Bases reguladores de l'atorgament de subvencions del servei d'escola de música, per al curs 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vacarisses

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de maig de 2017, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions de l'Ajuntament de Vacarisses, destinades als usuaris/usuàries del servei d'Escola de Música de Vacarisses, del curs 2017-2018, mitjançant procediment de concurrència competitiva.

En compliment del previst a l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi formular cap al·legació o impugnació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

El text de les Bases, el qual pot trobar-se al web municipal www.vacarisses.cat, al Portal de la Transparència i a l'eTauler on també s'hi accedeix per la pàgina web municipal, és del contingut següent:

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VACARISSES DESTINADES ALS USUARIS/USUÀRIES DEL SERVEI D'ESCOLA DE MÚSICA DEL CURS 2017-2018.

1. Objecte de la convocatòria:

Regular les subvencions destinades als usuaris/usuàries del servei d'escola de música, durant el curs 2017-2018, de l'alumnat de l'escola municipal de música de Vacarisses.

2. Requisits dels beneficiaris i acreditació:

Seran beneficiaris de les subvencions l'alumnat empadronat a Vacarisses, sempre i quan la seva residència sigui efectiva al municipi en el moment de sol·licitar la subvenció, que sigui menor de 18 anys o estudiant sense ingressos econòmics i que estigui matriculat a l'Escola Municipal de Vacarisses durant el curs 2017-2018.

Es considerarà estudiant la persona que cursi estudis reglats del sistema educatiu espanyol.

La residència al municipi, la matriculació al centre i l'edat es comprovaran directament des de l'àrea de Serveis a les Persones, no caldrà documentació acreditativa.

3. Criteris d'atorgament i import:

L'import de la subvenció dependrà de la renda per càpita familiar. A tal efecte es sumaran els ingressos bruts de tots els membres de la unitat familiar empadronats al domicili i es dividiran pel nombre de persones empadronades, segons la renda per càpita correspondrà la següent subvenció: Renda per càpita % Subvenció Fins a 9.000 EUR 60 Entre 9.001 EUR i 10.000 EUR 45 Entre 10.001 EUR i 11.000 EUR 35 Entre 11.001 EUR i 12.000 EUR 25 Entre 12.001 EUR i 13.000 EUR 15 Entre 13.001 EUR i 15.000 EUR 5

En el supòsit que el total d'imports de subvencions que resultin per l'aplicació d'aquests criteris d'atorgament, superin la dotació pressupostària prevista, es prioritzaran en l'atorgament les rendes més baixes, seguint l'ordre establert pels barems, fins a esgotar la dotació pressupostària.

No obstant, un cop efectuades les assignacions de subvencions individuals, seguint els criteris d'atorgament establerts als apartats anteriors, si existís sobrant econòmic respecte la dotació total establerta de 8.000 EUR, s'augmentaria proporcionalment a tots els beneficiaris les quantitats assignades fins a assolir el total de la dotació.

4. Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s'hauran de presentar entre el 12 i el 29 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Les bases de la convocatòria podran consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index, i a la pàgina Web de l'Ajuntament de Vacarisses al següent enllaç https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tauler-d-anuncis.htm.

La sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria, així com la resta de documentació a complimentar, es formalitzarà en imprès normalitzat que es pot trobar a la web municipal http://www.vacarisses.cat.

La documentació es podrà presentar a l'àrea de serveis a les persones, presencialment a (C. Pau Casals, 17. 08233. Vacarisses) en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h, i els dilluns i dimecres de 16 a 18h, o alternativament per mitjans electrònics per l'eTram que trobareu a https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tramits.htm.

No s'acceptarà cap sol·licitud sense la documentació requerida.

5. Resolució:

Les subvencions s'atorgaran un cop fetes les valoracions de les sol·licituds, i en un termini màxim d'un mes des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció.

L'òrgan competent per resoldre serà el/la Regidor/a d'Educació segons proposta de la Comissió de valoració de sol·licitud de subvencions.

La Comissió de valoració de sol·licituds, es constituirà un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds per fer la valoració corresponent. Un cop valorades totes les sol·licituds presentades, trametrà la proposta de concessió i denegació de subvencions al Regidor/la Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vacarisses.

La Comissió de valoració ha d'estar constituïda pels membres següents:

El/la Regidor/a d'Educació.

El Secretari de l'ajuntament.

La tècnica d'educació.

L'administrativa de recursos humans i gestió retributiva.

La resolució de les subvencions atorgades es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

6. Acceptació de la subvenció:

Per a l'efectivitat de la subvenció, serà precís que les bases reguladores de la convocatòria amb les que s'ha concedit, siguin acceptades sense reserves pel beneficiari mitjançant la signatura del document d'acceptació inclòs a la sol·licitud.

S'entendrà com acceptada la subvenció, si en el termini d'un mes, a comptar des de que es fa públic l'atorgament de la subvenció mitjançant la seva publicació al tauler d'anuncis, el beneficiari no ha fet manifestació expressa en contra.

La falsedat o ocultació de dades, comportarà la revocació total de la subvenció.

7. Forma de pagament:

S'aplicarà mensualment a la quota de la taxa per la prestació del servei d'escola de música el descompte corresponent a la subvenció atorgada.

Serà imprescindible estar al corrent del pagament.

El descompte s'aplicarà des de l'1 de juliol de 2017. Si s'han fet efectius rebuts corresponents al curs 2017-2018, es compensarà l'import de la subvenció dels rebuts ja satisfets.

8. Pressupost:

La concessió de les subvencions està limitada per la dotació pressupostaria, per tant, es concediran les subvencions un cop recollides totes les sol·licituds.

El total de la dotació pressupostaria és de 8.000 EUR, partida pressupostària 231 480 de Serveis Socials del pressupost general de 2016 prorrogat per a l'exercici 2017. La dotació no serà ampliable.

9. Documentació:

Caldrà presentar instància a l'Ajuntament sol·licitant la subvenció, acompanyada de la documentació corresponent.

En cas d'haver presentat, per altres motius, a l'Ajuntament de Vacarisses la documentació requerida no caldrà tornar-la a presentar.

La documentació que cal presentar acompanyada de la sol·licitud és la següent:

- Sol·licitud degudament emplenada (podeu obtenir-la a la pàgina web de l'Ajuntament o bé sol·licitar-la al departament de serveis a les persones o a la secretaria de l'escola).

- En el cas de majors de 18 anys estudiants, certificat de matrícula a data actual on consti els estudis que s'estiguin cursant.

- Original i fotocòpia del DI de la persona sol·licitant.

- Original i fotocòpia de la declaració de la renda del darrer any 2016, de tots els membres empadronats al domicili o certificat d'exempció de presentació de la declaració.

- En el cas de treballadors/es assalariats/des: Original i fotocòpia de les darreres 3 nòmines de tots els membres empadronats al domicili en aquesta situació.

- En el cas d'autònoms/es o empresaris/àries: Original i fotocòpia de la darrera declaració de l'IRPF, de tots els membres empadronats al domicili en aquesta situació.

- En el cas de situació d'atur: caldrà dur de tots els membres empadronats al domicili en aquesta situació la següent documentació:

' Si rep prestació certificat de situació actual on consti els ingressos mensuals amb data actual.

' Si no rep prestació certificat de no prestació acompanyat de l'informe de vida laboral amb data actual.

- En el cas de pensionistes: Full anual de la pensió (seguretat social), de tots els membres empadronats al domicili en aquesta situació. Si la pensió no és per jubilació caldrà acompanyar-la amb l'informe de vida laboral.

- En el cas de separació o divorci: Sentència de separació amb conveni regulador del règim econòmic, si s'escau (en cas d'impagament, la denuncia corresponent).

- En el cas de PIRMI o altres prestacions anàlogues: Original i fotocòpia de la resolució on consti l'import atorgat.

- En el cas d'altres tipus d'ingressos: Documentació acreditativa.

10. Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

En compliment d'allò que s'estableix a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 3 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades recollides en l'imprès de sol·licitud s'incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament de Vacarisses, amb la finalitat d'atendre la sol·licitud, i de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el Títol III de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir en qualsevol moment a l'Ajuntament (C/ Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses).

11. Compatibilitats:

La subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida pel propi Ajuntament, o d'altres administracions o ens públics o privats, per a la mateixa finalitat. En el cas de concurrència d'altres ajuts amb el que atorgués l'Ajuntament de Vacarisses, mitjançant la present convocatòria, caldrà comunicar-ho a la Regidoria d'Educació abans de la fi del curs 2017-2018. Si les subvencions rebudes superen el cost total del servei d'escola de música s'haurà de retornar l'import sobrant, ja que en cap cas les subvencions rebudes podran superar el cost total del servei.

Cas contrari, podrà comportar la denegació de la subvenció per a l'any següent.

12. Principis d'actuació dels perceptors de la subvenció:

Els beneficiaris de subvenció han d'actuar d'acord amb els principis ètics i les regles de conducta previstes al 'Codi ètic, qualitat democràtica i bon govern a l'Ajuntament de Vacarisses'.

Per a l'efectivitat de la subvenció, serà necessari que les persones beneficiàries manifestin explícitament, mitjançant un model normalitzat que se'ls facilitarà, l'adhesió als principis ètics i les regles de conducta d'aquest Codi.

Els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis, s'adequarà al règim d'infraccions i sancions previst a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

13. Altres obligacions dels perceptors de subvenció:

En aplicació del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs, els perceptors de les subvencions que esdevinguin obligats tributaris a què es refereix l'article 31.2 del precitat Reglament, hauran d'incloure en la declaració anual d'operacions, les subvencions percebudes quan hagin superat la xifra de 3.005,06 EUR durant l'any natural corresponent.

14. Obligacions de l'Ajuntament:

Conforme preveu l'article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de subvencions, quan un mateix beneficiari percebés subvencions per un import igual o superior a 3.000,00 EUR, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

L'Ajuntament trametrà informació, sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions, a la Base de Dades Nacional de Subvencions per tal de donar compliment a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions. D'acord amb la Disposició transitòria de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, durant el primer semestre de 2016, el subministrament d'informació s'efectuarà trimestralment i a partir de juliol de 2016 mensualment.

Tanmateix, l'Ajuntament farà públic al Portal de la Transparència, tota la informació de l'activitat subvencions, en el termes previstos a l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Conforme l'article 33.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs, l'Ajuntament, en la tramesa d'informació, regulada al Reial Decret 828/2013, de 25 d'octubre, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques declararà totes les subvencions atorgades, sense cap límit de quantia.

15. Aplicació supletòria:

En tot el que no es prevegi a les clàusules particulars que s'adjunten, els serà d'aplicació l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Vacarisses, en tot allò que no contravingui la Llei General de Subvencions i normativa de desenvolupament.

Continua en la pàgina següent

Sol·licitud de subvenció de la Taxa per la prestació del servei d'Escola de Música curs 2017/2018.

Dades de l'alumne/a:

Cognoms i nom: ........................................................................

Data naixement: ........./........./..........

Programes o assignatures que cursarà durant el curs 2017/18:

¡% Sensibilització ¡% Música i Moviment: Iniciació I ¡% Música i Moviment: Iniciació II ¡% Ensenyament Musical Bàsic 1r/2n/3r/4rt ¡% Educació Musical Avançada ¡% Adults ¡% Llenguatge Menors de 16 anys, sense instrument ¡% Instrument sol ¡% Instrument complementari ¡% Formació sola ¡% Llenguatge majors de 16 anys

Dades de la unitat familiar referides a 2017 (Membres de la família que resideixen a la mateixa adreça).

Tipus de parentiu: ¡% Pare ¡% Mare ¡% Tutor/a ¡% Altres (indicar): .............................................

Cognoms i nom ..............................................................................................................................

Data de naixement ........./........./................. DNI/NIE .......................................... Situació laboral ¡%¹

Professió o estudis ........................................................ Situació de discapacitat SI ¡% NO ¡%

_____________________________________________________

Tipus de parentiu: ¡% Pare ¡% Mare ¡% Tutor/a ¡% Altres (indicar): .............................................

Cognoms i nom ..............................................................................................................................

Data de naixement ........./........./................. DNI/NIE .......................................... Situació laboral ¡%¹

Professió o estudis ........................................................ Situació de discapacitat SI ¡% NO ¡%

_____________________________________________________

Tipus de parentiu: ¡% Pare ¡% Mare ¡% Tutor/a ¡% Altres (indicar): .............................................

Cognoms i nom ..............................................................................................................................

Data de naixement ........./........./................. DNI/NIE .......................................... Situació laboral ¡%¹

Professió o estudis ........................................................ Situació de discapacitat SI ¡% NO ¡%

_____________________________________________________

Tipus de parentiu: ¡% Pare ¡% Mare ¡% Tutor/a ¡% Altres (indicar): .............................................

Cognoms i nom ..............................................................................................................................

Data de naixement ........./........./................. DNI/NIE .......................................... Situació laboral ¡%¹

Professió o estudis ........................................................ Situació de discapacitat SI ¡% NO ¡%

_____________________________________________________

1. Situació laboral. Indiqueu: A actiu; E estudiant; D a l'atur; I invalidesa; J jubilat/da; M tasques a la llar.

Casos d'acollida o tutela institucional.

CIF de la Institució ............................................................

Nom de la Institució .......................................................................................................................

_____________________________________________________________________________________________ Han de signar tots els membres computables de la família.

Les persones sotasignants declaren sota la seva responsabilitat que les dades incorporades en aquesta sol·licitud s'ajusten a la realitat.

Signatures,

Pare/mare o tutor/a de la persona sol·licitant Mare/pare o tutor/a de la persona sol·licitant

Altres membres:

_____________________________________________________________________________________________ Apartat que ha d'emplenar el pare, mare, tutor/a legal o persona sol·licitant.

............................................, pare, mare o tutor/a legal de la persona sol·licitant declara sota responsabilitat solidaria:

Que queda assabentat que la inexactitud o falsedat de les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació de bonificació.

Que accepta sense reserves les bases reguladores de la convocatòria.

Que en el cas de ser beneficiari de subvenció s'adhereix als principis ètics i les regles de conducta del 'Codi ètic, qualitat democràtica i bon govern a l'Ajuntament de Vacarisses'.

Signatura,

Vacarisses, ..... de ...................... de 2017.

Documentació presentada:

¡% Fotocopia DNI de la persona sol·licitant.

¡% Fotocopia declaració de la renda del darrer any de tots els membres empadronats al domicili o certificat d'exempció de presentació de declaració.

¡% Fotocopia darreres 3 nòmines dels membres empadronats al domicili.

¡% Fotocopia de la darrera declaració de l'IRPF, dels membres empadronats al domicili.

¡% Fotocopia certificat d'atur dels 3 últims mesos, amb declaració d'ingressos, dels membres empadronats al domicili.

¡% Informe de vida laboral, en el cas de situació d'atur, de tots els membres empadronats al domicili.

¡% Fotocopia full anual de la pensió (seguretat social), de tots els membres empadronats al domicili.

¡% Fotocopia sentencia de separació amb conveni regulador del règim econòmic.

¡% Fotocopia de la resolució de l'import atorgat en cas de PIRMI.

¡% Certificat matrícula estudis reglats

Altres .................................................................................................................................

Les dades personals seran incloses en un fitxer de l'Ajuntament de Vacarisses, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Accepta expressament, via correu postal o electrònic, SMS/IM o Xarxa social rebre informació de l'Ajuntament de Vacarisses relativa a les funcions que li son pròpies, o no accepta ¡%.

Aquestes dades seran cedides al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la finalitat de recollida de les dades anuals. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a Registre general, C/ Pau Casals, 17- 08233 Vacarisses.'

Vacarisses, 26 de maig de 2017 L'alcalde, Antoni Masana i Ubach

Música
Estudios
Nacimiento, adopción y acogimiento
Discapacidad
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Tercera edad
Familia
Educación