Bases reguladores de la rua de carnaval. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 28-04-2015

TIEMPO DE LECTURA:

Bases reguladores de la rua de carnaval. Text. Aprovacio definitiva.

  • Plazo de la solicitud: Ver Detalles , 28/04/2015 hasta ----
  • Tipo: Premios
  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Categorías: Cultura e idiomas

Descargar en PDF


2015-04276

Ajuntament dels Pallaresos

E D I C T E

Aprovades inicialment pel ple de l'ajuntament en sessió de data 29 de gener de 2015, les bases reguladores de la festa de carnaval, i exposat reglamentàriament al públic al BOP número 32 del dia 9 de febrer de 2015, a la plana web municipal i al tauló d'anuncis d'aquest Ajuntament

Atès que durant el període d'exposició pública no s'han presentat al·legacions, es procedeix a l'aprovació definitiva i es publica el seu text:

BASES DE LA RÚA DE CARNAVAL DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

1.- S'hi podran inscriure comparses i carrosses. Les carrosses no tindran límit de mida. S'entén com a comparsa un grup de més quatre persones i s'entén com a carrossa qualsevol tema escènic representat sobre una plataforma mòbil.

2.- Les inscripcions per participar a la Rua seran totalment gratuïtes i es podran fer personalment o per telèfon a:

- Ajuntament dels Pallaresos, Avda. Catalunya, 8, de 09¿00h a 13¿00h de dilluns a divendres. Telf: 977 610 600

- També es podrà formalitzar aquest tràmit enviant un e-mail a [email protected]

El termini d'inscripcions es regularà segons decret d'alcaldia a petició de la regidoria de festes.

3.- Cada comparsa designarà una persona responsable que exercirà la funció de jurat del concurs de premis. La puntuació màxima serà de 5 punts i s'anirà puntuant de manera decreixent (5,4,3,2,1). En cas d'empat es farà servir el vot de qualitat del regidor-a de festes. El representant de cada comparsa no podrà votar a la seva pròpia comparsa.

4.- Per la concessió de premis, s'establiran tres categories:

- CATEGORIA A: Comparses de més de 10 participants

- CATEGORIA B: Comparses locals de més de 10 participants.

- CATEGORIA C: Premi individual a la millor disfressa que participi en la rua.

Els premis es definiran en el decret d'alcaldia i el seu import dependrà de la disponibilitat pressupostaria. L'esmentat premi anirà a càrrec de la partida Festes del pressupost vigent.

5.- En el moment d'inscriur e's, s'hauran de donar aquestes dades:

- Nom de la comparsa o carrossa.

- Nom de la persona designada per la comparsa per formar part del jurat.

- Número dels integrants de la comparsa.

- Si es disposarà o no d'equip de música.

- Nom, e-mail i mòbil d'un responsable d'ordre durant la desfilada de la comparsa.

6.- El dimecres abans de la rua a les 17.30h a l'Ajuntament, es reunirà els representants les comparses amb la Regidoria de Festes per tal de conèixer els criteris de valoració de la Rua.

7.- Cada comparsa que porti carrossa haurà de tenir coberta l'assegurança de responsabilitat civil del vehicle.

8.- L'ordre de sortida de les comparses i carrosses serà aleatori i es tindrà en compte el fet que es porti o no equip de música.

9.- La concentració de carrosses i comparses tindrà lloc a l' Avinguda Catalunya, a l'hora a determinar per decret d'alcaldia, on cada comparsa pugui retirar el seu número dorsal i confirmar l'assistència.

10.- En el cas que la inscripció es realitzi per telèfon, el responsable de la comparsa haurà de signar l'acceptació de les bases i el full d'inscripció en el moment de recollir el número dorsal.

11.- Es recomana que cada comparsa o carrossa porti la música pròpia. Cal tenir en compte la potència perquè es pugui sentir clarament.

12.- Durant la Rua, els inscrits tindran cura d'exhibir clarament el número dorsal lliurat per tal de poder ser valorats i puntuats.

13.- L'organització no es fa responsable dels danys i-o desperfectes que es puguin produir. La responsabilitat pels danys o desperfectes correspon als seus autors de manera personal i exclusiva.

14.- Els premis de la rua de Carnaval seran els designats per decret d'alcaldia.

15.- La participació a la Rua suposa l'acceptació d'aquestes bases. L'organització resoldrà els imprevistos i la seva decisió serà inapel·lable. L'organització es reserva el dret d'introduir els canvis que cregui necessaris sempre que el seu criteri representi una millora general.

Nom i Signatura del representant de la comparsa:

Nom de la Comparsa:

Telèfon-mòbil de contacte:

DNI:

Data:

Jaume Domínguez Ruiz, alcalde.

Els Pallaresos, 20 d'abril de 2015.

...

Fiestas Populares
Música