Bases reguladores per a l'atorgament de beques Joves per canviar el món 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Per acord del Ple Municipal de 28.5.18, es van aprobar inicialment les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per beques Joves per canviar el món 2018.

En compliment d? allò que disposa l? art. 124.2 del Decret 179/1985, de 13 de juny, s? exposen a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils.

En el supòsit que en el termini d? exposició pública no es formulin al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament.

La documentació podrà ser examinada, prèvia sol·licitud, a les dependències municipals i a la seu electrònica de l? Ajuntament.

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER LES BEQUES JOVES PER CANVIAR EL MÓN ANY 2018

1.- Objecte

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l? Ajuntament a través del Departament de Joventut destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

· Fomentar la comprensió i la solidaritat internacional i intercultural, entenent que una de les millors maneres és la coneixença i el contacte amb d? altres gents, nacions i cultures. · Fomentar la participació en projectes de cooperació internacional sobre el terreny.

2.- Període d? execució

Les subvencions concedides a l? empara d? aquestes bases, s? hauran de destinar a finançar projectes desenvolupats durant el període que s? especifiqui a la convocatòria de l? exercici corresponent.

3.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d? acreditar-los

1.- Podran ser beneficiaris/àries d? aquestes subvencions les persones físiques que hagin de realitzar l? activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l? art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

· Tenir en el moment de viatjar entre 18 i 30 anys (ambdós inclosos). · Estar empadronat o empadronada a Castellbisbal. · Utilitzar el transport públic (tren, avió, vaixell o autobús). · Presentar el bitllet o document del viatge pagat i a nom del o de la jove. · Realitzar el viatge en el període que s? especifiqui a la convocatòria de l? exercici corresponent. · S? ha de tractar d? un voluntariat a l? estranger, ja sigui camps de voluntariat, estades, rutes solidàries. · Es donarà prioritat als projectes solidaris justificats i adherits a una entitat inscrita a la Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global. · Es donarà prioritat als projectes localitzats en països amb un Índex de

Desenvolupament Humà baix o mitjà, segons l? última classificació publicada pel Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament.

2.- La concurrència d? aquests requisits s? acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s? indiquen a l? article següent.

3. Per sol·licitar nova subvenció cal trobar-se al corrent de les justificacions de les subvencions rebudes en exercicis anteriors per a la mateixa finalitat, tenint en compte els terminis fixats en la concessió.

4.- Documentació a aportar

a. Fotocòpia del DNI o NIF (persona que subscriu /beneficiari).

b. Certificat expedit per l? entitat amb la qual es fa el projecte on constin les dades del sol·licitant, explicació del projecte realitzat i dates de l? estada.

c. El bitllet o document del viatge pagat i a nom del o de la jove.

d. Cinc fotografies que acreditin la participació al projecte.

e. Article amb les impressions de la participació en el projecte. Aquest article haurà de tenir una extensió d? entre 2.200 i 3.333 caràcters, amb espais inclosos.

f. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l? Ajuntament les que s? obtinguin en el futur (doc.1).

g. Declaració responsable que compleix els requisits exigits i no està inclòs/a en cap dels supòsits previstos en l? art. 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions (doc 2).

h. Declaració del compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. Així mateix, s? autoritza a l? Ajuntament a obtenir l? acreditació els d? estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics (doc 3).

i. Dades bancàries on es podrà transferir l? import de la subvenció (doc.4).

L? esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

Els beneficiaris tenen l? obligació de facilitar tota la informació que li sigui requerida per l? Ajuntament.

5.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Aquelles persones físiques que reuneixin els requisits anteriors hauran de presentar la seva sol·licitud i tota la documentació requerida dins el termini establert en la convocatòria única.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat per l? interessat/da.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a l? article 4 podrà trobar-se a la pàgina web de l? Ajuntament de Castellbisbal.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 4 s? hauran de presentar al Registre de l? Ajuntament.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l? article 16.4 de la Llei 39/2015 d? 1 d? octubre de Procediment administratiu de les administracions públiques (d? ara endavant LPACAP).

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l? acceptació de les normes que la regulen.

6.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s? entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

7.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva. L? extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Diari Oficial corresponent.

8.- Criteris objectius d? atorgament de la subvenció

Les subvencions s? atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicats d? acord amb la ponderació indicada:

· Realitzar el voluntariat a l? estranger a través d? una entitat inscrita a la

Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global. Fins a 5 punts. · Escrit amb les impressions del viatge. Aquest article haurà de tenir una extensió d? entre 2.200 i 3.333 caràcters, amb espais inclosos. Fins a 10 punts. · Si el projecte està localitzat en països amb un Índex de Desenvolupament Humàbaix, segons la classificació del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament de l? any especificat a la convocatòria de l? exercici corresponent. Fins a 20 punts · Si el projecte està localitzat en països amb un Índex de Desenvolupament Humà mitjà, segons la classificació del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament de l? any especificat a la convocatòria de l? exercici corresponent. Fins a 15 punts.

Per tal de poder optar a aquests ajuts cal obtenir un mínim de 25 punts.

9.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà l? especificat a la convocatòria de l? exercici corresponent i anirà a càrrec de l? aplicació pressupostària següent:

· 19 2310 489190

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l? esmentat.

10.- Import individualitzat de les subvencions

L? import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.

Podran optar a les beques totes aquelles sol·licituds que obtinguin una puntuació mínima de 25 punts.

L'import individualitzat i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, el 20% del cost del transport (avió, tren, autobús o vaixell) fins a un màxim de 150€ , i amb el límit de la consignació pressupostària anteriorment fixada.

11.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

L? òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l? atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà el Departament de Joventut.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d? acord amb allò previst a l? article 12.5 de l? Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

President: regidor/a de Joventut (o persona en qui delegui)

Vocals: tècnic/a de Joventut (o persona en qui delegui) dinamitzador/a juvenil (o persona en qui delegui)

Secretari/a: Administratiu/va del departament de Joventut

L? òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

12.- Termini de resolució i de notificació

S? examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l? atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d? aprovació de la resolució, d? acord amb allò previst a l? article 41 LPACAP.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

13.- Acceptació de la subvenció

L? acceptació de la subvenció per part del beneficiari s? entendrà efectuada de forma tàcita, pel fet que pel transcurs d? un mes a partir de la recepció de l? indicat acord, no hagi manifestat expressament les seves objeccions.

14.- Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d? aquestes subvencions, a més de les especificades a l? article 14 LGS, les que tot seguit s? indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l? expedient de reintegrament de la subvenció.

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l? Ajuntament, s? obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d? acord amb l? establert a les presents bases.

2. Els/les beneficiaris/àries hauran d? estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3. El/la beneficiari/ària d? una subvenció està obligat a sotmetre? s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l? Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l? exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s? admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses despeses que l? integren.

5. Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.

6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l? aplicació dels fons rebuts, s? hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

15.- Despeses subvencionables

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:

· el 20% del cost del transport (avió, tren, autobús o vaixell) fins a un màxim de 150€ , del cost del bitllet o document del viatge pagat i a nom del o de la jove

16.- Forma de pagament

El pagament de la subvenció concedida, s? efectuarà d? un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s? exigeixen.

17.- Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds de les esmentades ajudes serà el que s? especifiqui a la convocatòria de l? exercici corresponent.

18.- Deficiències en la justificació

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l? interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l? endemà que sigui notificat, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s? hagués avançat el seu pagament.

2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s? hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l? endemà que sigui notificat, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s? hagués avançat el seu pagament.

19.- Mesures de garantia

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

20.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

Amb posterioritat a l? acord de concessió i abans de la finalització del termini d? execució de l? activitat subvencionada, es podrà modificar, d? ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l? import, l? activitat, el termini d? execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l? Ajuntament superin el cost total del projecte o de l? activitat subvencionada.

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l? import exigit a les presents bases.

21.- Compatibilitat amb d? altres subvencions

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l? import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi declarat amb la sol·licitud.

22.- Publicitat de les subvencions concedides

Les subvencions atorgades a l? empara d? aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l? aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

23.- Causes de reintegrament

1.- Quan a conseqüència de l? anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l? import definitiu d? aquesta sigui inferior a l? import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l? excés.

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l? objectiu de l? activitat o del projecte; per incompliment de l? obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l? exigència de l? interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s? acordi la procedència del reintegrament.

24.- Obligats al reintegrament

1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

2.- Seran responsables subsidiaris de l? obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d? ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

25.- Infraccions i sancions

En matèria d? infraccions i sancions s? aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament.

26.- Vigència

Aquestes bases regiran a partir del dia següent a la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, en la forma prevista en l? article 124.2 del Reglament d? obres, activitats i serveis dels ens locals, i continuaran vigents fins que es modifiquin o es deroguin expressament.

27.- Règim jurídic supletori

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s? aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015 d? 1 d? octubre de Procediment administratiu de les administracions públiques, i demés legislació concordant.

Juventud
Transporte y vehículos
Transporte
Justicia
Cooperación internacional
Proyectos de cooperación