Bases reguladores de subvencions per al foment de la millora en elements col·lectius dels edificis del centre històric del municipi. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04722

Ajuntament de Tortosa

ANUNCI

Per acord adoptat pel plenari municipal de l'Ajuntament de Tortosa en sessió ordinària celebrada en data 5 de març de 2018, es van aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions municipals per al foment de la millora en elements col·lectius dels edificis del centre històric del municipi de Tortosa. Sotmeses al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies hàbils comptadors des de la data de publicació íntegra de les mateixes al BOPT núm. 58 de data 22 de març de 2018, sense que durant aquest període, s'hagin presentat al·legacions o reclamacions envers les mateixes, han estat aprovades definitivament de forma tàcita sense necessitat de nou acord exprés.

De conformitat amb la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions; els articles 118-125 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny i la resta de normativa aplicable, es procedeix a la seva publicació íntegra als efectes de la seva eficàcia i executivitat, posant fi a la via administrativa, procedint si s'escau, la possibilitat d'interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació en el diari oficial. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER AL FOMENT DE LA MILLORA EN ELEMENTS COL.LECTIUS D'EDIFICIS DEL CENTRE HISTÒRIC DEL MUNICIPI DE TORTOSA.

1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció

1. L'objecte d'aquestes bases específiques reguladores de subvencions és establir i regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament de Tortosa, es puguin reconèixer per a les obres de foment d'actuacions de millora en determinats elements col·lectius dels edificis del terme municipal de Tortosa en l'àmbit d'actuació del seu centre històric.

2. L'execució de les accions o la presentació de documentació definida en aquestes bases com de compliment obligat serà requisit imprescindible per a l'obtenció de la subvenció i el seu incompliment serà motiu de denegació.

3. En tot allò que no disposen aquestes bases, s'aplicarà amb caràcter supletori les Bases Generals de Subvencions aprovades per l'Ajuntament i la resta de disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l'activitat de les administracions públiques.

4. Correspondrà a l'òrgan municipal competent resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions que siguin objecte d'aquestes bases.

5. Per tal de mantenir unes condicions especialment avantatjoses per a les obres objecte d'aquestes bases, es declaren expressament compatibles els ajuts aquí previstos amb els establerts per altres administracions públiques sempre que no se superi amb les subvencions concedides el cost total de l'obra subvencionada.

2. Àmbit d'actuació

1. Seran objecte de les ajudes establertes en aquestes bases, les actuacions que es portin a terme dins dels immobles inclosos dins la zona del centre històric de la ciutat que queda delimitada i identificada segons el plànol adjunt a les presents bases.

2. Als immobles objecte d'aquestes bases no podran haver-se construït ni haver sofert en els darrers 5 anys una gran rehabilitació, concepte definit amb el que determina la llei 18-2007, excepte en els casos en què s'especifiqui altra cosa.

3. Actuacions subvencionables

1. Als efectes del finançament establert per aquestes bases reguladores, s'entendrà per actuacions subvencionables aquelles que tinguin per objecte:

a) Rehabilitació total de façanes.

b) Actuacions destinades a garantir l'estanqueïtat de la coberta.

c) Adequació de les instal·lacions comunes dels edificis d'aigua, gas, electricitat o sanejament d'acord amb les normatives vigents.

d) Actuacions destinades a facilitar l'accés o la mobilitat a l'interior dels immobles.

2. Queden excloses de l'àmbit de la subvenció les obres que impliquin la demolició de façanes o el buidat interior de l'immoble.

4. Requisits generals i obligacions dels beneficiaris

1. Requisits generals.

Les actuacions recollides en el paràgraf anterior hauran d'ajustar-se als següents requisits:

Per acollir-se a les ajudes d'aquestes bases, els promotors de l'obra cal que reuneixin les següents condicions:

Ser persones físiques jurídiques, entitats sense ànim de lucre, empresaris que destinin la promoció per destinació a venda l'immoble objecte de petició de subvenció, o, en el cas d'edificacions en règim de propietat horitzontal, comunitats de propietaris.

Ser propietaris, arrendataris, usufructuaris de l'immoble o titulars d'altres títols jurídics d'igual naturalesa admissibles en dret.

Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l'Ajuntament de Tortosa i d'acord amb les normes vigents. El benefici que es reconegui per raó d'una determinada actuació s'entendrà a qui se subrogui en la titularitat o ús de la finca i de la llicència d'obres, prèvia acreditació documental.

El reconeixement d'atorgament de l'ajut es farà amb posterioritat a l'aprovació de la corresponent llicència d'obres prèvia comprovació dels serveis tècnics municipals de la documentació que acompanyi la sol·licitud de subvenció.

El sol·licitant perdrà tots els drets sobre les ajudes concedides en el supòsit que s'executin les obres fora dels paràmetres autoritzats a la llicència municipal d'obres concedida.

L'Ajuntament de Tortosa serà el titular del dret de gestió de la publicitat a les lones de protecció de les obres, amb motiu d'aquestes obres i durant l'execució. A aquest efecte, el peticionari, pel fet d'acollir-se a aquestes bases, cedeix aquest ús i dret a l'Ajuntament.

2. Obligacions dels beneficiaris.

Els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a:

Haver obtingut la llicència municipal d'obres prèviament a l'inici de l'obra subvencionada.

Executar les obres durant l'any objecte de les corresponents convocatòries que es facin efectives.

En el cas que el beneficiari executi només una part de l'obra, l'Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies de cada cas, entre la revocació total de la subvenció o el pagament d'una part proporcional a l'obra feta.

Justificar la inversió de les quantitats atribuïdes i la destinació dels fons i permetre les actuacions de comprovació i control de l'obra per part de l'Ajuntament de Tortosa.

Comunicar a l'Ajuntament, amb acreditació documental a l'efecte, la tramitació i obtenció d'altres subvencions, ajuts o recursos rebuts d'altres administracions pel mateix concepte.

Durant la realització de l'obra subvencionada el beneficiari farà constar que l'actuació es realitza amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa. Als efectes haurà de col·locar en lloc visible un cartell que s'ajusti al format establert per l'Ajuntament.

5. Tipus d'ajuts

1. Façanes.

S'inclouran en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte la rehabilitació total de façanes completes d'edificis en l'àmbit d'actuació .

La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50% del cost de l'obra amb un màxim de 4.000,00euros.

Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert al projecte tècnic o a la memòria tècnica de l'obra.

2. Cobertes

- Aquest àmbit inclou les obres destinades a assegurar la conservació en condicions de la integritat i l'estanquïtat de la coberta.

- La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50% del cost de l'obra amb un màxim de 3.000,00euros.

Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert al projecte tècnic o a la memòria tècnica de l'obra.

3. Instal·lacions en elements comuns dels edificis

Inclou les actuacions destinades a l'adequació de les instal·lacions dels elements col.lectius existents d'aigua, gas, electricitat o sanejament a la normativa vigent al respecte

La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50% del cost de l'obra amb un màxim de 1.500,00 euros.

Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material exposat a la memòria valorada elaborada per l'instal·lador autoritzat o tècnic competent.

4. Accés i Mobilitat

- Inclou totes les obres adreçades a millorar les condicions d'accés o mobilitat a l'habitatge, a través de la incorporació d'ascensors i-o la supressió de barreres arquitectòniques.

- La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50% del cost de l'obra amb un màxim de 3.000,00 euros.

Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert al projecte tècnic o a la memòria valorada de l'obra.

Aquests imports es podran veure disminuïts en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per a aquesta subvenció. Donat el cas, s'haurà d'establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones beneficiàries d'aquesta subvenció.

Si la llicència d'obres sol·licitada té prevista l'execució de diverses obres coincidents amb més d'un dels anteriors conceptes previstos per a l'obtenció d'ajudes, el promotor podrà sol·licitar les ajudes per als diversos conceptes, amb els límits establerts per a cada un d'ells, que, conjuntament, no podrà superar en cap cas el màxim de 7.000,00 euros.

En tot cas la subvenció màxima a rebre cada 5 anys serà de 18.000,00 € per tots els conceptes.

6. Procediment de concessió de la subvenció

1. Sol·licituds d'ajuts

- Les sol·licituds d'ajuts s'hauran de presentar amb els models oficials establerts, acompanyats de la documentació que s'especifiqui.

- La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l'Ajuntament, comportarà que el sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les condicions que es fixin amb ocasió de l'atorgament de la subvenció que demana.

- La tramitació de la sol·licitud d'ajuts econòmics estarà vinculada a la tramitació de l'expedient d'atorgament de llicència d'obres, de tal manera que la denegació de la llicència d'obres suposarà la denegació de l'ajut sol·licitat.

- La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la documentació següent:

a) Acreditació que el promotor de les obres reuneix les condicions de l'article 4.1.a (propietari, arrendatari...).

b) En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària, cal autorització prèvia i escrita del titular de la propietat.

c) Fotocòpia del DNI en el cas de persones físiques.

En el cas de Comunitats de Propietaris caldrà aportar, a més del CIF, còpia del document o acta de la seva constitució, l'acreditació de la representació en que s'actua en nom i representació de la mateixa (president, tresorer, secretari) i acta de la sessió de la comunitat on s'acrediti l'adopció de l'acord on es sol·licita la subvenció i en per quin concepte.

d) Fotografies de l'àmbit d'actuació de les obres (façanes, interiors...).

e) En totes les sol·licituds caldrà aportar projecte o memòria valorada sempre i quan no s'hagi aportat en la sol·licitud de llicència d'obres.

f) Declaració jurada on consti les subvencions sol·licitades a altres administracions segons model determinat per l'ajuntament de Tortosa.

g) Declaració jurada on consti trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'ajuntament, si la quantitat de petició de la subvenció és inferior als 3.000,00 euros.

h) Certificat emès per la Seguretat Social d'estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social en el supòsit que la petició de subvenció sigui superior als 3.000,00 euros.

i) En el supòsit que la petició de subvenció sigui superior als 3.000,00 euros, autorització prèvia del sol·licitant, segons model determinat per l'ajuntament de Tortosa, als efectes de petició per part de l'Ens Local del corresponent certificat a emetre per la Delegació d'Hisenda d'estar al corrent de les obligacions tributàries per part del peticionari.

j) Declaració responsable del beneficiari de la no deduïbilitat de l'IVA.

k) De la documentació a presentar en els apartats a), b), c) i i) s'haurà de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada.

2. Resolució de les sol·licituds

Un cop presentada la sol·licitud, els serveis tècnics municipals de Serveis al Territori analitzaran la documentació presentada per tal de verificar-ne els requisits exigits i emetre informe corresponent.

Previ informe emès de fiscalització de la Intervenció municipal, per resolució alcaldia es resoldrà el seu atorgament o la seva denegació

El termini màxim d'atorgament de les subvencions serà d'un mes des de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà efectes desestimatoris.

3. Reconeixement de l'obligació

El reconeixement de l'obligació de la subvenció s'efectuarà, prèvia sol·licitud, un cop realitzades les obres i emesa la corresponent certificació final de l'obra subscrita pel facultatiu o tècnic que hagi executat l'obra

- La sol·licitud haurà d'incloure:

a) Fotografies de l'estat final de les obres executades.

b) En les actuacions subvencionades referents a instal·lacions o antenes, caldrà adjuntar el butlletí oficial o certificació d'instal·lador autoritzat conforme que l'actuació s'ha realitzat d'acord amb la normativa sectorial al respecte.

c) Serà necessària la justificació econòmica de l'execució de les obres subvencionades mitjançant la presentació de la corresponent factura o certificació de la despesa realitzada i justificant del seu pagament preferentment amb el justificant de la transferència bancària, o bé mitjançant rebut que acrediti el cobrament i hi figuri el segell corresponent de l'empresa que ha executat l'obra.

d) Resolució d'atorgament de la llicència que empara l'obra objecte de subvenció.

El termini per la presentació de la documentació esmentada finalitzarà el dia 30 de novembre de l'any en curs.

Presentada la sol·licitud, els serveis tècnics municipals comprovaran que l'obra objecte de la llicència s'hagi executat correctament, i emetran l'informe corresponent. A aquest efecte, els promotors estan obligats a facilitar l'accés dels tècnics municipals a l'immoble, tant per emetre l'informe com per comprovar les obres, les vegades que sigui necessari.

Un cop informada favorablement la realització de l'obra en tots els termes de la llicència, i previ informe de fiscalització, es dictarà resolució per l'Alcaldia del seu reconeixement.

7. Recursos econòmics

Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores, s'imputaran al crèdit pressupostari establert en el corresponent pressupost anual de la convocatòria a efectuar.

L'atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta finalitat.

L'Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment establert, per ordre rigorós d'entrada de la sol·licitud a l'Ajuntament, amb tota la documentació requerida, per qualsevol de les vies establertes a punt 9.2 d'aquestes bases.

D'acord amb l'article 71 de la Llei 30-1992, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits en aquestes bases, es requerirà a l'interessat per a que en el termini màxim de 10 dies, subsani la falta o acompanyi els documents preceptius, entenent que si no es porta dins d'aquest termini, s'entendrà desistit en la seva petició.

Per a les sol·licituds que no reuneixin tots els requisits i documentació correcta demanada en aquestes bases, es tindrà en compte com a data d'entrada a l'Ajuntament, a efectes de resolució dels ajuts, la data en que es presenta correctament la documentació que li ha estat requerida.

Es concediran ajuts fins al límit del crèdit pressupostari establert en els pressupostos de l'ajuntament per als mateixos.

8. Compatibilitat amb altres subvencions.

Es declaren expressament compatibles les subvencions aquí previstes amb els establerts per altres administracions públiques sempre que no se superi amb les subvencions concedides el cost total de l'obra subvencionada.

9. Obtenció d'informació.

Les bases de la convocatòria, model de sol·licitud i impresos relacionats podran ser obtinguts i consultats a la secció de subvencions- millores dels edificis, de la pàgina web de l'Ajuntament de Tortosa www.tortosa.cat.

10.- Disposició addicional

1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la corresponent convocatòria que es publiqui a l'efecte al Butlletí Oficial de la Província i a la Base de Dades General de Subvencions.

2. Les sol·licituds s'hauran d'adreçar al Registre General de l'Ajuntament de Tortosa o mitjançant qualsevol dels llocs que preveu la Llei 39-2015, d'1 d'octubre.

L'Alcaldessa, Sra. Meritxell Roige i Pedrola

Tortosa (Terrres de l'Ebre), 24 de maig de 2018

...

Instalación de ascensores
Eliminación de barreras arquitectónicas