Bases reguladores per l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones amb escassa capacitat econòmica que restin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 20/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 8 de setembre de 2016, ha aprovat les Bases Reguladores per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a aquelles persones amb escassa capacitat econòmica que restin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, el text íntegre de les quals és el següent:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS ADREÇATS A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA QUE RESTIN GRAVADES PER L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA.

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ.

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajusts socials peremptoris, que en forma d'ajut econòmic, atorgui o estableixi l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera a través de l'Àrea de Serveis Socials, a aquelles persones amb escassa capacitat econòmica que restin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

Els ajuts objecte d'aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent. No generen cap dret a l'obtenció d'altres ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Aquestes bases responen a un moment conjuntural de crisi generalitzada i la voluntat de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera de pal·liar en la mesura del possible la greu situació de l'elevat nombre de persones i famílies que no poden fer front a les seves obligacions tributàries respecte el seu habitatge habitual.

2. PERÍODE D'EXECUCIÓ.

Els ajuts socials concedits a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar la quota de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana amb meritació a partir de l'any 2015 (aquest inclòs) i fins a la vigència de les presents bases.

3. BENEFICIARIS I REQUISITS.

Podran beneficiar-se d'aquest ajut les persones físiques que siguin subjectes passius de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana sempre que compleixin amb els requisits següents:

- Estar empadronat al municipi de Santa Maria de Palautordera abans del dia 1 de gener de l'any de la corresponent convocatòria.

- Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte d'arrendament que l'IBI és a càrrec de l'arrendatari) o usufructuari de l'habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l'IBI.

- Constar com a contribuents de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana del municipi de Santa Maria de Palautordera l'exercici en el qual es sol·liciti l'ajut per l'habitatge que constitueixi la seva residència habitual.

- Hauran de coincidir necessàriament l'habitatge que constitueixi la residència habitual i el domicili on consti empadronat el beneficiari.

- En el moment de la sol·licitud de l'ajut, estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i la resta d'administracions o haver sol·licitat un ajornament o fraccionament dels deutes pendents de pagament (no s'inclouen les obligacions que estiguin en període voluntari de pagament).

S'acreditarà abans de la concessió mitjançant autorització signada per tots els membre de la unitat familiar majors d'edat per a la consulta de dades tributàries de la unitat de convivència.

- No poden constar com a contribuents, en aquest o un altre municipi, als efectes de l'Impost sobre béns immobles, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell per cap altre immoble més a excepció d'una plaça d'aparcament i/o un traster per tota la unitat familiar.

- Que el conjunt d'ingressos del sol·licitant i dels que segons el padró municipal d'habitants convisquin amb ell no superi les quanties següents:

INDICADOR: IRSC mensual (*).

Número de persones que conviuen a l'habitatge Indicador Ingressos Econòmics i coeficient multiplicador 1 IRSC X 1,5 2 IRSC X 1,65 3 IRSC X 1,80 4 IRSC X 1,90 5 o més IRSC X 1,95 Persones amb discapacitat al nucli familiar S'incrementarà el coeficient multiplicador de l'IRSC per 1,10 per cadascuna de les persones amb discapacitat Famílies monoparentals S'incrementarà el coeficient multiplicador de l'IRSC per 1,10

* IRSC: Indicador Renda de Suficiència Catalunya (14 mensualitats).

En els casos d'acreditació de violència masclista només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima de violència masclista.

Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Nogensmenys, en casos excepcionals, quan els serveis socials municipals així ho considerin i ho proposin, es pot concedir l'ajut malgrat no complir aquests requisits.

4. QUANTIA MÀXIMA DE L'AJUT.

La quantia de l'ajut de l'Impost serà del 90% del rebut de l'Impost sobre béns immobles corresponent a l'exercici anterior essent l'import màxim de l'ajut de 300,00 EUR per a cada sol·licitud individual. Aquest límit es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista fixada en la corresponent convocatòria i/o el crèdit disponible a nivell de vinculació jurídica. Donat el cas, s'haurà d'establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones beneficiàries de la convocatòria.

Aquest ajut econòmic serà compatible amb d'altres ajuts atorgats per l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

Aquest ajut resta exempt de l'IRPF de conformitat amb el que disposa el número u de l'article 1 del Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària soportada pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.

El procediment de concessió d'aquests ajuts regulats a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

Les persones físiques que vulguin acollir-se a l'ajut regulat a les presents Bases hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament una sol·licitud mitjançant el model normalitzat que s'adjunta annex i que anirà acompanyat de la següent documentació:

a. Fotocòpia del NIF/NIE en vigor, del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut.

b. Identificació de l'immoble indicant la referència cadastral.

c. Declaració responsable de les persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut, fent constar que reuneixen expressament cadascun dels requisits que assenyala la normativa.

d. Totes les persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut hauran de presentar autorització expressa a l'Ajuntament en el moment de presentar la sol·licitud per a que pugui realitzar les consultes necessàries a les diferents administracions públiques amb la finalitat de comprovar les circumstàncies i el compliment dels requisits necessaris per al gaudiment de l'ajut.

e. Autorització a l'Ajuntament per a demanar a la Gerència Regional del Cadastre informació sobre titularitat de béns immobles d'ell i de les persones que convisquin amb ell.

d. Dades bancàries del compte on poder transferir l'import de l'ajut, amb determinació del codi IBAN corresponent, segons model normalitzat que s'adjunta. Compte on aparegui el/la titular del compte- ha de ser la persona sol·licitant de l'ajut.

e. En els supòsits que no es puguin obtenir les dades a través de les consultes corresponents, el sol·licitant haurà de presentar els justificants i/o certificacions que acreditin l'acompliment dels requisits establerts. L'Ajuntament podrà demanar les autoritzacions addicionals necessàries per a efectuar les consultes pertinents.

Un cop presentades les sol·licituds i la documentació, aquestes seran remeses a la Intervenció Municipal per tal d'estudiar-les juntament amb els Serveis Socials de l'Ajuntament i requerir, en cas que fos necessari, a l'interessat qualsevol aclariment o informació en relació a la mateixa per tal de tenir una idea més acurada possible de la situació econòmica real del contribuent.

Un cop examinada la documentació aportada i en el seu cas la informació complementària demanada, es remetrà proposta de resolució de la convocatòria a la Junta de Govern per a la seva aprovació.

L'estimació o desestimació d'aquesta sol·licitud i l'import de l'ajut es comunicarà al subjecte passiu mitjançant notificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

EL termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 6 mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

6. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que determini la convocatòria corresponent.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Pl. De la Vila, núm. 1, 08460 Santa Maria de Palautordera.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

La presentació de la sol·licitud de l'ajut pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

7. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

8. RÈGIM DE RECURSOS.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

9. ACCEPTACIÓ DE L'AJUT.

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves l'ajut així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d'un mes a partir de la recepció de l'indicat acord. Si transcorregut un mes des de la recepció de l'indicat acord, no es manifesta expressament les seves objeccions, es considerarà tàcita la seva acceptació.

10. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquest ajuts, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de l'ajut.

a. Els/les perceptors/res dels ajuts concedits per l'Ajuntament, s'obliguen a actuar de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

b. El/la beneficiari/ària d'un ajut està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament i altres òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a l'ajut concedit.

c. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

d. Comunicar a l'Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin aquest impost.

e. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

f. Complir qualsevol altre obligació que es derivi d'aquestes bases o d'altres disposicions generals vigents.

11. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA FINALITAT DE L'AJUT.

S'entén justificada la finalitat amb l'acreditació comptable del pagament de l'Impost corresponent a l'exercici a on s'hagués concedit l'ajut. Aquest extrem el comprovarà la Intervenció Municipal.

12. FORMA DE PAGAMENT.

L'ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat pel beneficiari, en el termini màxim de tres mesos des de l'acord de concessió, o per compensació de l'impost de béns immobles en el cas de fraccionament o ajornament.

13. CIRCUMSTÀNCIES QUE PODEN DONAR LLOC A LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ.

Amb posterioritat a l'acord de concessió es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de l'ajut.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin la quota de l'impost.

En aquests casos, la interventora i l'àrea de Serveis Socials faran la proposta de modificació de l'ajut concedit, que haurà de ser aprovada per l'òrgan competent per aprovar la concessió de l'ajut.

14. PÈRDUA DEL DRET A REBRE L'AJUT.

És causa de pèrdua del dret a l'ajut i en el seu cas de reintegrament de l'ajut concedit:

- Rebre qualsevol altre ajut oficial destinat a la mateixa finalitat.

- No estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. S'ha d'estar al corrent de totes les obligacions tributàries (Estat, Generalitat, Ajuntament i Seguretat Social).

- La modificació de les circumstàncies econòmiques del contribuent o de les condicions establertes en les presents bases.

15. PUBLICACIÓ.

Aquestes bases reguladores es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona durant el termini de 20 dies hàbils, de conformitat amb allò que estableix l'article 13.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i l'article 124.2 del ROAS. En el cas que durant el tràmit d'informació d'exposició pública no es presenta cap al·legació les bases es consideraran aprovades en forma definitiva.

16. CAUSES DE REINTEGRAMENT.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de l'ajut, l'import definitiu.

d'aquest sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut l'ajut falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa vigent.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament, sense perjudici d'altres responsabilitats en la que es pugui incórrer segons la legislació vigent.

17. PROTECCIÓ DE DADES.

Les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó d'aquestes bases reguladores i de les següents convocatòries es tractaran d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

18. VIGÈNCIA.

Les presents bases aprovades per Junta de Govern celebrada el dia 8 de setembre de 2016 seran vigents fins a la seva modificació o derogació.

Les bases restaran exposades a informació pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal (www.smpalautordera.cat) durant el termini de 20 dies a partir de la publicació del present edicte en el BOP. Una referència d'aquest anunci s'ha d'inserir en el DOGC.

De no formular-se reclamacions les bases quedaran definitivament aprovades.

Santa Maria de Palautordera, 13 de setembre de 2016 L'alcalde, Jordi Xena i Ibáñez

Pago de Impuestos/Recibos
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Familia
Discapacidad
Vivienda