Bases reguladores del Programa Barcelona: foment de l'inici de nova activitat econòmica per a treballadors i treballadores autònomes. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 25/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS QUE ATORGA L? AJUNTAMENT DE BARCELONA A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMES (EMPRESARIS I EMPRESÀRIES INDIVIDUALS) I NOVES PERSONES SÒCIES DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE LA CIUTAT DE BARCELONA PER A DONAR SUPORT A L? INICI DE LA SEVA ACTIVITAT ECONÒMICA

En compliment de l'Acord de la Comissió de Govern de data 24 de maig de 2018 s'aproven inicialment les bases particulars per a l'atorgament de subvencions a empresaris/es i professionals individuals de la ciutat de Barcelona per a donar suport a l'inici de la seva activitat econòmica. S'ordena la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament així com la inserció d'una referència d'aquest anunci en la Gaseta Municipal. Se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de l'esmentada publicació. Es donaran per aprovades definitivament les bases, sempre i quan no s'hagin formulat al' legacions durant el període d'informació pública que facin necessària la seva modificació.

S'obre el termini per a la presentació de sol' licituds del dia 26 de maig de 2018 fins el dia 30 de juny de 2018.

BASES REGULADORES PROGRAMA 'BARCELONA: FOMENT DE L'INICI DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMES'

1. OBJECTE

L? objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles persones que trobant-se en situació d? atur i empadronades a la ciutat de Barcelona, hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball associat inscrites als Registre General de Cooperatives, en les termes i en les condicions previstes en aquestes bases.

2. FINALITAT

L? Ajuntament de Barcelona impulsa el Programa BARCELONA: FOMENT DE L? INICI DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA PER A TREBALLADORS I TREBALLDORES AUTÒNOMES , com un programa que té com a finalitat incentivar la nova activitat econòmica i l? increment de l? ocupació efectiva mitjançant el foment de l? autoocupació de les persones desocupades de la ciutat de Barcelona.

3. RÈGIM JURÍDIC

Constitueix el règim jurídic aplicable: - La Normativa General Reguladora de Subvencions de l? Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell

Municipal en data 17 de desembre de 2010. - La Llei 38/2003 General de Subvencions i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret

887/2006. - La Carta Municipal de Barcelona. - La Llei 1/2006 que regula el Règim especial del municipi de Barcelona. - El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003. - La Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. - El Reglament d? Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. - La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament

europeu vigent a partir del dia 25 de maig de 2018. - El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s? aprova el Reglament que desenvolupa la Llei

Orgànica 15/1999. - La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. - I la resta de normativa vigent aplicable.

Angel Pascual Oliva Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local Secretari Delegat

C/Llacuna 162, 1a planta 08018 Barcelona

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents bases reguladores no generen cap dret a l? obtenció d? altres subvencions en anys posteriors i no es poden al' legar com a precedent.

L? atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d? interès general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos en la Normativa Reguladora de les Subvencions de l? Ajuntament de Barcelona.

La gestió de les subvencions s? efectuarà d? acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

Correspon a l? Ajuntament de Barcelona la resolució de dubtes interpretatius relatius a les previsions d? aquestes bases i a la gestió d? aquest Programa de subvencions.

4. COMPATIBILITATS

Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma dels imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.

Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.

No obstant, el seu import no podrà ser d? una quantia que, en concurrència amb d? altres subvencions, bonificacions o ajuts rebuts d? altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l? inici de l? activitat econòmica per la persona beneficiària. L? atorgament de la subvenció no podrà donar com a resultat que la persona beneficiària de la subvenció esmentada pugui oferir preus per sota dels considerats de mercat o que signifiqui una alteració de les condicions de lliure competència.

Aquestes subvencions resten sotmeses al règim de mínimis, de forma que la quantia total dels ajuts que es puguin rebre no podrà superar la quantitat de 200.000 euros en un període de tres exercicis fiscals, d? acord amb l? establert al Reglament UE 1407/2013 de 18 de desembre de 2013 relatiu a l? aplicació dels articles 107 i 108 referent a les Ajudes de Mínimis. Aquest límit s? aplicarà a tots els ajuts de mínimis percebuts per la persona beneficiària, sigui quina sigui la seva procedència, forma i l? objecte dels mateixos.

5. SOL?'LICITANTS I BENEFICIÀRIES

Poden ser sol' licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases aquelles persones físiques que trobant-se en situació d? atur i empadronades a la ciutat de Barcelona, com a mínim tres mesos abans de l? alta fiscal, hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors o treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) a partir del dia 1 de desembre de 2016, que no hagin estat donats d? alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per la mateixa activitat durant l? any anterior a la data d? alta i que l? alta fiscal sigui o s? hagi produït a la ciutat de Barcelona. S? entendran també beneficiàries del programa les noves persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el RETA que acompleixin les mateixes condicions d? alta.

6. CONDICIONS I REQUISITS

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les persones físiques que, trobant-se en situació d? atur i empadronades a la ciutat de Barcelona, iniciïn una nova activitat econòmica com a treballadors o treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) o, de forma col' lectiva, noves persones sòcies de cooperatives de treball associat que compleixin les condicions següents:

- Disposar d? alta d? activitat (model 036/037) a efectes fiscals a la ciutat de Barcelona a partir del dia 1 de desembre de 2016 i de forma continuada fins al moment de la sol' licitud.

Angel Pascual Oliva Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local Secretari Delegat

C/Llacuna 162, 1a planta 08018 Barcelona

- Desenvolupar, a criteri de l? Ajuntament de Barcelona, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il' legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.

- No haver estat donat d? alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per la mateixa activitat en l? any anterior a la data d? alta.

- Estar empadronat/da en la ciutat de Barcelona com a mínim tres mesos abans de l? alta fiscal.

- Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l? Ajuntament de Barcelona, un cop exhaurits els terminis.

- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l? Ajuntament de Barcelona, l? Agència Estatal d? Administració Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l? Ajuntament, si escau.

- Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes a mínimis (articles 107 i 108 del Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013), segons la qual l? entitat beneficiària no podrà rebre més de 200.000€ en concepte de mínimis durant un període de tres anys.

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Instància de sol' licitud de subvenció degudament complimentada i signada (inclou Declaració relativa a subvencions rebudes de les Administracions o ens públics i altres relatives al compliment de la normativa aplicable)

- Full de sol' licitud de transferència bancària normalitzat i/o certificat bancari de titularitat del compte, amb

signatura i segell de la corresponent entitat bancària - Alta censal d? empresaris/es o professionals individuals amb constància del domicili fiscal i/o certificat de

situació censal expedit per l? Agència Tributària - Despeses i pagaments associats als conceptes subvencionables acreditats mitjançant comprovants de

pagament acreditats per una entitat financera o mitjançant els corresponents rebuts i factures - Contracte d? arrendament del local comercial o despatx si s? escau amb detall dels conceptes inclosos als

rebuts - Acreditació de situació d? atur, prèvia a l? inici de l? activitat, i alta al Règim de Treballadors Autònoms a través

d? Informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social - Certificat d? empadronament a la ciutat de Barcelona amb històric per tal de corroborar l? empadronament a la

ciutat tres mesos abans de l? alta fiscal. - Dos certificats: un acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb l? Estat i un altre de les

obligacions amb la Seguretat Social

ýÿ Els sol' licitants podran substituir la presentació dels dos certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l? Agència Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social per la declaració responsable que consta en l? anvers al full de sol' licitud de la subvenció relativa al compliment d? aquestes obligacions. Aquests certificats seran obtinguts d? ofici per l? Ajuntament dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de la resolució d? atorgament provisional o en qualsevol altre moment del procediment.

ýÿ De la mateixa manera, el certificat d? empadronament podrà ser obtingut d? ofici per l? Ajuntament.

No obstant l? anterior, en qualsevol moment del procediment, l? Ajuntament de Barcelona podrà sol' licitar els documents d? aclariment o complementaris necessaris així com tramitar la seva obtenció d? ofici.

Angel Pascual Oliva Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local Secretari Delegat

C/Llacuna 162, 1a planta 08018 Barcelona

8. SOL' LICITUD

Les sol' licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes bases s? han de formular mitjançant instància normalitzada que es podran obtenir al web barcelona.cat/llançat i al Portal de tràmits de l? Ajuntament de Barcelona, aportant la pertinent documentació justificativa.

La sol' licitud caldrà omplir-la, signar-la i presentar-la en la forma indicada en la Base setzena.

9. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

La quantia de la subvenció màxima serà de 3.600€ per a aquelles persones físiques en situació d? atur empadronades a la ciutat de Barcelona que iniciïn una nova activitat econòmica com a treballadors o treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball associat i de 4.000€ en cas de tenir una edat igual o inferior a 30 anys o igual o superior 40 anys.

La quantia de la subvenció es calcularà tenint en compte les despeses següents corresponents al primer any d? inici de l? activitat a comptar entre la data d? alta censal i fins a la data de registre de la sol' licitud:

- Les despeses en Seguretat Social del primer any de l? enquadrament de la persona sol' licitant.

- Les despeses associades als següents tributs i preus públics locals relacionats amb l? inici de l? activitat econòmica i al primer establiment: Taxa Serveis Urbanístics per l'obtenció de Llicències i obres, Taxa Ocupació Terrasses, Taxa de Guals, Preu públic de residus, Impost de Construccions, Instal' lacions i Obres i Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, els tributs i preus públics autonòmics relacionats amb l? inici de l? activitat i al primer establiment i sempre dins el primer any així com els informes tècnics obligatoris per la legalització de la nova activitat.

- Les despeses de gestoria i/o assessorament per a la posada en marxa de la nova activitat, la tramitació de l? alta i pel compliment de les obligacions fiscals o socials de la forma jurídica.

- Les despeses d? arrendament associades als locals o despatxos del primer any afectes fiscalment a l? activitat.

- Les despeses relatives a la cessió d? espais de cotreball (coworking) i/o serveis prestats per aquests establiments en relació a l? activitat professional.

Per a procedir al càlcul de la quantia de subvenció, la sol' licitant haurà de complir inicialment les condicions d'accés com a persona beneficiària justificant-ho a través de l'alta censal, informe de vida laboral i certificat d'empadronament tal com s'estableix en les bases.

La quantia exacta que es proposarà com a subvenció es determinarà a través del sumatori de les despeses degudament presentades i justificades en el moment de la sol' licitud i a nom d'un únic sol' licitant, amb els topalls màxims establerts per aquestes Bases i sent susceptibles solament les despeses pagades en el primer any d'activitat.

Les despeses objecte del sumatori hauran d'estar degudament presentades i justificades, amb els comprovants de pagament corresponents, en el moment de la sol' licitud. En el cas de les despeses d? arrendament o cessió, només entraran en el càlcul si s'adjunta el contracte a nom de la persona sol' licitant.

L'Ajuntament de Barcelona prorratejarà la quantia d'aquelles despeses que, per motius de co-titularitat, temporalitat o adequació a les bases, així ho requereixin.

Les persones professionals que disposin de la possibilitat d? enquadrament alternatiu al RETA podran acollir-se a aquest programa d? ajuts sempre que acompleixin la resta de requisits, tot i que no seran subvencionables les despeses associades a quotes de mútues contractades com a alternativa a la Seguretat Social.

Angel Pascual Oliva Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local Secretari Delegat

C/Llacuna 162, 1a planta 08018 Barcelona

10. OBLIGACIONS DE LA BENEFICIÀRIA

- Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.

- Complir el règim d? incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.

- Acceptar i complir la normativa aprovada per l? Ajuntament i la restant normativa aplicable.

- Acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l? Ajuntament, l? Agència Estatal d? Administració Tributària i amb la Seguretat Social.

- Justificar l? aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

- Comunicar a l? Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l? atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.

- Col' laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l? Ajuntament.

- Disposar de la documentació empresarial i comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d? inspecció i control.

- Conservar els documents justificatius de l? aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

- Declarar les subvencions rebudes de l? Ajuntament i d? altres administracions o ens públics en el darrer any.

Les persones beneficiàries de subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions.

L? Ajuntament de Barcelona quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les beneficiàries de les subvencions atorgades. Les persones beneficiàries no podran alterar en cap cas el destí dels ajuts atorgats.

11. PROCEDIMENT: TERMINIS I FORMA

11.1. Presentació de sol' licituds

El termini de presentació de les sol' licituds anirà des del dia següent a la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el dia 30 de juny de 2018.

La sol' licitud es podrà presentar en la forma indicada en la Base setzena.

El criteri per determinar l? ordre d? accés, quan sigui necessari, a la subvenció serà l? ordre de presentació de les sol' licituds i fins a l? esgotament de la partida pressupostària assignada al Programa.

11.2. Admissió de sol' licitud

Un cop presentats els documents, es comprovarà que s? ajusten als requisits respecte a la sol' licitant i a les Bases. Si la sol' licitud no reuneix els requisits que estableix aquestes bases es podrà requerir, per correu electrònic, a la persona sol' licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que

Angel Pascual Oliva Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local Secretari Delegat

C/Llacuna 162, 1a planta 08018 Barcelona

disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

11.3. Resolució d? atorgament i /o denegació

Les sol' licituds presentades es valoraran d? acord amb els requisits establerts en les bases reguladores i la resolució corresponent a cada sol' licitud s? emetrà abans del 31 de desembre de 2018.

Prèvia a la resolució d? atorgament i denegació definitiva, tindrà lloc una resolució provisional. El dia següent de la publicació de la resolució provisional al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona s? obrirà un termini de deu dies hàbils per presentar, si escau, la documentació acreditativa requerida en el mateix anunci.

En el mateix termini s? obre un tràmit per presentar al' legacions. El fet que els sol' licitants interessats no presentin al' legacions en aquest termini, suposa que hi estan conformes i la resolució provisional tindrà caràcter de definitiva. Aquest supòsit restarà condicionat, si escau, a la presentació de la documentació acreditativa que s? hagi indicat en la publicació de la resolució provisional.

Aquelles subvencions que estiguin proposades per a atorgar i als seus sol' licitants no se? ls ha requerit presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter definitiva sense necessitat de notificar-la. De la mateixa manera que les subvencions que estiguin proposades per a denegar sense que els seus sol' licitants hagin presentat al' legacions en el termini establert, tindran caràcter de definitives sense necessitat de notificar-les.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació acreditativa requerida i examinades les al' legacions presentades, es procedirà a dictar la resolució definitiva.

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol' licitud d'atorgament de l'ajut.

11.4 Competència

L? òrgan instructor del procediment serà la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l? Ajuntament de Barcelona. La competència per a l? atorgament i denegació de les subvencions correspondrà al Primer Tinent d? Alcaldia de l? Ajuntament de Barcelona. La competència per a la disposició i l? obligació de les corresponents despeses correspondrà a la Gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local, per a les subvencions atorgades, mitjançant la tramitació dels corresponents documents comptables.

11.5. Publicació

Les resolucions seran notificades als sol' licitants mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) per raons d? economia procedimental derivades de la previsió d? un volum important de sol' licituds per al Programa. Addicionalment, es podran realitzar notificacions individuals.

La publicació en el BOPB de les resolucions definitives posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d? un mes, o recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Angel Pascual Oliva Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local Secretari Delegat

C/Llacuna 162, 1a planta 08018 Barcelona

11.6. Pagament

L? import màxim de la subvenció es farà un cop aprovat l? atorgament definitiu, mitjançant transferència al compte bancari de la persona beneficiària.

11.7. Finalització del programa

El Programa de subvencions finalitzarà el dia 31 de desembre de 2018, llevat que s? esgoti abans el pressupost previst.

12. JUSTIFICACIÓ I CONTROL

Les persones beneficiàries hauran de complir l? article 10 (control, seguiment i justificació de les subvencions) de la Normativa general reguladora de les subvencions de l? Ajuntament de Barcelona.

13. ANUL?'LACIÓ I REINTEGRAMENT

Sense perjudici de les responsabilitats que s? escaiguin, l? Ajuntament de Barcelona procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció atorgada en els casos d? incompliment següents:

- La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts.

- El no compliment de la finalitat i/o les condicions en base a les quals la subvenció va ser concedida.

- El no compliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de conservació de documents.

- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l? òrgan municipal que gestiona la subvenció.

També comportarà la revocació de la subvenció la renúncia per part de la persona beneficiària.

El pagament definit en la clàusula 11.6 es considera una bestreta i com a tal aquesta pot derivar en un import a retornar en cas què la beneficiària no compleixi els requeriments previstos.

Per a fer efectiu l? import total o parcial de la subvenció a retornar, es procedirà en primer lloc per la via voluntària i, en el seu cas, per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària. Quan es procedeixi per la via de constrenyiment, s? afegiran els interessos de demora corresponents.

14. PUBLICITAT

L? Ajuntament de Barcelona publicarà la convocatòria i les resolucions de les subvencions atorgades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d? edictes, a la Gaseta municipal, a la pàgina web de l? Ajuntament de Barcelona i en altres mitjans que es consideri oportú.

15. CRÈDIT PRESSUPOSTARI

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec de la partida pressupostària 0702 47933 43315 per import màxim de 2.000.000€ , incloent-hi les despeses de gestió dels expedients de sol' licitud. L? Ajuntament de Barcelona concedirà les subvencions fins que s? esgoti la partida pressupostària prevista.

En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions, i en el transcurs de l? exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida o l? estat de previsió de despeses corresponents, es podrà atendre? n d? altres que a causa de les disponibilitats pressupostàries haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol' licituds s? hagin presentat en el seu moment a la convocatòria i a partir dels criteris, requisits, procediments i altres extrems d? aquestes bases.

Angel Pascual Oliva Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local Secretari Delegat

C/Llacuna 162, 1a planta 08018 Barcelona

16. LLIURAMENT DE SOL' LICITUDS I REGISTRE

S? ha de fer de forma obligatòria al Portal de tràmits de l? Ajuntament de Barcelona accessible al web www.bcn.cat/es/tramits.html 17. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les persones sol' licitants i beneficiàries de les subvencions objecte de les presents Bases Reguladores han de complir amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reglament europeu vigent a partir del dia 25 de maig de 2018 i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s? aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, i per tant, han d? adoptar i implementar les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a preservar la seguretat de les dades objecte de tractament. Les dades de caràcter personal que les sol' licitants i beneficiàries facilitin a l? Ajuntament de Barcelona en el marc de les presents Bases Reguladores seran incorporades en un fitxer titularitat de l? Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar la resolució de les subvencions previstes en les presents Bases Reguladores i gestionar els serveis en matèria d? ocupació i emprenedoria, en aquest últim cas actuant com a encarregada del tractament la societat municipal Barcelona Activa SAU SPM. Les persones interessades podran exercir els seus drets d? accés, rectificació, cancel' lació i oposició en qualsevol moment mitjançant escrit al Registre General de l? Ajuntament, Plaça Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l? assumpte Exercici de Drets LOPD Tercers .

18. CONSULTES

Les consultes relatives a les previsions d? aquestes bases es faran arribar a través del portal d? incidències, reclamacions i suggeriments (IRIS), accés habilitat als webs municipals i en concret en www.barcelonactiva.cat (apartat suggeriments).

Barcelona 24 de maig de 2018

El Secretari delegat, Angel Pascual Oliva Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

Desarrollo Local y Rural
Empleo autónomo
Establecimientos comerciales
Coworking