Bases reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per el curs 2014-2015 de l'ajuntament de Cardedeu. - Boletín Oficial de Barcelona de 02-01-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 02/01/2015 hasta 02/07/2015
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 5 de desembre de 2014, va acordar l'APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS DE LLIBRES I MATERIALS ESCOLAR, EL SEUS ANNEXOS I CONVOCATÒRIA CORRESPONENTS AL CURS ESCOLAR 2014/15, pel que es fa pública la part resolutiva de l'esmentat acord:

Primer.- Aprovar les Bases reguladores dels ajuts de llibres i material escolar i els seus annexos corresponents al curs escolar 2014/15, els quals es transcriuen a continuació:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER EL CURS 2014-2015 DE L'AJUNTAMENT DE CARDEDEU.

PREÀMBUL.

Atenent que un dels objectius de les administracions públiques, és protegir a les famílies, però sobretot als infants, mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials i, concretament garantir que qualsevol infant o adolescent rebi l'educació necessària per desenvolupar-se amb igualtats de condicions.

Així, aquesta voluntat de protecció es vol veure reflectida en l'establiment per part d'aquesta entitat local d'una normativa per la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, que es reflecteix en aquestes bases.

S'ha de tenir present que la majoria d'escoles, per dur a terme les seves tasques didàctiques, utilitzen llibres de text, material adaptat i altre material educatiu substitutiu (ordinadors, material digital..) atenent als canvis socials i tecnològics de la informació i de la comunicació (TIC), activitats educatives i material escolar que els infants utilitzen per aprendre i formar-se, fet que comporta una despesa econòmica important per a les famílies del municipi.

Tenint en compte la situació econòmica i social actual, des de la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Cardedeu es considera necessari establir una normativa de caràcter general, per tal de promoure l'accés amb condicions d'igualtat d'oportunitats dels menors mes desafavorits mitjançant un ajut econòmic per a cobrir una part de la despesa vinculada a l'escolarització dels menors empadronats al municipi des de l'educació infantil fins a l'educació secundaria obligatòria.

MARC LEGAL.

L'Art. 27 de la Constitució Espanyola recull com a principi fonamental el dret a l'educació.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 21, preveu el dret a accedir en igualtat a l'educació i a poder rebre ajuts per tal de satisfer els requeriments educatius.

Art. 25.1.e. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, reconeix les competències municipals en prestació de serveis socials i promoció i reinserció social.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, recull que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones, mitjançant actuacions i prestacions de serveis i econòmiques.

La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels Drets i Oportunitats de la Infància i Adolescència explicita que els nens i adolescents tenen dret a l'educació des de llur naixement, i concreta que els poders públics han de garantir el principi d'igualtat malgrat la situació econòmica familiar.

Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS).

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 28 maig 2008.

DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és establir el sistema i procediment per a la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per el curs 2014-2015.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

Les presents bases per la concessió d'ajuts econòmics per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per el curs 2014-2015 seran d'aplicació en tot el territori del municipi de Cardedeu.

Article 3. Naturalesa jurídica.

La present convocatòria seguirà el procediment de tramitació anticipada, d'acord amb l'article 56 del reglament de Subvencions, pel que quedarà supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'Ajuntament de Cardedeu per al 2015.

Article 4. Beneficiaris/àries dels ajuts.

Seran beneficiaris/àries d'aquesta convocatòria els alumnes empadronats al municipi de Cardedeu, matriculats en centres públics o privats concertats d'educació infantil, primària i secundària, que compleixin els requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària segons l'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i d'acord al barem socioeconòmic establert en les presents bases.

Article 5. Obligacions dels Beneficiaris.

5.1. Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

5.2. Justificar davant de l'ens atorgant el compliment dels requisits i les condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

5.3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que s'estableixin per part de l'ens atorgant, així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

5.4. Comunicar a l'ens atorgant, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

5.5. Acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució, que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'ens atorgant i l'Agència Tributària i front a la Seguretat Social.

5.6. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

5.7. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable i en aquestes bases o les específiques que les complementin.

Article 6. Procediment de sol·licitud.

6.1. Els ajuts econòmics a que es refereix aquesta convocatòria els podran sol·licitar els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones destinatàries.

6.2. La sol·licitud es farà mitjançant imprès que se'ls facilitarà a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Cardedeu (Plaça Sant Joan, 1), o als Serveis Socials de Cardedeu (C/ Dolors Granés, 2).

6.3. En funció de la documentació aportada, els i les tècniques de Serveis Socials, podran convocar una entrevista amb les famílies que ho necessitin per tal de valorar la documentació aportada i aclarir/explorar la situació econòmica, familiar i/o social objecte d'estudi per a la concessió de l'ajut.

Article 7. Documentació.

A les sol·licituds s'ha d'adjuntar, dels membres de la unitat familiar, inclosa la persona beneficiària, la documentació següent, mitjançant original i/o fotocòpia compulsada:

7.1. Documentació econòmica:

7.1.1. Declaració presentada de l'IRPF de l'any anterior al de l'aprovació de la convocatòria.

En cas de no haver-la fet per no tenir-ne obligació, s'ha d'aportar la documentació següent:

a) Certificat de vida laboral.

b) En cas de ser treballador/a fix/a, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos.

c) En cas de ser treballador/a temporal, els fulls de salari dels últims 6 mesos i el contracte de treball.

d) En cas de trobar-se a l'atur, certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya amb els períodes d'inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben.

e) En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.

7.1.2. En cas de persones que treballin per compte d'altri, contracte de treball o document acreditatiu de l'activitat o de la relació on consti l'horari de treball i la retribució econòmica.

7.1.3. El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

7.2. Documentació social:

7.2.1. DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant.

7.2.2. Certificat municipal de convivència amb la persona beneficiària.

7.2.3. Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el cas.

7.2.4. Llibre de família.

7.2.5. En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la fotocòpia dels justificants d'interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.

7.2.6. Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.

7.2.7. En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments.

7.2.8. En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d'algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.

7.2.9. En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent.

7.2.10. En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.

7.2.11. En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut, la sol·licitud i l'informe mèdic corresponent. 7.2.12. En casos de dones víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa, d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril.

7.3. Documentació addicional:

7.3.1. Consignar les dades bancàries al full de sol·licitud.

7.3.2. Declaració del compliment de les obligacions fiscals i amb la seguretat social.

Article 8. Presentació.

8.1. La documentació, conjuntament amb l'imprès de la sol·licitud s'haurà de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana ubicada en la Plaça Sant Joan, 1 (edifici de l'Ajuntament) de dilluns a divendres dins l'horari d'atenció al públic: 9 a 14 hores de dilluns a divendres i dijous horari de 9 a 19h.

8.2. En el cas de manca de documentació es farà un requeriment de la mateixa per escrit i, de conformitat amb l'article 71 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic i del procediment administratiu comú, s'establirà un termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent al de la notificació del requeriment, per adjuntar els documents preceptius, tenint per desistida la sol·licitud en cas contrari.

Article 9. Termini.

9.1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

9.2. Les sol·licituds presentades fora de termini seran desestimades.

Article 10. Barem de les sol·licituds.

10.1. Criteris econòmics: Fins a 6 punts.

Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, és a dir 569,12 EUR mensuals, excepte en els casos d'acreditació de violència masclista, en què només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima de violència masclista.

Per calcular la situació econòmica familiar dels sol·licitants de l'ajut es realitzaran els passos següents:

1. Càlcul dels ingressos anuals de la unitat familiar a partir del sumatori dels ingressos, ja siguin fixos o no, de cadascun dels membres de la unitat familiar. S'entendrà per ingressos fixos els rendiments de treball provinents de contractes de caràcter indefinit i de les pensions permanents. S'entendrà per ingressos de caràcter no fix, els rendiments de treball provinents de contractes temporals i altres ingressos atípics i/o puntuals. Les pensions d'aliments pagades amb regularitat es comptabilitzaran com a ingressos. Per membre de la unitat familiar s'ha d'entendre aquelles persones que constin en el certificat de convivència.

2. Per obtenir la renda mensual familiar es dividirà la quantitat obtinguda del càlcul anterior entre 14 mesos.

3. Dels ingressos que acrediti la unitat familiar es descomptaran les despeses derivades de l'habitatge fins a un màxim de 600 EUR (lloguer o crèdit hipotecari).

4. L'import resultant de les operacions anteriors es dividirà per entre el número de persones de la unitat familiar per obtenir la renda neta mensual per membres de la unitat familiar.

Situació econòmica: fins a 6 punts.

La puntuació es distribuirà de la manera següent:

a) Igual o inferior a 227,64 EUR mensuals/persona: 6 punts.

b) Més de 227,64 EUR i igual o inferior a 369,01 EUR mensuals/persona: 3 punts.

c) Igual o superior a 369,02 EUR mensuals/persona: 0 punts.

10.2. Criteris socials: Fins a 4 punts.

Els punts obtinguts en la següent taula, es sumaran als econòmics per tal de calcular l'import de l'ajut:

Valoració de risc social: fins a 4 punts. La puntuació es distribuirà de la següent manera:

a) Risc greu: 4 punts.

b) Negligència greu: 4 punts.

c) Negligència lleu: 2 punts.

d) Entorn familiar desfavorable: 2 punts.

e) Dificultat d'adaptació social del menor: 2 punts.

f) trastorns emocionals i/o mentals del menor: 2 punts.

g) Absentisme escolar reiterat: 2 punts.

La concurrència de circumstàncies valorades amb 2 punts, suposa un màxim de 2 punts, no se sumen les puntuacions.

10.3. Composició familiar: fins a 3 punts.

La puntuació es distribuirà de la manera següent:

a) Família monoparental: 1 punt.

b) Menors en acolliment (regulat o no): 1 punt.

c) Famílies nombroses: 1 punt.

10.4. Situació de salut: 2 punts.

Els dos punts s'assoliran amb la presentació, com a mínim, d'un dels documents següents:

a) Certificat o resolució de disminució o discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.

b) Certificat o resolució d'invalidesa.

c) Resolució de dependència, nivells I i II dels graus III i II o la sol·licitud del reconeixement de disminució o de dependència amb el corresponent informe mèdic.

d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia greu, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent.

10.5. Violència masclista: 1 punt.

Caldrà acreditar la situació de violència masclista mitjançant la presentació, com a mínim, d'un dels documents següents:

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit alguna de les formes d'aquesta violència.

b) L'ordre de protecció vigent.

c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En absència d'algun dels mitjans establerts anteriorment, són mitjans específics d'identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l'existència d'indicis que una dona l'ha patida o està en risc versemblant de patir-la:

a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d'assegurament vigent.

b) L'atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista.

c) L'informe del Ministeri Fiscal.

d) L'informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de maltractament o agressió masclista.

e) L'informe dels serveis públics amb capacitat d'identificació de les situacions de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d'atenció primària, als serveis d'acolliment i recuperació, als serveis d'intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat.

f) L'informe de l'Institut Català de les Dones. g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.

10.6. Barem final.

Com a resultat final dels criteris esmentats, les persones demandants obtindran uns punts que són un reflex de la seva situació econòmica i social i que donen, com a resultat, el dret a un percentatge determinat de l'ajut sol·licitat d'acord amb la taula següent:

Puntuació màxima: 16.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

10.7. Nogensmenys, en casos excepcionals, l'Ajuntament de Cardedeu podrà atorgar l'ajut de material i llibres malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en els apartats anteriors, quan els serveis socials municipals així ho considerin i ho proposin, mitjançant la presentació d'informe motivat.

Article 11. Protecció de dades.

Les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó d'aquestes bases reguladores i de les següents convocatòries es tractaran d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Article 12. Concessió de l'ajut.

12.1. L'Òrgan competent per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió dels ajuts és:

L'ordenació i la instrucció del procediment es portarà a terme en l'àrea de serveis personals (serveis socials).

El responsable de la instrucció del procediment serà el tècnic de l'àrea.

L'avaluació de les sol·licituds presentades l'efectuarà la Comissió Qualificadora constituïda de conformitat amb el que disposa l'art. 10.4.h) de l'Ordenança general de subvencions de Cardedeu, de la qual formen part les següents persones:

President/a: Alcaldessa o regidor/a delegat/da de l'Àrea de serveis socials.

Vocals: Cap del Departament de l'Àrea de serveis Personals i/o Coordinador/a de serveis socials.

Secretari: El secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui.

Interventor/a: El/La interventor/a de la Corporació o funcionari en qui delegui.

L'Òrgan competent per a la concessió de les subvencions serà la Junta de Govern Local.

12.2. El termini per a la resolució i notificació de l'atorgament de l'ajut serà, com a màxim, de 6 mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. La manca de resolució en aquest termini màxim té efectes desestimatoris de les sol·licituds, però no eximeix a l'Ajuntament de resoldre de manera expressa.

12.3. D'acord amb l'article 59 de la Llei 30/1992 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú l'Ajuntament de Cardedeu notificarà la concessió del ajut mitjançant la publicació, en el tauler d'anuncis de la Corporació i en la web municipal, de la relació de subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el crèdit pressupostari, els beneficiaris/àries, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.

12.4. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de el dia següent al de la notificació. Contra la desestimació expressa dels recurs de reposició, en el seu cas, o be directament contra aquest acte, es pot interposar recurs contenciós - administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu competent dels de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà d'haver-se realitzat la notificació de resolució del acte administratiu, o en el seu cas, des de la notificació de la desestimació expressa de l'indicat recurs de reposició.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució el termini per la interposició del recurs Contenciós Administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia que l'indicat recurs de reposició s'entengui desestimat.

12.5. Es destina a la concessió d'aquests ajuts amb càrrec a la aplicació pressupostària 23100.48000 AJUTS ASSISTENCIALS del pressupost municipal del Ajuntament de Cardedeu de l'exercici 2015, per un import total màxim de 15.000 EUR, i sense necessitat d'esgotar aquesta despesa màxima autoritzada.

12.6. La concessió d'aquests ajuts estan supeditats a la disponibilitat pressupostaria consignada anualment per aquest concepte.

12.7. En cas que no hi hagi suficient consignació pressupostaria per fer front a la totalitat dels ajuts aprovats, es procedirà a reduir a un % els ajuts seguint una progressió aritmètica decreixent i proporcional fins a exhaurir el pressupost.

12.8. En cap cas l'ajut individualitzat podrà superar els 120 EUR.

Article 13. Justificacions.

La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en l'acte de concessió de la subvenció es documentarà mitjançant el compte justificatiu simplificat.

Article 14. Termini de presentació de la justificació.

14.1. La justificació s'haurà de presentar en el termini de un mes una vegada notificada la concessió del ajut.

14.2. Si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació dins del termini establert, la persona beneficiària pot sol·licitar-ne l'ampliació.

Aquesta sol·licitud s'haurà de fer per escrit i s'haurà de presentar abans que finalitzi el termini obligatori. En aquesta sol·licitud s'hauran d'al·legar els motius que impedeixen presentar la justificació dins del termini previst. A la vista d'aquesta sol·licitud, i en funció dels motius al·legats, l'òrgan competent pot concedir l'ampliació del termini per presentar la justificació.

Article 15. Pagament de les subvencions.

15.1. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per part del beneficiari/ària, de la realització de l'activitat per la qual es va concedir.

15.2. Es podran fer pagaments anticipats o a compte que suposin lliuraments de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder adquirir els llibres i material escolar objecte d'aquesta convocatòria tal i com preveu l'article 34 de la Llei General de Subvencions.

15.3. Per al pagament total o final de la subvenció serà requisit previ l'emissió d'un informe favorable per part de Serveis Socials, en el qual s'acrediti que l'activitat subvencionada ha estat realitzada a plena satisfacció i d'acord amb les condicions establertes en l'acord de concessió.

Article 16. Revocació i reintegrament.

16.1. La Junta de Govern Local revocarà els ajuts concedits en cas d'alteració unilateral de les condicions per part de les persones sol·licitants o beneficiaries, o de falsedat en les dades declarades per les mateixes. En aquest sentit els Serveis Socials municipals podran comprovar, en qualsevol moment, la veracitat de les dades facilitades per obtenir la prestació.

16.2. La revocació de l'ajut podrà suposar, en el seu cas, l'obligació de reintegrar les quantitats indegudament percebudes. DISPOSICIÓ FINAL.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions és d'aplicació supletòria en totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, el compliment i l'execució, no previstes en aquestes bases.

Annex 1

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Annex 2

DECLARACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT SOCIAL

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANNEX 3

SERVEIS SOCIALS

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Annex 4

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Segon.- Autoritzar i disposar aquesta despesa a l'aplicació pressupostària número 23100-48000 (Ajuts assistencials) del Pressupost de l'Ajuntament de Cardedeu del 2015, per un import total màxim de 15.000 EUR, i subjecte a la disponibilitat pressupostària consignada per a aquest concepte.

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l'anunci de les presents bases reguladores i de la convocatòria.

Cardedeu, 22 de desembre de 2014 L'alcaldessa, Calamanda Vila i Borralleras

Actividades de servicios sociales
Servicios Sociales
Material escolar
Libros de texto
Familia
Escuelas
Infancia
Dependencia
Alquiler de vivienda
Tecnologías de la información
Educación
Familia monoparental
Justicia
Discapacidad
Nacimiento, adopción y acogimiento
Tercera edad
Hipotecas
Salud
Catalán