Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'adquisició de llibres escolars. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Llinars del Vallès

ANUNCI

La Junta de Govern Local, celebrada el dia 22 de maig de 2017, va aprovar el contingut de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'adquisició de llibres escolars les quals, d'acord amb l'article 124.2 del ROAS, es sotmeten a informació publica en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pagina web i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per un termini de vint dies a comptar des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

1.- Objecte.

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament a través de la Regidoria de Serveis socials, destinades a finançar l'adquisició de llibres escolars.

2.- Finalitat de les subvencions.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquesta subvenció haurà de recolzar l'atenció a les persones que tinguin alguna problemàtica social.

3.- Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar l'adquisició de llibres escolars.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d'acreditar-los.

1.- Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

- Podran sol·licitar els ajuts les famílies empadronades en el Padró Municipal d'habitants del municipi o viure a Llinars del Vallès, en cas de ser resident i no estar empadronat caldrà justificar aquesta situació, que tinguin fills/es que cursin estudis d'educació infantil, primària o secundària, que compleixin els requisits econòmics especificats en les bases següents i no estiguin incurses en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari previstos en la Llei General de Subvencions.

Cal sol·licitar-ho per escrit amb la corresponent sol·licitud normalitzada i facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de valorar la situació socioeconòmica individual i familiar.

En cas de sol·licituds per a diversos germans s'haurà de formalitzar un únic imprès de sol·licitud.

Els beneficiaris de l'ajut per l'adquisició de llibres escolars corresponent al curs anterior que no aportessin a serveis socials el corresponent rebut de la compra dels llibres, se'ls denegarà l'ajut per l'adquisició de llibres escolars pel següent curs.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

5.- Documentació a aportar.

La documentació a aportar queda reflectida en l'imprès de sol·licitud.

6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini ordinari de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a comptar des de l'endemà de la publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de la convocatòria.

Podran presentar sol·licituds aquelles famílies amb fills/es que reuneixin els requisits establerts en l'apartat 4 de les presents bases i que, no havent presentat sol·licitud en el termini ordinari, es trobin en una de les situacions següents:

' Que estiguin empadronades, o hagin sol·licitat l'empadronament i que resideixin efectivament a Llinars del Vallès a partir del dia en què s'hagi acabat el termini ordinari de presentació de sol·licitud.

' Que presentin una situació econòmica, social o familiar greu sobrevinguda posteriorment a la finalització del termini ordinari de presentació de la sol·licituds. En aquests casos no s'entendrà com a situació greu sobrevinguda aquelles situacions que, a criteri dels membres de l'equip de valoració, es consideri que es podien preveure.

' Desconeixement, per part de les famílies, del centre al qual seran destinats els menors en la data de finalització del termini ordinari.

Les sol·licituds s'hauran de formular en el model oficial que es pot obtenir a les oficines de l'Edifici Can Mas Bagà, C/ Mas Bagà, 24.

Les sol·licituds, degudament complimentades i la documentació necessària, s'hauran d'entregar en l'Edifici de Can Mas Bagà.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú i de les Administracions Públiques.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8.- Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

9.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicats d'acord amb la ponderació indicada:

1. Criteris econòmics.

Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos que s'obtenen en el moment de fer la sol·licitud de l'ajut per part de tots els membres de la unitat familiar. Per establir el còmput d'ingressos es valoraran:

- Ingressos del treball per compte aliena.

- Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia.

- Prestacions socials.

- Ingressos percebuts per infants.

- Transferències rebudes i pagades a altres llars.

Quan en un mateix nucli de convivència hi convisquin vàries unitats familiars, es sol·licitarà una declaració jurada on s'especifiqui com es reparteixen les despeses de l'habitatge.

Com a màxim és descomptaran 600,00 EUR/mensuals de despeses de pagament de l'habitatge.

Definim la unitat familiar com el grup de convivència per matrimoni o relació estable anàloga, i en cas que n'hi hagin, els fills de tots dos o d'un membre de la parella - propis o en acolliment- que en depenguin econòmicament. Definim nucli de convivència familiar com el conjunt de 2 o més unitats familiars que conviuen al mateix domicili i/o estan emparentades.

Els criteris econòmics es valoren en funció de la renda familiar dels membres d'una mateixa unitat familiar.

La renda familiar mensual obtinguda d'aquesta manera es puntuarà d'acord amb la taula següent:

Un membre: 663,98 EUR. Dos membres: 863,17 EUR. Tres membres: 1.062,37 EUR. Quatre membres: 1.261,56 EUR. Cinc membres: 1.460,75 EUR. Sis membres: 1.659,95 EUR.

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda disponible Renda inferior al 33,3% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. Renda entre el 33,4 i el 66,6% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. Renda entre el 66,7 i el 100% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència

Punts 6 punts

4 punts

2 punts

2. Criteris socials.

Els punts obtinguts en la següent taula, es sumaran als econòmics per tal de calcular el import de l'ajut:

Violència de gènere: 2 punt.

(es considera violència de gènere durant els quatre anys posteriors a la sentència).

Dependència/disminució de qualsevol membre de la unitat familiar: 1 punt.

Menor en risc social excepte per violència de gènere: 2 punt.

Es consideraran situacions de risc social a les recollides en el punt 2 de l'article 102 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

A efectes de valoració del punt e) de l'esmentat article s'entendrà per absentisme aquella situació que s'hagi donat durant el curs anterior al que van dirigits els ajuts de la convocatòria, i la qual tot i ser tractada per l'escola, no hagi pogut ser resolta, de manera que aquesta hagi requerit de la intervenció dels Serveis Socials Bàsics.

10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

El pressupost màxim que es destinarà aquest per aquestes subvencions serà el que prevegi el pressupost de l'any en curs.

L'Ajuntament es reserva la possibilitat d'augmentar la despesa de la partida en un 25%.

11.- Import individualitzat de les subvencions.

Com a resultat final dels criteris establerts en les presents bases, les persones demandants obtindran uns punts que són un reflex de la seva situació econòmica i social i que donen, com a resultat, el dret a un percentatge determinat de l'ajut sol·licitat d'acord amb la taula següent:

Puntuació màxima: 9.

Nº de punts Percentatge sobre l'ajut sol·licitat 9 90% 8 80% 7 70% 6 60% 5 50% 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 0 0%

Per tal de valorar la sol·licitud, és imprescindible, obtenir com a mínim un punt en l'apartat de criteris econòmics.

12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvenció prevista en les presents bases és la Regidoria d'Acció Social.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d'acord amb allò previst a l'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

' L'alcalde o persona en qui delegui.

' El /la regidor/a d'acció social o persona en qui delegui.

' Tècnics de Serveis Socials Bàsics.

' El/La cap de Serveis socials.

Correspon a l'equip realitzar d'ofici quantes actuacions estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en base a les quals ha de pronunciar-se en al resolució. Un cop avaluades les sol·licituds, l'equip emetrà l'informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà la Junta de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'alcaldia.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

13.- Termini de resolució i de notificació.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

Es comunicarà penjant un llistat a les oficines de Can Mas Bagà. Aquesta contindrà les dades de forma que no es vulneri la normativa en relació a la protecció de dades de caràcter personal.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

14.- Acceptació de la subvenció.

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió.

S'entendrà preveure l'acceptació tàcita pel transcurs d'un mes a partir de la recepció de l'indicat acord, sense manifestar expressament les seves objeccions.

15.- Obligacions dels/de les beneficiaris/es.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

Les persones beneficiàries es comprometen:

1. A facilitar tota la informació demanada de forma veraç. Quan es demostri, per qualsevol mitjà, la falsedat de les dades que figuren en la sol·licitud, l'ajut quedarà sense efectes.

2. A acceptar expressament l'ajut amb la finalitat de complir les condicions fiades a la seva aprovació. També cal que el sol·licitant es faci càrrec de la diferència entre la beca concedida el cost total dels llibres.

3. A acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament.

4. A aportar rebut del pagament dels llibres.

16.- Despeses subvencionables.

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i s'efectuïn en el termini establert. En cap cas el seu cost podrà ser superior al preu de mercat.

18.- Forma de pagament.

El pagament de l'ajut s'efectuarà segons les previsions econòmiques de l'Ajuntament, tenint en compte la naturalesa de l'ajut, en un únic termini, un cop notificada la resolució, mitjançant transferència bancària directament al sol·licitant.

També es podrà, a petició del sol·licitant, endossar el pagament al centre escolar del menor.

19.- Termini i forma de justificació.

La subvenció atorgada haurà de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de desembre de la convocatòria en curs. Per les sol·licituds concedides amb posterioritat a aquesta data, s'haurà d'aportar el document justificatiu en el termini d'un mes, a comptar des del dia de la concessió.

20.- Deficiències en la justificació.

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat.

En el cas de no subsanar la deficiència, la beca de llibres del curs següent serà denegada directament.

2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils,

a comptar des de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho, la beca de llibres del curs següent serà denegada directament.

21.- Mesures de garantia.

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l'Ajuntament superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les presents bases.

23.- Compatibilitat amb d'altres subvencions.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

24.- Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat.

25.- Causes de reintegrament.

1.- Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

26.- Obligats al reintegrament.

1.- Respondran solidàriament els membres de la unitat familiar que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

27.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

28.- Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d'1d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i demès legislació concordant.

Llinars del Vallès, 24 de maig de 2017 L'alcalde, Martí Pujol Casals

Libros de texto
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Familia
Infancia
Estudios
Dependencia
Escuelas