BASES REGULADORES PER A FER EFECTIU EL PROGRAMA XARXA LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA CURS 2015-2016. - Boletín Oficial de Castellón de 01-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

1a. Objecte. L'objecte de les presents Bases és fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular denominat Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, per al curs corresponent, dirigit a la creació de llibres i altres materials curriculars per a l'alumnat d'Educació Especial i l'alumnat que curse l'Ensenyament Obligatòri i la Formació Professional Bàsica als centres públics i privats concertats a la Comunitat Valenciana, d'acord a l'Ordre 17/2015 de 26 d'octubre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

A aquests efectes, es consideraran llibres de text i altres materials curriculars: Llibres de text en format imprés. Llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats Material curricular destinat a ser utilitzat per l'alumnat, que duga a terme el currículum que estableix la normativa vigent de la Comunitat Valenciana.

2a. Finançament. La quantia global de l'ajuda de la present convocatòria ascendeix a 553.910,76 euros, finançant-se amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries per tractar-se d'una despesa plurianual.

320 48006 2015 quantitat 19.189,37 euros 320 4807 2016 quantitat 401.329,95 euros. Aquesta quantitat prevista podrà ser incrementada o disminuïda amb l'acord previ de la Junta de Govern en funció de les disponibilitats de la partida.

L'import de 553.910,76 euros està finançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i l'Ajuntament d'Onda. Els import a abonar en 2016 queden condicionats a l'existència de consignació suficient i apropiada en el pressupost de l'Ajuntament de 2016.

Aquestes ajudes son compatibles amb l'obtenció de qualsevol altra per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics i ens privats adscrits a la mateixa finalitat, com preveu la legislació en matèria de subvencions, sempre que la suma no supere el cost de l'activitat subvencionada.

3a. Bases reguladores. Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes en l'Ordenança General de Subvencions, aprovada en data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de 14 de març de 2006, així com en les presents Bases específiques.

4a. Persones beneficiaries. Seran persones beneficiaries d'aquestes ajudes l'alumnat d'Educació Especial, d'Educació Obligatòria i Formació Professional Bàsica dels centres públics i centres privats concertats de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016, que esti- guen empadronats a Onda.

5a. Quantia individualitzada de l'ajuda. La quantia individual per alumne/a que participe en el programa per a la gratuïtat de llibres de text i material curricular serà com a màxim de 200,00 euros.

L'Ajuntament abonarà la quantia en dos fases, la primera fins a 100,00 euros una vegada siguen resoltes les sol·licituds. En la segona fase i fins completar l'import de les factures presentades, s'abonarà l'ajuda total al finalitzar el curs escolar, prèvia entrega dels llibres de text als centres educatius respectius i recepcionats de conformitat.

En tot cas, cap de les ajudes que s'atorguen a l'empara de les presents bases, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions percebudes per a la mateixa finalitat d'altres ens públics o privats, podrà superar l'import màxim del 100% del cost dels llibres de text.

6a. Requisits de les persones beneficiaries. Estar empadronat/da a Onda i ser alumne o alumna dels centres educatius públics o privats concertats d'Educació Especial, d'Educació Obligatòria o Formació Professional Bàsica de la Comunitat Valenciana.

7a. Requisits formals. Les mares, pares, representants o tutors legals de l'alumnat que participe en el programa estaran obligats a: Presentar els originals dels justificants de compra o còpia compulsada de la factura per compres de llibres de text i altre material curricular per al curs 2015-2016, efectuades durant l'exercici 2015, tal com es determina a continuació:

La justificació s'efectuarà mitjançant la presentació de factures o documents de valor probatori equivalent originals o còpies com- pulsades, amb validesa en el trànsit jurídic mercantil o eficàcia administrativa.

Els justificants hauran de contindre, com a mínim, el nivell de detall suficient perquè puguen ser considerades vàlides i inclouran: NIF/CIF del proveïdor, número de factura, data, adreça, relació nominal dels productes adquirits, preu de cada producte i preu total.

En cas que una mateixa factura englobe els llibres i/o el material curricular de diversos alumnes germans, s'haurà de presentar ori- ginal o còpia compulsada d'aquesta, en la primera sol·licitud que es realitze, adjuntant fotocòpia de la mateixa factura en les següents sol·licitud de la resta de germans/nes. En aquests cas caldrà especificar expressament en l'apartat D del model de sol·licitud de cada una d'elles, fent referència sempre a la sol·licitud que continga la justificació original o còpia compulsada.

Si l'alumne, alumna ha comprat els llibres a través de l'AMPA, aquesta presentarà en el municipi o municipis on estiga empadronat/ da l'alumnat, la factura o factures globals de la empresa proveïdora. L'AMPA emetrà un document justificatiu individualitzar, amb les dades de l'alumnat, import, relació de llibres adquirits i dades de la factura o factures globals en les que estaran inclosos (segons model que es facilitarà per l'Administració). Aquest document serà el que presentaran les persones interessades a l'Ajuntament als efectes de pagament de les ajudes.

També, excepcionalment, en aquells casos d'alumnat que està escolaritzat en centres públics o privats concertats no previstos en el paràgraf anterior i que per les seues condicions socioeconòmiques, no dispose de recursos suficients per a efectuar la compra de llibres, amb certificació dels Serveis Socials de l'Ajuntament, el centre podrà fer directament la compra, en nom de l'alumnat que reunisca aquestes condicions i presentar la factura a l'Ajuntament

8a. Sol·licituds i documentació. La sol·licitud es presentarà en el model facilitat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i es podrà obtindre en la web xarxallibres, en la web municipal i en les oficines de l'Ajuntament d'Onda.

Es presentarà una sol·licitud per cada alumne/a. A la sol·licitud caldrà annexar la documentació següent: Fitxa de manteniment de tercers signada per la entitat bancària a nom de la persona sol·licitant de l'ajuda (pare/mare/tutor legal) i còpia del DNI/NIE.

Factures dels llibres adquirits que s'ajustarà a la legislació vigent i a l'exposat en les presents bases. 9a. Termini de presentació. Les sol·licituds es presentaran a les oficines del Servei d'atenció i Tramitació (SAT) de l'Ajuntament des del dia 1 fins el 10 de desembre de 2015.

Les sol·licituds es podran presentar en el registre d'entrada de l'Ajuntament de 16.00 a 18.00 hores de dilluns a divendres, o per qual- sevol altra de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públi- ques i del Procediment Administratiu Comú. En cas de presentar les sol·licituds en les oficines de correus haurà de fer-se en sobre obert per a que els serveis postals puguen datar les sol·licituds.

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les presents bases. 10a. Esmena i millora de la sol·licitud. Les instàncies que presenten defectes a esmenar seran requerides mitjançant edicte que es publicarà en el tauler d'edictes municipal i en la pàgina web de l'Ajuntament, perquè es procedisca a l'esmena en el termine de cinc dies hàbils. La falsedat d'alguna de les dades aportats per els sol·licitants suposarà l'anul·lació de l'ajuda, poden l'Ajuntament exigir la devo- lució de la quantitat abonada.

11a. Comissió de Seguiment i Avaluació. L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és la Comissió Informativa Permanent de Cultura i Serveis a la Ciutadania.

La proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Serveis a la Ciutadania, previ informe de la Comissió de Seguiment i Avaluació serà aprovada per l'òrgan competent per a resoldre.

12a. Resolució definitiva. Una vegada esmenades les sol·licituds, la Comissió de Seguiment i Avaluació emetrà un informe a l'òrgan competent que dictarà la resolució definitiva, degudament motivada, d'acord amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora

de les Bases del Règim Local i demés legislació que resulte d'aplicació i el Decret de l'Alcaldia número 1.382/2011, d'11 de juny, de delega- ció de competències en la Junta de Govern Local.

Les resolucions corresponents, d'acord amb l'article 59.6 b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminis- tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es presentaran en forma de llistats definitius de concessions, no concessions i exclusions, i es publicaran al Tauler d'Anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Onda .

El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de la convocatòria .

Transcorregut l'esmentat termini sense que haja recaigut resolució expressa es podrà entendre desestimada, per silenci administra- tiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.

Les resolucions que prenga l'òrgan competent en aquesta matèria, esgoten la via administrativa. Contra l'esmentada resolució es podrà interposar recurs contenciós- administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seua notificació, davant el jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló de la Plana, de conformitat amb el previst en els articles 8 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Tot açò sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des del dia següent al de la seua notificació, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administra- cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

La concessió d'una ajuda, a l'empara d'aquestes Bases no comportarà obligació alguna per part d'aquest Ajuntament d'atorgar sub- venció en exercicis posteriors.

13a. Procediment. Aquestes ajudes es concediran de manera directa a les persones beneficiaries, per raons d'interés social, d'acord amb l'article 22, punt 2, apartat c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre), amb el compliment dels requisits establerts a les bases.

Atenen la naturalesa d'aquestes subvencions no s'exigiran els requisits previstos a l'article 13.2 e) de l'anterior Llei General de Sub- vencions esmentada, i en conseqüència de la compensació posterior de deutes, atesa la finalitat que es persegueix amb les presents ajudes econòmiques, destinades a assegurar la gratuïtat de llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenya- ments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. Com a conseqüència no es realitzarà la compensació d'aquestes subvencions amb els deutes que les persones beneficiàries pogueren tindre amb l'Ajuntament.

Donats els terminis en què s'ha de resoldre aquest procediment, es tramitarà per via d'urgència en conformitat amb l'article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, pel qual els terminis es reduiran a la meitat.

El procediment a seguir serà el següent: Comprovació de les sol·licituds presentades junt a la documentació establerta a les bases. En cas que la documentació estiga incom- pleta es requerira a la persona interessada per a la seua esmena en el termini de cinc dies hàbils.

La Comissió de Valoració determinarà les quanties de les ajudes a concedir en funció de les factures presentades i degudament com- provades.

Complit el tràmit anterior la Junta de Govern Local resoldrà la seua concessió i es procedira al pagament del 50% de les ajudes, en atenció a l'ordre de presentació de les sol·licituds.

14a. Obligacions dels beneficiaris. La concessió de les ajudes comporta les obligacions següents: Al finalitzar el curs escolar hauran d'entregar els llibres de text i el material curricular als centres educatius per a percebre el 50% de l'ajuda restant.

Els llibres i material curricular haurà d'entregar-se al centre educatiu en el qual curse estudis l'alumne/a. Els llibres esmentats hauran d'estar en bon estat per al seu posterior ús. Els centres escolar gestors del banc de llibres, avaluaran al finalitzar el curs escolar la condició i estat dels llibres així com del mate- rial curricular entregat, d'acord a les directrius que marque la Conselleria d'Educació al respecte.

15a. Publicació de les bases. Les presents Bases es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, i s'exposaran al Tau- ler d'Anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Onda .

L'Ajuntament d'Onda es reserva les facultats i quantes funcions d'inspecció i control siguen necessàries per al desenvolupament i bon fi de les ajudes regulades en aquestes Bases, d'acord amb el establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, inclòs l'exercici de les potestats administratives i la presentació de les accions processals que procedeixen.

Onda, 25 de novembre de 2015, l'Alcalde. Joaquín A. Huguet Lecha.

Libros de texto
Material curricular
Cultura
Deporte
Escuelas
Empresa
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Cultura e idiomas
Estudios