Bases reguladores de subvencions per a l'adquisició de llibres escolars per a les famílies que tinguin alumnes que cursin estudis de primària i secundaria obligatòria, 2016-2017. Aprovació. - Boletín Oficial de Tarragona de 13-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 13/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2016-07140

Ajuntament de Camarles

EDICTE

La Junta de Govern Local de data 29 d'agost de 2016, va aprovar les bases per regular la concessió de subvencions que atorgarà l'ajuntament, per l'adquisició de llibres escolars per a les famílies de Camarles que tinguin alumnes que cursin estudis de primària i secundaria obligatòria. S'entendran definitivament aprovades les bases de referència, si durant el període d'informació pública no es formula cap al·legació o reclamació.

BASES CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER INDIVIDUAL, PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS, PELS ALUMNES DE CAMARLES, CURS 2016-2017.

Primera.- Objecte de la convocatòria

Constitueix l'objecte d'aquestes bases, el règim d'ajuts individuals a les famílies de Camarles, que figurin empadronats, i que compleixin els requisits detallats en les presents bases per a l'adquisició de llibres escolars, per al curs 2016-2017, així com regular llur convocatòria.

Segona.- Destinataris de l'ajut

Són destinataris dels ajuts, els escolars de les famílies que assisteixin a centres escolars del municipi per cursar estudis de primària i secundaria obligatòria que no pugin assumir el cost de l'adquisició, i no hagin rebut subvenció per aquesta finalitat, d'altres ens o organismes públics i-o privats.

Tercera.- Criteris de prioritat en la concessió d'ajuts.

3.1. Es concedirà un ajut de 60,00 euros si la família sol·licitant té uns ingressos familiars inferiors al salari mínim interprofessional.

3.2. Les circumstàncies per a l'obtenció de l'ajut s'acreditaran:

a) Mitjançant la declaració sobre l'impost de la renda de les persones físiques, o declaració jurada del sol·licitant pel cas que no estès obligat a efectuar-la.

3.3. En cap cas, l'import de l'ajut superarà la despesa ocasionada per l'adquisició de llibres.

Quarta.- Incompatibilitats.

Amb qualsevol ajut d'un altre organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte.

En cas que posteriorment al cobrament dels ajuts, els beneficiaris obtinguin qualsevol altre ajut, estaran obligats a retornar un dels imports, i presentar el justificant de la devolució a l'Ajuntament de Camarles.

Cinquena.- Tramitació dels ajuts.

5.1. Les sol·licituds individuals es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament, bé presencialment o per via electrònica (www.camarles.cat) per part dels representants legals (pare, mare o tutor) dels alumnes de Camarles.

5.2. Amb la sol·licitud s'ha d'acompanyar la documentació necessària que acrediti la situació econòmica, el DNI del sol·licitant. També s'aportarà còpia de la inscripció efectuada, per tal de veure el centre on es cursaran els estudis, així com còpia de la factura o rebut acreditatiu de l'adquisició dels llibres.

Sisena.- Termini per presentar les sol·licituds.

El termini per presentar les sol·licitud a l'Ajuntament de Camarles finalitzarà el 30 de setembre.

Setena.- Concessions o denegacions dels ajuts i notificacions.

7.1. Correspon a l'àrea de serveis socials de l'ajuntament de Camarles la tramitació dels expedients individuals, fins a la formulació de la proposta de resolució.

7.2. Correspon a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients dins les possibilitats pressupostàries.

Vuitena.- Pagament dels ajuts

8.1. Adoptada la resolució de concessió dels ajut, per part de la Junta de Govern Local, es procedirà a fer efectiu l'import concedit. Aquest pagament es realitzarà directament al compte facilitat pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aporti la factura corresponent a l'adquisició dels llibres.

8.2. Els pagaments s'efectuaran abans de finalitzar el mes de desembre de 2016.

Novena. Dret supletori.

En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el que disposa la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

Desena. Disposició Final

Aquestes bases entraran en vigor un cop aprovades per la Junta de Govern Local i publicat el seu text íntegre en la pàgina web municipal (www.camarles.cat) i seran publicades també al BOPT. Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació i tindran vigència per al curs escolar 2016-2017.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i per tal de donar compliment a allò que disposa l'article 22 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Camarles, 29 d'agost de 2016.

L'alcalde, Ramón Brull Melich.

...

Familia
Libros de texto
Estudios
Escuelas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales