Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a joves emprenedors de Valls. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 21-09-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 21/09/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

2018-07932

Ajuntament de Valls

Institut Municipal de Desenvolupament Local ¿Vallsgener a'

ANUNCI

El Consell Rector de l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera, en sessió de data 19 de juliol de 2018, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a joves emprenedors de Valls.

Les bases, que es publiquen íntegrament en el present anunci, s'han sotmès a tràmit d'informació pública, durant un termini de vint dies hàbils a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOP de Tarragona núm. 153, de 7 d'agost de 2018, i no havent-se presentat cap al·legació, de conformitat amb l'article 124 del Decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aquestes bases queden definitivament aprovades.

BASES REGULADORES PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A JOVES EMPRENEDORS DE VALLS.

Primera.- Objecte i Finalitat

L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment de concessió de subvencions per part de l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera (IMDL Vallsgenera) a joves emprenedors de Valls que creïn noves empreses en el municipi, amb la finalitat de fomentar l'emprenedoria i la creació del propi lloc de treball entre els joves desocupats del nostre municipi. Establint una via alternativa per a l'accés dels joves al món laboral.

Segona.- Beneficiaris

Poden ser destinataris d'aquestes subvencions les persones joves físiques o jurídiques que iniciïn una activitat de negoci amb domicili social i d'activitat a Valls.

Tercera.- Quantia i Administració atorgant.

La quantia màxima de la subvenció atorgada serà per un import de 850,00 euros per projecte d'emprenedoria, d'acord amb els requisits que demanen les bases.

Aquestes subvencions són atorgades per l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera.

Quarta.- Requisits.

Podran obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts a què es refereixen aquestes bases, els joves emprenedors, que compleixin els següents requisits:

- Tenir entre 18 i 35 anys.

- Estar inscrit-a a la Borsa de Treball Municipal de l'IMDL Vallsgenera.

- Estar empadronat al municipi de Valls amb una antiguitat de 6 mesos

- Haver posat en marxa un nou projecte empresarial a la ciutat de Valls, durant l'any en curs

- Estar donats d'alta com usuaris en els serveis d'emprenedoria de Vallsgenera, haver realitzat el pla d'empresa i tenir el certificat de viabilitat signat per l'entitat acreditada, del Catalunya Emprèn del Departament d'Empresa i coneixement.

- Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, fiscals i amb la Seguretat Social, així com amb l'Ajuntament de Valls, en la data de la sol·licitud de subvenció. Serà necessari aportar certificats corresponents.

- Aportar justificant de despesa per creació d'empresa superior a la subvenció sol·licitada.

Cinquena.- Procediment.

Per a la concessió d'aquestes subvencions el criteri de concessió serà per l'estricte ordre de sol·licitud sempre i quan compleixi els requisits establerts en aquestes bases i d'acord la disponibilitat pressupostària d'aquest programa.

Aquestes subvencions són compatibles amb la subvenció de Garantia Juvenil i altres subvencions que pugui atorgar l'Ajuntament de Valls, o qualsevol altre ens públic o privat.

Sisena.- Sol·licituds, documentació complementària i valoració.

6.1. Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran complimentant el model d'instància que es lliurarà en el Registre de l'IMDL Vallsgenera (Ctra. Del Pla, 37 A, 43800 Valls) i es podrà descarregar en la web de l'Ajuntament (www.valls.cat), presentant-se al Registre General d'aquesta mateixa entitat juntament amb la sol·licitud d'ajut proporcionada. Adreçades al President executiu, especificant a la convocatòria a la qual desitja concórrer.

La presentació de la sol·licitud fora de termini comporta l'exclusió de l'aspirant.

6.2. A la instància haurà d'adjuntar-se la següent documentació:

- Fotocòpia del NIF-NIE del sol·licitant.

- En cas de ser empresa jurídica, presentar fotocòpia del CIF i estatuts.

- Alta activitat econòmica ¿ Fotocòpia del model 036-037 de l'Agència Tributària.

- Certificat de viabilitat de l'empresa.

- Justificant de despesa per creació d'empresa superior a la subvenció sol·licitada.

- Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, fiscals i amb la Seguretat Social, així com amb l'Ajuntament de Valls, en la data de la sol·licitud de subvenció. Serà necessari aportar certificats corresponents.

- Full de dades bancàries: núm de compte bancari on domiciliar la subvenció.

Setena.- Òrgan col·legiat per l'atorgament de la subvenció.

La comissió de valoració estarà formada pels següents membres:

- Tècnic d'empresa de l'IMDL Vallsgenera

- Tècnic d'emprenedoria de l'IMDL Vallsgenera

- Gerent de l'IMDL Vallsgenera

L'esmentada comissió farà la comprovació de la documentació de les sol·licituds presentades per ordre d'entrada, i emetrà un informe tècnic, per tal que el President de l'IMDL Vallsgenera dicti la resolució de la concessió de les subvencions.

Vuitena.- Justificació, acceptació i pagament de la subvenció.

S'entendrà justificada la subvenció amb l'aportació del justificant de despesa superior a la quantitat de subvenció atorgada.

Una vergada atorgada la subvenció, i fetes les comprovacions pertinents, es tramitarà el pagament del 100% de la subvenció concedida als beneficiaris.

L'acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal efecte, un cop notificada la resolució d'atorgament de la subvenció, si els beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d'un termini de deu dies hàbils per manifestar de forma expressa la seva renúncia. Tot l'esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l'eventual beneficiari d'impugnar la resolució d'atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa vigent.

Novena.- Reintegrament de les subvencions.

Tanmateix podran revisar-se les resolucions d'atorgament de subvencions en els supòsit d'incompliment per part dels beneficiaris de les seves obligacions i compromisos, conforme aquestes bases reguladores, amb la corresponent obligació de reintegrament de l'import de l'ajut concedit.

Desena.- Tractament de dades de caràcter personal.

D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Jerónimo Rivas Gómez, secretari e.f.

Valls, 7 de setembre de 2018

Juventud
Desarrollo Local y Rural
Iniciativa emprendedora
Empleo juvenil
Empresa