centre, la matriculació del seu fill/a al

centre docent corresponent, a efectes de verificació de dades.

¡% Que en el cas de rebre una bestreta autoritza a l'Ajuntament de Vacarisses a fer l'ingrés directe de la subvenció al

centre educatiu corresponent, a efecte de fer el pagament de llibres de text, material didàctic complementari i/o informàtic.

¡% Que en el cas de ser beneficiari de subvenció s'adhereix als principis ètics i les regles de conducta del 'Codi ètic,

qualitat democràtica i bon govern a l'Ajuntament de Vacarisses'.

Signatura,

Vacarisses,..............., d................................de 2017

Les dades personals seran incloses en un fitxer de l'Ajuntament de Vacarisses, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Accepta expressament, via correu postal o electrònic, SMS/IM o Xarxa social rebre informació de l'Ajuntament de Vacarisses relativa a les funcions que li son pròpies, o no accepta.

Aquestes dades seran cedides al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la finalitat de recollida de les dades anuals. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a Registre general, C/ Pau Casals, 17- 08233 Vacarisses.'

Vacarisses, 26 de maig de 2017 L'alcalde, Antoni Masana i Ubach

Libros de texto
Escuelas
Estudios
Educación
Infancia
Nacimiento, adopción y acogimiento
Familia
Material escolar
Ampas
Tercera edad
Discapacidad