Bases reguladores per a la concessió d¿ajuts individuals per als estudiants del municipi de Perafort i Puigdelfí. Text. Aprovació. - Boletín Oficial de Tarragona de 18-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 18/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2017-08379

Ajuntament de Perafort

ANUNCI

Aprovades pel Ple Municipal en sessió del dia 4 d'octubre de 2017 les bases reguladores per a la concessió d'ajuts individuals del municipi de Perafort i Puigdelfí, de conformitat amb l'article 124.2 del ROAS, s'exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i referència d'aquest al DOGC, durant el qual els interessats podran presentar les al·legacions que considerin oportunes.

L'alcalde, Joan Martí Pla Pla

Perafort, 6 d'octubre de 2017

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS PER ALS ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE PERAFORT I PUIGDELFÍ

PRIMERA- Àmbit d'aplicació

L'Ajuntament de Perafort concedirà ajuts individuals a l'estudi per matriculació, llibres, despeses de transport i assistència a la llar d'infants de titularitat municipal, i als nivells d'educació infantil, primària i secundària (obligatòria i voluntària), batxillerat, universitària de 1r, 2n, i 3r cicle impartits en centres oficials i d'altres estudis contemplats a les presents Bases.

No es concediran ajuts per ensenyaments no reglats que no acabin en una titulació oficial. És a dir, els cursos de capacitació, reciclatge professional, congressos, cursos d'accessos i idiomes no estudiats a l'Escola Oficial d'Idiomes no tindran dret a aquestes ajudes.

SEGONA- Objecte i règim de la convocatòria

La finalitat d'aquests ajuts és fomentar la formació dels estudiants del municipi tot facilitant l'accés i contribuint a alleugerir els costos que pels referits estudis hagin de suportar els estudiants. En cas que les matrícules no siguin per cursos acadèmics complets, els imports resultants d'aplicar aquestes bases es prorratejaran en funció d'aquest fet.

Aquestes bases no s'estableixen en règim de concurrència competitiva obligant-se l'Ajuntament, en cada convocatòria a tenir crèdit adequat i suficient per atendre les peticions, i ,com a previsió, s'atendrà prenent com a referència ell cost real i efectiu de l'últim exercici econòmic.

TERCERA- Requisits dels beneficiaris i sol·licitants

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els alumnes empadronats durant tot el curs escolar al municipi de Perafort i Puigdelfí, que realitzin estudis tant dintre com fora del municipi. Serà imprescindible estar empadronat abans del dia 12 de setembre de l'any natural anterior al de cada convocatòria.

Els-les sol·licitants d'aquests ajuts han d'estar al corrent de les obligacions tributàries i contractuals amb l'Ajuntament, així com amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social i així ho acreditaran mitjançant declaració responsable, amb el possible dret de reintegrament en cas de no resultar cert.

QUARTA- Supòsits i import dels ajuts

1.- AJUTS PER MATRÍCULES I ADQUISICIÓ DE LLIBRES

Mòdul 1

Alumnes que estiguin cursant 1r.cicle d'educació infantil a l'Escola Bressol Municipal Mar Blava tondran l'ajut de 64€ .

Els alumnes de P3, P4 i P5 tindran l'ajut de 81 € realitzin estudis al municipi o fora d'aquest.

Mòdul 2

Alumnes que realitzin estudis d'educació primària, dins o forma del terme municipal de Perafort i Puigdelfí, en la quantitat de 113 € .

Mòdul 3

Alumnes que realitzin estudis d'educació secundària (obligatòria o voluntària) o equivalents, així com cicles formatius de grau mitjà o superior, dins o fora del terme municipal de Perafort i Puigdelfí, en la quantitat de 170€ .

Mòdul 4

Alumnes que realitzin estudis universitaris, en el conjunt de les universitats, en la quantitat de 2017 € si es cursa al 100% els crèdits anuals. En el cas de cursar menys crèdits, la xifra serà proporcional segons el nombre de crèdits realitzats.

Per calcular els crèdits anuals es dividirà els crèdits totals de carrera (estudis universitaris) pel nombre d'anys.

Mòdul 5

Alumnes que realitzin estudis d'ensenyament d'idiomes a l'escola Oficial d'Idiomes, Universitats o altres Centres reconeguts de manera oficial, la quantitat de 126€ .

Alumnes que assisteixin a centres d'educació especial, s e'ls concedirà un ajut de 251€ .

2.- AJUTS PER A TRANSPORT ESCOLAR

Aquests només es demanaran per a la realització d'estudis acadèmics superiors a l'educació secundària obligatòria (ESO), amb els següents mòduls:

Mòdul 1

Alumnes que cursin els seus estudis fora del municipi de Perafort i Puigdelfí: 318€ .

Mòdul 2

Els estudiants universitaris que estiguin realitzant activitats acadèmiques a centre universitaris a distància (UNED,UOC...), percebran un únic ajut de 160 € .

No serà possible l'obtenció d'ajut per transport, en cas que es cursin estudis de tercer cicle universitari o quan es cursin idiomes a l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI),o altres ensenyaments que siguin reglats i oficials reconeguts per la Generalitat de Catalunya o l'Administració General de l'Estat.

Ambdós ajuts esmentats als punts 1 i 2, a excepció dels casos expressament esmentats, són compatibles.

3.-AJUTS PER A MENJADOR ESCOLAR

Els estudiants de l'Escola Josep Veciana, que utilitzin diàriament el menjador, amb una assistència mínima del 90%, percebran prèvia sol·licitud un únic ajut de 100€ . Quedaran exclosos d'aquest ajut els alumnes que rebin qualsevol beca de menjador, de la Generalitat, del Consell Comarcal, etc.

Els alumnes hauran de complir els requisits de residència establerts a la base tercera.

Els alumnes hauran d'haver fet ús del servei de menjador la totalitat del curs escolar, de setembre a juny (ambdós inclosos), i hauran d'estar al corrent del pagament dles diferents serveis escolars.

Aquests ajuts es convocaran de forma separada entre els mesos de maig i juny i es pagaran durant el mes de setembre.

4.-AJUTS EXTRAORDINARIS PER A FAMÍLIES EN SITUACIÓ D'ATUR:

Previ estudi de la sol·licitud i valoració per part de la treballadora social, es valorarà el pagament íntegre dels llibres de text dels alumnes que cursin estudis obligatoris, els pares o tutors legals dels quals estiguin en situació d'atur.

Per acollir-se a aquest ajut la família ha d'estar empadronada durant tot el curs escolar, residir al municipi amb anterioritat al 12 de setembre de natural anterior al de cada convocatòria, així com no superar els seus ingressos per prestació d'atur el salari mínim interprofessional durat el període d'un any.

Les quantitats màximes d'aquests ajuts es fixaran segons els preus dels llibres de les escoles públiques, que com a màxim queden fixades amb ls següents dotacions:

Mòdul 1: els alumnes de cicle inicial (1r i 2n) rebran 197 € .

Mòdul 2: els alumnes de cicle superior (3r, 4t, 5e i 6è) rebrab 275 € .

Mòdul 3: els alumnes d'ESO (1r,2n,3r i 4rt de Secundària) rebran 300 € .

Aquest ajut extraordinari serà incompatible amb qualsevol altre subvenció o ajuda econòmica, pública o provada, que tingui la mateixa finalitat.

CINQUENA- Compatibilitats

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut d'una altra administració o organisme públic o privat rebut pel mateix concepte, a excepció que, per a cada convocatòria específica l'Ajuntament decideixi el contrari, mitjançant les modificacions corresponents. Tot això sense perjudici de l'obligatorietat que els beneficiaris comuniquin a l'Ajuntament tan bon punt s e'n tingui coneixement.

Només es podrà concedir un ajut per persona per a l'adquisició de llibres i matrícules.

Els drets a ajuts no son acumulatius. Per tant, encara que es reuneixin els requisits per obtenir més d'un ajut d'estudi o més d'un ajut de transport s'optarà pel de més quantia.

Sí són compatibles entre si, l'ajuda d'estudi amb l'ajuda de transport.

SISENA- Tramitació

Per iniciar l'expedient de la convocatòria en curs serà necessari informe de Secretaria-Intervenció sobre l'existència de crèdit previst, prenent com a referència el cost real i efectiu de l'últim exercici econòmic.

Les sol·licituds individuals, segons el model de l'annex I d'aquesta convocatòria, es presentaran degudament signades per l'interessat o per la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria sobre el-la menor, al registre general de l'Ajuntament de Perafort. Amb la sol·licitud presentada s'entendrà que s'accepten aquestes bases, per part dels interessats.

Les sol·licituds hauran d¡anar acompanyades de la documentació escaient que demostri els estudis que es realitzin (matrícula escolar, certificat del centre o altres de similars). Pels alumnes que estudiïn al municipi de Perafort i Puigdelfí (ensenyament infantil i primari) es demanarà per part de l'Ajuntament el llistat d'alumnes que es troben matriculats a l'inici del curs acadèmic, eliminant si així es decideix, els justificants que resultin innecessaris, en tant que són dades facilitades per les autoritats acadèmiques.

Aquests models de sol·licitud es trobaran a la seva disposició a l'Ajuntament de Perafort i a la web municipal http:--www.perafort.com-web02-.

Juntament amb l'escrit de sol·licitud cal acompanyar la documentació justificativa. Tanmateix caldrà acompanyar una declaració jurada conforme el sol·licitant està al corrent de les obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social, i no té deutes pendents amb l'Ajuntament.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència o hi manca algun dels documents, s'avisarà l'interessat per tal que en el termini màxim de 10 dies naturals, pugui esmenar la falta.

Si en aquest termini no es produeix l'esmena i-o no s'aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que es desisteix de la petició i s'arxivarà sense més tràmits.

Així mateix, l'Ajuntament acceptarà i tramitarà totes aquelles sol·licituds que es presentin en format electrònic i signatura digital a l'adreça http:--www.perafort.com-web02- amb la mateixa documentació requerida en la presentació format paper, i sempre que s'assenyali per part de l'interessat la seva preferència per la tramitació electrònica del procediment, i notificació de la resolució final d'aquest.

SETENA- Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds a l'Ajuntament es fixarà cada any a la convocatòria. Només es podran sol·licitar i valorar ajuts fora de termini si el Ple municipal, al seu criteri, obre un nou període de presentació durant l'exercici pressupostari i en funció de les disponibilitats pressupostàries.

VUITENA ¿ Informe de les peticions

Les sol·licituds seran informades pel regidor-a d'ensenyament. En tot cas, figurarà a l'expedient l'informe de Secretaria-Intervenció sobre l'existència de crèdit disponible suficient.

NOVENA- Concessió dels ajuts

L'atorgament dels ajuts serà resolt per l'Alcaldia, d'acord amb la proposta del regidor-a d'Ensenyament. El termini de resolució de les sol·licituds d'ajuts i subvencions no excedirà en cap cas, de tres mesos des de la data de la sol·licitud. La manca de resolució dins d¡aquest termini produeix efectes desestimatoris. Les concessions o denegacions de sol·licituds es notificaran al sol·licitant.

DESENA- Pagament dels ajuts

El pagament es farà efectiu als beneficiaris mitjançant transferència bancària al número de compte que hagi presentat el sol·licitant.

ONZENA- Vigència dels ajuts

La convocatòria resta oberta per a cada curs escolar.

Mai no es podrà invocar com a precedent la concessió d'una subvenció per a aquest objectiu i no prejutja la seva ulterior concessió en noves edicions de l'activitat objecte de subvenció.

DOTZENA- Renovació, modificació, renúncia i nul·litat

L'Ajuntament pot modificar o fins i tot revocar els ajuts i subvencions concedits, per alteració substancial de les condicions que en motiven el seu atorgament. El beneficiari pot renunciar a la subvenció i queda alliberat del compliment de les càrregues i condicions que se li hagin imposat. La renúncia s'ha de fer abans de l'inici de l'activitat subvencionada i, preferiblement, en el moment de la notificació de la concessió. En cas que la renúncia es produeixi un cop efectuat el cobrament, el beneficiari ha de procedir al reintegrament de la quantitat percebuda. L'obligació de satisfer la subvenció esdevé nul·la de ple dret si l'acte que la va atorgar es va dictar sense la cobertura pressupostària corresponent.

TRETZENA- Llei orgànica 15-99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 15-1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquests ajuts quedarà protegida. Els interessats podran sol·licitar a l'administració municipal l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest programa, l'interessat autoritza l'Ajuntament de Perafort a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme, sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

CATORZENA- Els ajuts concedits a l'empara de la present convocatòria es faran públics al tauler d'anuncis de l'ajuntament

QUINZENA- Dret supletori

Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases, regirà l'articulat bàsic de la Llei 38-3003, de 17 de novembre, general de subvencions, del Reial Decret 887-2006,de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament que la desenvolupa, els articles 118 i següents del Decret 179-1995,de 13 de juny pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i la resta de normativa aplicable en matèria de l foment i promoció de les activitats socials i econòmiques.

SETZENA- Entrada en vigor

Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i s'aplicarà mentre no es modifiquin o deroguin expressament.

Estudios
Escuelas
Transporte y vehículos
Transporte
Infancia
Congresos
Transporte escolar
Comedor escolar
Familia
Libros de texto
Actividades de servicios sociales