Bases reguladores per a l'atorgament d'una subvenció de l'IBI corresponent al domicili habitual per a persones i famílies amb dificultats econòmiques. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04821

Ajuntament de Valls

EDICTE

La Junta de Govern pública, en sessió del dia 3 d'abril de 2018, va acordar aprovar inicialment les bases reguladores per l'atorgament d'una subvenció sobre l'impost de béns immobles, corresponent al domicili habitual, per a persones i famílies amb dificultats econòmiques

D'acord amb l'article 124.2 del Decret 179-1995, de 13 juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases s'han sotmès a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions mitjançant la preceptiva inserció de l'anunci en el butlletí oficial de la província de Tarragona, núm. 73 de 16 d'abril de 2018.

Durant aquest període no s'han presentat al·legacions ni reclamacions de cap tipus, per tant, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu, per la qual cosa es procedeix a la publicació del text íntegre de les bases reguladores de la subvenció.

BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ SOBRE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, PER A PERSONES I FAMÍLIES AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES.

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és el regular l'atorgament d'ajuts per a fer front al pagament de l'IBI de l'habitatge habitual, a les persones i famílies que pateixen una situació econòmica més desfavorida.

Article 2. Finalitat

La finalitat d'aquesta subvenció és aconseguir compensar les càrregues impositives per als subjectes passius propietaris del seu domicili habitual amb un nivell d'ingressos baix que dificulti la liquidació de l'impost de referència.

Article 3. Règim jurídic

Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu.

El procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concurrència pública competitiva.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d'aplicació la Llei 38-2003 de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38-2003, i demés normativa aplicable o que la substitueixi.

Article 4. Dotació pressupostària

Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària que s'habiliti als efectes escaients i quedarà condicionada a l'habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost municipal vigent en funció de la dotació.

En cas de superar-se l'import fixat per a l'atorgament dels ajuts, una vegada avaluades la totalitat de les sol·licituds, s'aplicarà una reducció dels ajuts individuals, amb caràcter lineal, en el mateix percentatge que hagi estat superada la previsió pressupostària corresponent.

Article 5. Persones destinatàries

Podran sol·licitar la subvenció les persones que constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual, sempre que la seva renda no superi els llindars establerts en la convocatòria anual.

Als efectes de l'atorgament de la subvenció s'entendrà:

Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària en el moment de meritar-se la quota subvencionada.

Article 6. Condicions

Les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

- Estar empadronat-da a l'habitatge per al qual se sol·licita la subvenció.

- Ésser subjecte passiu de l'Impost de Béns Immobles pel seu habitatge habitual en l'exercici corrent.

- Límit de renda: el que s'estableixi en aquestes bases

L'avaluació de la situació econòmica queda detallada en l'article 7 d'aquestes bases.

- No disposar d'altres habitatges diferents a l'habitatge habitual ni béns immobles que generin rendes, de la persona sol.licitant ni les persones que hi convisquin, envers als quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit; llevat de situacions acreditades de separacions matrimonials o divorci, o altres circumstàncies anàlogues, en què s'hagi assignat judicialment el dret d'ús i gaudi de l'habitatge familiar a l'altre cònjuge o parella.

- No disposar de rendes d'activitat econòmica, ni de capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajut.

- No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida.

- Caldrà que el sol·licitant sigui, alhora, el titular de l'habitatge.

- La subvenció no s'aplicarà ni a l'aparcament ni al traster en propietat.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- No incórrer en cap dels supòsits que estableix l'article 13.2 de la LLei 38-2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Article 7. Valoració econòmica.

La situació de necessitat econòmica es determinarà establint un nivell d'ingressos màxims per a unitat familiar, detallat a continuació, prenent com a índex de referència l'IRSC, per tal de tenir dret d'accés a l'atorgament de l'ajut:

Membres de la unitat familiar Llindar d'ingressos

1 membre 1,30 * IRSC

2 membres 1,60 * IRSC

3 membres 1,75 * IRSC

4 membres 1,90 * IRSC

5 membres 2,05 * IRSC

6 membres 2,20 * IRSC

Per avaluar la situació econòmica de la persona física, unitat familiar o nucli de convivència es consideraran els ingressos bruts percebuts durant l'any anterior al de la data de sol·licitud pel conjunt de membres de la llar.

Per establir el nivell econòmic de la unitat familiar, es computaran els ingressos dels membres majors de 16 anys de la unitat familiar i de convivència, en el moment de fer la sol·licitud i seran:

- Ingressos del treball per compte d'altri

- Beneficis i pèrdues del treball per compte propi

- Prestacions socials

- Rendes de capital i de la propietat

- Transferències rebudes i pagades a altres llars

- Ingressos percebuts per infants a càrrec

- Resultats de declaracions d'impostos

- En cas de separació legal i-o divorci, els ingressos percebuts com a pensió compensatòria i-o pensió per aliments.

Article 8. Import de l'ajut

L'import de la subvenció s'atorgarà en funció dels ingressos de la unitat familiar de la persona sol·licitant, segons els següents indicadors:

Nivell d'ingressos Ajut

Nivell d'ingressos inferiors al 49% al llindar d'ingressos 100 % de l'import

Nivell d'ingressos entre el 50% i el 74% al llindar d'ingressos 50% de l'import

Nivell d'ingressos entre el 75% i el 100% al llindar d'ingressos 25% de l'import

L'import de la subvenció per a famílies monoparentals, s'atorgarà en funció dels ingressos de la unitat familiar de la persona sol·licitant, segons els següents indicadors:

Nivell d'ingressos Ajut

Nivell d'ingressos inferiors al 49% al llindar d'ingressos 100 % de l'import

Nivell d'ingressos entre el 50% i el 74% al llindar d'ingressos 65% de l'import

Nivell d'ingressos entre el 75% i el 100% al llindar d'ingressos 40% de l'import

Article 9. Terminis i sol·licitud

Les sol·licituds s'hauran de presentar, mitjançant model d'instància normalitzat, en els 15 dies hàbils següents a la publicació de la convocatòria pública ,al Registre municipal per a la seva tramitació o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16 de la Llei 39-2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú.

A les sol·licituds hi haurà de constar:

- Acreditació de la composició de la unitat familiar o nucli de convivència amb Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat familiar o documentació acreditativa de la identitat. En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, original i fotocòpia del NIE, passaport o document que legalment el substitueixi.

- Original i fotocòpia del llibre de família complet i, en el seu cas, sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia de fills. No serà necessari aportar el llibre de família en unitats familiars formades per una o dues persones jubilades i que convisquin amb fills-es majors d'edat.

- Si en la unitat familiar hi ha algun cas d'acolliment, el corresponent document acreditatiu d'aquesta situació.

- Original i fotocòpia rebut IBI de l'any anterior i rebut del seu pagament.

- Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social, inclosa en la sol·licitud.

- Sol·licitud de transferència bancària per al cobrament de la subvenció degudament emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant legal, segons model establert en la sol·licitud.

- Acreditació de la situació laboral i dels ingressos de la unitat familiar:

- Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar o nucli de convivència.

- Original i fotocòpia de la declaració de la renda d'Hisenda de l'any anterior a la convocatòria.

- Certificat d'atur dels majors de 16 anys.

- Certificat de percebre pensions de l'Administració pública i la seva quantia.

- Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments (en cas de separació i quan no es compleix aquesta mesura).

La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a màxima i es reclamarà, quan s'escaigui en cada cas, al sol·licitant altra necessària per realitzar la valoració econòmica de manera fidedigna.

- Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o documentació incompleta seran requerits per tal que en el termini de 10 dies esmenin els errors o defectes o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan s e'ls tindrà per desistits en la seva petició.

- La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció.

- El pagament de la subvenció s'efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte de l'entitat bancària indicat per la persona beneficiària.

- Les famílies monoparentals hauran d'acreditar el títol de família monoparental, expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

El sol·licitant, i les persones convivents majors de 16 anys, podran autoritzar a l'Ajuntament de Valls a consultar pel sistema telemàtic d'interconnexió la informació que acrediti el compliment dels requisits i les circumstàncies expressades en la sol·licitud.

Article 10. Justificació

El període de justificació coincidirà amb el període de sol·licitud.

Per la seva justificació l'Ajuntament podrà comprovar que la persona sol·licitant ha pagat el rebut de l'impost de béns immobles mitjançant el sistema telemàtic d'interconnexió o bé comprovar que en la sol·licitud s'hi troba adjunt el rebut pagat com a documentació presentada.

Article 11. Resolucions de les sol·licituds

11.1. Òrgan competent per resoldre i òrgan gestor

L'òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les prestacions sol·licitades és l'alcalde o regidor-a a qui delegui.

La gestió administrativa de la concessió o denegació de les prestacions sol·licitades, es farà des dels serveis tècnics de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Valls.

L'òrgan col·legiat que valorarà les sol·licituds estarà format per: el-la coordinador-a dels Serveis Socials, dos tècnics-ques dels Serveis Socials i un-a administratiu-va de la regidoria, que emetrà informe-proposta per a la seva aprovació per la Regidoria de Serveis Socials.

11.2. Resolució del procediment

L'atorgament dels ajuts regulats per les bases presents resten condicionats a la disponibilitat de crèdit a l'aplicació pressupostària.

Transcorreguts tres mesos sense que s'hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, el sol·licitant podrà entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.

Les sol·licituds presentades seran informades en el termini màxim de dos mesos des de l'endemà de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Tant l'acord de concessió com de denegació es notificaran i motivaran individualment als interessats.

Article 12.- Incompatibilitats

Aquesta subvenció és incompatible amb la bonificació o subvenció pel concepte de família nombrosa de l'impost de béns immobles, ni amb altres subvencions que, sobre la quota d'aquest impost, es pugui reconèixer.

Article 13.- Vigència

Aquestes bases tindran vigència a partir de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província

Article 14. Règim sancionador.

Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària.

L'Ajuntament de Valls iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.

Article 15. Publicitat

La publicitat de les bases reguladores d'aquesta subvenció s'efectuarà mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Provincià de Tarragona i a la seu electrònica.

Valls, 30 de maig de 2018

El secretari e.f., Jerónimo Rivas Gómez

Pago de Impuestos/Recibos
Vivienda
Familia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Bienestar social
Tercera edad
Familia monoparental