Bases reguladores de les subvencions per a l'any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 28/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Ajuntament de Mollet del Vallès

ANUNCI sobre les bases reguladores de les subvencions per a l'any 2018

D'acord amb allò que es preveu a l'article 17.2 de la Llei general de subvencions, es fa públic que en el Ple de l'Ajuntament, 29 de gener de 2018, va aprovar inicialment el Pressupost General de l? Ajuntament de Mollet del Vallès que ha quedat definitivament aprovat en no haver-se presentat al·legacions. En el marc de les Bases d'Execució del Pressupost General per a 2018, han quedat aprovades les bases reguladores de les subvencions a atorgar per aquest ens local.

D'acord amb el que es preveu a l'article 9.3 de la Llei general de subvencions, es fa públic a continuació el text de les referides bases reguladores de cada tipus de subvenció, d'acord amb el resum següent:

Subvencions per activitats de promoció comercial.

Subvencions en matèria d'activitats juvenils.

Subvencions en matèria d'activitats culturals.

Subvencions en matèria d'associacionisme veïnal.

Subvencions en matèria de promoció de l'esport.

Subvencions en matèria de salut pública.

Subvencions en matèria de serveis socials.

Subvencions en matèria de promoció de la dona.

Subvencions en matèria de promoció de la gent gran.

Subvencions per a programes educatius.

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament 2018/2019.

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions en matèria de sensibilització per la pau i la solidaritat 2018.

Ajuts per a la matriculació a escoles bressol per al curs escolar 2018/19.

Ajuts per a l'adquisició de llibres per al curs escolar 2018/19.

Ajuts de menjador escolar per al curs 2018/19.

Subvencions per al foment del reciclatge de residus.

Subvencions per a la rehabilitació i per a la supressió de barreres arquitectòniques.

2

Bases per a la creació d'un Fons per garantir la igualtat entre propietaris i llogaters amb títol de família nombrosa que tinguin assumit el pagament de l'IBI.

Bases reguladores dels ajuts econòmics a persones en atur amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2018.

Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics adreçats als subjectes passius de l'impost sobre l'increment de valor de terreny de naturalesa urbana (plusvàlues) com a conseqüència d'execucions hipotecàries i anàlegs de l'habitatge habitual.

Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics adreçats als subjectes passius de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2018 com a conseqüència d'execucions hipotecàries anàlegs de l'habitatge habitual.

Bases reguladores de subvencions pel foment de l'activitat econòmica per a l'exercici 2018.

Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a famílies que tinguin al seu càrrec persones discapacitades i que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles, per a l'exercici 2018.

Bases reguladores de subvencions de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles per als titulars de famílies monoparentals.

Bases reguladores d? ajuts per a les persones vídues majors de 65 anys, amb pocs recursos econòmics

Bases reguladores de subvencions per als propietaris d? habitatges que ofereixin un lloguer social, per a l? exercici 2018

Bases per a l'atorgament de subvencions en matèria d'activitats socials.

Subvencions per activitats de promoció comercial

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès a les entitats sense finalitat de lucre que realitzin activitats de promoció comercial consistents en la dinamització i enriquiment de la vida comercial de la ciutat.

2. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

2.1. La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones beneficiàries d? alguna de les activitats següents:

a) Programes anuals:

-Programacions anuals relacionades amb activitats comercials i socioculturals que tinguin un interès públic.

-Programacions d? activitats adreçades als associats tant de temes formatius com de cohesió del grup: cursos, conferències, tallers, sortides, trobades, reunions, ...

b) Activitats extraordinàries: activitats de dinamització del comerç de la ciutat que es realitzin fora de la programació habitual de l? organitzador i a les quals es dóna un relleu especial.

c) Activitats o accions que contribueixin al funcionament i sosteniment bàsic de l? associació .

2.2. Les activitats per a les quals se sol·licita subvenció s'han de realitzar durant el transcurs de l? any 2018.

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

Podran obtenir la condició de persones beneficiàries les associacions que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció i que reuneixin els requisits següents:

a) Estar constituïdes legalment i estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

b) Tenir per finalitat principal l? associacionisme del sector comercial.

c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l? article següent.

d) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

4. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

4.1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament en el termini d'un mes des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

4.2. Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l'associació i s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:

1. Els estatuts dipositats en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

2.El número d? identificació fiscal.

3.La documentació que permeti acreditar la representació de la persona que signa la sol·licitud.

4.La declaració responsable que respecti el model següent:

'En .........., amb DNI núm. .........., representant/a de l'associació .........., sota la meva responsabilitat

DECLARO

1.Que l'associació no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.Que en aquesta data l? associació no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament.

Lloc, data i signatura del representant/a legal de l'associació'

5. El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.

6.Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social acreditativa que l? associació es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions davant la Seguretat Social.

7.La documentació que permeti acreditar la capacitat organitzativa de l'associació. En aquest sentit, com a mínim caldrà presentar el Projecte de l'associació per a l? any 2018, la memòria relativa a l'any anterior i una certificació sobre el nombre actual de socis.

8. Una fitxa per cada activitat per a la qual es demana subvenció. En aquestes fitxes s'ha de fer referència als extrems següents: objectius que vol assolir l'activitat, descripció de l'activitat, dates i lloc de realització, previsió de participants, i pressupost de despeses i ingressos previstos.

Si les associacions que sol·liciten la subvenció consideren necessari aportar més documentació per explicar millor les activitats que pretenen dur a terme amb el suport de l'Ajuntament, també poden adjuntar-la a la sol·licitud, però la fitxa per activitat s'haurà de presentar igualment.

9.Les dades bancàries on poder transferir l? import de la subvenció, en el document normalitzat que té establert l? ajuntament i que es pot obtenir a la seva pàgina web (www.molletvalles.cat ).

4.3. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d? Entrades de l? Ajuntament.

4.4. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l? autorització de la persona interessada perquè l? ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics el certificat de l? Agència Tributària relatiu al compliment de les obligacions tributàries.

4.5. No caldrà aportar la documentació esmentada si ja ha estat presentada durant els anys 2005, 2006, 2007 o 2008 en algun procediment de concessió de subvencions convocat per l? ajuntament, sempre que no hagi variat cap circumstància. Aquest fet (que la documentació ja va ser presentada) s? haurà de fer constar en la sol·licitud. En qualsevol cas, la documentació a què es refereixen els apartats 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8 i 4.2.9 d? aquest article s? haurà de presentar inexcusablement.

5. Procediment de concessió

5.1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

5.2. La instructora del procediment serà la persona titular de la Regidoria de l? àmbit de Comerç.

La instructora haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, la instructora donarà un termini de deu dies per que s? esmenin les errades. Si transcorregut aquest termini no s? han reparat, l? associació interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

Transcorregut el termini d? esmenes, la instructor haurà de convocar la Comissió de valoració.

5.3. La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a de l? àmbit de Comerç, que la presidirà; el/la cap d? oficina de Comerç, el/la interventor/a i el/la secretari/ària.

La Comissió haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i de formular la proposta de resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació d? associacions sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida.

En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:

a) Les activitats que es considera oportú de subvencionar;

b) La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud; i

c) La quantia que es proposa d? atorgar.

5.4. L'Alcaldia és l'òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix subvenció, sinó també sobre aquelles que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat la resolució legitima les associacions interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.

6. Criteris objectius d'atorgament

Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris següents:

a) El projecte de les activitats a desenvolupar, fins a 30 punts. En aquest apartat es valorarà el nombre d? activitats, el nombre de comerços participants o grau d? implicació dels associats , tipus d? activitat, l? interès comercial dinamitzador de l? activitat

b) El nombre de socis de l? associació, fins a 5 punts.

c) El nivell de finançament propi, fins a 10 punts.

d) Capacitat organitzativa de l? associació, fins a 15 punts.

f) Altres criteris específics de l? activitat, fins a 5 punts.

7. Consignació pressupostària

L? import màxim de les subvencions que es convoquen es fixarà a la convocatòria del procediment per a la seva concessió. Aquest import que s? aplicarà a l? aplicació pressupostària D7-2412-489.00 del pressupost de l? ajuntament per a l? any 2018.

8. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció

8.1. L'import de subvenció que cada associació pot rebre depèn de la puntuació obtinguda i de la consignació pressupostària de la convocatòria.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del preu per punt, el qual s? obté dividint la consignació pressupostària pel total de punts obtinguts pel nombre de sol·licituds que compleixen els requisits. Tanmateix, la Comissió de valoració, si ho considera oportú després de valorar el conjunt de sol·licituds, pot fixar un preu per punt inferior al resultat de l? operació que s? acaba de descriure.

b) Fixació de l? import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

8.2. La quantia obtinguda després de realitzar les operacions descrites en l? apartat anterior té la consideració d? import màxim, per la qual cosa no es podrà atorgar cap subvenció per una quantia superior.

8.3. L? import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l? activitat a la qual s? apliqui. Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l? associació sol·licitant que es tracta d? activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a terme sense la percepció d? una subvenció que financi la totalitat del projecte.

9.Obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a:

a) Acceptar la subvenció concedida en el termini de deu dies des de la recepció de la notificació de resolució del procediment, de conformitat amb el model de declaració següent

'En ......................................, amb DNI núm. .........., representant/a del'associació ............................................., sota la meva responsabilitat

DECLARO Que l? associació ..................................... ACCEPTA la subvenció atorgada per l? Alcaldia de l? Ajuntament de Mollet del Vallès en data ........................ i que s? identifica a continuació:

Codi: .............................. Activitats subvencionades Import parcial de la subvenció

Import total de la subvenció

Lloc, data i signatura del representant/a de l? associació

Si l? acceptació no es produeix en el termini indicat, s? entendrà que l? associació renuncia a la subvenció atorgada.

b) Difondre que les activitats han estat subvencionades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la documentació que faci menció explícita a les activitats objecte de subvenció, s? haurà de fer constar la llegenda amb el suport de l? Ajuntament de Mollet del Vallès i el logotip de l? Ajuntament segons el model tipogràfic aprovat per la corporació.

c) Comunicar a l? Ajuntament l? obtenció d? altres subvencions destinades a finançar la mateixa activitat subvencionada.

10. Pagament de la subvenció

10.1. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per la persona beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir.

10.2. Es perdrà el dret al cobrament total o parcial de la subvenció en cas de manca de justificació.

10.3. La persona beneficiària podrà sol·licitar una bestreta a compte de l? import de la subvenció atorgada per l? import total de la mateixa. En tot cas, la quantia abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a l? Ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per les causes previstes a l? article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11. Forma i termini de justificació

11.1. Les persones beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 30 de desembre de 2018, mitjançant la presentació en el Registre General d? Entrades de l? Ajuntament de la documentació següent:

a) Certificació del/de la secretari/ària de l? associació amb el vist-i-plau del/de la president/a o de la persona que actua en representació de l? associació, de conformitat amb el model de justificació que es pot trobar a la pàgina web de l? Ajuntament (www.molletvalles.cat ).

b) Fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d? Entrades de l? Ajuntament dels documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin en la certificació a què es refereix la lletra anterior.

c) Memòria detallada de les activitats realitzades per a la realització de les quals s'ha rebut subvenció.

d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a les activitats subvencionades.

11.2.Els documents justificatius de les despeses realitzades s'han d'ajustar a la normativa mercantil i també a la fiscal en cas de ser susceptibles de practicar-se retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

12.Despeses subvencionables

12.1. No seran subvencionables les adquisicions de béns inventariables, és a dir, béns d? inversió.

12.2. Quan les despeses subvencionables es refereixin a despeses de personal, en el moment de la justificació haurà d? acompanyar-se còpia dels contractes de treball, convenientment acarada amb l? original pel funcionaris de l? Oficina d? Atenció Ciutadana de l? Ajuntament.

12.3. Quan l? import de les despeses subvencionables superi la quantia de 6.010,12 euros en subministraments o contractació de serveis de consultoria o assistència tècnica, les persones beneficiàries de la subvenció hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents empreses amb caràcter previ a l? adquisició o contractació del servei. En el moment de justificar la subvenció, la còpia de la factura haurà d? acompanyar-se de còpia d? aquestes tres ofertes.

12.4. Les despeses subvencionables han de correspondre a l? any 2018.

Bases per a l? atorgament de subvencions en matèria d? activitats juvenils

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la finalitat de promoure serveis i activitats socioculturals i educatives d'interès públic per a la població infantil i juvenil de la ciutat, que complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública i siguin un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària i de desenvolupament i consolidació de les associacions, grups i col·lectius juvenils de Mollet del Vallès.

2. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

1. La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones beneficiàries d'alguna de les activitats següents:

a) Programes anuals d'associacions d'esplai

b) Programes anuals d'associacions juvenils de lleure i grups juvenils d'àmbits diversos

c) Activitats de lleure juvenil

d) Activitats extraordinàries que no formin part de la programació anual de les associacions i

que es realitzin per primera vegada, o que sigui un desè aniversari. No serà objecte de subvenció pel concepte d'activitat puntual o extraordinària una activitat subvencionada l'any anterior pel mateix concepte.

2. Les activitats per a les quals se sol·licita subvenció s'han de realitzar durant el transcurs de l'any 2018.

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

Quedaran excloses de qualsevol tipus de subvenció les entitats que programin o organitzin activitats manifestament discriminatòries per raó de sexe. Les entitats vetllaran per tal que les activitats programades contemplin la igualtat entre homes i dones.

Per altra banda, les associacions que sol·liciten la subvenció es comprometen a fer el possible per garantir la paritat en la composició dels seus òrgans directius.

Podran obtenir la condició de persones beneficiàries les associacions, les fundacions o els grups de persones físiques que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció i que reuneixin els requisits següents:

a) Les associacions i les fundacions han d'estar constituïdes legalment i, si tenen la seu o una delegació a Mollet del Vallès, han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

b) Treballar en el món infantil i juvenil.

c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l'article següent.

d) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament

4. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament en el termini de 20 dies naturals des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

2. Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud, de fitxa per activitat i de comunicació de dades bancàries que estan a disposició de les persones interessades en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (plaça Major, núm

1) i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

3. Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l'associació o la fundació, o per la persona que actuï en representació del grup, i s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:

a) En el cas d'associacions i fundacions:

1. Els estatuts dipositats en el Registre d'Associacions o inscrits en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

2. El número d'identificació fiscal.

3. La documentació que permeti acreditar la representació de la persona que signa la sol·licitud.

4. La declaració responsable que respecti el model següent:

'En.........., amb DNI núm..........., representant/a de l'associació/fundació.........., sota la meva responsabilitat

DECLARO

1. Que l'associació/fundació no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que en aquesta data l'associació/fundació no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament.

Lloc, data i signatura del representant/a legal de l'associació/fundació'

b) En el cas dels grups de persones, un document que respecti el model següent:

'.............................., amb DNI..................................

.............................., amb DNI..................................

membres del grup............................ (nom del grup) DECLAREN 1. Que han nomenat com a representant seu............., amb DNI núm..............., als efectes

d'actuar davant l'Ajuntament de Mollet del Vallès en la convocatòria per a aquest any 2018 d'atorgament de subvencions en matèria d'activitats juvenils.

2. Que cap dels membres del grup no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Que en aquesta data cap dels membres del grup no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament.

4. Que cada membre del grup es compromet de manera solidària en el compliment de les obligacions que puguin correspondre al grup en el cas que se li atorgui la subvenció demanada.

5. Que cada membre del grup es compromet a aplicar la part proporcional de l'import de la subvenció rebuda.

Mollet del Vallès,.... de...................... de......... Signatura de tots els membres del grup'

c) Tant les associacions o fundacions com els grups de persones:

1. El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.

2. La documentació que permeti acreditar la capacitat organitzativa de l'associació, fundació o grup de persones. En aquest sentit, com a mínim caldrà presentar el Projecte de l'associació, fundació o grup de persones per a l'any 2018, la memòria relativa a l'any anterior i, en el cas de les associacions, una certificació sobre el nombre actual de socis.

3. Una fitxa per cada activitat per a la qual es demana subvenció. En aquestes fitxes s'ha de fer referència als extrems següents: objectius que vol assolir l'activitat, descripció de l'activitat, dates i lloc de realització, previsió de participants, i pressupost de despeses i ingressos previstos.

Si les persones que sol·liciten la subvenció consideren necessari aportar més documentació per explicar millor les activitats que pretenen dur a terme amb el suport de l'Ajuntament, també poden adjuntar-la a la sol·licitud, però la fitxa per activitat s'haurà de presentar igualment.

4. Les dades bancàries on poder transferir l'import de la subvenció, en el model normalitzat que té establert l'Ajuntament i que es pot obtenir a la seva pàgina web (www.molletvalles.cat).

4. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d'Entrades de l'Ajuntament.

5. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l'autorització de la persona interessada o el grup de persones perquè l'Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics els certificats de l'Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatius, respectivament, al compliment de les obligacions tributàries i al compliment de les obligacions

davant la Seguretat Social.

6. No caldrà aportar la documentació esmentada si ja ha estat presentada a l'Ajuntament perquè l'associació o el grup de persones van presentar-se a alguna convocatòria anterior d'atorgament de subvencions, sempre que no hagi variat cap circumstància. Aquest fet (que la documentació ja va ser presentada) s'haurà de fer constar en la sol·licitud. En qualsevol cas, la documentació a què es refereixen els apartats 3.a.4, 3.b i 3.c d'aquest article s'haurà de presentar inexcusablement.

5. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. L'instructor del procediment serà el/la regidor/a de l'àmbit de joventut.

L'instructor haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, l'instructor donarà un termini de deu dies hàbils perquè se subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

Transcorregut el termini de subsanació, l'instructor haurà de convocar la Comissió de valoració.

3. La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a de l'àmbit de joventut, que la presidirà; la direcció de Serveis Personals; el/la tècnic/a de Joventut; el/la cap de la unitat Administrativa de Serveis Personals; el/la interventor/a; i el/la secretari/ària.

La Comissió haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i de formular la proposta de resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida.

En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:

a) Les activitats que es considera oportú de subvencionar; b) La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud; i c) La quantia que es proposa d'atorgar.

4. L'Alcaldia és l'òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix subvenció, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.

6. Criteris objectius d'atorgament

Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris següents:

a) Per als programes anuals d'associacions o fundacions d'esplai:

1. El grau d'acompliment de tots els acords del conveni de l'any anterior, fins a 10 punts. En aquest apartat es valorarà el desenvolupament del projecte, el correcte ús de l'equipament cedit, l'assistència a la formació per a entitats, la gestió de la difusió (distribució i lliurament de còpia a l'Ajuntament) i el lliurament de la documentació i la justificació en els terminis establerts.

2. El nombre de persones inscrites a les activitats, fins a 45 punts.

3. El projecte de les activitats a realitzat, fins a 65 punts. En aquest apartat es valorarà, entre d'altres coses, si el que es proposa realitzar és un curs, uns campaments o colònies d'estiu, activitats de ciutat o la celebració d'un aniversari.

4. El plantejament d'un sistema d'indicadors d'avaluació, fins a 10 punts.

5. El nivell de finançament propi, fins a 30 punts.

6. Els elements de difusió que s'utilitzaran, fins a 10 punts.

7. La participació de l'associació o fundació en les activitats organitzades per l'Ajuntament l'any passat, fins a 20 punts.

8. La participació en projectes d'altres àmbits materials, fins a 5 punts.

9. La participació en projectes d'altres àmbits territorials, fins a 5 punts.

b) Per als programes anuals d'associacions o fundacions juvenils de lleure i grups juvenils d'àmbits diversos:

1. El grau d'acompliment de tots els acords del conveni de l'any anterior, fins a 10 punts. En aquest apartat es valorarà el desenvolupament del projecte, el correcte ús de l'equipament cedit, l'assistència a la formació per a entitats, la gestió de la difusió (distribució i lliurament de còpia a l'Ajuntament) i el lliurament de la documentació i la

justificació en els terminis establerts.

2. El nombre de persones associades, fins a 10 punts.

3. El projecte de les activitats a realitzar, fins a 70 punts. En aquest apartat es valorarà si l'activitat es realitza en un o més dies, i si forma part o no d'un cicle o programació de temporada.

4. El nivell de finançament propi, fins a 35 punts.

5. Els elements de difusió que s'utilitzaran, fins a 10 punts.

6. La participació de l'associació, fundació o grup de persones a les activitats de ciutat, fins a 20 punts.

7. La participació en projectes d'altres àmbits materials o d'altres associacions o grups de persones, fins a 5 punts.

8. La participació en projectes d'altres àmbits territorials, fins a 30 punts.

9. L'antiguitat de l'associació, fundació o grup de persones, fins a 5 punts.

10. Les necessitats de l'entorn territorial, fins a 5 punts.

c) Per a les activitats de lleure juvenil:

1. El grau d'acompliment de tots els acords del conveni de l'any anterior, fins a 10 punts. En aquest apartat es valorarà el desenvolupament del projecte, el correcte ús de l'equipament cedit, l'assistència a la formació per a entitats, la gestió de la difusió (distribució i lliurament de còpia a l'Ajuntament) i el lliurament de la documentació i la justificació en els terminis establerts.

2. El nombre de persones inscrites a les activitats, fins a 10 punts.

3. El projecte de les activitats a realitzar, fins a 30 punts. En aquest apartat es valorarà l'abast de les activitats, la seva justificació, el realisme i la varietat d'àmbits dels objectius, el plantejament d'indicadors, l'interès per a la ciutat de les activitats promogudes i la seva repercussió social.

4. El nivell de finançament propi, fins a 20 punts.

5. Els elements de difusió que s'utilitzaran, fins a 10 punts.

6. La participació de l'associació, fundació o grup de persones en les activitats promogudes per l'Ajuntament, fins a 10 punts.

7. La projecció de l'associació, fundació o grup de persones en altres àmbits territorials, fins a 10 punts.

La sol·licitud de subvenció serà denegada si no s'obtenen 50 punts.

d) Per a les activitats extraordinàries:

1. El grau d'acompliment de tots els acords del conveni de l'any anterior, fins a 10 punts. En aquest apartat es valorarà el desenvolupament del projecte, el correcte ús de l'equipament cedit, l'assistència a la formació per a entitats, la gestió de la difusió (distribució i lliurament de còpia a l'Ajuntament) i el lliurament de la documentació i la justificació en els terminis establerts.

2. Les característiques de l'activitat, fins a 30 punts. En aquest apartat es valorarà el tipus d'activitat, el lloc de la seva realització, la durada, el calendari, els horaris, les persones destinatàries i la justificació.

3. El nombre d'activitats, fins a 30 punts.

4. El nivell de finançament propi, fins a 20 punts.

5. Els elements de difusió que s'utilitzaran, fins a 10 punts.

La sol·licitud de subvenció serà denegada si no s'obtenen 50 punts.

7. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció

1. L'import de subvenció que cada associació, fundació o grup de persones pot rebre depèn de la puntuació obtinguda i de la part de consignació pressupostària de la convocatòria destinada a cadascuna de les quatre modalitats.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del preu per punt, el qual s'obté dividint la part de consignació pressupostària de la modalitat pel total de punts obtinguts pel nombre de sol·licituds que compleixen els requisits d'aquella modalitat. Tanmateix, la Comissió de valoració, si ho considera oportú després de valorar el conjunt de sol·licituds de la modalitat, pot fixar un preu per punt inferior al resultat de l'operació que s'acaba de descriure.

b) Fixació de l'import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

2. La quantia obtinguda després de realitzar les operacions descrites en l'apartat anterior té la consideració d'import màxim, per la qual cosa no es podrà atorgar cap subvenció per una quantia superior.

3. L'import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l'activitat a la qual s'apliqui. Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l'associació o grup de persones sol·licitant que es tracta d'activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a terme sense la percepció d'una subvenció que financi la totalitat del projecte.

8. Obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a:

a) Difondre que les activitats han estat subvencionades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la documentació que faci menció explicita a les activitats objecte de subvenció, s'haurà de fer constar la llegenda 'amb el suport de l'Ajuntament de Mollet del Vallès' i el logotip de l'Ajuntament segons el model tipogràfic aprovat per la corporació.

b) Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions destinades a finançar la mateixa activitat subvencionada.

9. Pagament de la subvenció

1. A compte de l'import de la subvenció atorgada, l'Ajuntament abonarà el 50% d'aquesta quantia en el moment de resoldre la convocatòria. En tot cas, la quantia abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a l'Ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per les causes previstes a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El pagament de la resta de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per la persona beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir.

3. Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció en cas de manca de justificació.

10. Forma i termini de justificació

1. Les persones beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 30 de desembre de 2018, mitjançant la presentació en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament de la documentació següent:

a) Certificació del/de la secretari/ària de l'associació amb el vistiplau del/de la president/a o de la persona que actua en representació del grup, de conformitat amb

el model de justificació que es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

b) Fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d'Entrades de l'Ajuntament dels documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin en la certificació a què es refereix la lletra anterior.

c) Memòria detallada de les activitats realitzades per a la realització de les quals s'ha rebut subvenció.

d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a les activitats subvencionades.

2. Els documents justificatius de les despeses realitzades s'han d'ajustar a la normativa mercantil i també a la fiscal en cas de ser susceptibles de practicar-se retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

11. Despeses subvencionables

1. No seran subvencionables les adquisicions de béns inventariables, és a dir, béns d'inversió, ni les despeses de contractació de personal.

2. Quan l'import de les despeses subvencionables superi la quantia de 6.010,12 EUR en subministraments o contractació de serveis de consultoria o assistència tècnica, les persones beneficiàries de la subvenció hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents empreses amb caràcter previ a l'adquisició o contractació del servei. En el moment de justificar la subvenció, la còpia de la factura haurà d'acompanyar-se de còpia d'aquestes tres ofertes.

3. Les despeses subvencionables han de correspondre a l'any 2018.

Bases per a l? atorgament de subvencions en matèria d? activitats culturals

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la finalitat de promoure serveis i activitats socioculturals i educatives d'interès públic i obertes a tot la ciutadania, que complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública i siguin un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària, grups i col·lectius de l'àmbit de la cultura i la tradició de Mollet del Vallès.

2. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

1. La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones beneficiàries d'alguna de les activitats següents:

a) Programes anuals:

- Programacions anuals relacionades amb activitats culturals (música, cinema, teatre, dansa,

arts plàstiques, literàries, ciències naturals, arqueologia o d'altres de caràcter més específic) que tinguin un interès públic.

- Programacions d'activitats festives (festes tradicionals catalanes, festes de difusió i promoció

d'altres cultures diferents a la catalana, etc.).

b) Activitats extraordinàries: aquelles activitats culturals amb uns objectius específics que es realitzin fora de la programació habitual de l'organitzador i a les quals es dóna un relleu especial.

2. Les activitats per a les quals se sol·licita subvenció s'han de realitzar durant el transcurs de l'any 2018.

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

Quedaran excloses de qualsevol tipus de subvenció les entitats que programin o organitzin activitats manifestament discriminatòries per raó de sexe. Les entitats vetllaran per tal que les activitats programades contemplin la igualtat entre homes i dones.

Per altra banda, les associacions que sol·liciten la subvenció es comprometen a fer el possible per garantir la paritat en la composició dels seus òrgans directius.

Podran obtenir la condició de persones beneficiàries les associacions, les fundacions o els grups de persones físiques que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció i que reuneixin els requisits següents:

a) Les associacions i les fundacions han d'estar constituïdes legalment i, si tenen la seu o una delegació a Mollet del Vallès, han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

b) Treballar en el camp de la cultura o la sociocultura.

c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l'article següent.

d) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

4. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament en el

termini de 20 dies naturals des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

2. Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud, de fitxa per activitat i de comunicació de dades bancàries que estan a disposició de les persones interessades en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (plaça Major, núm

1) i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

3. Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l'associació o la fundació, o per la persona que actuï en representació del grup, i s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:

a) En el cas d'associacions i fundacions:

- Els estatuts dipositats en el Registre d'Associacions o inscrits en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

- El número d'identificació fiscal.

- La documentació que permeti acreditar la representació de la persona que signa la sol·licitud.

- La declaració responsable que respecti el model següent:

'En.........., amb DNI núm..........., representant/a de l'associació/fundació.........., sota

la meva responsabilitat DECLARO

- Que l'associació/fundació no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Que en aquesta data l'associació/fundació no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament.

Lloc, data i signatura del representant/a legal de l'associació/fundació'

b) En el cas dels grups de persones, un document que

respecti el model següent: '.............................., amb

DNI.................................. ..............................., amb DNI..................................

membres del grup............................

(nom del grup) DECLAREN

1. Que han nomenat com a representant seu............., amb DNI núm..............., als efectes d'actuar davant l'Ajuntament de Mollet del Vallès en la convocatòria per a aquest any 2018 d'atorgament de subvencions en matèria d'activitats culturals.

2. Que cap dels membres del grup no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Que en aquesta data cap dels membres del grup no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament.

4. Que cada membre del grup es compromet de manera solidària en el compliment de les obligacions que puguin correspondre al grup en el cas que se li atorgui la subvenció demanada.

5. Que cada membre del grup es compromet a aplicar la part proporcional de l'import de la subvenció rebuda.

Mollet del Vallès,.... de......................

de......... Signatura de tots els

membres del grup'

c) Tant les associacions o fundacions com els grups de persones:

1. El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.

2. La documentació que permeti acreditar la capacitat organitzativa de l'associació, fundació o grup de persones. En aquest sentit, com a mínim caldrà presentar el Projecte de l'associació, fundació o grup de persones per a l'any 2018, la memòria relativa a l'any anterior i, en el cas de les associacions, una certificació sobre el nombre actual de socis.

3. Una fitxa per cada activitat per a la qual es demana subvenció. En aquestes fitxes s'ha de fer referència als extrems següents: objectius que vol assolir l'activitat, descripció de l'activitat, dates i lloc de realització, previsió de participants, i pressupost de despeses i ingressos previstos.

Si les persones que sol·liciten la subvenció consideren necessari aportar més documentació per explicar millor les activitats que pretenen dur a terme amb el suport de l'Ajuntament, també poden adjuntar-la a la sol·licitud, però la fitxa per activitat s'haurà de presentar igualment.

4. Les dades bancàries on poder transferir l'import de la subvenció, en el model normalitzat que té establert l'Ajuntament i que es pot obtenir a la seva pàgina web (www.molletvalles.cat).

4. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d'Entrades de l'Ajuntament.

5. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l'autorització de la persona interessada o el grup de persones perquè l'Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics els certificats de l'Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatius, respectivament, al compliment de les obligacions tributàries i al compliment de les obligacions davant la Seguretat Social.

6. No caldrà aportar la documentació esmentada si ja ha estat presentada a l'Ajuntament perquè l'associació o el grup de persones van presentar-se a alguna convocatòria anterior d'atorgament de subvencions, sempre que no hagi variat cap circumstància. Aquest fet (que la documentació ja va ser presentada) s'haurà de fer constar en la sol·licitud. En qualsevol cas, la documentació a què es refereixen els apartats 3.a.4, 3.b i 3.c d'aquest article s'haurà de presentar inexcusablement.

5. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. L'instructor del procediment serà el/la regidor/a de l'àmbit de cultura.

L'instructor haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, l'instructor donarà un termini de deu dies perquè se subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

Transcorregut el termini de subsanació, l'instructor haurà de convocar la Comissió de valoració.

3. La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a de l'àmbit de cultura, que la presidirà; la direcció de l'Àrea de Serveis Personals; el/la cap de secció de Cultura, el/la cap d'oficina de Cultura, el/la cap d'oficina dels Serveis Administratius de Serveis Personals; el/la interventor/a; i el/la secretari/ària.

La Comissió haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i de formular la proposta de resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida.

En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:

a) Les activitats que es considera oportú de subvencionar; b) La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud; i c) La quantia que es proposa d'atorgar.

4. L'Alcaldia és l'òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix subvenció, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per

desistides.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.

6. Criteris objectius d'atorgament

Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris següents:

a) La implantació, fins a 65 punts. En aquest apartat es valorarà el següent: la implantació de l'associació, la fundació o el grup de persones en l'activitat cultural o festiva de la ciutat, barri o sector on es realitzi l'activitat per a la qual es demana subvenció; el nombre de socis i l'evolució d'aquesta xifra ens els darrers tres anys, de membres del grup o d'habitants del barri o sector on es realitzi l'activitat; si es tracta d'activitats continuades durant l'any, el programa anual d'activitats; si l'activitat té interès a mantenir una tradició arrelada a la nostra ciutat i conté valors a preservar en el futur; la projecció fora de la ciutat; i el foment de la participació ciutadana.

b) La creativitat i qualitat, fins a 20 punts. En aquest apartat es valorarà el següent: activitats amb un gran valor qualitatiu; activitats que l'entitat, fundació o grup de persones organitzi per primera vegada o activitats ja existents reformulades en una vessant creativa.

c) Els dèficits, fins a 30 punts. En aquest apartat es valorarà la dificultat d'obtenir recursos per a la realització de l'activitat, el dèficit d'activitats anàlogues a la ciutat que estiguin en línia complementària amb el Programa d'Actuació Municipal anual, i tenir o no tenir local propi.

d) La cooperació, fins a 60 punts. En aquest apartat es valorarà el següent: la col·laboració entre associacions, fundacions i grups de persones per fer actes conjunts; els valors interculturals de la proposta i dels aspectes que potenciïn la integració de la comunitat; el grau d'obertura de les activitats (barri, la ciutat, etc); i la col·laboració en les activitats de la ciutat (Carnaval, Fira d'Artesans, festes majors d'estiu, festa major d'hivern, Mostra d'Entitats, Sant Jordi o d'altres festes del calendari tradicional i festiu de Mollet).

e) Altres criteris específics de l'activitat, fins a 25 punts.

7. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció

1. L'import de subvenció que cada associació, fundació o grup de persones pot rebre depèn de la puntuació obtinguda i de la consignació pressupostària de la convocatòria.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del preu per punt, el qual s'obté dividint la consignació pressupostària pel total de punts obtinguts pel nombre de sol·licituds que compleixen els requisits. Tanmateix, la Comissió de valoració, si ho considera oportú després de valorar el conjunt de sol·licituds, pot fixar un preu per punt inferior al resultat de l'operació que s'acaba de descriure.

b) Fixació de l'import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

2. La quantia obtinguda després de realitzar les operacions descrites en l'apartat anterior té la consideració d'import màxim, per la qual cosa no es podrà atorgar cap subvenció per una quantia superior.

3. L'import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l'activitat a la qual s'apliqui. Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l'associació o grup de persones sol·licitant que es tracta d'activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a terme sense la percepció d'una subvenció que financi la totalitat del projecte.

8. Obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a:

a) Difondre que les activitats han estat subvencionades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la documentació que faci menció explicita a les activitats objecte de subvenció, s'haurà de fer constar la llegenda 'amb el suport de l'Ajuntament de Mollet del Vallès' i el logotip de l'Ajuntament segons el model tipogràfic aprovat per la corporació.

b) Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions destinades a finançar la mateixa activitat subvencionada.

9. Pagament de la subvenció

1. A compte de l'import de la subvenció atorgada, l'Ajuntament abonarà el 50% d'aquesta quantia en el moment de resoldre la convocatòria. En tot cas, la quantia abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a l'Ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per les causes previstes a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El pagament de la resta de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per la persona beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir.

3. Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció en cas de manca de justificació.

10. Forma i termini de justificació

1. Les persones beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 30 de desembre de 2018, mitjançant la presentació en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament de la documentació següent:

a) Certificació del/de la secretari/ària de l'associació amb el vistiplau del/de la president/a o de la persona que actua en representació del grup, de conformitat amb el model de justificació que es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

b) Fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d'Entrades de l'Ajuntament dels documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin en la certificació a què es refereix la lletra anterior.

c) Memòria detallada de les activitats realitzades per a la realització de les quals s'ha rebut subvenció.

d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a les activitats subvencionades.

e) En el cas de justificació d'activitats s'hauran d'aportar les factures, minutes i demés justificants de les despeses efectuades pels beneficiaris com a mínim fins a l'import de la subvenció rebuda, i que hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable.

Quan les activitats han estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'haurà d'acreditar en la justificació l'import, procedència i aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

f) Exemplars per duplicat de totes les edicions, les publicacions i la propaganda o la publicitat de l'activitat subvencionada, i també del seu resultat, si aquest consisteix en treballs gràfics, de redacció o audiovisuals.

Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, el servei corresponent ho notificarà a l'interessat/ada i li concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè ho esmeni, transcorregut el qual, si es manté la mancança o error, es procedirà a la revocació de l'ajut sense tràmit posterior.

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podran comportar l'anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions previstes.

2. Els documents justificatius de les despeses realitzades s'han d'ajustar a la normativa mercantil i també a la fiscal en cas de ser susceptibles de practicar-se retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

11. Despeses subvencionables

1. No seran subvencionables les adquisicions de béns inventariables, és a dir, béns d'inversió, ni les despeses de contractació de personal.

2. Quan l'import de les despeses subvencionables superi la quantia de 6.010,12 EUR en subministraments o contractació de serveis de consultoria o assistència tècnica, les persones beneficiàries de la subvenció hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents empreses amb caràcter previ a l'adquisició o contractació del servei. En el moment de justificar la subvenció, la còpia de la factura haurà d'acompanyar-se de còpia d'aquestes tres ofertes.

3. Les despeses subvencionables han de correspondre a l'any 2018.

Bases per a l'atorgament de subvencions en matèria d? associacionisme veïnal

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la finalitat de col·laborar amb les entitats per a la millora de la qualitat de vida i del benestar de la comunitat, mitjançant la realització de projectes promoguts i realitzats per part de les associacions de veïns.

2. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

1. La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones beneficiàries d? alguna de les activitats següents:

a) Programacions anuals relacionades amb activitats cíviques, culturals o socioculturals que tinguin un interès públic.

b) Programacions d? activitats festives.

c) Aquelles activitats amb uns objectius específics que es realitzin fora de la programació habitual de l? organitzador i a les quals es dóna un relleu especial.

d) Les activitats o accions que contribueixin al funcionament i sosteniment bàsic de l? associació.

2. Les activitats per a les quals se sol·licita subvenció s'han de realitzar durant el transcurs de l? any 2018.

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

Quedaran excloses de qualsevol tipus de subvenció les entitats que programin o organitzin activitats manifestament discriminatòries per raó de sexe. Les entitats vetllaran per tal que les activitats programades contemplin la igualtat entre homes i dones.

Per altra banda, les associacions que sol·liciten la subvenció es comprometen a fer el possible per garantir la paritat en la composició dels seus òrgans directius.

Podran obtenir la condició de persones beneficiàries les associacions que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció i que reuneixin els requisits següents:

a) Estar constituïdes legalment i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

b) Ser una associació de veïns.

c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l? article següent.

d) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

4. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament en el termini de 20 dies naturals des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

2. Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud, de fitxa per activitat i de comunicació de dades bancàries que estan a disposició de les persones interessades en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (plaça Major, núm

1) i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

3. Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l'associació i s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:

1. Els estatuts dipositats en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

2. El número d? identificació fiscal.

3. La documentació que permeti acreditar la representació de la persona que signa la sol·licitud.

4. La declaració responsable que respecti el model següent:

'En .........., amb DNI núm. .........., representant/a de l'associació .........., sota la meva responsabilitat

DECLARO

1. Que l'associació no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que en aquesta data l? associació no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament.

Lloc, data i signatura del representant/a legal de l'associació'

5. El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.

6. La documentació que permeti acreditar la capacitat organitzativa de l'associació. En aquest sentit, com a mínim caldrà presentar el Projecte de l'associació per a l? any 2018, la memòria relativa a l'any anterior i una certificació sobre el nombre actual de socis.

7. Una fitxa per cada activitat per a la qual es demana subvenció. En aquestes fitxes s'ha de fer referència als extrems següents: objectius que vol assolir l'activitat, descripció de l'activitat, dates i lloc de realització, previsió de participants, i pressupost de despeses i ingressos previstos.

Si les persones que sol·liciten la subvenció consideren necessari aportar més documentació per explicar millor les activitats que pretenen dur a terme amb el suport de l'Ajuntament, també poden adjuntar-la a la sol·licitud, però la fitxa per activitat s'haurà de presentar igualment.

8. Les dades bancàries on poder transferir l? import de la subvenció, en el model normalitzat que té establert l? Ajuntament i que es pot obtenir a la seva pàgina web (www.molletvalles.cat).

4. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d? Entrades de l? Ajuntament.

5. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l? autorització de la persona interessada perquè l? Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics els certificats de l? Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatius, respectivament, al compliment de les obligacions tributàries i al compliment de les obligacions davant la Seguretat Social.

6. No caldrà aportar la documentació esmentada si ja ha estat presentada a l? Ajuntament perquè l? associació o el grup de persones van presentar-se a alguna convocatòria anterior d? atorgament de subvencions, sempre que no hagi variat cap circumstància. Aquest fet (que la documentació ja va ser presentada) s? haurà de fer constar en la sol·licitud. En qualsevol cas, la documentació a què es refereixen els apartats 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8 d? aquest article s? haurà de presentar inexcusablement.

5. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. L'instructor del procediment el/la regidor/a de l? àmbit d? acció veïnal.

L'instructor haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, l'instructor donarà un termini de deu dies hàbils perquè se subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

Transcorregut el termini de subsanació, l'instructor haurà de convocar la Comissió de valoració.

3. La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a de l? àmbit d? acció veïnal, que la presidirà; la direcció de Serveis Personals; el/la dinamitzador/a d? acció veïnal; el/la cap de la Unitat Administrativa de Serveis Personals; el/la interventor/a; el/la secretari/ària.

La Comissió haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i de formular la proposta de resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida.

En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:

a) Les activitats que es considera oportú de subvencionar;

b) La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud; i

c) La quantia que es proposa d? atorgar.

4. L'Alcaldia és l'òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix subvenció, sino també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.

6. Criteris objectius d'atorgament

Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris següents:

a) El grau d? acompliment de tots els acords del conveni de l? any anterior, fins a 5 punts. En aquest apartat es valorarà el desenvolupament del projecte, el correcte ús de l? equipament cedit, l? assistència acreditada a accions formatives adreçades a entitats, la gestió de la difusió (distribució i lliurament de còpia a l? Ajuntament) i el lliurament de la documentació i la justificació en els terminis establerts.

b) El projecte de les activitats a desenvolupar, fins a 50 punts. En aquest apartat es valorarà el nombre d? activitats, el nombre de persones usuàries per activitat, el tipus d? activitat i la seva durada (cursos, conferències, grups de debat, festes tradicionals, etc.), si es tracta de la festa del barri, els sectors de població als quals s? adrecen les activitats, l? interès social de l? activitat (promoció de la solidaritat, promoció de la tolerància, respecte al medi ambient, foment del civisme, etc.), la implicació dels diferents agents socials del barri (altres entitats, altres equipaments, els col·legis d? educació infantil i primària, els instituts d? educació secundària, etc.) i si es tracta d? activitats complementàries a les promogudes des de l? Ajuntament a la ciutat.

c) El nombre de places reservades a les seves activitats, cursos i tallers de pagament per a persones que pertanyen a col·lectius que requereixen una atenció social especial, fins a 10 punts.

d) El nombre de socis de l? associació, fins a 5 punts.

e) El nivell de finançament propi, fins a 20 punts.

f) El desenvolupament general de l? associació, fins a 10 punts. En aquest apartat es valorarà si el local que l? associació fa servir és d? ús exclusiu, compartit o si és un espai en un equipament cívic o cultural.

7. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció

1. L'import de subvenció que cada associació pot rebre depèn de la puntuació obtinguda i de la consignació pressupostària de la convocatòria.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del preu per punt, el qual s? obté dividint la consignació pressupostària pel total de punts obtinguts pel nombre de sol·licituds que compleixen els requisits. Tanmateix, la Comissió de valoració, si ho considera oportú després de valorar el conjunt de sol·licituds, pot fixar un preu per punt inferior al resultat de l? operació que s? acaba de descriure.

b) Fixació de l? import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

2. La quantia obtinguda després de realitzar les operacions descrites en l? apartat anterior té la consideració d? import màxim, per la qual cosa no es podrà atorgar cap subvenció per una quantia superior.

3. L? import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l? activitat a la qual s? apliqui. Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l? associació sol·licitant que es tracta d? activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a terme sense la percepció d? una subvenció que financi la totalitat del projecte.

8. Obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a:

a) Difondre que les activitats han estat suvencionades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la documentació que faci menció explicita a les activitats objecte de subvenció, s? haurà de fer constar la llegenda amb el suport de l? Ajuntament de Mollet del Vallès i el logotip de l? Ajuntament segons el model tipogràfic aprovat per la corporació.

b) Comunicar a l? Ajuntament l? obtenció d? altres subvencions destinades a finançar la mateixa activitat subvencionada.

9. Pagament de la subvenció

1. A compte de l? import de la subvenció atorgada, l? Ajuntament abonarà el 50% d? aquesta quantia en el moment de resoldre la convocatòria. En tot cas, la quantia abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a l? Ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per les causes previstes a l? article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El pagament de la resta de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per la persona beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir.

3. Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció en cas de manca de justificació.

10. Forma i termini de justificació

1. Les persones beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 30 de desembre de 2018, mitjançant la presentació en el Registre General d? Entrades de l? Ajuntament de la documentació següent:

a) Certificació del/de la secretari/ària de l? associació amb el vistiplau del/de la president/a, de conformitat amb el model de justificació que es pot trobar a la pàgina web de l? Ajuntament (www.molletvalles.catet).

b) Fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d? Entrades de l? Ajuntament dels documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin en la certificació a què es refereix la lletra anterior.

c) Memòria detallada de les activitats realitzades per a la realització de les quals s'ha rebut subvenció.

d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a les activitats subvencionades.

2. Els documents justificatius de les despeses realitzades s'han d'ajustar a la normativa mercantil i també a la fiscal en cas de ser susceptibles de practicar-se retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

11. Despeses subvencionables

1. No seran subvencionables les adquisicions de béns inventariables, és a dir, béns d? inversió, ni les despeses de contractació de personal.

2. Quan l? import de les despeses subvencionables superi la quantia de 6.010,12 euros en subministraments o contractació de serveis de consultoria o assistència tècnica, les persones beneficiàries de la subvenció hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents empreses amb caràcter previ a l? adquisició o contractació del servei. En el moment de justificar la subvenció, la còpia de la factura haurà d? acompanyar-se de còpia d? aquestes tres ofertes.

3. Les despeses subvencionables han de correspondre a l? any 2018.

Bases per a l? atorgament de subvencions en matèria de promoció de l? esport

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la finalitat de promoure l'esport.

2. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones beneficiàries d'activitats esportives i/o projectes de promoció esportiva que es desenvolupin durant l'any 2018 a Mollet del Vallès o pels seus veïns i veïnes.

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries:

3.1. Quedaran excloses de qualsevol tipus de subvenció les entitats que programin o organitzin activitats manifestament discriminatòries per raó de sexe. Les entitats vetllaran per tal que les activitats programades contemplin la igualtat entre homes i dones.

Per altra banda, les associacions que sol·liciten la subvenció es comprometen a fer el possible per garantir la paritat en la composició dels seus òrgans directius.

3.2. Podran obtenir la condició de persones beneficiàries les associacions, els clubs esportius o els grups de persones físiques que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció i que reuneixin els requisits següents:

a) Les associacions i els clubs esportius han d'estar constituïts legalment i, si tenen la seu o una delegació a Mollet del Vallès, han d'estar inscrits en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament

b) Treballar en el camp de la promoció esportiva

c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l'article següent

d) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

3.3. A títol individual, també podran obtenir la condició de persones beneficiàries les persones que reuneixin els requisits següents:

a) Estar empadronades a Mollet del Vallès

b) Haver de desplaçar-se a un altre municipi per poder practicar un esport que no es fa a

Mollet del Vallès

c) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès

d) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l'article següent

e) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

4. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

4.1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament en el termini de vint dies naturals des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

4.2. Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud, el projecte de l'entitat i de comunicació de dades bancàries que estan a disposició de les persones interessades en l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (plaça Major, núm

1) i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

4.3. La sol·licitud ha d'estar signada pel representant legal de l'associació o del club esportiu, per la persona que actuï en representació del grup de persones o per la persona que a títol individual demana la subvenció. En aquest darrer cas, si la persona que practica l'esport és menor d'edat, caldrà que la sol·licitud la signi el seu representant legal.

4.4. Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:

a) En el cas d'associacions o clubs esportius:

1. Els estatuts dipositats en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o inscrits en el Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. 2. El número d'identificació fiscal. 3. La documentació que permeti acreditar la representació de la persona que signa la

sol·licitud. 4. La declaració responsable que respecti el model següent:

'En.........., amb DNI núm..........., representant/a de l'associació (o club esportiu)..............., sota la meva responsabilitat DECLARO

1. Que l'associació (o el club esportiu) no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que en aquesta data l'associació (o el club esportiu) no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament.

Lloc, data i signatura del representant/a legal de l'associació (o el club esportiu)'

b) En el cas dels grups de persones, un document que respecti el model següent:

'.............................., amb DNI........................................., amb DNI.................................. membres del grup............................ (nom del grup)

DECLAREN

1. Que han nomenat com a representant seu............., amb DNI núm..............., als efectes d'actuar davant l'Ajuntament de Mollet del Vallès en la convocatòria per a aquest any 2018 d'atorgament de subvencions en matèria de promoció de l'esport.

2. Que cap dels membres del grup no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Que en aquesta data cap dels membres del grup no té deutes de naturalesa tributària ni amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès ni amb cap altra administració pública.

4. Que cada membre del grup es compromet de manera solidària en el compliment de les obligacions que puguin correspondre al grup en el cas que se li atorgui la subvenció demanada.

5. Que cada membre del grup es compromet a aplicar la part proporcional de l'import de la subvenció rebuda.

Mollet del Vallès,.... de...................... de......... Signatura de tots els membres del grup'

c) Tant les associacions o els clubs esportius com els grups de persones:

1. El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.

2. La documentació que permeti acreditar la capacitat organitzativa de l'associació, el club esportiu o grup de persones. En aquest sentit, com a mínim caldrà presentar el Projecte de l'associació, el club esportiu o el grup de persones per a l'any 2018, la memòria relativa a l'any anterior i, en el cas de les associacions i els clubs esportius, una certificació sobre el nombre actual de socis.

3. Si les persones que sol·liciten la subvenció consideren necessari aportar més documentació per explicar millor les activitats que pretenen dur a terme amb el suport de l'Ajuntament, també poden adjuntar-la a la sol·licitud.

4. Si les persones que sol·liciten la subvenció consideren necessari aportar més documentació per explicar millor les activitats que pretenen dur a terme amb el suport de l'Ajuntament, també poden adjuntar-la a la sol·licitud, però la fitxa per activitat s'haurà de presentar igualment.

5. Les dades bancàries on poder transferir l'import de la subvenció, en el model normalitzat que té establert l'Ajuntament i que es pot obtenir a la seva pàgina web (www.molletvalles.cat).

d) En el cas de persones a títol individual:

1. El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.

2. Volant d'empadronament.

3. La declaració responsable que respecti el model següent:

'En .............., amb DNI núm. ................., sota la meva responsabilitat o, si la persona que practica l'esport és menor d'edat,

En ..........(el pare), amb DNI núm. ........., na ............. (la mare), amb DNI núm. ..........., o el representant legal de la persona menor diferent al pare i la mare (tutor o curador), sota la nostra responsabilitat

DECLARO (o DECLAREM)

1. Que no incorro (o incorrem) en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que en aquesta data no tinc (o tenim) deutes de naturalesa tributària ni amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès ni amb cap altra administració pública.

Lloc, data i signatura de la persona (o persones) esmentada (o esmentades) en l'encapçalament'

4. Documentació acreditativa de la pràctica de l'esport per al qual es demana la subvenció.

5. Les dades bancàries on poder transferir l'import de la subvenció, en el model normalitzat que té establert l'Ajuntament i que es pot obtenir a la seva pàgina web (www.molletvalles.cat).

6. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d'Entrades de l'Ajuntament.

7. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l'autorització de l'associació, club esportiu o grup de persones perquè l'Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics els certificats de l'Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatius, respectivament, al compliment de les obligacions tributàries i al compliment de les obligacions davant la Seguretat Social.

8. No caldrà aportar la documentació del punt 5.a.1 i 5.a.2 si ja ha estat presentada a l'Ajuntament amb anterioritat, per haver-se presentat a alguna convocatòria anterior d'atorgament de subvencions, sempre que no hagi variat cap circumstància i s'haurà de fer constar en la sol·licitud.

5. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. L'instructor del procediment serà el/la regidor/a coordinador/a de l'Àrea de Serveis Personals. L'instructor haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, l'instructor donarà un termini de deu dies hàbils perquè se subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

3. Transcorregut el termini de subsanació, l'instructor haurà de convocar la Comissió de valoració.

4. La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a coordinador/a de Serveis Personals, que la presidirà; la direcció de Serveis Personals; el/la cap de secció d'Esports; el/la cap de la Unitat Administrativa de Serveis Personals; el/la interventor/a; el/la secretari/ària. La Comissió haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i de formular la proposta de resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida.

En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:

a) Les activitats que es considera oportú de subvencionar; b) La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud; i c) La quantia que es proposa d'atorgar.

5. L'Alcaldia és l'òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix subvenció, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

6. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

7. El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.

6. Criteris objectius d'atorgament

Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris següents:

a) Per a les sol·licituds de les associacions, clubs esportius o grups de persones la valoració màxima és de 100 punts distribuïts de la forma següent:

1. La participació, fins a 20 punts. 2. Els recursos humans en base a la titulació dels tècnics, fins a 20 punts. 3. La dificultat de posar en marxa l'activitat sense la subvenció, fins a 10 punts. 4. Els criteris específics de l'activitat, fins a 10 punts. 5. El projecte de l'associació, el club esportiu o el grup de persones i l'interès de l'activitat, fins a 30 punts.

6. L'organització d'activitats esportives extraordinàries, fins a 10 punts.

b) Per a les sol·licituds a títol individual, la valoració màxima és de 50 punts distribuïts de la forma següent:

1. La dificultat de posar en marxa l'activitat sense la subvenció, fins a 10 punts. 2. Els criteris específics de l'activitat, fins a 10 punts. 3. L'interès de l'activitat, fins a 30 punts.

7. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció

1. L'import de subvenció que es pot rebre depèn de la puntuació obtinguda i de la consignació pressupostària de la convocatòria.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del preu per punt, el qual s'obté dividint la consignació pressupostària pel total de punts obtinguts pel nombre de sol·licituds que compleixen els requisits. Tanmateix, la Comissió de valoració, si ho considera oportú després de valorar el conjunt de sol·licituds, pot fixar un preu per punt inferior al resultat de l'operació que s'acaba de descriure.

b) Fixació de l'import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

2. La quantia obtinguda després de realitzar les operacions descrites en l'apartat anterior té la consideració d'import màxim, per la qual cosa no es podrà atorgar cap subvenció per una quantia superior.

3. L'import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l'activitat a la qual s'apliqui. Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l'associació, el club esportiu o el grup de persones sol·licitant que es tracta d'activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a terme sense la percepció d'una subvenció que financi la totalitat del projecte.

8. Obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a:

a) Difondre que les activitats han estat subvencionades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la documentació que faci menció explicita a les activitats objecte de subvenció, s'haurà de fer constar la llegenda 'amb el suport de l'Ajuntament de Mollet del Vallès' i el logotip de l'Ajuntament segons el model tipogràfic aprovat per la corporació.

b) Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions destinades a finançar la mateixa

activitat subvencionada.

9. Pagament de la subvenció

1. A compte de l'import de la subvenció atorgada, l'Ajuntament abonarà el 50% d'aquesta quantia en el moment de resoldre la convocatòria. En tot cas, la quantia abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a l'Ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per les causes previstes a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El pagament de la resta de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per la persona beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir.

3. Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció en cas de manca de justificació.

10. Forma i termini de justificació

1. Les persones beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 30 de desembre de 2018, mitjançant la presentació en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament de la documentació següent:

a) Certificació del/de la secretari/ària de l'associació o el club esportiu, amb el vistiplau del/de la president/a, o de la persona que actua en representació del grup, de conformitat amb el model de justificació que es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

b) Fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d'Entrades de l'Ajuntament dels documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin en la certificació a què es refereix la lletra anterior.

c) Memòria detallada de les activitats realitzades per a la realització de les quals s'ha rebut subvenció.

d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a les activitats subvencionades, si escau.

2. Els documents justificatius de les despeses realitzades s'han d'ajustar a la normativa mercantil i també a la fiscal en cas de ser susceptibles de practicar-se retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

11. Despeses subvencionables

1. No seran subvencionables les adquisicions de béns inventariables, és a dir, béns d'inversió, ni les despeses de contractació de personal.

2. Quan l'import de les despeses subvencionables superi la quantia de 6.010,12 EUR en subministraments o contractació de serveis de consultoria o assistència tècnica, les persones

beneficiàries de la subvenció hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents empreses amb caràcter previ a l'adquisició o contractació del servei. En el moment de justificar la subvenció, la còpia de la factura haurà d'acompanyar-se de còpia d'aquestes tres ofertes.

3. Per a les subvencions a títol individual, només s'admetran com a factures justificatives les relatives al desplaçament, al material esportiu necessari per a la pràctica de l'esport que se subvenciona, als tràmits davant la federació corresponent, a les fitxes i a l'assegurança.

4. Les despeses subvencionables han de correspondre a l'any 2018.

Bases per a l'atorgament de subvencions en matèria de promoció de la dona

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la finalitat de donar suport a determinades activitats vinculades a garantir la presència i la participació activa de les dones I la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits de la vida social del municipi.

2. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

1. La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones beneficiàries d'alguna de les activitats següents:

a) Programacions anuals relacionades amb activitats culturals, socioculturals, cíviques, formatives o educatives que tinguin un interès públic.

b) Programacions d'activitats festives i/o lúdiques.

c) Aquelles activitats amb uns objectius específics que es realitzin fora de la programació habitual de qui organitza i a les quals es dóna un relleu especial.

2. Les activitats per a les quals se sol·licita subvenció s'han de realitzar durant el transcurs de l'any 2018.

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

Quedaran excloses de qualsevol tipus de subvenció les entitats que programin o organitzin activitats manifestament discriminatòries per raó de sexe. Les entitats vetllaran per tal que les activitats programades contemplin la igualtat entre homes i dones.

Per altra banda, les associacions que sol·liciten la subvenció es comprometen a fer el possible per garantir la paritat en la composició dels seus òrgans directius.

Podran obtenir la condició de persones beneficiàries les associacions, les fundacions o els grups de persones físiques que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció i que reuneixin els requisits següents:

a) Les associacions i les fundacions han d'estar constituïdes legalment i, si tenen la seu o una delegació a Mollet del Vallès, han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

b) Treballar en el camp de promoció de la dona.

c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l'article següent.

d) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

4. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament en el termini de 30 dies naturals des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

2. Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud, de fitxa per activitat i de comunicació de dades bancàries que estan a disposició de les persones interessades en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (plaça Major, núm

1) i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

3. Les sol·licituds han d'estar signades per la persona representant legal de l'associació o la fundació, o per la persona que actuï en representació del grup, i s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:

a) En el cas d'associacions i fundacions:

1. Els estatuts dipositats en el Registre d'Associacions o inscrits en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

2. El número d'identificació fiscal.

3. La documentació que permeti acreditar la representació de la persona que signa la sol·licitud.

4. La declaració responsable que respecti el model següent:

'En.........., amb DNI núm..........., representant/a de l'associació/fundació ................., sota la

meva responsabilitat DECLARO

1. Que l'associació/fundació no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que en aquesta data l'associació/fundació no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament.

Lloc, data i signatura de qui té la representació legal de l'associació/fundació'

b) En el cas dels grups de persones, un document que respecti el model següent:

'.............................., amb DNI.................................

.............................., amb DNI..................................

membres del grup............................ (nom del grup)

DECLAREN

1. Que han nomenat com a representant seu............., amb DNI núm..............., als efectes d'actuar davant l'Ajuntament de Mollet del Vallès en la convocatòria per a aquest any 2018 d'atorgament de subvencions en matèria de promoció de la dona.

2. Que cap dels membres del grup no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Que en aquesta data cap dels membres del grup no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament.

4. Que cada membre del grup es compromet de manera solidària en el compliment de les obligacions que puguin correspondre al grup en el cas que se li atorgui la subvenció demanada.

5. Que cada membre del grup es compromet a aplicar la part proporcional de l'import de la subvenció rebuda.

Mollet del Vallès,.... de...................... de......... Signatura de tots totes les persones

que formen el grup'

c) Tant les associacions o fundacions com els grups de persones:

1. El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.

2. La documentació que permeti acreditar la capacitat organitzativa de l'associació, fundació o grup de persones. En aquest sentit, com a mínim caldrà presentar el Projecte de l'associació, fundació o grup de persones per a l'any 2018, la memòria relativa a l'any anterior i, en el cas de

les associacions, una certificació sobre el nombre actual de socis I sòcies.

3. Una fitxa per cada activitat per a la qual es demana subvenció. En aquestes fitxes s'ha de fer referència als extrems següents: objectius que vol assolir l'activitat, descripció de l'activitat, dates i lloc de realització, previsió de participants, i pressupost de despeses i ingressos previstos.

Si les persones que sol·liciten la subvenció consideren necessari aportar més documentació per explicar millor les activitats que pretenen dur a terme amb el suport de l'Ajuntament, també poden adjuntar-la a la sol·licitud, però la fitxa per activitat s'haurà de presentar igualment.

4. Les dades bancàries on poder transferir l'import de la subvenció, en el model normalitzat que té establert l'Ajuntament i que es pot obtenir a la seva pàgina web (www.molletvalles.cat).

5. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d'Entrades de l'Ajuntament.

6. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l'autorització de la persona interessada o el grup de persones perquè l'Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics els certificats de l'Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatius, respectivament, al compliment de les obligacions tributàries i al compliment de les obligacions davant la Seguretat Social.

7. No caldrà aportar la documentació esmentada si ja ha estat presentada a l'Ajuntament perquè l'associació o el grup de persones van presentar-se a alguna convocatòria anterior d'atorgament de subvencions, sempre que no hagi variat cap circumstància. Aquest fet (que la documentació ja va ser presentada) s'haurà de fer constar en la sol·licitud. En qualsevol cas, la documentació a què es refereixen els apartats 3.a.2, 3.a.4, 3.b i 3.c d'aquest article s'haurà de presentar inexcusablement.

5. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. Qui instrueix el procediment serà el/la regidor/a de l'àmbit de la dona.

L'instructor haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, qui instrueix donarà un termini de deu dies hàbils perquè se subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

Transcorregut el termini de subsanació, qui instrueix haurà de convocar la Comissió de valoració.

3. La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a de l'àmbit

de la dona, que la presidirà; la direcció de Serveis Personals; el/la tècnic/a de Dona i Polítiques d'Igualtat; el/la cap de la Unitat Administrativa de Serveis de benestar, ocupació i drets civils; el/la interventor/a; i el/la secretari/ària.

La Comissió haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i de formular la proposta de resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida.

En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:

a) Les activitats que es considera oportú de subvencionar; b) La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud; i c) La quantia que es proposa d'atorgar.

4. L'Alcaldia és l'òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix subvenció, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.

6. Criteris objectius d'atorgament

Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris següents:

a) La implantació, fins a 20 punts. En aquest apartat es valorarà el següent: la implantació de l'associació, fundació o grup de persones en la vida associativa de la ciutat; el nombre de socis o de membres del grup; si es tracta d'activitats continuades durant l'any; l'experiència reconeguda de l'associació, fundació o grup de persones en la realització de projectes en l'àmbit de la dona; i l'acompliment en relació amb l'execució i justificació de projectes subvencionats en anteriors convocatòries.

b) El projecte, fins a 40 punts. En aquest apartat es valorarà especialment que els projectes desenvolupin accions vinculades amb l'abordatge de les temàtiques següents: violències contra les dones; sensibilització i formació de les dones per a la seva projecció personal i social (noves tecnologies, salut, drets de les dones, tallers formatius i d'autoajuda, etc.); sensibilització a la ciutadania en qüestions relatives a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones; les dones i el treball (ocupació laboral, usos del temps, conciliació de la vida laboral, familiar i personal, coresponsabilitat familiar, etc.); el caràcter innovador o novedós del projecte; i que el projecte contempli altres fonts de finançament, a més de la subvenció municipal.

c) Els dèficits, fins a 20 punts. En aquest apartat es valorarà la dificultat d'obtenir recursos per a la realització de l'activitat, el dèficit d'activitats anàlogues a la ciutat que estiguin en línia complementària amb el Programa d'Actuació Municipal anual, i tenir o no tenir local propi.

d) La cooperació, fins a 20 punts. En aquest apartat es valorarà el següent: la col·laboració entre associacions, fundacions i grups de persones per fer actes conjunts; si les activitats estan obertes a la ciutat i promouen la participació ciutadana; i la col·laboració en les activitats de la ciutat.

7. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció

1. L'import de subvenció que cada associació, fundació o grup de persones pot rebre depèn de la puntuació obtinguda i de la consignació pressupostària de la convocatòria.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del preu per punt, el qual s'obté dividint la consignació pressupostària pel total de punts obtinguts pel nombre de sol·licituds que compleixen els requisits. Tanmateix, la Comissió de valoració, si ho considera oportú després de valorar el conjunt de sol·licituds, pot fixar un preu per punt inferior al resultat de l'operació que s'acaba de descriure.

b) Fixació de l'import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

2. La quantia obtinguda després de realitzar les operacions descrites en l'apartat anterior té la consideració d'import màxim, per la qual cosa no es podrà atorgar cap subvenció per una quantia superior.

3. L'import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l'activitat a la qual s'apliqui. Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l'associació o grup de persones sol·licitant que es tracta d'activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a terme sense la percepció d'una subvenció que financi la totalitat del projecte.

8. Obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a:

a) Difondre que les activitats han estat subvencionades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la documentació que faci menció explicita a les activitats objecte de subvenció, s'haurà de fer constar la llegenda 'amb el suport de l'Ajuntament de Mollet del Vallès' i el logotip de l'Ajuntament segons el model tipogràfic aprovat per la corporació.

b) Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions destinades a finançar la mateixa activitat subvencionada.

9. Pagament de la subvenció

1. A compte de l'import de la subvenció atorgada, l'Ajuntament abonarà el 50% d'aquesta quantia en el moment de resoldre la convocatòria. En tot cas, la quantia abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a l'Ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per les causes previstes a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El pagament de la resta de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per la persona beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir.

3. Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció en cas de manca de justificació.

10. Forma i termini de justificació

1. Les persones beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 30 de desembre de 2018, mitjançant la presentació en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament de la documentació següent:

a) Certificació del/de la secretari/ària de l'associació amb el vistiplau del/de la president/a o de la persona que actua en representació del grup, de conformitat amb el model de justificació que es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

b) Fotocòpies acarades pel personal funcionari del Registre General d'Entrades de l'Ajuntament dels documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin en la certificació a què es refereix la lletra anterior.

c) Memòria detallada de les activitats realitzades per a la realització de les quals s'ha rebut subvenció.

d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a les activitats subvencionades.

2. Els documents justificatius de les despeses realitzades s'han d'ajustar a la normativa mercantil i també a la fiscal en cas de ser susceptibles de practicar-se retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

11. Despeses subvencionables

1. No seran subvencionables les adquisicions de béns inventariables, és a dir, béns d'inversió, ni les despeses de contractació de personal.

2. Quan l'import de les despeses subvencionables superi la quantia de 6.010,12 EUR en

subministraments o contractació de serveis de consultoria o assistència tècnica, les persones beneficiàries de la subvenció hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents empreses amb caràcter previ a l'adquisició o contractació del servei. En el moment de justificar la subvenció, la còpia de la factura haurà d'acompanyar-se de còpia d'aquestes tres ofertes.

3. Les despeses subvencionables han de correspondre a l'any 2018.

Bases per a l'atorgament de subvencions en matèria de promoció de la gent gran

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la finalitat de col·laborar amb les entitats i grups de gent gran del municipi a fomentar el major grau de benestar social i millora de la vida quotidiana d? aquest àmbit de població.

2. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

1. La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones beneficiàries d? alguna de les activitats següents: programes que facin referència al lleure de les persones grans, que contemplin activitats lúdiques, programes de caire sociocultural, formatiu, esportiu i aquells altres que siguin d? interès general per a aquest àmbit de població.

2. Les activitats per a les quals se sol·licita subvenció s'han de realitzar durant el transcurs de l? any 2018.

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

Quedaran excloses de qualsevol tipus de subvenció les entitats que programin o organitzin activitats manifestament discriminatòries per raó de sexe. Les entitats vetllaran per tal que les activitats programades contemplin la igualtat entre homes i dones.

Per altra banda, les associacions que sol·liciten la subvenció es comprometen a fer el possible per garantir la paritat en la composició dels seus òrgans directius.

Podran obtenir la condició de persones beneficiàries les associacions o els grups de persones físiques que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció i que reuneixin els requisits següents:

a) Les associacions han d? estar constituïdes legalment i, si tenen la seu o una delegació a Mollet del Vallès, han d? estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

b) Treballar en el camp de promoció de la gent gran.

c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l? article següent.

d) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

4. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament en el termini de 20 dies naturals des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

2. Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud, de fitxa per activitat i de comunicació de dades bancàries que estan a disposició de les persones interessades en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (plaça Major, núm

1) i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

3. Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l'associació o per la persona que actuï en representació del grup i s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:

a) En el cas d'associacions:

1. Els estatuts dipositats en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

2. El número d? identificació fiscal.

3. La documentació que permeti acreditar la representació de la persona que signa la sol·licitud.

4. La declaració responsable que respecti el model següent:

'En .........., amb DNI núm. .........., representant/a de l'associació .........., sota la meva responsabilitat

DECLARO

1. Que l'associació no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que en aquesta data l? associació no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament.

Lloc, data i signatura del representant/a legal de l'associació'

b) En el cas dels grups de persones, un document que respecti el model següent:

'.............................., amb DNI .................................. ..............................., amb DNI ..................................

membres del grup ............................ (nom del grup)

DECLAREN

1. Que han nomenat com a representant seu ............., amb DNI núm. .............., als efectes d'actuar davant l'Ajuntament de Mollet del Vallès en la convocatòria per a aquest any 2018 d'atorgament de subvencions en matèria de promoció de la gent gran.

2. Que cap dels membres del grup no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Que en aquesta data cap dels membres del grup no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament.

4. Que cada membre del grup es compromet de manera solidària en el compliment de les obligacions que puguin correspondre al grup en el cas que se li atorgui la subvenció demanada.

5. Que cada membre del grup es compromet a aplicar la part proporcional de l? import de la subvenció rebuda.

Mollet del Vallès, .... de ...................... de .........

Signatura de tots els membres del grup'

c) Tant les associacions com els grups de persones:

1. El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.

2. La documentació que permeti acreditar la capacitat organitzativa de l'associació o grup de persones. En aquest sentit, com a mínim caldrà presentar el Projecte de l'associació o grup de persones per a l? any 2018, la memòria relativa a l'any anterior i, en el cas de les associacions, una certificació sobre el nombre actual de socis.

3. Una fitxa per cada activitat per a la qual es demana subvenció. En aquestes fitxes s'ha de fer referència als extrems següents: objectius que vol assolir l'activitat, descripció de l'activitat, dates i lloc de realització, previsió de participants, i pressupost de despeses i ingressos previstos.

Si les persones que sol·liciten la subvenció consideren necessari aportar més documentació per explicar millor les activitats que pretenen dur a terme amb el suport de l'Ajuntament, també poden adjuntar-la a la sol·licitud, però la fitxa per activitat s'haurà de presentar igualment.

4. Les dades bancàries on poder transferir l? import de la subvenció, en el model normalitzat que té establert l? Ajuntament i que es pot obtenir a la seva pàgina web (www.molletvalles.cat).

4. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d? Entrades de l? Ajuntament.

5. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l? autorització de la persona interessada o el grup de persones perquè l? Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics els certificats de l? Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatius, respectivament, al compliment de les obligacions tributàries i al compliment de les obligacions davant la Seguretat Social.

6. No caldrà aportar la documentació esmentada si ja ha estat presentada a l? Ajuntament perquè l? associació o el grup de persones van presentar-se a alguna convocatòria anterior d? atorgament de subvencions, sempre que no hagi variat cap circumstància. Aquest fet (que la documentació ja va ser presentada) s? haurà de fer constar en la sol·licitud. En qualsevol cas, la documentació a què es refereixen els apartats 3.a.4, 3.b i 3.c d? aquest article s? haurà de presentar inexcusablement.

5. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. L? instructor del procediment serà el/la regidor/a de l? àmbit de gent gran.

L? instructor haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, l? instructor donarà un termini de deu dies hàbils perquè se subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

Transcorregut el termini de subsanació, l? instructor haurà de convocar la Comissió de valoració.

3. La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a de l? àmbit de gent gran; la direcció de Serveis Personals; el/la dinamitzador/a de Gent Gran; el/la cap de la Unitat Administrativa de Serveis Personals; el/la interventor/a; i el/la secretari/ària.

La Comissió haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i de formular la proposta de resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida.

En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:

a) Les activitats que es considera oportú de subvencionar;

b) La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud; i

c) La quantia que es proposa d? atorgar.

4. L'Alcaldia és l'òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix subvenció, sino també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.

6. Criteris objectius d'atorgament

Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris següents:

a) El grau d? acompliment de tots els acords del conveni de l? any anterior, fins a 5 punts. En aquest apartat es valorarà el desenvolupament del projecte, el correcte ús de l? equipament cedit, l? assistència acreditada a accions formatives adreçades a entitats, la gestió de la difusió (distribució i lliurament de còpia a l? Ajuntament) i el lliurament de la documentació i la justificació en els terminis establerts.

b) L? objecte general de l? associació o grup de persones, fins a 30 punts. En aquest apartat es valorarà si l? associació o grup de persones tenen com a objecte arribar, en les tasques que realitzen, a tota la gent gran del municipi o només a les persones associades o membres del grup.

c) El nombre proporcional de persones destinatàries de les activitats, segons l? abast territorial o poblacional de l? entitat o el grup, fins a 10 punts.

d) L? interès per a la ciutat de les activitats per a les quals es demana subvenció, fins a 15 punts. En aquest apartat es valorarà si les activitats per a les quals es demana subvenció s? ofereixen a tota la gent gran del municipi o només a les persones associades o membres del grup.

e) L? objecte de les activitats per a les quals es demana subvenció, fins a 10 punts. En aquest apartat es valorarà si les activitats estan destinades a promoure valors com la solidaritat, la tolerància, el voluntariat, el civisme, el respecte pel medi ambient, etc.

f) El nombre de persones usuàries per activitat, fins a 10 punts.

g) El dèficit d? activitats anàlogues al municipi, fins a 10 punts.

h) La dificultat per desenvolupar les activitats sense subvenció, fins a 10 punts.

7. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció

1. L'import de subvenció que cada associació o grup de persones pot rebre depèn de la puntuació obtinguda i de la consignació pressupostària de la convocatòria.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del preu per punt, el qual s? obté dividint la consignació pressupostària pel total de punts obtinguts pel nombre de sol·licituds que compleixen els requisits. Tanmateix, la Comissió de valoració, si ho considera oportú després de valorar el conjunt de sol·licituds, pot fixar un preu per punt inferior al resultat de l? operació que s? acaba de descriure.

b) Fixació de l? import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

2. La quantia obtinguda després de realitzar les operacions descrites en l? apartat anterior té la consideració d? import màxim, per la qual cosa no es podrà atorgar cap subvenció per una quantia superior.

3. L? import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l? activitat a la qual s? apliqui. Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l? associació o grup de persones sol·licitant que es tracta d? activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a terme sense la percepció d? una subvenció que financi la totalitat del projecte.

8. Obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a:

a) Difondre que les activitats han estat suvencionades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la documentació que faci menció explicita a les activitats objecte de subvenció, s? haurà de fer constar la llegenda amb el suport de l? Ajuntament de Mollet del Vallès i el logotip de l? Ajuntament segons el model tipogràfic aprovat per la corporació.

b) Comunicar a l? Ajuntament l? obtenció d? altres subvencions destinades a finançar la mateixa activitat subvencionada.

9. Pagament de la subvenció

1. A compte de l? import de la subvenció atorgada, l? Ajuntament abonarà el 50% d? aquesta quantia en el moment de resoldre la convocatòria. En tot cas, la quantia abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a l? Ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per les causes previstes a l? article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El pagament de la resta de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per la persona beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir.

3. Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció en cas de manca de justificació.

10. Forma i termini de justificació

1. Les persones beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 30 de desembre de 2018, mitjançant la presentació en el Registre General d? Entrades de l? Ajuntament de la documentació següent:

a) Certificació del/de la secretari/ària de l? associació amb el vistiplau del/de la president/a o de la persona que actua en representació del grup, de conformitat amb el model de justificació que es pot trobar a la pàgina web de l? Ajuntament (www.molletvalles.cat).

b) Fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d? Entrades de l? Ajuntament dels documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin en la certificació a què es refereix la lletra anterior.

c) Memòria detallada de les activitats realitzades per a la realització de les quals s'ha rebut subvenció.

d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a les activitats subvencionades.

2. Els documents justificatius de les despeses realitzades s'han d'ajustar a la normativa mercantil i també a la fiscal en cas de ser susceptibles de practicar-se retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

11. Despeses subvencionables

1. No seran subvencionables les adquisicions de béns inventariables, és a dir, béns d? inversió, ni les despeses de contractació de personal.

2. Quan l? import de les despeses subvencionables superi la quantia de 6.010,12 euros en subministraments o contractació de serveis de consultoria o assistència tècnica, les persones beneficiàries de la subvenció hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents empreses amb caràcter previ a l? adquisició o contractació del servei. En el moment de justificar la subvenció, la còpia de la factura haurà d? acompanyar-se de còpia d? aquestes tres ofertes.

3. Les despeses subvencionables han de correspondre a l? any 2018.

Subvencions per a programes educatius

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament de subvencions per part de l? Institut Municipal d? Educació de Mollet del Vallès, amb la finalitat de recolzar els projectes educatius que millorin la qualitat de l? educació a la ciutat de Mollet del Vallès promoguts per associacions de la ciutat que actuen en l? àmbit de l? educació.

2. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

1. La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones beneficiàries d? alguna de les activitats següents:

a) Activitats educatives i dinamitzadores adreçades als alumnes (tallers diversos, espectacles, conferències, sortides, intercanvis, etc.).

b) Projectes adreçats a promoure i potenciar les associacions d? alumnes i de mares i pares d? alumnes que suposin una més gran participació de la comunitat educativa (escoles de pares, activitats organitzades per les associacions, etc.).

c) Altres activitats específiques no contingudes en els apartats anteriors, i que es puguin considerar d? interès educatiu, social o cultural.

2. Les activitats per a les quals se sol·licita subvenció, les quals s? han de realitzar durant el transcurs de l? any 2018, és imprescindible que estiguin aprovades prèviament pel consell escolar del centre docent i que es realitzin en català.

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

Quedaran excloses de qualsevol tipus de subvenció les entitats que programin o organitzin activitats manifestament discriminatòries per raó de sexe. Les entitats vetllaran per tal que les activitats programades contemplin la igualtat entre homes i dones.

Per altra banda, les associacions que sol·liciten la subvenció es comprometen a fer el possible per garantir la paritat en la composició dels seus òrgans directius.

Podran obtenir la condició de persones beneficiàries les associacions que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció i que reuneixin els requisits següents:

a) Estar constituïdes legalment i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

b) Ser una associació d? alumnes o de mares i pares d? alumnes d? un centre docent públic de Mollet del Vallès.

c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l? article següent.

d) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

4. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament en el termini de 20 dies des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

2. Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud, de fitxa per activitat i de comunicació de dades bancàries que estan a disposició de les persones interessades en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (plaça Major, núm

1) i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

3. Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l'associació i s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:

3.1. Els estatuts dipositats en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

3.2. El número d? identificació fiscal.

3.3. La documentació que permeti acreditar la representació de la persona que signa la sol·licitud.

3.4. La declaració responsable que respecti el model següent:

'En .........., amb DNI núm. .........., representant/a de l'associació .........., sota la meva responsabilitat

DECLARO

1. Que l'associació no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que en aquesta data l? associació no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament de Mollet del Vallès.

Lloc, data i signatura del representant/a legal de l'associació'

3.5. El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.

3.6. La documentació que permeti acreditar la capacitat organitzativa de l'associació. En aquest sentit, com a mínim caldrà presentar el Projecte de l'associació per a l? any 2018, la memòria relativa a l'any anterior i una certificació sobre el nombre actual de socis.

3.7. Una fitxa per cada activitat per a la qual es demana subvenció. En aquestes fitxes s'ha de fer referència als extrems següents: objectius que vol assolir l'activitat, descripció de l'activitat, dates i lloc de realització, previsió de participants, i pressupost de despeses i ingressos previstos.

Si les persones que sol·liciten la subvenció consideren necessari aportar més documentació per explicar millor les activitats que pretenen dur a terme amb el suport de l? Institut Municipal d? Educació, també poden adjuntar-la a la sol·licitud, però la fitxa per activitat s'haurà de presentar igualment.

3.8. Les dades bancàries on poder transferir l? import de la subvenció, en el imprès normalitzat que té establert l? Institut Municipal d? Educació i que es pot obtenir a la pàgina web de l? Ajuntament de Mollet del Vallès (www.molletvalles.cat).

4. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d? Entrades de l? Ajuntament.

5. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l? autorització de la persona interessada perquè l? Institut Municipal d? Educació obtingui de forma directa per mitjans telemàtics el certificat de l? Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatius, respectivament, al compliment de les obligacions tributàries i al compliment de les obligacions davant la Seguretat Social.

6. No caldrà aportar la documentació esmentada si ja ha estat presentada durant anys anteriors perquè l? associació va presentar-se a alguna convocatòria de subvenció de l? Institut Municipal d? Educació, sempre que no hagi variat cap circumstància. Aquest fet (que la documentació ja va estat presentada) s? haurà de fer constar en la sol·licitud. En tot cas, la documentació a què es refereixen els apartats 3.4, 3.6, 3.7 i 3.8 d? aquest article s? haurà de presentar de nou en tots els casos.

5. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. El/La instructora del procediment serà el/la vicepresident/a de l? Institut Municipal d? Educació.

La instructora haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, la instructora donarà un termini de deu dies perquè se subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

Transcorregut el termini de subsanació, la instructora haurà de convocar la Comissió de valoració.

3 La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la vicepresident/a de l? Institut Municipal d? Educació, que la presidirà; el/la gerent/a de l? Institut Municipal d? Educació; el/la director/a de Serveis de Benestar, Drets Socials i Ocupació de l? Ajuntament de Mollet del Vallès; el/la cap d? oficina de Serveis Administratius de Benestar, Drets Socials i Ocupació de l? Ajuntament de Mollet del Vallès; el/la interventor/a i el/la secretari/ària.

La Comissió haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i de formular la proposta de resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida.

En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:

a) Les activitats que es considera oportú de subvencionar;

b) La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud; i

c) La quantia que es proposa d? atorgar.

4. La Presidència de l? Institut Municipal d? Educació és l'òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix subvenció, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.

6. Criteris objectius d'atorgament

Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris següents:

a) L? interès general de l? activitat per a la ciutat, fins a 20 punts.

b) El dèficit d? activitats anàlogues en el municipi, fins a 10 punts.

c) El nombre de persones destinatàries a qui va adreçada l? activitat, fins a 30 punts.

d) La dificultat d? executar l? activitat sense la subvenció, fins a 10 punts. En aquest apartat es tindrà en compte la situació comptable de l? associació en el decurs de l? any anterior i, en el cas de nova activitat, segons el pressupost que s? aporti a la sol·licitud.

e) La transcendència que tingui l? activitat, fins a 10 punts.

f) Altres criteris específics de l'activitat, fins a 20 punts.

7. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció

1. L' import de subvenció que cada associació pot rebre depèn de la puntuació obtinguda i de la consignació pressupostària de la convocatòria.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del preu per punt, el qual s? obté dividint la consignació pressupostària pel total de punts obtinguts pel nombre de sol·licituds que compleixen els requisits. Tanmateix, la Comissió de valoració, si ho considera oportú després de valorar el conjunt de sol·licituds, pot fixar un preu per punt inferior al resultat de l? operació que s? acaba de descriure.

b) Fixació de l? import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

2. La quantia obtinguda després de realitzar les operacions descrites en l? apartat anterior té la consideració d? import màxim, per la qual cosa no es podrà atorgar cap subvenció per una quantia superior.

3. L? import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l? activitat a la qual s? apliqui. Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l? associació sol·licitant que es tracta d? activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a terme sense la percepció d? una subvenció que financi la totalitat del projecte.

8. Obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a:

a) Difondre que les activitats han estat subvencionades per l'Institut Municipal d? Educació de Mollet del Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la documentació que faci menció explicita a les activitats objecte de subvenció, s? haurà de fer constar la llegenda amb el suport de l? Institut Municipal d? Educació de Mollet del Vallès i el logotip de l? Institut Municipal d? Educació.

b) Comunicar a l? Institut Municipal d? Educació l? obtenció d? altres subvencions destinades a finançar la mateixa activitat subvencionada.

9. Pagament de la subvenció

1. A compte de l? import de la subvenció atorgada, l? Ajuntament abonarà el 50 % d? aquesta quantia en el moment de resoldre la convocatòria. En tot cas, la quantia abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a l? Ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per les causes previstes a l? article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El pagament de la resta de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per la persona beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir.

3. Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció en cas de manca de justificació.

10. Forma i termini de justificació

1. Les persones beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 30 de desembre de 2018, mitjançant la presentació en el Registre General d? Entrades de l? Ajuntament de la documentació següent:

a) Certificació del/de la secretari/ària de l? associació amb el vistiplau del/de la president/a, de conformitat amb el model de justificació que es pot trobar a la pàgina web de l? Ajuntament (www.molletvalles.cat).

b) Fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d? Entrades de l? Ajuntament dels documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin en la certificació a què es refereix la lletra anterior.

c) Memòria detallada de les activitats realitzades per a la realització de les quals s'ha rebut subvenció.

d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a les activitats subvencionades.

e) En el cas de justificació d? activitats s? hauran d? aportar les factures, minutes i demés justificants de les despeses efectuades pels beneficiaris com a mínim fins a l? import de la subvenció rebuda, i que hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable.

Quan les activitats han estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s? haurà d? acreditar en la justificació l? import, procedència i aplicació d? aquests fons a les activitats subvencionades.

f) Exemplars per duplicat de totes les edicions, les publicacions i la propaganda o la publicitat de l? activitat subvencionada, i també del seu resultat, si aquest consisteix en treballs gràfics, de redacció o audiovisuals.

Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, el servei corresponent ho notificarà a l? interessat/da i li concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè ho esmeni, transcorregut el qual, si es manté la mancança o error, es procedirà a la revocació de l? ajut sense tràmit posterior.

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podran comportar l? anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions previstes.

2. Els documents justificatius de les despeses realitzades s'han d'ajustar a la normativa mercantil i també a la fiscal en cas de ser susceptibles de practicar-se retencions a compte de l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

11. Despeses subvencionables

1. No seran subvencionables les adquisicions de béns inventariables, és a dir, béns d? inversió, ni les despeses de contractació de personal.

2. Quan l? import de les despeses subvencionables superi la quantia de 6.010,12 euros en subministraments o contractació de serveis de consultoria o assistència tècnica, les persones beneficiàries de la subvenció hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents empreses amb caràcter previ a l? adquisició o contractació del servei. En el moment de justificar la subvenció, la còpia de la factura haurà d? acompanyar-se de còpia d? aquestes tres ofertes.

3. Les despeses subvencionables han de correspondre a l? any 2018.

Convocatòria per a l? atorgament de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament 2018/2019

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la finalitat de promoure activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, d'interès públic per a la població on es desenvolupen els projectes subvencionats, i que siguin element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària, de desenvolupament i consolidació de les comunitats en les que es realitza el projecte.

2. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

1. La subvenció es condiciona a la realització, per part de qui es beneficia, de projectes que treballin en les següents línies:

a) La defensa de la infància i la maternitat, l'assoliment de majors nivells de salut, els projectes que millorin la qualitat i el dret a l'educació.

b) L'ajuda les persones refugiades, la consolidació dels processos de democratització, la prevenció de conflictes i el foment de la pau, el impuls i la defensa dels drets humans i civils.

c) Les inversions en el teixit productiu autosuficient i la promoció del comerç just.

2. No es consideren com a línies de projectes de Cooperació: ' projectes de microcrèdits, ' ni els apadrinaments, ' ni les activitats exclusivament enfocades a la promoció de les entitats sol·licitants, com

ara les relatives a foment del voluntariat, la recaptació de fons, socis i sòcies ' ni els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós i polític- partidista.

3. Podran presentar-se projectes anuals o bianuals sempre que quedi especificada i argumentada la necessitat de realitzar-los per fases, i s'especifiqui clarament la temporalització a executar. Només s'assegurarà el finançament de l'any en curs, la resta d'aportacions queden supeditades a la disposició pressupostària dels anys posteriors.

4. Els projectes per als quals es demana subvenció es poden realitzar durant el transcurs del 2018, per tant les despeses a justificar faran referència a aquest any. Si el projecte necessités un any més per ser desenvolupat, la justificació es farà al finalitzar els dos anys, i s'acceptaran per tant, despeses que facin referència als anys 2018 i 2018.

3. Requisits que han de reunir les entitats beneficiaries:

Quedaran excloses de qualsevol tipus de subvenció les entitats que programin o organitzin activitats manifestament discriminatòries per raó de sexe. Les entitats vetllaran per tal que les activitats programades contemplin la igualtat entre homes i dones.

Per altra banda, les associacions que sol·liciten la subvenció es comprometen a fer el possible per garantir la paritat en la composició dels seus òrgans directius.

Podran obtenir la condició de beneficiàries les associacions o fundacions sense afany de lucre, que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció i que reuneixin els requisits següents:

a) Estar constituïdes legalment, tenir seu social o delegació al terme municipal de Mollet del Vallès i disposar d'una estructura mínima i estable a la ciutat

b) Estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament. Excepcionalment, podran obtenir la condició de beneficiàries les associacions que no estiguin inscrites en el referit registre municipal, si s'acrediten el corresponent interès públic i social i

l'Ajuntament així ho valora.

c) Estar adherida al Codi Ètic de les entitats solidàries de Mollet i acceptar el Pla Director de Cooperació de l'Ajuntament de Mollet.

d) Que els seus estatuts recullin el treball en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

e) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

f) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions, i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.

4. Requisits que han de reunir els projectes

El projecte ha de reunir els requisits següents:

a) Els projectes han de ser sostenibles i viables en un període de temps raonable, però sense generar noves dependències nord-sud, i sense comprometre els recursos propis de les poblacions del sud per les generacions actuals i futures.

b) Adequar el projecte a les línies establertes al Pla Director de Cooperació de l'Ajuntament de Mollet.

5. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar, signades pel la persona que representa legalment l'associació, en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament, en el termini màxim d'un mes, a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

2. Només es podrà presentar un projecte per entitat, aquest projecte es pot presentar de manera consorciada amb una altra entitat.

3. Les sol·licituds s'han d'acompanyar amb la documentació següent:

a) Model de sol·licitud de subvencions que està a disposició de les entitats interessades a la plana web de l'Ajuntament www.molletvalles.cat.

b) El número d'identificació fiscal.

c) Projecte de l'associació o fundació per a l'any 2018 i 2018

d) Document que acrediti l'experiència, de com a mínim dos anys, en el treball de la solidaritat i la cooperació de l'entitat sol·licitant.

e) Certificat en el que s'especifiqui el nombre actual de socis, voluntariat, persones col·laboradores, etc de l'entitat i càrrecs amb funcions directives vigents.

f) La documentació que permeti acreditar la representació, dins l'entitat, de la persona que signa la sol·licitud.

g) El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.

h) Formulari-projecte per al qual es demana subvenció segons el model que trobareu a la pàgina web www.molletvalles.cat apartat solidaritat.

i) La declaració de la persona responsable de l'entitat que respecti el model següent:

'En.........., amb DNI núm..........., representant/a de l'associació.........., sota la meva

responsabilitat DECLARO

1. Que l'associació/ fundació no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que en aquesta data l'associació no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament.

Lloc, data i signatura del representant/a legal de l'associació'

j) Les dades bancàries on poder transferir el import de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat que té establert l'Ajuntament i que es pot obtenir a la seva pàgina web www.molletvalles.cat.

k) En el cas de les entitats que no estiguin inscrites al Registre General d'Entrades de l'Ajuntament, els estatuts dipositats en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o del Ministeri d'Interior.

4. Qui sol·licita podrà presentar, a més a més, tota la documentació que consideri oportuna per explicar millor les activitats que pretenen dur a terme i per les quals demanen subvencions. Aquesta documentació, no exclou la documentació referida a l'apartat anterior.

5. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies acarades pel personal funcionari del Registre General d'Entrades de l'Ajuntament.

6. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l'autorització de l'associació o fundació, perquè l'Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics el certificat de l'Agència Tributària relatiu al compliment de les obligacions tributàries, i el certificat de la Tresoreria de la

Seguretat Social relatiu al compliment de les obligacions davant la Seguretat Social.

6. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. Instruirà el procediment el regidor o regidora de l'àmbit.

Qui instrueix haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, qui instrueix donarà un termini improrrogable de 10 dies hàbils perquè es subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no es subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

Transcorregut el termini de subsanació, qui instrueix valoració. haurà de convocar la Comissió de

3. La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a, que la presidirà, la direcció de Serveis de benestar, ocupació i drets civils, el/la tècnic/a de l'àmbit; intervenció municipal, i secretaria de l'Ajuntament.

En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:

a) Els projectes que es considera oportú de subvencionar; b) La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud; i c) La quantia que es proposa d'atorgar.

4. L'Alcaldia és l'òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix subvenció, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior, sense que s'hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.

7. Criteris objectius d'atorgament

Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris següents, referits a les línies de foment recollides a l'apartat 2 d'aquesta convocatòria:

a) Fins a 30 punts per la valoració de del projecte presentat, on es tindrà en compte: la viabilitat del projecte, claredat de les descripcions de les activitats, si és factible el pla d'acció, estructura clara, si s'aprofiten suficientment els recursos econòmics, que el projecte contempli més d'una línia de les marcades a la present convocatòria, impactes i resultats esperats, el impuls i la millora de les zones de països en via de desenvolupament on existeix un agermanament institucional, i a les comunitats d'origen dels col·lectius de noves comunitats molletanes, claredat i detall del pressupost presentat i que sigui real i ajustat a les necessitats del projecte.

b) Fins a 20 punts per la valoració de qui sol·licita, on es tindran en compte: l'experiència acreditada de sol·licita en projectes i accions de cooperació, la fase de continuïtat d'un projecte subvencionat anteriorment per l'Ajuntament de Mollet, la valoració dels resultats d'altres projectes desenvolupats anteriorment per l'entitat receptora, la col·laboració d'altres ONG locals d'implantació social de l'entitat.

c) Fins a 15 punts per a les entitats que participen de les activitats organitzades per la Comissió d'Entitats Solidàries de Mollet.

d) Fins a 10 punts si estan vinculades a projectes de sensibilització recolzats per l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

8. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció

1. El import de subvenció que cada associació pot rebre depèn de la puntuació obtinguda, i de la consignació pressupostària de la convocatòria.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del valor del punt, el qual s'obté dividint la consignació pressupostària pel total de punts obtinguts pel nombre de sol·licituds que compleixen aquests requisits. Tanmateix, la Comissió de valoració, si ho considera oportú després de valorar el conjunt de sol·licituds, pot fixar un preu per punt inferior al resultat de l'operació que s'acaba de descriure.

b) Fixació del import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

2. El import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost del projecte al qual s'apliqui. Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l'associació sol·licitant que es tracta d'activitats de gran interès públic i/o social, i que no es podrien portar a terme sense la percepció d'una subvenció que financi la totalitat del projecte i si així ho entén la Comissió de valoració.

9. Obligacions de les entitats beneficiàries

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les entitats beneficiàries de la subvenció estan obligades a:

1. Difondre els projectes que han estat subvencionats per l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la documentació que faci menció explicita a les activitats objecte de subvenció, s'haurà de fer constar la llegenda 'amb el suport de l'Ajuntament de Mollet del Vallès' i el logotip de l'Ajuntament segons el model tipogràfic aprovat per la corporació.

2. Abans de la publicació de cap mena de material gràfic per la comunicació de les activitats subvencionades per l'Ajuntament de Mollet, cal obtenir de forma imprescindible, l'autorització per part del departament de Solidaritat i Cooperació.

3. Queda totalment prohibida la col·locació de cartells o informacions fora dels llocs autoritzats, especialment en façanes i mobiliari urbà. Aquesta pràctica, amb independència de les sancions que estableixi l'ordenança de civisme, implicarà el requeriment per la retirada immediata per part de l'entitat corresponent, dels cartells o informacions, o be ho realitzarà l'Ajuntament imputant-li les despeses a l'anunciant amb posterioritat.

4. Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions destinades a finançar el mateix projecte subvencionat.

5. L'Ajuntament podrà requerir a l'entitat, durant el present exercici o el següent, la realització de conferències, xerrades... per tal d'explicar a la ciutadania el projecte subvencionat.

6. Donarà lloc a la revocació de la subvenció i a l'obligació, en el seu cas, de reintegrar els imports percebuts:

a) La falsedat de les dades al·legades.

b) L'incompliment total o parcial de l'objectiu.

c) L'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els terminis establerts en les bases reguladores.

d) La utilització de la subvenció per a altres finalitats per a les quals va ser atorgada.

e) Incompliment de les obligacions anteriorment esmentades.

10. Pagament de la subvenció

1. Donada la naturalesa dels projectes de cooperació al desenvolupament, es farà una bestreta a compte del import del 75% de la subvenció per avançat; i l'altre 25% es farà efectiu un cop s'hagi justificat el import total de la subvenció.

Per tal de fer efectiu aquest pagament a l'entitat receptora, aquesta haurà de presentar l'acceptació del projecte.

11. Renúncia

1. Si la part beneficiària d'una subvenció hi vol renunciar ho haurà de manifestar de manera

expressa.

2. Si la renúncia es produeix desprès d'haver percebut la subvenció atorgada, haurà de

reintegrar la quantitat percebuda més els interessos legals que corresponguin.

12. Forma i termini de justificació

1. Les entitats beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 30 de desembre de 2018, en cas que el projecte a desenvolupar hagi finalitzat al primer any, i abans del dia 30 de desembre de 2018, en cas que el projecte necessiti un any més per concloure, mitjançant la presentació en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament de la documentació següent:

a) Certificació del/de la secretari/ària de l'associació amb el vistiplau del/de la president/a, de conformitat amb el model de justificació que es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament www.molletvalles.cat.

b) Fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d'Entrades de l'Ajuntament dels documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin en la certificació a què es refereix la lletra anterior, i que han d'acreditar-se mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa, segons el que disposa l'art. 30.3 de la Llei 38/2003.

c) Memòria detallada on s'inclogui l'avaluació del impacte, consecució d'objectius, nombre de beneficiaris, continuïtat, desenvolupament del projecte... (mínim 20 planes) de les activitats realitzades per a la realització de les quals s'ha rebut subvenció.

d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa al projecte subvencionat.

e) Valoració de la difusió dels resultats proposada al projecte presentat a la convocatòria.

f) Els documents justificatius de les despeses realitzades s'han d'ajustar a la normativa mercantil i també a la fiscal en cas de ser susceptibles de practicar-se retencions a compte del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

2. En el cas de projectes bianuals, s'ha de presentar, conjuntament amb la documentació 1.a, 1.b, 1.d, i 1g especificada en l'apartat anterior, un informe de seguiment del projecte on hi figuri la fase en que es troba. La subvenció dels següents anys, queda condicionada a la presentació de la documentació anterior i a l'existència de crèdit suficient de l'exercici corresponent a l'any següents.

13. Despeses subvencionables

1. Quan el import de les despeses subvencionables superi la quantia de 6.010,12 EUR en subministraments o contractació de serveis de consultoria o assistència tècnica, les persones beneficiàries de la subvenció hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents empreses amb caràcter previ a l'adquisició o contractació del servei. En el moment de justificar la subvenció, la còpia de la factura haurà d'acompanyar-se de còpia d'aquestes tres ofertes.

2. Les despeses subvencionables han de correspondre a l'any 2018 si la subvenció és anual, i a 2018 i 2018 si es bianual.

Convocatòria per a l? atorgament de subvencions en matèria de sensibilització per la pau i la solidaritat 2018

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la finalitat de promoure activitats en l'àmbit de la sensibilització en la pau i la solidaritat, d'interès públic per a la població, que siguin un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària i, de desenvolupament i consolidació de les entitats de l'àmbit.

2. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

1. La subvenció es condiciona a la realització, per part de qui es beneficia, d'activitats que treballin en les següents línies:

a) El foment de la pau i la prevenció i resolució de conflictes

b) La sensibilització sobre els valors i el respecte dels drets humans

c) La conscienciació sobre la necessitat d'un comerç just i solidari

d) La difusió dels projectes de cooperació subvencionats per l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

2. Les activitats per a les quals es sol·licita subvenció s'han de realitzar durant el transcurs de l'any 2018.

3. Requisits que han de reunir qui es beneficia

Quedaran excloses de qualsevol tipus de subvenció les entitats que programin o organitzin activitats manifestament discriminatòries per raó de sexe. Les entitats vetllaran per tal que les activitats programades contemplin la igualtat entre homes i dones.

Per altra banda, les associacions que sol·liciten la subvenció es comprometen a fer el possible per garantir la paritat en la composició dels seus òrgans directius.

1. Podran obtenir la condició de beneficiàries les associacions i les fundacions sense afany de lucre que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció i que reuneixin els requisits següents:

a) Estar constituïdes legalment, tenir seu social o delegació al terme municipal de Mollet del Vallès i disposar d'una estructura mínima i estable a la ciutat.

b) Estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament. Excepcionalment, podran obtenir la condició de beneficiàries les associacions que no estiguin inscrites en el referit registre municipal, si s'acredita el corresponent interès públic i l'Ajuntament així ho valora.

c) Estar adherit al Codi Ètic de les entitats solidàries de Mollet i acceptar el Pla Director de Cooperació de l'Ajuntament de Mollet.

d) Que els seus estatuts recullin el treball en el foment dels valors de la cultura de la pau i de la solidaritat.

e) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

f) Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions, i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.

4. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar, signades per la persona representant legal de l'associació, en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

2. Les sol·licituds s'han d'acompanyar amb la documentació següent:

a) Model de sol·licitud de subvencions que estan a disposició de les entitats interessades a la plana web de l'Ajuntament www.molletvalles.cat.

b) El número d'identificació fiscal.

c) Projecte de l'entitat per a l'any 2018 i, en el cas de no haver rebut subvencions l'any anterior, la memòria relativa a les activitats realitzades durant l'any anterior.

d) Certificat en el que s'especifiqui el nombre actual de socis, voluntaris, col·laboradors, etc. de l'entitat i càrrecs directius vigents.

e) La documentació que permeti acreditar la representació dins l'entitat, de la persona que signa la sol·licitud.

f) El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.

g) Formulari descriptiu de l'activitat per a la qual es demana subvenció segons el model que trobareu a la pàgina web www.molletvalles.cat, apartat Solidaritat.

h) La declaració de la persona responsable de l'entitat que respecti el model següent:

i) 'En.........., amb DNI núm..........., representant de l'associació.........., sota la meva responsabilitat

DECLARO

1. Que l'associació/fundació no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que en aquesta data l'associació no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament.

Lloc, data i signatura del representant/a legal de l'associació'

j) Les dades bancàries on poder transferir el import de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat que té establert l'Ajuntament i que es pot obtenir a la seva pàgina web www.molletvalles.cat.

k) En el cas de les entitats que no estiguin inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament, els estatuts dipositats en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o del Ministeri d'Interior.

3. Qui sol·licita podrà presentar, a més a més, tota la documentació que consideri oportuna per explicar millor les activitats que pretén dur a terme i per a les quals demana subvenció. Aquesta documentació, no exclou la documentació referida a l'apartat anterior.

4. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies acarades pel personal funcionari del Registre General d'Entrades de l'Ajuntament.

5. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l'autorització de l'associació, fundació,

perquè l'Ajuntament obtingui de forma directa, per mitjans telemàtics, el certificat de l'Agència Tributària relatiu al compliment de les obligacions tributàries i el certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu al compliment de les obligacions davant la Seguretat Social.

5. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. Qui instrueix el procediment serà el regidor o la regidora de l'àmbit.

Qui instrueix haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, qui instrueix donarà un termini de deu dies perquè es subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no es subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

Transcorregut el termini de subsanació, qui instrueix haurà de convocar la Comissió de valoració.

3. La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a que la presidirà; la direcció de Serveis de benestar, ocupació i drets civils i el/la tècnic/a de l'àmbit, l'/la interventor/a municipal i el/la secretari/a de l'Ajuntament.

En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:

a) Les activitats que es considera oportú subvencionar

b) La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud

c) La quantia que es proposa d'atorgar.

4. L'Alcaldia és l'òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix subvenció, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.

6. Criteris objectius d'atorgament

Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris següents, referits a les línies de foment recollides a l'apartat 2 d'aquesta convocatòria:

a) Fins a 20 punts per la valoració de l'activitat i la seva repercussió a la ciutat (*)

b) Fins a 10 punts si el projecte tracta més d'una de les línies especificades a l'apartat 2 d'aquestes bases, un d'ells haurà de ser un dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

c) Fins a 15 punts per a entitats que participen de les activitats de la Comissió d'entitats solidàries.

d) Fins a 10 punts si la proposta és presentada per més d'una entitat solidària.

e) Fins a 10 punts si estan vinculades a projectes de cooperació recolzats per l'Ajuntament de Mollet.

f) Fins a 5 punts per a activitats innovadores, per la claredat en la descripció del projecte i dels objectius d'aquest.

* No es continuaran valorant les activitats que en aquest apartat no arribin a 5 punts.

7. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció

1. L'import de subvenció que cada associació pot rebre depèn de la puntuació obtinguda i de la consignació pressupostària de la convocatòria.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del valor del punt, el qual s'obté dividint la consignació pressupostària pel total de punts obtinguts pel nombre de sol·licituds que compleixen aquests requisits. Tanmateix, la Comissió de Valoració, si ho considera oportú, després de valorar el conjunt de sol·licituds, pot fixar un preu per punt inferior al resultat de l'operació que s'acaba de descriure.

b) Fixació del import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

2. El import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l'activitat a la qual s'apliqui. Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l'associació sol·licitant que es tracta d'activitats de gran interès públic i/o social, i que no es podrien portar a terme sense la percepció d'una subvenció que financi la totalitat de les activitats, i aquest interès sigui entès per la Mesa de Valoració.

8. Obligacions de les entitats beneficiàries

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les entitats beneficiàries de la subvenció estan obligades a:

1. Difondre que les activitats han estat subvencionades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la documentació que faci menció explicita a les activitats objecte de subvenció, s'haurà de fer constar la llegenda 'amb el suport de l'Ajuntament de Mollet del Vallès' i el logotip de l'Ajuntament segons el model tipogràfic

aprovat per la corporació.

2. Abans de la publicació de cap mena de material gràfic per a la comunicació de les activitats subvencionades per l'Ajuntament de Mollet, cal obtenir, de forma imprescindible, l'autorització per part del departament de Solidaritat i Cooperació.

3. Queda totalment prohibida la col·locació de cartells o informacions fora dels llocs autoritzats, especialment en façanes i mobiliari urbà. Aquesta pràctica, amb independències de les sancions que estableixi l'ordenança de civisme, implicarà el requeriment per a la retirada immediata per part de l'entitat corresponent, dels cartells o informacions, o be ho realitzarà l'Ajuntament imputant-li les despeses a l'anunciant amb posterioritat.

4. Comunicar a l'Ajuntament, en el moment de la seva concessió, l'obtenció d'altres subvencions destinades a finançar les mateixes activitats subvencionades.

5. L'Ajuntament podrà requerir a l'entitat, durant el present exercici o el següent, la realització de conferències, xerrades... per d'explicar a la ciutadania el projecte subvencionat.

6. Donarà lloc a la revocació de la subvenció i a l'obligació, en el seu cas, de reintegrar les imports percebuts:

a) La falsedat de les dades al·legades.

b) El incompliment total o parcial de l'objectiu.

c) El incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els terminis establerts en les bases reguladores.

d) La utilització de la subvenció per a altres finalitats per a les quals va ser atorgada.

e) El incompliment de les obligacions anteriorment esmentades.

9. Pagament de la subvenció

1. L'entitat beneficiària rebrà, a compte del import de la subvenció atorgada, un màxim del 50% de la seva quantia. En tot cas, la quantia abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a l'Ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per les causes previstes a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El pagament total de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per part de la entitat beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir. En cas de no presentar justificació, s'hauran de retornar els imports percebuts.

10. Renúncia

1. Si la part beneficiària d'una subvenció hi vol renunciar ho haurà de manifestar de manera

expressa.

2. Si la renúncia es produeix desprès d'haver percebut la subvenció atorgada, haurà de reintegrar la quantitat percebuda més els interessos legals que corresponguin.

11. Forma i termini de justificació

1. Les entitat beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 30 de desembre de 2018, mitjançant la presentació en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament de la documentació següent:

a) Certificació del/de la secretari/ària de l'associació amb el vistiplau del/de la president/a, de conformitat amb el model de justificació que es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.net).

b) Fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d'Entrades de l'Ajuntament dels documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin en la certificació a què es refereix la lletra anterior i que han d'acreditar-se mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa, segons el que disposa l'art. 30.3 de la Llei 38/2003.

c) Memòria detallada de les activitats realitzades que han estat subvencionades Aquesta memòria haurà de incloure com a mínim descripció de com a anat la activitat, l'avaluació de el impacte social, la consecució dels objectius previstos, el nombre de persones assistents, les apreciacions per millorar l'activitat, els ingressos obtinguts (si és el cas) i tot allò que es consideri oportú aportar.

d) Un exemplar de tot el material de difusió de les activitats subvencionades.

2. Els documents justificatius de les despeses realitzades s'han d'ajustar a la normativa mercantil i també a la fiscal en cas de ser susceptibles de practicar retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

12. Despeses subvencionables

1. No seran subvencionables les adquisicions de bens inventariables, és a dir, bens d'inversió.

2. No seran subvencionables les despeses que no estiguin directament relacionades amb l'activitat.

3. Quan el import de les despeses subvencionables superi la quantia de 6.010,12 EUR en subministraments o contractació de serveis de consultoria o assistència tècnica, qui es beneficia de la subvenció haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents empreses amb caràcter previ a l'adquisició o contractació del servei. En el moment de justificar la subvenció, la còpia de

la factura haurà d'anar acompanyada de còpia d'aquestes tres ofertes.

4. Les despeses subvencionables han de correspondre a l'any 2018.

Subvencions per al foment del reciclatge de residus

1. Objecte

L? objecte d? aquestes bases és l? atorgament de subvencions per part de l? Ajuntament de Mollet del Vallès a persones físiques per al foment de la utilització del servei de deixalleria.

2. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

Podran ser beneficiaries de la subvenció les persones físiques que siguin contribuents de la taxa per recollida de residus municipals en l? epígraf 1.1 (domicilis particulars) i aquelles que es posin en contacte amb l? Ajuntament de Mollet del Vallès per a la retirada de mobles vells

3. Procediment de concessió

3.1. La subvenció es concedirà d? ofici per l? Ajuntament a les persones que reuneixin els requisits de l? apartat 2 d? aquestes bases i compleixin les condicions fixades a l? apartat 6 d? aquestes bases.

3.2. Per poder gaudir de la subvenció, s? haurà d? obtenir prèviament la targeta o document acreditatiu d? usuari del servei de deixalleria que es facilitarà a les instal·lacions de la deixalleria.

Aquesta targeta o document acreditatiu d? usuari es facilitarà previ acreditament de la condició de contribuent de la taxa per recollida de residus municipals en l? epígraf 1.1 (domicilis particulars). Per acreditar aquesta circumstància, caldrà presentar un document original de la liquidació de la taxa on figuri el número d? abonat a efectes de subministrament d? aigua i el domicili que motiva el fet imposable de la taxa.

A la targeta o document identificatiu figurarà el nom de la persona física, el número d? abonat a efectes de subministrament d? aigua i el domicili que motiva el fet imposable de la taxa.

3.3. Cada vegada que s? utilitzi el servei de deixalleria s? haurà de presentar aquesta targeta o document acreditatiu i el personal de la deixalleria deixarà constància de la utilització del servei. Aquesta anotació, a efectes de la percepció de la subvenció, només es podrà fer una vegada cada dia natural.

La persona portadora de la targeta o document acreditatiu haurà d? acreditar, al seu torn, la seva residència habitual al domicili que figura en aquesta targeta, mitjançant la presentació del document nacional d? identitat o del permís de conducció.

4. Criteris d? atorgament

4.1. La subvenció s? atorgarà per l? ús de la deixalleria durant l? exercici un mínim de 3 vegades.

4.2. Els lliuraments a la deixalleria no podran ser del mateix dia i hauran de consistir en l? aportació de material no susceptibles de ser dipositats als contenidors de recollida selectiva

que hi ha a la ciutat.

4.3La quantia de la subvenció de la quota anual de la taxa per recollida de residus municipals corresponent a l? epígraf 1.1 (domicilis particulars) vindrà determinada en funció del número d? usos que es facin i serà:

ýÿ Mínim 5 usos - 10% de subvenció

ýÿ Mínim 10 usos- 15 % de subvenció

ýÿ Mínim de 15 usos - 20% de subvenció

5.Consignació pressupostària

La quantia de les subvencions concedides es faran efectives a càrrec de l? aplicació pressupostària E2-1623-227.12

6. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries estan obligades a:

a) Facilitar en el moment d? expedició de la targeta o document acreditatiu de la condició d? usuàries del servei, les dades necessàries per al control posterior del procediment de subvenció: identificació personal i liquidació de la taxa per recollida de residus on figuri el número d? abonat a efectes de subministrament d? aigua i el domicili que motiva el fet imposable de la taxa.

b) Conservar la targeta o document facilitat. En cas de pèrdua, no es tindran en compte les possibles visites anteriors a la deixalleria.

c) Utilitzar la targeta o document facilitat únicament per als lliuraments a al deixalleria de residus generats en el propi habitatge.

7. Forma i termini de la justificació

7.1. Una vegada acabat l? any natural, les persones que hagin utilitzat el servei de deixalleria un mínim de 5 vegades presentaran a l? Oficina d? Atenció Ciutadana de l? Ajuntament la targeta o document de control.

7.2. El termini màxim per a entregar aquesta o document de control és el dia 31 de desembre de l? any de 2018. Les persones que en aquesta data no hagin entregat la targeta o document de control perdran el dret a la percepció de la subvenció.

8. Pagament de la subvenció

La subvenció es farà efectiva en forma de reducció sobre la quantia a pagar per la taxa per recollida de residus municipals corresponent al quart trimestre de l? any.

Subvencions per a la rehabilitació i per a la supressió de barreres arquitectòniques

1. Objecte

L? objecte d? aquestes bases és definir el procediment de concessió per l? Ajuntament de Mollet del Vallès, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la rehabilitació i per a la supressió de barreres arquitectòniques d? habitatges, edificis d? habitatges i establiments comercials o de serveis per a l? any 2018.

S? entén per rehabilitació totes les actuacions dirigides a aconseguir l? adequació o la millora constructiva, estructural, funcional i d? habitabilitat de les edificacions.

Les característiques bàsiques que ha de reunir l? habitatge, l? edifici o l? establiment per poder rebre subvencions per a la rehabilitació i per a la supressió de barreres arquitectòniques són:

1) L? ús predominant de l? edifici ha de ser l? habitatge.

2) L? habitatge objecte de subvenció s? ha de destinar a domicili habitual i permanent, és a dir, no pot ser usat com a segona residència.

3) L? antiguitat de l? edifici ha de ser superior a 10 anys, fora dels casos en els quals les obres tinguin com a finalitat la supressió de barreres arquitectòniques de l? habitatge, l? edifici o l? establiment comercial o de serveis per al seu ús per persones amb mobilitat reduïda o bé l? adaptació de les instal·lacions a la normativa tècnica aplicable que s? hagi promulgat amb posterioritat a la construcció de l? edificació.

Les obres poden abastar tant els elements comuns dels edificis com els elements privatius dels habitatges o dels establiments comercials.

2. Tipus d? obres subvencionables

Les obres que poden acollir-se a aquestes subvencions són:

1) Obres consistents en la rehabilitació de l? edifici, excepte l? accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques dels elements comuns de les Comunitats de Propietaris i les obres d? instal·lació d? ascensors.

2) Obres consistents en la instal·lació d? ascensors, incloses les obres d? accessibilitat necessàries.

3) Obres consistents en l? adaptació d? elements comuns d? un edifici amb la finalitat de facilitar l? accessibilitat i suprimir barreres arquitectòniques.

4) Obres consistents en l? adaptació de qualsevol espai de l? habitatge amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques.

5) Obres consistents en l? adaptació dels accessos i/o l? interior dels establiments comercials o de serveis amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques. .

3. Requisits dels beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiari:

1) Dels ajuts per a les obres previstes a la base 2a, apartats 1) i 3), les comunitats de propietaris d? edificis que hagin sol·licitat llicència municipal o comunicat la realització d? obres durant els anys 2017 i 2018, excepte la instal·lació d? ascensors

2) Dels ajuts per a les obres previstes a la Base 2a, apartat 2), les comunitats de propietaris d? edificis d? habitatges que hagin sol·licitat llicència municipal durant els anys 2017 i 2018 per realitzar les obres relatives a la instal·lació d? ascensors en edificis

També poden ser beneficiaris d? aquests ajuts, les persones físiques, propietaris o titulars d? un dret d? ús d? habitatge que hagin sol·licitat durant els anys 2017 i 2018 llicència municipal per a realitzar les obres relatives a la instal·lació d? ascensor en l? habitatge amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques, en els quals visqui una persona amb mobilitat reduïda o una persona que hagi complert els 65 anys

3) Dels ajuts per a les obres previstes a la Base 2a, apartat 4), les persones físiques, propietaris o titulars d? un dret d? ús d? habitatge que hagin sol·licitat durant els anys 2017 i 2018 llicència municipal o comunicat la realització d? obres d? adaptació de qualsevol espai de l? habitatge amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques, en els quals visqui una persona amb mobilitat reduïda o una persona que hagi complert els 65 anys

4) Dels ajuts per a les obres previstes a la Base 2a, apartat 5), les persones físiques i/o jurídiques, propietàries o titulars d? un establiment comercial o de serveis, que disposin de llicència municipal ambiental per a l? exercici de l? activitat, vigent o en tràmit, a la data d? entrada de la sol·licitud de la subvenció, o hagin comunicat el seu inici, que hagin sol·licitat durant els anys 2017 i 2018 llicència municipal o hagin comunicat la realització d? obres d? adaptació del local amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques i les persones físiques i jurídiques que van sol·licitar una subvenció per aquest concepte en la convocatòria de 2011 i que no va poder ser atesa per manca de consignació pressupostària

4. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s? han de presentar en el Registre d? Entrades de l? Ajuntament en el termini de dos mesos des del següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

5. Documentació a presentar

Les sol·licituds s? han de presentar en el Registre d? Entrades de l? Ajuntament de conformitat amb els models de sol·licitud que estan a disposició de les persones interessades en l? Oficina d? atenció al ciutadà de l? Ajuntament, signada per la persona propietària o usuària de l? habitatge, president de la Comunitat de Propietaris o legals representants.

A la sol·licitud s? adjuntaran els documents següents:

1) Cas de sol·licitud dels ajuts per a les obres que preveu la Base 2, apartat 1) i 3):

a) Acreditació de la personalitat del/de la sol·licitant, i si s? escau de la representació que tingui

b) El NIF de la Comunitat de Propietaris

c) Certificació de l? acord corresponent de la Junta de propietaris o l? acta on s? acrediti l? aprovació de l? execució de les obres

d) Acreditació del número de persones que visquin a l? immoble objecte de la sol·licitud que

hagin complert 65 anys o tinguin la mobilitat reduïda, en el cas de sol·licitud de les ajudes que preveu la base 2, apartat 3) e) Full de dades del compte corrent a nom de la Comunitat de Propietaris, per a realitzar el

pagament mitjançant transferència, degudament validat per l? entitat financera

f) En el supòsit que les obres s? hagin realitzat prèvia presentació d? un assabentat, cal presentar

pressupost detallat de les obres

g) La declaració responsable que respecti el model següent: En..............., amb DNI núm. ..........., en nom propi o en representació de.............. sota la seva

responsabilitat:

Declara:

1. Que no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l? article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la

seguretat Social. 3. Que en aquesta data no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament de Mollet del

Vallès.

Lloc, data i signatura .

2) Cas de sol·licitud dels ajuts per a les obres que preveu la Base 2, apartat 2):

a) Acreditació de la personalitat del/de la sol·licitant, i si s? escau de la representació que tingui

b) NIF de la Comunitat de Propietaris, si s? escau

c) Certificació de l? acord corresponent de la Junta de propietaris o l? acta on s? acrediti l? aprovació de l? execució de les obres, si s? escau.

d) Acreditació del número de persones que visquin a l? immoble objecte de la sol·licitud que

hagin complert 65 anys o tinguin la mobilitat reduïda

e) Full de dades del compte corrent a nom de la Comunitat de Propietaris o del titular de

l? habitatge, per a realitzar el pagament mitjançant transferència, degudament validat per l? entitat financera

f) La declaració responsable que respecti el model següent:

En..............., amb DNI núm. ..........., en nom propi o en representació de.............. sota la seva responsabilitat:

Declara: 1. Que no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l? article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,

general de subvencions. 2. Que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la

seguretat social, la qual cosa acredita amb els Certificats expedits per l? Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social. 3. Que en aquesta data no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament de Mollet del

Vallès. Lloc, data i signatura .

3) Cas de sol·licitud dels ajuts per a les obres que preveu la Base 2, apartat 4):

a) Acreditació de la personalitat del/de la sol·licitant, i si s? escau de la representació que tingui

b) Títol justificatiu que acrediti la condició de propietari/a o usuari/a de l? immoble objecte de l? ajut. En cas de propietat de l? immoble, s? haurà d? aportar certificació o nota

informativa del Registre de la Propietat

c) Acreditació del número de persones que visquin a l? immoble objecte de la sol·licitud que hagin

complert 65 anys o tinguin la mobilitat reduïda

d) En el supòsit d? haver realitzat les obres prèvia presentació d? un assabentat, cal presentar

pressupost detallat de les obres

f) Full de dades del compte corrent a nom del sol·licitant de la subvenció, per a realitzar el

pagament mitjançant transferència, degudament validat per l? entitat financera

g) La declaració responsable que respecti el model següent: En..............., amb DNI núm. ..........., en nom propi o en representació de.............. sota la seva

responsabilitat:

Declara: 1. Que no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona

beneficiària de subvencions recollides a l? article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la

Seguretat Social. 3. Que en aquesta data no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament de Mollet del

Vallès. Lloc, data i signatura .

4) Cas de sol·licitud dels ajuts per a les obres que preveu la Base 2, apartat 5):

a) Acreditació de la personalitat del/de la sol·licitant, i si s? escau de la representació que tingui

b) NIF del propietari del local i/o titular de l? activitat

c) En cas que no coincideixi el titular de l? activitat amb el propietari del local, acreditació de

l? autorització per part del propietari per a dur a terme l? execució de les obres

d) Full de dades del compte corrent a nom del titular de l? activitat i/o propietari de l? establiment,

per a realitzar el pagament mitjançant transferència, degudament validat per l? entitat financera

e) En el supòsit d? haver realitzat les obres prèvia presentació d? un assabentat, cal presentar

pressupost detallat de les obres

f) La declaració responsable que respecti el model següent:

En..............., amb DNI núm. ..........., en nom propi o en representació de.............. sota la seva

responsabilitat: Declara: 1. Que no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de

persona beneficiària de subvencions recollides a l? article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. Que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la

seguretat Social. 3. Que en aquesta data no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament de Mollet del

Vallès. Lloc, data i signatura .

Els documents aportats han de ser originals o fotocopies acarades pels funcionaris del Registre General d? Entrades de l? Ajuntament.

En el cas de sol·licitants que varen presentar la sol·licitud de subvenció per a les mateixes obres de rehabilitació o supressió de barreres arquitectòniques en la convocatòria de 2011 i no hagin obtingut resolució favorable amb motiu de l? exhauriment de la dotació pressupostària, caldrà aportar amb l? imprès de sol·licitud una declaració responsable conforme la documentació que va ser presentada anteriorment és vigent i no ha sofert cap modificació.

Cas que la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, l? instructor del procediment reclamarà la complementació o la rectificació necessària. Si l? error o la mancança no fos esmenada per la persona interessada en el termini de deu dies hàbils, s? interpretarà aquest fet com a renúncia tàcita a la petició presentada, i en conseqüència la persona interessada es tindrà per desistida de la seva petició.

La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l? autorització de la persona interessada perquè l? Ajuntament obtingui de forma directa, per mitjans telemàtics, els certificats de l? Agencia Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatius al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, respectivament

6. Import global a distribuir i import màxim de cada subvenció individualitzada

L? import global d? aquestes subvencions es fixarà en la convocatòria del procediment per a la seva concessió.

Els ajuts poden consistir: 1) En el supòsit que les obres consisteixin en la rehabilitació de l? edifici, l? import de la subvenció

no podrà ser superior al 25 per cent del PEM (Pressupost d? execució material) i fins un màxim de 3.000,00 euros per edifici

2) En el supòsit que les obres consisteixen en la instal·lació d? ascensors, incloses les obres

d? accessibilitat necessàries, l? import de la subvenció no podrà ser superior al 50 per cent del PEM (Pressupost d? execució material) i fins un màxim de 800,00 euros per cada parada de l? ascensor, excepte la planta baixa que no comptabilitzarà

3) En el supòsit que les obres consisteixen en l? adaptació d? elements comuns d? un edifici amb la

finalitat de facilitar l? accessibilitat i suprimir barreres arquitectòniques, l? import de la subvenció no podrà ser superior al 50 per cent del PEM (Pressupost d? execució material) i fins un màxim de 1.000,00 euros per edifici

4) En el supòsit que les obres consisteixen en l? adaptació de qualsevol espai de l? habitatge amb

la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques, l? import de la subvenció no podrà ser superior al 50 per cent del PEM (Pressupost d? execució material) i fins un màxim de 1.000,00 euros per habitatge

5) I, en el supòsit que les obres consisteixen en l? adaptació de l? establiment comercial o de

serveis amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques, l? import de la subvenció no podrà ser superior al 50 per cent del PEM (Pressupost d? execució material) i fins un màxim de 1.000,00 euros per local.

Aquestes subvencions seran compatibles amb els ajuts d? altres Administracions públiques amb el mateix objecte, però en cap cas, la suma de totes elles podrà superar l? import total que hagi de suportar la persona interessada.

En cas que la suma de la totalitat de les subvencions atorgades fos superior al cos suportat, el beneficiari resta obligat a retornar a l? Ajuntament la diferencia.

7. Termini i forma de justificació

Per justificar la subvenció concedida s? haurà de presentar en el Registre General de l? Ajuntament, en el termini màxim de 30 dies naturals següents a la finalització de les obres, un certificat de la secretària amb el vist i plau del president, o bé, per part del sol·licitant, propietari i/o titular de l? establiment comercial o de serveis, on figurin les dades d? identificació de la subvenció que consti al document de concessió de la mateixa, i constin els apartats següents:

' Una relació de factures/documents acreditatius relatives a l? actuació subvencionada, per un import mínim del total de la subvenció i que contingui: número, data, raó social, domicili i NIF de l? expedidor, descripció de l? operació, import total de la factura i import justificat. La relació s? acompanyarà de fotocòpia de les factures/documents acreditatius convenientment compulsades per l? Oficina d? Atenció Ciutadana de l? Ajuntament o fedatari públic. ' Que el beneficiari té arxivats i a disposició de l? Ajuntament de Mollet del Vallès tots els

documents originals justificatius de les despeses justificades, així com dels ingressos que financen l? actuació. ' Que el total de les diverses fonts de finançament de l? actuació no supera el 100% del seu cost.

Les factures que justifiquen les despeses hauran d? ajustar-se a la normativa mercantil i també a la fiscal en cas de ser susceptibles de practicar-se retencions a compte de l? impost de la renda de les persones físiques.

El certificat de justificació s? ajustarà al model que facilitarà l? Ajuntament.

A més d? aquest certificat, en tots els supòsits caldrà presentar certificat final de l? obra o cas de no existir direcció facultativa, comunicació per escrit de la finalització de les obres.

8. Crèdit pressupostari al que s? imputen les subvencions

Les subvencions a concedir s? imputen a la aplicació pressupostària E1 489.95.1501 - Programa Ajuts barreres arquitectòniques i rehabilitació d? habitatges, del pressupost municipal de 2018.

9. Criteris que han de regir el seu atorgament

Cada sol·licitud s? ha de valorar amb una puntuació que s? obtindrà en funció dels criteris que figuren en el quadre que s? annexa a aquestes Bases.

10. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció

Per determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del preu punt, el qual s? obté dividint l? import global pel total de punts obtinguts pel

nombre de sol·licitants que compleixen els requisits

b) Fixació de l? import de la subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació

del nombre de punts obtinguts pel preu punt

c) Si de l? aplicació del punt b) resulta que l? import obtingut supera les quantitats màximes

establertes a la Base 6, aquest romanent passarà a una bossa comú, reiterant les passes establertes des de l? apartat a), tenint en compte que en aquest cas la dotació econòmica serà la bossa comú de romanent. En aquest repartiment ja no s? inclouen les sol·licituds que ja han arribat als límits màxims. De la mateixa manera es procedirà amb els romanents de la bossa comú, fins a l? exhauriment de la dotació pressupostària.

11. Composició de l? òrgan col·legiat i procediment d? atorgament

L? òrgan col·legiat competent per a la proposta de concessió estarà format pels membres següents: la regidor/a de Gestió i Disciplina Urbanística i Habitatge, que la presidirà; el Director dels Serveis Territorials i Espai Públic; la cap de servei de Serveis Territorials; el/la Cap de l? Oficina d? Habitatge; el/la Interventor/a, i la Secretària.

L? Alcaldia és l? òrgan competent per a resoldre el procediment.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

El venciment del termini màxim esmentat al paràgraf anterior sense que s? hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

12. Obligacions dels beneficiaris

A més de les obligacions dels beneficiaris de subvencions establertes per l? art. 14.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions, les persones beneficiaries de la subvenció estan obligades:

1) En tots els casos, a acceptar la subvenció concedida. S? entén acceptada la subvenció si en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució de la concessió, no es manifesta expressament la seva renuncia

2) La transmissió de l? habitatge per actes entre vius en el termini de 5 anys, a comptar de la data

de la concessió de la subvenció, produirà l? obligació de reintegrar a l? Ajuntament la totalitat de l? ajut incrementada amb el tipus d? interès fixat pel Banc d? Espanya en el moment de la devolució, si els nous propietaris o titulars d? un dret d? ús d? habitatge no reuneixen els requisits de beneficiaris que per a cada tipus en concret s? ha fet esmen. Aquesta obligació també serà d? aplicació en els supòsits de transmissió mortis causa si l? hereu o l? hereva de l? habitatge no reuneix els referits requisits.

13. Pagament de la subvenció

L? import de la subvenció es farà efectiu quan s? hagi justificat.

14. Supletorietat

Per tot allò que no estigui previst a les presents bases serà d? aplicació la Llei 38/2003, general de subvencions.

ANNEX - Criteris particulars de valoració _______________________________________________________________________________

_______________

Tipus de subvenció Criteris Rehabilitació Instal·lació Adaptació Supressió en edificis ascensors en elements barreres edificis comuns en habitatges en edificis Obres d? adeqüació estructural 70 punts Intervencions en elements de risc 60 punts Obres per garantir l? estanqueitat i aïllament de l? edifici 50 punts Adeqüació de les instal·lacions 40 punts Obres que possibiliten l? estalvi energètic 30 punts Altres obres 20 punts Més de dues persones amb mobilitat reduïda 11 punts 48 punts 48 punts Dues persones amb mobilitat reduïda 9 punts 44 punts 44 punts Una persona amb mobilitat reduïda 7 punts 40 punts 40 punts Més de dues persones més grans de 65 anys 5 punts 36 punts 36 punts Dues persones més grans de 65 anys 3 punts 32 punts 32 punts Una persona més gran de 65 anys 1 punt 28 punts 28 punts

Altura de més de planta baixa i 5 plantes pis Altura de planta baixa i 5 plantes pis Altura de planta baixa i 4 plantes pis Altura de planta baixa i 3 plantes pis Altura de planta baixa i 2 plantes pis

54 punts 49 punts 44 punts 39 punts 34 punts

Supressió barreres en establiments comercials

Obres a l? accés i interior Obres només a l? accés Obres només a l? interior 5 punts 3 punts 2 punts

Bases per a la creació d? un Fons per garantir la igualtat entre propietaris i llogaters amb títol de família nombrosa que tinguin assumit el pagament de l? IBI

1. Objecte

L? objecte d? aquestes bases és l? atorgament de subvencions per part de l? Ajuntament de Mollet del Vallès als llogaters amb títol de família nombrosa, que justifiquin mitjançant contracte de lloguer o altre document admès a dret de conformitat amb l? article 20 de la LAU que l? IBI sigui a càrrec del llogater per tal d? evitar l? agravi comparatiu entre propietaris i llogaters.

2. Requisits que han de reunir les persones beneficiaries:

2.1 Han d? ostentar la condició de família nombrosa, mitjançant el títol vigent atorgat pel departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

2.2. Han de constar en el padró municipal d? habitants per l? habitatge pel qual se sol·licita la subvenció.

2.3. Ha de constar en el contracte de lloguer o altre document admès a dret que han assumit el pagament de l? Impost de béns immobles (IBI).

3.Procediment de concessió

Aquesta subvenció haurà de sol·licitar-se pels interessats ( llogaters o propietaris).

3.1 Han de presentar original i fotocòpia del rebut pagat.

3.2 Han presentar fotocopia del títol de família nombrosa vigent atorgat pel departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

3.3. Han de presentar degudament complimentat el full de transferència bancària.

4.Criteris d? atorgament

4.1 La subvenció s? atorgarà quan es compleixin tots els requisits de l? apartat núm. 3.

4.2. La quantia de la subvenció és el 50 per 100 en la quota líquida de l? Impost de béns immobles (IBI), per a l? exercici vigent.

5.Consignació pressupostària

Es crearà un fons, dins el pressupost per a garantir la igualtat de tracte fiscal, entre la bonificació atorgada als immobles per el tribut de l? Impost de béns immobles i la subvenció atorgada als llogaters titulars de família nombrosa i que suporten el pagament de l? IBI del immobles de conformitat amb l? article 20 de la LAU.

6. Termini per a sol·licitar la subvenció

Al termini del cobrament en voluntària que recull el calendari fiscal, establert per els domiciliats i pels no domiciliats.

Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a famílies a l? atur amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l? impost sobre béns immobles per a l? exercici 2018

1. Objecte

Aquesta normativa té per objecte fixar els criteris de concessió dels ajuts que l'Ajuntament ha d'atorgar a aquelles persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida, així com, establir les actuacions i procediments necessaris per a la concessió dels esmentats ajuts.

2. Beneficiaris

Podran gaudir d'aquesta subvenció els ciutadans que siguin subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles, constant com a contribuents al Padró d'aquest Impost sempre que, d'acord amb les condicions següents, tinguin escassa capacitat econòmica.

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

1. Estar empadronades al municipi de Mollet del Vallès amb una antiguitat de dos anys.

2. Constar al padró de contribuents de l'impost sobre béns immobles.

3. No tributar a l'impost sobre béns immobles per cap altre immoble que no sigui l'habitatge destinat a ús propi i un màxim d'una plaça d'aparcament i/o traster.

4. Que el valor cadastral de l'habitatge no superi els 40.000 euros.

5. Estar al corrent, tant el peticionari com les persones que segons el padró d'habitants convisquin amb ell, de les seves obligacions amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

6. No trobar-se incurs en cap prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques previstes en la normativa vigent.

7. Que ostentin la condició de perceptors de prestacions per desocupació i/o de la renda mínima d'inserció i que justifiquin que ni ells ni la seva unitat familiar tenen ingressos superiors segons el barem següent:

a) Que la suma de tots els ingressos del subjecte passiu i les persones que conviuen amb ell, no superin la xifra resultant de multiplicar 1,5 vegades l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples) vigent en el moment d'acordar-se la concessió , pel coeficient que fixa l'escala següent: Nombre de persones (inclòs l'interessat) Coeficient 1 .................... 1,00 2 .................... 1,00 3 .................... 1,00 4 .................... 1,10 5 .................... 1,25 6 .................... 1,40 7 .................... 1,50 8 .................... 1,55 9 .................. 1,60 10.................. 1,65

b) Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no posseeixen més d'un vehicle automòbil. No es tindran en compte els vehicles que tinguin més de 10 anys.

4. Acreditació i documentació

Juntament en la sol·licitud, els sol·licitants autoritzaran a l'Ajuntament a consultar telemàticament les dades necessàries i que estiguin en poder de l'Administració per al tràmit de la sol·licitud.

5. Sol·licituds

Els contribuents que reuneixin les condicions establertes a l'article 3 hauran de demanar la subvenció mitjançant una sol·licitud que presentaran en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al 30 de novembre de 2018.

6. Caràcter i vigència

Aquesta subvenció té caràcter voluntari i eventual i la seva vigència s'estén a l'exercici en el que sigui concedida.

El beneficiari no podrà exigir l'augment o la revisió de la subvenció.

7. Obligacions dels beneficiaris i justificació del compliment de la finalitat

ýÿ Comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació de les condicions establertes a la

normativa. ýÿ Declarar les subvencions percebudes de l'Ajuntament o d'altres Ens Públics en els últims

dotze mesos.

8. Pèrdua del dret a perdre la subvenció

Serà causa de pèrdua del dret a la subvenció: ýÿ La modificació de les circumstàncies econòmiques del contribuent o de les condicions

establertes a la normativa. ýÿ El pagament de l'Impost sobre Béns Immobles fora del període voluntari de pagament. ýÿ El rebre qualsevol altre ajut oficial destinat a la mateixa finalitat.

9. Quantia de la subvenció

Durant el primer trimestre de cada exercici l'òrgan competent aprovarà la dotació total per aquesta subvenció. Aquest import que s'aplicarà a l'aplicació pressupostària F4-23102- 480.00 del pressupost de l'ajuntament per a l'any 2018.

Per aquest exercici la subvenció s'estableix per un import màxim del 95% de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles

10. Termini i forma de pagament

L'ajut es farà efectiu mitjançant compensació o transferència bancària al compte assenyalat pel beneficiari, en el termini màxim de tres mesos des de l'acord de concessió.

Es podran reglamentar i modificar mitjançat l'aprovació per part de l'òrgan competent, per a cada exercici, les condicions i formes de fer efectiva l´ajut.

11. Gestió i tramitació

Un cop examinada la sol·licitud i verificat el compliment dels requisits per adquirir la condició de persona beneficiaria de l'ajut es formularà la proposta de resolució del procediment per part de l? alcaldia. Aquesta proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s´ha d´estimar, desestimar o tenir per desistida.

Si amb les sol·licituds no s´acredita algun dels requisits, es donarà un termini de 10 dies perquè se subsani els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada tindrà per desistida la seva sol·licitud.

12. Vigència

Aquesta normativa entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva per a l? exercici 2018.

Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics adreçades als subjectes passius de l? impost sobre l? increment de valor del terreny de naturalesa urbana (plusvàlues) com a conseqüència d? execucions hipotecàries i anàlegs de l? habitatge habitual

1. Objecte

Aquesta normativa té per objecte fixar els criteris de concessió dels ajuts que l? Ajuntament ha d? atorgar a aquelles persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida, així com, establir les actuacions i procediments necessaris per a la concessió dels esmentats ajuts.

2. Beneficiaris

Les persones físiques que siguin subjecte passius per l? impost sobre l? increment de valor de terrenys de naturalesa urbana com a conseqüència d? una transmissió onerosa de l? habitatge habitual derivada d? una execució hipotecaria, altres procediments d? execució o dacions en pagament, exclòs, en aquest darrer cas l? àmbit d? aplicació de l? article 2 del Reial Decret 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

1. Que es tracti de l? habitatge habitual. A tal efecte s? entén per habitatge habitual, aquella en la que figurin empadronats tots els membres un mes abans de la transmissió

2. Que el conjunt de membres de la unitat familiar, en l? exercici immediat anterior, no hagueren obtingut a efectes d? IRPF rendes netes de qualsevol naturalesa superiors a 20.000 euros. A tal efecte s? entén per unitat familiar la formada pel deutor, el cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills amb independència de que estiguin empadronats a l? habitatge

3. Que el conjunt de membres de la unitat familiar no disposin d? altre habitatge

4. Que la transmissió es produeixi en execució de la garantia aportada en l? adquisició de l? habitatge habitual propi o d? un ascendent o descendent de fins a segon grau per consanguinitat o afinitat

4. Acreditació i documentació

Per a gaudir d'aquesta bonificació es requereix la presentació, de la següent documentació:

- Declaració tributària relativa a la transmissió de l? immoble adjuntant el document públic

corresponent - Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular

cadastral de cadascun dels membres de la unitat familiar - Còpia del document públic de constitució de la garantia hipotecària - Còpia del Llibre de Família o document acreditatiu de la inscripció oficial com a parella

de fet

5. Sol·licituds

Els contribuents que reuneixin les condicions establertes a l? article 3 hauran de demanar la subvenció mitjançant una sol·licitud que presentaran en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), dins de l? exercici 2018.

6. Resolució, notificació i recursos

Verificat el compliment o no dels requisits exigits es dictarà acord de concessió o denegació de la subvenció, resolució que serà notificada als interessats.

7. Abonament de la subvenció

Una vegada notificada la concessió de la subvenció es procedirà a la compensació de la quota liquida de l? impost per part de la tresoreria municipal

8. Quantia de la subvenció

Durant el primer trimestre de cada exercici l? òrgan competent aprovarà la dotació total per aquesta subvenció. Aquest import que s? aplicarà a l? aplicació pressupostària F4 48000 23102 del pressupost de l? ajuntament per a l? any 2018.

9. Caràcter i vigència

Aquesta subvenció té caràcter voluntari i eventual i la seva vigència s? estén a l? exercici en el que sigui concedida.

El beneficiari no podrà exigir l? augment o la revisió de la subvenció.

12. Vigència

Aquesta normativa entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva mentre no es modifiqui o derogui expressament.

Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics adreçats als subjectes passius de l? impost sobre béns immobles per a l? exercici 2018 com a conseqüència d? execucions hipotecàries i anàlegs de l? habitatge habitual

1. Objecte

Aquesta normativa té per objecte fixar els criteris de concessió dels ajuts que l? Ajuntament ha d? atorgar a aquelles persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida, així com, establir les actuacions i procediments necessaris per a la concessió dels esmentats ajuts.

2. Beneficiaris

Les persones físiques que siguin subjecte passius per l? Impost sobre Béns Immobles com a conseqüència d? una transmissió onerosa de l? habitatge habitual derivada d? una execució hipotecaria, altres procediments d? execució o dacions en pagament, exclòs, en aquest darrer cas l? àmbit d? aplicació de l? article 2 del Reial Decret 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

1. Que es tracti de l? habitatge habitual. A tal efecte s? entén per habitatge habitual, aquella en la que figurin empadronats tots els membres un mes abans de la transmissió

2. Que el conjunt de membres de la unitat familiar, en l? exercici immediat anterior, no hagueren obtingut a efectes d? IRPF rendes netes de qualsevol naturalesa superiors a 20.000 euros. A tal efecte s? entén per unitat familiar la formada pel deutor, el cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills amb independència de que estiguin empadronats a l? habitatge

3. Que el conjunt de membres de la unitat familiar no disposin d? altre habitatge

4. Que la transmissió es produeixi en execució de la garantia aportada en l? adquisició de l? habitatge habitual propi o d? un ascendent o descendent de fins a segon grau per consanguinitat o afinitat

4. Acreditació i documentació

Per a gaudir d'aquesta bonificació es requereix la presentació, de la següent documentació:

- Declaració tributària relativa a la transmissió de l? immoble adjuntant el document públic

corresponent - Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular

cadastral de cadascun dels membres de la unitat familiar - Còpia del document públic de constitució de la garantia hipotecària - Còpia del Llibre de Família o document acreditatiu de la inscripció oficial com a parella

de fet

5. Sol·licituds

Els contribuents que reuneixin les condicions establertes a l? article 3 hauran de demanar la subvenció mitjançant una sol·licitud que presentaran en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), dins de l? exercici 2018.

6. Resolució, notificació i recursos

Verificat el compliment o no dels requisits exigits es dictarà acord de concessió o denegació de la subvenció, resolució que serà notificada als interessats.

7. Abonament de la subvenció

Una vegada notificada la concessió de la subvenció es procedirà a la compensació de la quota de l? impost per part de la tresoreria municipal

8. Quantia de la subvenció

Durant el primer trimestre de cada exercici l? òrgan competent aprovarà la dotació total per aquesta subvenció. Aquest import que s? aplicarà a l? aplicació pressupostària F4 48000 23102 del pressupost de l? ajuntament per a l? any 2018.

9. Caràcter i vigència

Aquesta subvenció té caràcter voluntari i eventual i la seva vigència s? estén a l? exercici en el que sigui concedida.

El beneficiari no podrà exigir l? augment o la revisió de la subvenció.

12. Vigència

Aquesta normativa entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva mentre no es modifiqui o derogui expressament.

Bases reguladores de subvencions pel foment de l? activitat econòmica per a l? exercici 2018

1. Finalitat

Aquestes subvencions tenen com a finalitat facilitar la implantació d? activitat econòmica i generar ocupació a Mollet del Vallès, ja siguin del sector serveis com de la indústria, així com impulsar la dinamització comercial.

2.Objecte

Constitueix l? objecte d? aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions pel foment de l? activitat econòmica, en la liquidació dels següents impostos, taxes i preus públics:

1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): a) quan amb motiu de l? execució de l? obra es contracti, de forma indefinida, persones

aturades, majors de 55 anys i menors de 30 anys, inscrites a la borsa de treball d? EMFO per un mínim de 3 mesos

b) quan en motiu de l? inici d? activitat per part d? emprenedors/res es realitzin obres en

un local buit (més de dos anys sense activitat) que es trobi ubicat a un eix comercial c) En el supòsit d? obres que s? executin amb motiu del trasllat d? una activitat en el

termini màxim de 5 anys des de la seva apertura d) En el supòsit d? obres destinades a la nova construcció de locals industrials, derivades

del trasllat, dins del mateix terme municipal, d? indústria a zones qualificades d? industrials, sempre que es mantingui la plantilla prèvia al trasllat

e) En el supòsit d? obres que s? executin amb motiu de la modernització i millora del

petit comerç, amb una superfície construïda inferior a 150 m2, sempre i quan hi hagi continuïtat en els propietaris del negoci i no sigui producte d? un traspàs.

2. Taxa per les llicències urbanístiques: a) quan amb motiu de l? execució de la llicència es contracti, de forma indefinida,

persones aturades, majors de 55 anys i menors de 30 anys, inscrites a borsa de treball d? EMFO per un mínim de 3 mesos

b) quan en motiu de l? inici d? activitat per part d? emprenedors/res es realitzin obres en

un local buit (més de dos anys sense activitat) que es trobi ubicat a un eix comercial

3. Per als subjectes passius de l? IAE que estiguin exercint la seva activitat empresarial i a) s? instal·lin per primera vegada en el terme municipal de Mollet del Vallès b) ampliïn la seva activitat amb una nova activitat empresarial

4. Impost de Béns Immobles

Quan s? iniciï una nova activitat per part d? emprenedors en un local que ha estat buit durant un mínim de 5 anys, sempre que els propietaris de locals buits els ofereixin en condicions avantatjoses per als emprenedors en el marc del conveni signat l? any 2013 entre Ajuntaments i agents immobiliaris.

3.Règim jurídic

1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l? obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu. 2. El procediment per a l? atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de

concurrència pública no competitiva.

3. La gestió de les subvencions s? efectuarà d? acord amb els principis establerts en la normativa general reguladora de les subvencions de l? Ajuntament de Mollet del Vallès i la restant normativa aplicable en matèria de subvencions.

4.Condicions i requisits

Podran obtenir la condició de beneficiaris les persones físiques o jurídiques, que compleixin les condicions i requisits següents:

1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): el subjecte passiu haurà de ser una microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es.

2. Taxa per les llicències urbanístiques: el subjecte passiu haurà de ser una microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es.

3. Impost sobre béns immobles: persones físiques o jurídiques propietàries d? un local que l? hagin llogat per al desenvolupament d? una activitat econòmica durant un mínim de 5 anys.

4. Impost sobre Activitats Econòmiques: per poder gaudir d? aquesta subvenció el subjecte passiu haurà d? acreditar:

a) Les contractacions han de produir-se dins del terme municipal de Mollet del Vallès

b) El període mínim dels contractes serà de 6 mesos. Aquests, juntament amb les

nòmines i les corresponents cotitzacions a la Seguretat Social s? hauran de presentar a la Corporació com a justificant per poder gaudir de la subvenció c) S? haurà d? acreditar el compliment de la LISMI abans de la contractació objecte de la

subvenció

d) Cal aportar el certificat de grau de discapacitat del treballador/a expedit per l? òrgan competent.

En tots els casos hauran de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l? Ajuntament, l? Agència Tributària, i amb la Seguretat Social.

5.Quantia de la subvenció

1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO):

a. bonificació del 50% en els apartats a) i b) de la base segona b. bonificació del 80% en el cas de l? apartat c) de la base segona c. bonificació del 95% en el cas de l? apartat d) de la base segona d. Bonificació del 75% en el cas de l? apartat e) de la base segona

2. Taxa per les llicències urbanístiques: 50%

3. Impost sobre Activitats Econòmiques: Per a subjectes passius de l? IAE que contractin

treballadors discapacitats incrementat la plantilla de treballadors discapacitats per sobre del 2% que obliga la LISMI es destinarà una quantia fixa per cada persona addicional amb un màxim de 2 contractes

4. Impost de Béns Immobles: 50%

Quantia total de la subvenció:

Durant el primer trimestre de cada exercici l'òrgan competent aprovarà la dotació total per aquesta subvenció així com l'aplicació pressupostària del pressupost de l'ajuntament que li serà d? aplicació

6.Convocatòria pública i sol·licituds

1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s? ajustarà a allò que disposen aquestes bases.

2. Les sol·licituds i la documentació requerida s? hauran de presentar, mitjançant model d? instància normalitzat, al registre general de l? Ajuntament.

Juntament amb la sol·licitud, els sol·licitants autoritzaran a l? Ajuntament a consultar telemàticament les dades necessàries i que estiguin en poder de l? Administració per al tràmit de sol·licitud.

3. A les sol·licituds de qualsevol de les subvencions caldrà adjuntar o autoritzar la consulta de la documentació següent:

3.1. Fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant. 3.2. Full de dades bancàries, on es podrà transferir, si s? escau, l? import de la subvenció

emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant, segons model establert a tal efecte. 3.3. Fotocòpia del pagament de l? impost o de la taxa o preu públic 3.4. Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb

l? Ajuntament, l? Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

4. En funció del tipus de subvenció caldrà aportar també la següent documentació o qualsevol altre que acrediti el mateix:

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO):

a) en el cas de contractacions:

ýÿ Fotocòpies del contracte de treball. ýÿ Historial de vida laboral de la persona contractada ó certificat de l? OTG on consti el

període d? inscripció a l? oficina.

b) en el cas de locals buits:

ýÿ memòria del projecte i un certificat de viabilitat del seu negoci expedit per l? empresa

municipal per a la formació ocupacional i l? ocupació (EMFO,SL).

- Taxa per les llicències urbanístiques: servirà la mateixa documentació presentada per l? ICIO.

- Impost de béns immobles:

ýÿ memòria del projecte i un certificat de viabilitat del seu negoci expedit per l? empresa

municipal per a la formació ocupacional i l? ocupació (EMFO,SL)

La presentació de la sol·licitud implica l? acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció.

Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils, s? advertirà que la no complementació s? entendrà com un desistiment i implicarà l? arxiu de la sol·licitud.

7.Forma i termini de la concessió

1. La instrucció del procediment correspon als Serveis Econòmics de l? Ajuntament de Mollet del Vallès.

2. La resolució de l? atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d? un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

3. Transcorregut el termini fixat sense que s? hagi notificat una resolució expressa, s? entendrà desestimada la sol·licitud d? atorgament de la subvenció.

4. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.

5. Els contribuents que reuneixin les condicions hauran de demanar la subvenció mitjançant una sol·licitud que presentaran en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins a la data límit que es determini a la convocatòria anual.

8. Forma de pagament de l? ajut

L? ajut es farà efectiu, un cop s? hagi comprovat el compliment dels requisits per part de la persona sol·licitant per esdevenir-ne beneficiària, mitjançant abonament de la subvenció a través de transferència bancària, en el compte de l? entitat bancària indicat per la persona beneficiària.

9. Règim sancionador

1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària.

2. L? Ajuntament de Mollet del Vallès iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.

10. Publicitat

La publicitat de les bases reguladores d? aquesta subvenció s? efectuarà mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el web municipal (www.molletvalles.cat)

11.Normativa aplicable

En tot allò no previst en aquestes bases s? estarà al que disposen la normativa municipal general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s? aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i altra normativa concordant. Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a famílies que tinguin al seu càrrec persones discapacitades i que estiguin gravades per l? impost sobre béns immobles, per a l? exercici 2018

1. Objecte

Tenint present la càrrega fiscal que han de suportar aquests col·lectius que agreuja notablement la seva situació i amb la voluntat d? evitar el desarrelament social i possibilitar la permanència en el seu habitatge habitual, aquesta normativa té per objecte fixar els criteris de concessió dels ajuts que l? Ajuntament ha d? atorgar a aquelles famílies que tinguin al seu càrrec persones discapacitades, així com, establir les actuacions i procediments necessaris per a la concessió dels esmentats ajuts.

2. Beneficiaris

Podran gaudir d? aquest ajut els ciutadans i ciutadanes que siguin subjectes passius de l? Impost sobre Béns Immobles, constant com a contribuents al Padró d? aquest Impost sempre que, d? acord amb les condicions següents, tinguin al seu càrrec familiars amb una discapacitat igual o superior al 75%.

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

1. Estar empadronades al municipi de Mollet del Vallès amb una antiguitat de dos anys.

2. Constar al padró de contribuents de l? impost sobre béns immobles.

3. No tributar a l? impost sobre béns immobles per cap altre immoble que no sigui l? habitatge destinat a ús propi i habitual i un màxim d? una plaça d? aparcament i/o traster.

4. Que el valor cadastral de l? habitatge no superi els 50.000 euros.

5. Estar al corrent, tant el peticionari com les persones que segons el padró d? habitants convisquin amb ell, de les seves obligacions amb l? Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

6. No trobar-se incurs en cap prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques previstes en la normativa vigent.

7. Que tinguin al seu càrrec algun familiar ascendent o descendent amb una discapacitat reconeguda de grau igual o superior al 75%.

4. Acreditació i documentació

Juntament en la sol·licitud, els sol·licitants autoritzaran a l? Ajuntament a consultar telemàticament les dades necessàries per al tràmit de la sol·licitud.

5. Sol·licituds

Els contribuents que reuneixin les condicions establertes a l? article 3 hauran de demanar la subvenció mitjançant una sol·licitud que presentaran en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al 30 de novembre de l? any en curs.

6. Caràcter i vigència

Aquest ajut té caràcter voluntari i eventual i la seva vigència s? estén a l? exercici en el que sigui concedida.

El beneficiari no podrà exigir l? augment o la revisió de l? ajut.

7. Obligacions dels beneficiaris i justificació del compliment de la finalitat

- Comunicar a l? Ajuntament qualsevol modificació de les condicions establertes a la

normativa. - Declarar les subvencions percebudes de l? Ajuntament o d? altres Ens Públics en els últims

dotze mesos.

8. Pèrdua del dret a perdre a l´ajut.

Serà causa de pèrdua del dret a l? ajut:

- La modificació de les circumstàncies econòmiques del contribuent o de les condicions

establertes a la normativa. - El pagament de l? Impost sobre Béns Immobles fora del període voluntari de pagament. - El rebre qualsevol altre ajut oficial destinat a la mateixa finalitat.

9. Quantia de l´ajut.

Durant el primer trimestre de cada exercici l? òrgan competent aprovarà la dotació total per aquesta subvenció. Aquest import que s? aplicarà a l? aplicació pressupostària F4 48000 23102 del pressupost de l? ajuntament per a l? any 2018.

L? import dels ajuts s? establiran amb el criteris següents:

A. Un ajut equivalent al 50% de la quota de l'impost, per a l'habitatge que constitueixi la residència habitual, quan els ingressos bruts de la unitat familiar siguin iguals o inferiors a 7 vegades l'INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM), que s'aprovi en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici.

B. Un ajut equivalent al 25% de la quota de l'impost, per a l'habitatge que constitueixi la residència habitual, quan els ingressos bruts de la unitat familiar siguin superiors a 7 vegades l? IPREM i, iguals o inferiors a 15 vegades l? IPREM, que s'aprovi en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici.

C. Les unitats familiars que obtinguin ingressos bruts superiors a 15 vegades l? IPREM no podran percebre l? ajut.

No obstant això, les unitats familiars amb algun familiar ascendent o descendent al seu càrrec amb una discapacitat igual o superior al 75%, podran rebre un ajut equivalent al 50% de la quota de l'impost quan els seus ingressos bruts anuals, dividits pel nombre de membres que la componen, no superin en còmput anual del 75% del salari mínim interprofessional vigent, incloses les pagues extraordinàries.

10. Termini i forma de pagament

L? ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat pel beneficiari, en el termini màxim de tres mesos des de l? acord de concessió.

Es podran reglamentar i modificar mitjançat l? aprovació per part de l? òrgan competent, per a cada exercici, les condicions i formes de fer efectiva l´ajut.

11. Gestió i tramitació

Un cop examinada la sol·licitud i verificat el compliment dels requisits per adquirir la condició de persona beneficiària de l? ajut es formularà la proposta de resolució del procediment. Aquesta proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida.

Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, és donarà un termini de deu dies perquè s? esmenin els defectes. Si transcorregut aquest termini no s? esmenen les deficiències, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

12. Vigència

100

Aquesta normativa entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva mentre no es modifiqui o derogui expressament.

Bases reguladores d? ajuts per a les persones vídues, majors de 65 anys, amb pocs recursos econòmics

1. Objecte

Aquesta normativa té per objecte fixar els criteris de concessió dels ajuts que l'Ajuntament ha d'atorgar a aquelles persones vídues majors de 65 anys amb pocs recursos, així com, establir les actuacions i procediments necessaris per a la concessió dels esmentats ajuts.

2. Finalitat La finalitat d'aquests ajuts es contribuir al sosteniment d'un colû0lectiu de persones, respecte de les quals concorren circumstancies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social, mitjançant la compensació parcial de la carrega tributaria municipal associada a l'habitatge habitual.

3. Destinatari i requisits. Podran sol·licitar l'ajut les persones físiques que són subjectes passius de l'impost com a propietaris de l'immoble o se'ls repercuteix la quota en els rebuts de lloguer, sempre que:

c) Es tracti del seu habitatge habitual d) Estiguin empadronats/des a Mollet. A mes, l'empadronament a l'habitatge habitual pel

qual es demana l'ajut, s? haurà de perllongar com a mínim durant el període compres entre l'1 de gener de la quota objecte del càlcul de l'ajut fins a la data de formalització de la solû0licitud

e) Tinguin la condició de vidu o vídua a data 1 de gener de l? any en curs f) Tinguin 65 anys o més en data 1 de gener de l? any en curs g) Constin al padró de contribuents de l'impost sobre béns immobles o aportin contracte

de lloguer on se? ls repercuteix la quota

h) No tributin a l'impost sobre béns immobles per cap altre immoble que no sigui

l'habitatge destinat a ús propi i un màxim d'una plaça d'aparcament i/o traster

i) Que el valor cadastral de l'habitatge no superi els 40.000 euros. (condició igual que

persones a l? atur) j) Estiguin al corrent, tant el peticionari com les persones que segons el padró d'habitants

convisquin amb ell, de les seves obligacions amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social

k) No es trobin incurs en cap prohibició per obtenir la condició de beneficiari de

subvencions públiques previstes en la normativa vigent

l) Que la suma de tots els ingressos del subjecte passiu i les persones que conviuen amb

ell, no superin la xifra resultant de multiplicar 1,5 vegades l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples) vigent en el moment d'acordar-se la concessió , pel coeficient que fixa l'escala següent:

101

Nombre de persones (inclòs l'interessat) Coeficient 1 .................... 1,00 2 .................... 1,00 3 .................... 1,00 4 .................... 1,10 5 .................... 1,25 6 .................... 1,40 7 .................... 1,50 8 .................... 1,55 10 .................. 1,60 10.................. 1,65

m) Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no posseeixen més d'un vehicle automòbil. No es tindran en compte els vehicles que tinguin més de 10 anys.

4. Domicili habitual.

S? entendrà com a domicili habitual, als efectes de l'atorgament de l'ajut, aquell en el que estigui empadronat el/la beneficiari/a de l'ajut l'1 de gener de l'any corresponent a la quota de l'Impost sobre Bens Immobles sobre la que es calcularà l'import de l'ajut.

5. Sol·licituds i termini

Els contribuents que reuneixin les condicions establertes a l'article 3 podran presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o per qualsevol altra modalitat de les previstes a la normativa del procediment administratiu comú.

Així mateix, es pot realitzar la presentació telemàtica, amb certificat digital (registre electrònic) a través de la seu electrònica de l? Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/)

La sol·licitud es podrà presentar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al 30 de novembre de 2018.

4. Acreditació i documentació La solû0licitud s'haurà de presentar mitjançant model de solû0licitud que es publica a la web municipal i en la qual hi haurà de constar: a) Nom, cognoms i NIF del solû0licitant

b) Declaració responsable, indicant les següents circumstancies, referides a 1 de gener de

l'exercici en que es merita la quota objecte del càlcul de l'import de l'ajut: b.1. Esser subjecte passiu de l'Impost sobre Bens Immobles, o be tenir repercutida la quota de

l'impost en el lloguer del seu habitatge habitual. b.2. Tenir la condició de vidu o vídua. b.3. Tenir 65 anys o mes.

102

b.4. Haver tingut el/la solû0licitant i les persones convivents, en l'exercici anterior, uns ingressos anuals inferiors o iguals al llindar que s'especificarà cada any en la convocatòria pública corresponent, i que equivaldrà, en qualsevol cas, al resultat d'aplicar un coeficient multiplicador sobre l'IPREM. b.5. Que totes les dades que consten a la solû0licitud i als documents que acompanyen, son

certes. b.6. Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora dels ajuts que atorga

l'Ajuntament de Mollet i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per a solû0licitar i atorgar aquests ajuts. b.7. Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributaries, amb la Seguretat

Social i amb la Hisenda Municipal, en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no esta obligada a declarar. La presentació de declaració responsable substituirà a la presentació dels certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social. b.8. Autorització expressa per tal que l'Ajuntament pugui dur a terme les consultes necessàries

amb les altres administracions publiques, amb la finalitat de comprovar les circumstancies expressades en la solû0licitud i el compliment del requisits per a l'atorgament de l'ajut.

c) Documentació necessària que s'haurà d'acompanyar: c.1.- En el cas de llogaters del domicili habitual als quals el propietari repercuteixi en la renda del

lloguer l'impost sobre béns immobles, el solû0licitant haurà d'aportar copia del contracte de lloguer de l'habitatge i de tots els rebuts de l'any de la quota objecte d'ajut, fins al mes anterior a la data de la convocatòria, on es reflecteixi la repercussió. c.2.- Dades bancaries del compte, en el model degudament complimentat i signat per l'interessat

o pel seu legal representant, perquè el pagament de l'ajut es faci mitjancant transferència. La complementació del model de solû0licitud haurà d'estar validada per l'entitat bancaria on estigui obert el compte en el que s'hagi de realitzar la transferència associada a l'ajut.

5. Caràcter i vigència

Aquesta subvenció té caràcter voluntari i eventual i la seva vigència s'estén a l'exercici en el que sigui concedida.

El beneficiari no podrà exigir l'augment o la revisió de la subvenció.

6. Obligacions dels beneficiaris i justificació del compliment de la finalitat

ýÿ Comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació de les condicions establertes a la

normativa. ýÿ Declarar les subvencions percebudes de l'Ajuntament o d'altres Ens Públics en els últims

dotze mesos.

7. Pèrdua del dret a perdre la subvenció

Serà causa de pèrdua del dret a la subvenció:

103

ýÿ La modificació de les circumstàncies econòmiques del contribuent o de les condicions

establertes a la normativa. ýÿ El pagament de l'Impost sobre Béns Immobles fora del període voluntari de pagament. ýÿ El rebre qualsevol altre ajut oficial destinat a la mateixa finalitat.

8. Quantia de la subvenció

Durant el primer trimestre de cada exercici l'òrgan competent aprovarà la dotació total per aquesta subvenció.

Per aquest exercici la subvenció s'estableix per un import màxim del 50% de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles

9. Termini i forma de pagament

L'ajut es farà efectiu mitjançant compensació o transferència bancària al compte assenyalat pel beneficiari, en el termini màxim de tres mesos des de l'acord de concessió.

Es podran reglamentar i modificar mitjançat l'aprovació per part de l'òrgan competent, per a cada exercici, les condicions i formes de fer efectiva l´ajut.

10. Gestió i tramitació

Un cop examinada la sol·licitud i verificat el compliment dels requisits per adquirir la condició de persona beneficiaria de l'ajut es formularà la proposta de resolució del procediment per part de l? alcaldia. Aquesta proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s´ha d´estimar, desestimar o tenir per desistida.

Si amb les sol·licituds no s´acredita algun dels requisits, es donarà un termini de 10 dies perquè se subsani els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada tindrà per desistida la seva sol·licitud.

11. Vigència

Aquesta normativa entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva per a l? exercici 2018.

Bases reguladores de subvencions per als propietaris d'habitatges que ofereixen un lloguer social, per la l? exercici 2018

104

Primera. Finalitat

Aquestes bases tenen com a objectiu la mobilització del parc privat d? habitatges per facilitar l'accés a un habitatge de lloguer a preus justos o social a través de la seva incorporació al servei municipal de la Borsa d'habitatges de lloguer i/o incentius per a l? oferta de contractes privats amb preus per sota de l? índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.

Segona. Objecte

Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l'Impost sobre béns immobles d'aquells habitatges que s'ofereixen a la Borsa d'habitatges de lloguer de l'Ajuntament i de contractes de lloguer privats amb condicions econòmiques per sota de l? índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.

Tercera. Règim jurídic

1. Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

2. El procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concurrència pública no competitiva.

3. En tot allò no previst en aquestes bases, la gestió de les subvencions s'efectuarà de conformitat amb el que estableixen la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, i altra normativa concordant.

Quarta. Condicions i requisits

1. Poden demanar la subvenció descrita a la base segona:

a) Els propietaris particulars d'habitatges desocupats que els ofereixen a la Borsa d'habitatges de lloguer de l'Ajuntament abans del darrer dia en què, de conformitat amb el estableixi la convocatòria, es pugui demanar la subvenció; i

b) Els propietaris particulars que ja havien ofert els seus habitatges a la Borsa d'habitatges de lloguer de l'Ajuntament, tant si tenen formalitzat un contracte d'arrendament com si no el tenen.

c) Els propietaris particulars d'habitatges que hagin formalitzat un contracte de lloguer privat amb un preu per sota de l? índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.

105

2. En els tres casos , l'habitatge haurà de complir els requisits legals aplicables per tal que pugui ser arrendat, i en el cas a) i b) haurà de romandre ofert a la Borsa d'habitatges de lloguer de l'Ajuntament durant tot l'any 2018. A més, caldrà complir els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Cinquena. Quantia de la subvenció

1. L'import de la subvenció es correspondrà amb el 80% de l'import que cada persona beneficiària hagi satisfet en concepte de l'Impost sobre Béns Immobles de l'exercici 2018 per l'habitatge ofert a la Borsa d'habitatges de lloguer de l'Ajuntament, sempre que l'habitatge hagi estat a disposició de la Borsa durant un any com a mínim. En cas contrari, l'import de la subvenció es disminuirà de manera proporcional, en funció dels mesos en què l'habitatge hagi estat efectivament posat a disposició de la Borsa.

2. L'import de la subvenció es correspondrà amb el 50% de l'import que cada persona beneficiària hagi satisfet en concepte de l'Impost sobre Béns Immobles de l'exercici 2018 per l'habitatge objecte de contracte privat sempre que l? habitatge hagi estat llogat durant un any com a mínim. En cas contrari, l'import de la subvenció es disminuirà de manera proporcional, en funció dels mesos en què l'habitatge hagi estat efectivament posat a disposició de la Borsa

3. En el cas que la consignació pressupostària de la convocatòria sigui inferior a l'import que s'hauria de satisfer com a subvenció per aplicació del punt anterior, l'import de la subvenció es reduirà de manera proporcional.

Sisena. Convocatòria pública i sol·licituds

1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s'ajustarà a allò que disposen aquestes bases.

2. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar, mitjançant model d'instància normalitzat, al Registre General d'Entrades de l'Ajuntament.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) L? imprès de l'Ajuntament anomenat 'Ordre de domiciliació bancària per a transferència a creditors particulars' emplenat degudament. El compte corrent haurà d'estar a nom del propietari de l'habitatge ofert.

b) Fotocòpia acreditativa del pagament de l'Impost sobre Béns Immobles corresponent a l'any 2017 de l'habitatge ofert a la Borsa d'habitatges de lloguer de l'Ajuntament; o autorització perquè l'Oficina Municipal d'Habitatge pugui obtenir aquesta informació directament del Servei d'Economia de l'Ajuntament.

Si la documentació fos incorrecta o incompleta, es reclamarà a la persona sol·licitant que subsani els defectes observats en el termini de deu dies hàbils, advertint-lo que no fer-ho comportarà el desistiment de la seva petició i l'arxivament de la sol·licitud.

106

c) En el cas de l? apartat 4.c) en el moment de la sol·licitud caldrà aportar original i fotocòpia del contracte de lloguer.

3. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció.

Setena. Forma i termini de la concessió

1. La instrucció del procediment correspon a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

2. El termini màxim per resoldre la convocatòria serà de tres mesos, a comptar des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.

3. La resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa. Contra ella, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que les persones interessades considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

4. Si transcorre el termini màxim en què la convocatòria s'ha de resoldre sense que s'hagi notificat la seva resolució expressa, les sol·licituds d'atorgament de subvencions s'entendran desestimades.

4. No caldrà que la persona beneficiària accepti expressament la subvenció concedida.

5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit consignat per a la convocatòria.

Vuitena. Forma de pagament de l'ajut

L'ajut es farà efectiu després que s'hagi comprovat el compliment dels requisits per ser-ne persones beneficiàries, mitjançant abonament de la subvenció a través de transferència en el compte de l'entitat bancària indicat per la persona beneficiària.

Novena. Règim sancionador

1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions.

2. Si es dona alguna de les causes de l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ajuntament iniciarà el procediment de reintegrament de la subvenció corresponent.

3. En el cas de pisos posats a disposició de la borsa de lloguer, també seran causes de reintegrament de la subvenció les dues circumstàncies següents:

107

a) Que el propietari de l'habitatge i beneficiari de la subvenció es negui a formaliltzar el contracte d'arrendament amb la persona proposada per l'Ajuntament.

b) Que el propietari de l'habitatge, durant el temps que ha posat l'habitatge a disposició del servei municipal de la Borsa d'habitatges de lloguer, l'arrendi al marge d'aquest servei amb un preu per sobre de l´índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.

Desena. Publicitat

La publicitat de les bases reguladores d'aquestes subvencions s'efectuarà mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al portal de transparència de la corporació (http://transparencia.molletvalles.cat/).

Bases reguladores de subvencions de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Inmobles per als titulars de familíes monoparentals

1. Objecte

Aquesta normativa té per objecte fixar els criteris de concessió dels ajuts que l? Ajuntament ha d? atorgar a aquelles persones que siguin titulars de famílies monoparentals

2. Beneficiaris

Els subjectes passius de l'Impost, que ostentin la condició de titulars de família monoparental en els termes establerts legalment

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

Els subjectes passius de l'Impost, que ostentin la condició de titulars de família monoparental, a la data de meritament de l? impost, en els termes establerts legalment gaudiran d? un ajut de la quota íntegra de l'Impost, sempre que l? immoble de què es tracti constitueixi l? habitatge habitual de la família.

S? entén per habitatge habitual el que determini la legislació vigent i en tot cas i a efectes d? aquest benefici fiscal, aquella edificació que constitueixi residencia habitual dels subjectes passius.

108

S? entén per subjecte passiu, tots aquells subjectes passius de l? IBI que constin com a tal en la base de dades municipal, (o registres de Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona pel fet de la delegació abans esmentada) i/o en la Direcció General del Cadastre.

Respecte del percentatge de bonificació: L? ajut resultant s? aplicarà sobre el 100% del rebut de l? impost.

Aquest ajut es tramitarà per l? Administració competent atesa la informació facilitada pel Departament competent de la Generalitat de Catalunya, i s'aplicarà en el rebut de l'impost sobre el béns immobles.

Per gaudir d? aquest ajut hauran de concórrer les circumstàncies següents i conforme als següents percentatges:

Es tindran en compte els percentatges d'aplicació de l'INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM), conforme als apartats següents:

a) Ajut del 50% de la quota de l'impost, per a l'habitatge que constitueixi la residència habitual, quan es tracti de famílies monoparentals sempre que els ingressos bruts de la unitat familiar siguin iguals o inferiors a 7 vegades l'INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM), que s'aprovi en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici.

b) Ajut del 25% de la quota de l'impost, per a l'habitatge que constitueixi la residència habitual, quan es tracti de famílies monoparentals sempre que els ingressos bruts de la unitat familiar siguin superiors a 7 vegades l? IPREM i, iguals o inferiors a 15 vegades l? IPREM, que s'aprovi en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici.

c) Les unitats familiars que obtinguin ingressos bruts superiors a 15 vegades l? IPREM no tindran bonificació.

No obstant això, les unitats familiars amb 4 o més fills tindran dret al 50% d? ajut quan els seus ingressos bruts anuals, dividits pel nombre de membres que la componen, no superin en còmput anual del 75% del salari mínim interprofessional vigent, incloses les pagues extraordinàries.

Aquests ajuts s? atorgaran a proposta d? informe dels Serveis Socials.

4. Acreditació i documentació

Per a gaudir d'aquest ajut es requereix la presentació, de la següent documentació:

- Certificat d? imputacions de l? Impost sobre la Renda de les Persones Físiques expedits per Hisenda de cadascuna de les persones empadronades en el domicili del sol·licitant (o en el seu cas, el resum de la declaració de la Renda)

109

- En cas de ser pensionista, el certificat de pensió expedit per l? INSS - En cas de estar en situació d? atur, la targeta de demanda d? ocupació actualitzada i justificant

de l? Organisme competent de no percebre cap prestació o justificant de la prestació que cobra i el temps per la qual se li ha concedit. - Aportació del títol o carnets acreditatius de família monoparental, expedits per

l'Administració competent

5. Sol·licituds

Els contribuents que reuneixin les condicions establertes hauran de demanar la subvenció mitjançant una sol·licitud que presentaran en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), dins de l? exercici 2018.

6. Resolució, notificació i recursos

Verificat el compliment o no dels requisits exigits es dictarà acord de concessió o denegació de la subvenció, resolució que serà notificada als interessats.

El termini màxim per resoldre la convocatòria serà de tres mesos, a comptar des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.

La resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa. Contra ella, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que les persones interessades considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Si transcorre el termini màxim en què la convocatòria s'ha de resoldre sense que s'hagi notificat la seva resolució expressa, les sol·licituds d'atorgament de subvencions s'entendran desestimades.

No caldrà que la persona beneficiària accepti expressament la subvenció concedida.

No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit consignat per a la convocatòria.

7. Abonament de la subvenció

Una vegada notificada la concessió de la subvenció es procedirà a la compensació de la quota de l? impost per part de la tresoreria municipal

8. Quantia de la subvenció

110

Durant el primer trimestre de cada exercici l? òrgan competent aprovarà la dotació total per aquesta subvenció.

9. Caràcter i vigència

Aquesta subvenció té caràcter voluntari i eventual i la seva vigència s? estén a l? exercici en el que sigui concedida.

El beneficiari no podrà exigir l? augment o la revisió de la subvenció.

12. Vigència

Aquesta normativa entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva mentre no es modifiqui o derogui expressament.

Bases per a l? atorgament de subvencions en matèria d? activitats socials

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la finalitat de promoure serveis i activitats socials d'interès públic i obertes a tot la ciutadania, que complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública i siguin un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària, grups i col·lectius de l'àmbit de la cultura i la tradició de Mollet del Vallès.

2. Beneficiaris

Podran gaudir d? aquest ajut els ciutadans i ciutadanes que siguin subjectes passius de l? Impost sobre Béns Immobles, constant com a contribuents en el Padró d? aquest Impost

3. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones beneficiàries d'alguna de les activitats següents:

Programes anuals:

- Programacions anuals relacionades amb activitats socials

111

Programacions d'activitats socials:

Activitats socials: aquelles activitats socials amb uns objectius específics que es realitzin fora de la programació habitual de l'organitzador i a les quals es dóna un relleu especial.

Les activitats per a les quals se sol·licita subvenció s'han de realitzar durant el transcurs de l'any 2018.

4. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

a) Quedaran excloses de qualsevol tipus de subvenció les entitats que programin o organitzin activitats manifestament discriminatòries per raó de sexe. Les entitats vetllaran per tal que les activitats programades contemplin la igualtat entre homes i dones.

b) Per altra banda, les associacions que sol·liciten la subvenció es comprometen a fer el possible per garantir la paritat en la composició dels seus òrgans directius.

c) Podran obtenir la condició de persones beneficiàries les associacions, les fundacions o els grups de persones físiques que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció i que reuneixin els requisits següents:

e) Les associacions i les fundacions han d'estar constituïdes legalment i, si tenen la seu o una delegació a Mollet del Vallès, han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

f) Treballar en el camp de la sociocultura.

g) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l'article següent.

h) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

5.Quantia de la subvenció

La quantia de la subvenció es determina en el 90% de la quota íntegra de l? Impost sobre Béns Inmobles.

Durant el primer trimestre de cada exercici l? òrgan competent aprovarà la dotació total per aquesta subvenció.

5. Sol·licituds

Els contribuents que reuneixin les condicions establertes hauran de demanar la subvenció mitjançant una sol·licitud que presentaran en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), dins de l? exercici 2018.

112

6. Resolució, notificació i recursos

Verificat el compliment o no dels requisits exigits es dictarà acord de concessió o denegació de la subvenció, resolució que serà notificada als interessats.

El termini màxim per resoldre la convocatòria serà de tres mesos, a comptar des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.

La resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa. Contra ella, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que les persones interessades considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Si transcorre el termini màxim en què la convocatòria s'ha de resoldre sense que s'hagi notificat la seva resolució expressa, les sol·licituds d'atorgament de subvencions s'entendran desestimades.

No caldrà que la persona beneficiària accepti expressament la subvenció concedida.

No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit consignat per a la convocatòria.

7. Abonament de la subvenció

Una vegada notificada la concessió de la subvenció es procedirà a la compensació de la quota de l? impost per part de la tresoreria municipal

9. Caràcter

Aquesta subvenció té caràcter voluntari i eventual i la seva vigència s? estén a l? exercici en el que sigui concedida.

El beneficiari no podrà exigir l? augment o la revisió de la subvenció.

12. Vigència

Aquesta normativa entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva mentre no es modifiqui o derogui expressament.

113

Bases per a l'atorgament d'ajuts per a la matriculació a escoles bressol per al curs escolar 2018/2019.

1. Objecte.

- 1. L'objecte d'aquestes bases es l'atorgament per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès d'ajuts per a la matriculació a escoles bressol per al curs 2018/2019, a favor de persones de famílies amb una situació econòmica i social amb dificultats. - 2. Els ajuts d'escoles bressol que promou l'Ajuntament de Mollet del Vallès son compatibles

amb altres ajuts que pel mateix concepte la persona beneficiaria pugui rebre d'altres administracions, però en cap cas la

totalitat dels ajuts rebuts no pot superar el cost real de la matricula i les mensualitats del servei d'escola bressol. - 3. L'ajut es concedeix exclusivament per a la matriculació i les mensualitats de l'escola bressol.

En cap cas se subvencionen altres serveis que puguin oferir les escoles bressol, com ara els serveis d'acollida, el menjador o l? adquisició de material.

2. Requisits que han de reunir les persones beneficiaries.

Podran obtenir la condició de beneficiaries dels ajuts d'escoles bressol les persones que reuneixin els requisits següents:

1. Estar empadronades a Mollet del Vallès i tenir residència legal al país. 2. Tenir fills matriculats en una escola bressol municipal de Mollet del Vallès. 3. Presentar la sol·licitud en el termini i la forma establerts a la convocatòria. 4. No tenir deutes de naturalesa tributaria amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 5. No superar els llindars econòmics següents:

5.1. No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

1. Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 EUR.

2. Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 EUR.

3. Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors principals:

2.416,80 EUR.

4. Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 2.900,20 EUR.

5.2. No superar el llindar de volum de negoci per unitat familiar de 155.000 EUR calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar, d'acord amb el detall següent:

1. Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació

objectiva. 2. Ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables igual o

superior al 50% en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense

114

personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d'aquestes.

5.3. No superar el llindar de rendiments patrimonials de 2.000 EUR, d'acord amb el càlcul següent: Suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els

guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la unitat familiar, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de la habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica de emancipació. - No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 EUR

dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

- Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit, l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

- Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2017.

5.4. No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900 EUR, d'acord amb el càlcul següent:

Suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual. En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents: Per 0,43 els revisats el 2003. Per 0,37 els revisats el 2004. Per 0,30 els revisats el 2005. Per 0,26 els revisats el 2006. Per 0,25 els revisats el 2007. Per 0,25 els revisats el 2008. Per 0,26 els revisats el 2009.

Per 0,28 els revisats el 2010. Per 0,30 els revisats el 2011. Per 0,32 els revisats el 2012. Per 0,34 els revisats el 2013. Per 0,36 els revisats el 2014. Per 0,38 els revisats el 2015. Per 0,38 els revisats el 2016.

115

5.5. No superar el llindar de valors cadastrals de finques rústiques de 13.130 EUR per cada membre computable, que resulta de la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l'habitatge habitual.

3. Forma i termini de presentació de les sol·licituds.

3.1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al dia que s'indiqui.

3.2. Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb el model de sol·licitud que està a disposició de les persones interessades a l'Oficina d? Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (placa Major, núm

1) i a la pagina web de l'Ajuntament (www. molletvalles.cat.cat).

3.3. La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.3. Les sol·licituds han d'estar signades per qualsevol dels representants legals de la persona menor (pare, mare o tutor).

3.4. La presentació de la sol·licitud d'ajut implica l? autorització de la persona sol·licitant perquè l'Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics la documentació en poder de les diferents administracions, relativa a l? acompliment de les obligacions tributaries dels membres de la unitat familiar i altres dades necessàries per a la comprovació i valoració de la seva sol·licitud. Tots els membres majors de 16 anys que formen part de la Unitat Familiar han de signar

l? autorització per a fer les consultes per mitjans telemàtics a les diferents administracions, de les dades necessàries per a la valoració de la sol·licitud d? ajut.

4. Documentació a aportar

Els documents aportats han de ser originals o fotocopies acarades pels funcionaris del Registre

General d'entrades de l'Ajuntament. Si l'ajut se sol·licita per a mes d'un membre de la família, la sol·licitud s'ha de formalitzar en un

únic imprès.

Documentació obligatòria:

1. El NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar i llibre de família.

2. Volant de convivència emès per l? Ajuntament.

3. Declaració de l? IRPF de tots els membres obligats a presentar-la.

116

*En cas que no es presenti la declaració de l? IRPF, s? ha d? aportar la documentació que permeti conèixer totes les dades de renda i patrimoni necessàries per a la valoració de l'ajut:

Els membres que han treballat en algun moment de l? any 2017: - Documentació de les dades fiscals, document esborrany de presentació de la declaració, o

certificats d? ingressos i retencions de totes les empreses on han treballat cadascun dels membres de la Unitat Familiar. Els membres de la Unitat Familiar que no han treballat l? any 2017: - Certificacions que permetin acreditar si es rep una pensió de l? Institut Nacional de la

Seguretat Social - Certificació de percepció del subsidi d'atur, o bé certificat de no haver percebut cap

prestació del Servei Públic d? Ocupació. - Certificació d? inscripció en una Oficina de Treball del Servei d? Ocupació de la Generalitat de

Catalunya en demanda d? ocupació - L'informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social

4. Certificat del Valor Cadastral del/s habitatge/s en propietat, o rebuts de l? IBI, i, si és el cas, justificant de pagament de préstec hipotecari de 2017, o bé, contracte de lloguer i comprovant de pagament d? aquest durant l? any 2017.

5. En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s'ha d'aportar també la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d'ingressos: a) En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat

acreditatiu

b) En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva

quantia

c) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els

altres ingressos no tributables o exempts.

6. En cas de separació o divorci, el conveni o la sentència on consti la custodia única o compartida dels beneficiaris de l? ajut, i si hi ha pensió d? aliments per als fills, l? import establert. Si està en tràmit, document d? interposició de la demanda.

7. Document acreditatiu de matrícula a una escola bressol municipal de Mollet del Vallès.

Documentació complementària:

1. Si és el cas, el títol de família nombrosa vigent expedit per l'organisme competent on consti, entre d'altres, la categoria especial o general.

2. Si és el cas, el títol de família monoparental vigent expedit per l'organisme competent, on consti, entre d'altres, la categoria especial o general.

117

3. Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

4. Si és el cas, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat emesa per l'organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes, corresponent a l'alumne i/o germans.

5. En casos de dones víctimes de violència de gènere, la documentació que ho acrediti.

6. En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics que ho acreditin.

7. En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència; i en el cas que la situació de dependència s'hagi demanat però encara no s'hagi resolt, la solû0licitud i l'informe mèdic corresponent.

En el cas que no s? aporti la documentació obligatòria esmentada anteriorment, l'Ajuntament requerirà al sol·licitant en la forma permesa a la llei perquè aporti la documentació que correspongui que permeti conèixer les dades de renda i patrimoni necessàries per a la valoració de l'ajut, en un termini de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o normativa que la substitueixi.

5. Procediment de concessió.

5.1. El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en regim de concurrència competitiva.

5.2. L'instructor del procediment serà la persona titular de la Regidoria de l? àmbit de Serveis Socials. L'instructor haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari dels ajuts. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, la instructora donarà un termini de 10 dies perquè se subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud. Transcorregut el termini de subsanació, i prèvia emissió per part de l'equip basic d? atenció social

corresponent d'un informe on es descrigui la situació social de la família, la instructora haurà de convocar la

Comissió de valoració.

5.3. La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a de l? àmbit

de Serveis Socials, que la presidirà; la direccio de Drets Socials, Benestar i Ocupació; el/la cap del Servei de Serveis

Socials, Sanitat i Salut Publica; el/la cap de secció de serveis socials; el/la gerent de l Institut Municipal d? Educació; el/la interventor/a; i el/la secretari/ària.

118

La Comissió de valoració, en funció dels informes dels equips basics d? atenció social, haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i de formular la proposta de resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida. En relació amb les sol·licituds que s'han d'estimar, la Comissió haurà d'especificar a més, la

puntuació que ha obtingut cada sol·licitud i la quantia que es proposa d'atorgar.

5.4. L'Alcaldia es l? òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s? haurà de pronunciar també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment es de tres mesos. El termini

es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Les persones interessades podran entendre desestimada la seva sol·licitud d'ajut per silenci

administratiu, si en el termini esmentat en el paràgraf anterior no reben la notificació de resolució del procediment.

5.5. La manca de documentació es requerirà preferentment per SMS al telèfon mòbil del sol·licitant.

6. Membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar:

1. Per al càlcul de la renda de la unitat familiar als efectes d'aquests ajuts són membres

computables els següents: a) Els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del

menor

b) L'alumne pel qual es sol·licita l'ajut

c) Els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de

desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial

d) Els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors

amb el volant de convivència corresponent a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar

e) En el cas de divorci o separació legal dels pares, amb custòdia única d? un progenitor, no es

considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l'alumne pel qual es sol·licita l'ajut de llibres. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s'escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

2. Per al càlcul de la renda familiar en el cas de separació o divorci amb guarda i custòdia

compartida, són membres computables els següents: a) Els progenitors / tutors o persones encarregades de la guarda i protecció de l'alumne pel qual

se sol·licita l'ajut, encara que no convisquin

b) L'alumne pel qual se sol·licita l'ajut

c) Els fills o filles comuns o comunes dels progenitors de l'alumne pel qual se sol·licita l'ajut que

siguin solters menors de vint-i-cinc anys que convisquin en el domicili familiar de qualsevol

119

dels progenitors a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

7. Criteris objectius d'atorgament.

Es puntuaran els àmbits següents: econòmic, familiar i social.

ÀMBIT A)

Valoració de la renda familiar.

El càlcul de la renda familiar es farà en funció del següent:

Es calcularà per l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici immediatament anterior, de cada un dels membres computables de la unitat familiar que obtinguin ingressos de qualsevol naturalesa, i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2012 a 2015, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2012, 2013, 2014 i 2015 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat primer anterior, i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

Els rendiments no tributables o exempts de qualsevol dels membres computables de la unitat familiar també seran sumats pel càlcul de la renda de la unitat familiar.

ÀMBIT B)

Valoració de situacions específiques de la unitat familiar: fins a 12 punts.

La puntuació en aquest àmbit resulta de l'agregació dels punts obtinguts pels conceptes que es relacionen a continuació, els quals s'han d'acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l'organisme competent. 1. Qualificació de família nombrosa general: 1,5 punts. 2. Qualificació de família nombrosa especial: 3 punts. 3. Condició de monoparentalitat general: 1,5 punts.

120

4. Condició de monoparentalitat especial: 3 punts. 5. Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar: 3 punts. 6. Condició de discapacitat de l'alumne i/o d'un dels germans de fins a un 33%: 1,5 punts. 7. Condició de discapacitat de l'alumne i/o d'un dels germans de més d'un 33%: 3 punts.

ÀMBIT C)

Valoració pels serveis socials bàsics de l'ajuntament en casos de necessitat social: fins a 17 punts.

Observades en l'infant:

1. Per problemes de salut, 1 punts. 2. Per dificultats d? integració social, 1 punts. 3. Per necessitats educatives especials, 2 punts.

Observades en la família:

1. Trastorns emocionals i/o malaltia mental, 1 punts. 2. Consum de tòxics, 1 punts. 3. Negligència lleu, quan l'omissió no atempta contra la dignitat física i/o psíquica del

menor, 1 punts. 4. Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives, 1 punts.. 5. Problemes d'habitatge: manca, desnonament, amuntegament, estada en centre

d'acollida, etc , 1 punts. 6. Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa, 1 punts. 7. Sospites de l'existència de maltractament (físic, psicològic o emocional), 1 punts. 8. Negligència greu, 2 punts. 9. Maltractament psíquic, 2 punts. 10. Maltractament físic, 2 punts. 11. Abús sexual, 2 punts.

La valoració dels punts 3 i 7 és incompatible amb la valoració dels punts 8, 9, 10 i 11.

8. Distribució dels Ajuts d? Escola Bressol

Els ajuts es començaran a distribuir: primer, entre totes les persones que han obtingut la puntuació mes alta; després, entre totes les persones que hagin obtingut la puntuació immediatament inferior i així successivament. Si arriba un moment que no resta prou consignació pressupostaria perquè puguin rebre l'ajut

màxim totes les persones amb la mateixa puntuació, allò que resti per distribuir es repartirà entre elles de manera proporcional.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès, en casos excepcionals atorgarà l'ajut d'escolar bressol, en aquells casos que tinguin resolució de necessitats educatives especials i no compleixin els criteris objectius d'atorgament, quan els serveis socials municipals així ho considerin i ho proposin, mitjançant la presentació d'informe motivat. L'informe l'ha de signar el

121

professional que l'emet, ha d'estar suficientment motivat a criteri de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

9. Recursos

Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia de la publicació en el taulell d'anuncis de l'atorgament o denegació de l'ajut. Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d'un mes

comptat des del dia de la publicació en el taulell d'anuncis de la resolució.

10. Quantia individualitzada de l'ajut.

Els ajuts d'escoles bressol es determinen segons les tarifes que s? estableixn per a les escoles

bressol municipals per al curs escolar corresponent. Les persones beneficiaries dels ajuts d'escoles bressol no poden rebre per aquest concepte una

quantitat superior al cost de la matricula i les mensualitats de l'escola bressol.

11. Entitats col·laboradores.

Els centres docents que tenen escolaritzades les persones amb dret a percebre l'ajut d? escola bressol tenen la condició d'entitats col·laboradores de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

A mes de les obligacions de les entitats col·laboradores establertes en l'article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els centres docents que tenen escolaritzades les persones amb dret a percebre l'ajut d? escola bressol tenen les dues obligacions següents:

- Han de fer arribar a l'Ajuntament, en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució de l'Alcaldia d'atorgament dels ajuts, el seu numero d? identificació fiscal i el document de comunicació de dades bancaries per poder fer efectius els pagaments de l'ajut, de conformitat amb el model normalitzat que es pot obtenir a l'Oficina d? Atenció Ciutadana (placa Major, núm 1) o a la pagina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

- El cost dels serveis de l'escola bressol ha d'estar referit exclusivament a les despeses de matriculació i a les mensualitats. Per poder verificar aquesta circumstancia, les escoles bressol també hauran de presentar fotocopies dels rebuts mensuals emesos a les famílies amb nens subvencionats.

- Han de comunicar a l'Ajuntament, la confirmació d? utilització del servei d? escola bressol per part de les persones beneficiaries dels ajuts, de conformitat el model de certificació següent:

122

Dades comunes identificatives de l'ajut

Actuació subvencionada: Ajuts Escola Bressol curs 2018-19 Partida pressupostaria F4 4801 00 23102

En ................................................................................, amb DNI núm. ..........................., director/a (o titular) del centre docent ...................................................................................................,

CERTIFICO Que les persones que es relacionen a continuació han gaudit del servei de menjador que ofereix

l'escola durant el curs 2018-2019, pels dies i cost que també s'indiquen:

Codi de l'ajut Cognoms i nom

de l? alumne Import de l'ajut Dies

d? assistència Cost del servei

Lloc i data Signatura del/de la director/a o titular del centre docent

12. Pagament de l'ajut.

L'Ajuntament pagarà els ajuts concedits a l'escola bressol on esta escolaritzada la persona

beneficiaria de conformitat amb el que s'indica a continuació: a) En el moment d'atorgar-se els ajuts, amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament de l'exercici

2018, per una tercera part dels ajuts concedits, en concepte de bestreta

b) Després que hagi estat presentada la justificació dels ajuts, amb càrrec al pressupost de

l'Ajuntament de l'exercici 2019, per les dues terceres parts dels ajuts concedits, prèvia compensació, si es el cas, del cost

efectiu del servei d'escola bressol durant el curs.

13. Causes de revocació

L'Ajuntament de Mollet del Vallès pot revocar els ajuts concedits per alguna de les causes

següents: a) La no inscripció en una escola bressol del municipi de la persona interessada en obtenir la

condició de beneficiaria de l'ajut

b) L? ocultació d? informació necessària per poder valorar correctament la solû0licitud d'ajut o la

falsedat en la documentació presentada.

123

c) L? escolarització en una escola bressol d'un altre municipi

d) El canvi substancial de les circumstancies que van donar lloc a la concessió de l'ajut

e) L'incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases

f) No assistir a l'escola bressol, de manera injustificada, durant tres o mes dies en el període

d'una setmana

g) No assistir a l'escola bressol, sense cap causa que ho justifiqui, durant quinze dies o mes en el

període d'un mes.

14. Protecció de dades.

Les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó d'aquestes bases reguladores i de les següents convocatòries es tractaran d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Bases per a l'atorgament de subvencions en matèria de salut pública

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la finalitat de promoure la participació i col·laboració de la iniciativa social privada sense ànim de lucre en el camp de la salut a Mollet del Vallès, per tal de millorar la promoció, informació i educació per a la salut, prevenir les malalties i atendre o donar suport als afectats per malalties o processos crònics d? especial prevalença. També es promourà la protecció i atenció als animals de companyia.

2. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

1. La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones beneficiàries d? alguna de les activitats següents:

a) Prevenció de malalties.

b) Promoció, informació i educació per a la salut.

c) Atenció de la salut.

d) Protecció i atenció dels animals de companyia.

2. Les activitats per a les quals se sol·licita subvenció s'han de realitzar durant el transcurs de l? any 2018

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

124

Podran obtenir la condició de persones beneficiàries les associacions, les fundacions o els grups de persones físiques que promoguin les activitats al municipi de Mollet del Vallès, per a les quals es demana subvenció i que reuneixin els requisits següents:

a) Les associacions i les fundacions han d? estar constituïdes legalment i, si tenen la seu o una delegació a Mollet del Vallès, han d? estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

b) Treballar en el camp de la salut.

c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l? article següent.

d) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

4. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament en el termini de 20 dies naturals des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

2. Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud, de fitxa per activitat i de comunicació de dades bancàries que estan a disposició de les persones interessades en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (plaça Major, núm

1) i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

3. Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l'associació o la fundació, o per la persona que actuï en representació del grup, i s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:

a) En el cas d'associacions i fundacions:

1. Els estatuts dipositats en el Registre d'Associacions o inscrits en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

2. El número d? identificació fiscal. Les associacions que ja s? han presentat anteriorment i que la documentació estigui en poder de l? Ajuntament no hauran de presentar la documentació un altre vegada.

3. La documentació que permeti acreditar la representació de la persona que signa la sol·licitud.

4. La declaració responsable que respecti el model següent:

125

'En .........., amb DNI núm. .........., representant/a de l'associació/fundació .........., sota la meva responsabilitat

DECLARO

1. Que l'associació/fundació no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que en aquesta data l? associació/fundació no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament.

Lloc, data i signatura del representant/a legal de l'associació/fundació'

b) En el cas dels grups de persones, un document que respecti el model següent:

'.............................., amb DNI .................................. ..............................., amb DNI ..................................

membres del grup ............................ (nom del grup)

DECLAREN

1. Que han nomenat com a representant seu ............., amb DNI núm. .............., als efectes d'actuar davant l'Ajuntament de Mollet del Vallès en la convocatòria per a aquest any 2018 d'atorgament de subvencions en matèria de salut pública.

2. Que cap dels membres del grup no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Que en aquesta data cap dels membres del grup no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament.

4. Que cada membre del grup es compromet de manera solidària en el compliment de les obligacions que puguin correspondre al grup en el cas que se li atorgui la subvenció demanada.

5. Que cada membre del grup es compromet a aplicar la part proporcional de l? import de la subvenció rebuda.

Mollet del Vallès, .... de ...................... de .........

Signatura de tots els membres del grup'

c) Tant les associacions o fundacions com els grups de persones:

126

1. El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.

2. La documentació que permeti acreditar la capacitat organitzativa de l'associació, fundació o grup de persones. En aquest sentit, com a mínim caldrà presentar el Projecte de l'associació, fundació o grup de persones per a l? any 2018, la memòria relativa a l'any anterior i, en en el cas de les associacions, una certificació sobre el nombre actual de socis.

3. Una fitxa per cada activitat per a la qual es demana subvenció. En aquestes fitxes s'ha de fer referència als extrems següents: objectius que vol assolir l'activitat, descripció de l'activitat, dates i lloc de realització, previsió de participants, i pressupost de despeses i ingressos previstos.

Si les persones que sol·liciten la subvenció consideren necessari aportar més documentació per explicar millor les activitats que pretenen dur a terme amb el suport de l'Ajuntament, també poden adjuntar-la a la sol·licitud, però la fitxa per activitat s'haurà de presentar igualment.

4. Les dades bancàries on poder transferir l? import de la subvenció, en el model normalitzat que té establert l? Ajuntament i que es pot obtenir a la seva pàgina web (www.molletvalles.cat).

4. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d? Entrades de l? Ajuntament.

5. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l? autorització de la persona interessada o el grup de persones perquè l? Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics els certificats de l? Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatius, respectivament, al compliment de les obligacions tributàries i al compliment de les obligacions davant la Seguretat Social.

6. No caldrà aportar la documentació esmentada si ja ha estat presentada a l? Ajuntament perquè l? associació o el grup de persones van presentar-se a alguna convocatòria anterior d? atorgament de subvencions, sempre que no hagi variat cap circumstància. Aquest fet (que la documentació ja va ser presentada) s? haurà de fer constar en la sol·licitud. En qualsevol cas, la documentació a què es refereixen els apartats 3.a.4, 3.b i 3.c d? aquest article s? haurà de presentar inexcusablement.

5. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. L? instructor del procediment serà el/la regidor/a de l? àmbit de salut pública.

127

L? instructor haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, l? instructor donarà un termini de deu dies hàbils perquè se subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

Transcorregut el termini de subsanació, l? instructor haurà de convocar la Comissió de valoració.

3. La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a de l? àmbit de salut pública, que la presidirà; la direcció de Benestar , Drets Socials i Ocupació; el/la tècnic/a de Protecció de la Salut; el/la tècnic/a de Promoció de la Salut; la cap de servei de serveis socials, sanitat i salut pública, el/la interventor/a; i el/la secretari/ària.

La Comissió haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i de formular la proposta de resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida.

En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:

a) Les activitats que es considera oportú de subvencionar;

b) La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud; i

c) La quantia que es proposa d? atorgar.

4. L'Alcaldia és l'òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix subvenció, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.

6. Criteris objectius d'atorgament

Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris següents:

a) Capacitat organitzativa de l'associació, fundació o grup de persones: fins a 30 punts.

Per valorar aquesta circumstància, la Comissió de valoració haurà de tenir en compte l'historial de l'associació, fundació o grup de persones, la seva tradició, el nombre de socis o de persones

128

que integren del grup, les activitats realitzades altres anys, el seu impacte social habitual, el projecte anual i la disposició de local propi.

b) Criteris específics: fins a 70 punts, que es repartiran de la manera següent:

- Fins a 25 punts, en funció de l? adequació als objectius de la convocatòria.

- Fins a 15 punts, si les activitats proposades contribueixen al desenvolupament del Programa d? Actuació Municipal anual.

- Fins a 15 punts, si hi ha dèficit d? activitats anàlogues a la ciutat i si el projecte cobreix una necessitat en relació amb la salut dels ciutadans del municipi.

- Fins a 10 punts, per a projectes o activitats extraordinaris (aniversaris, esdeveniments puntuals, dies mundials, etc.).

- Fins a 5 punts, per la valoració de les circumstàncies següents: nombre de destinataris o usuaris de l? activitat, qualitat de les intervencions, continuïtat en el temps, o projecte novedós.

7. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció

1. L'import de subvenció que cada associació, fundació o grup de persones pot rebre depèn de la puntuació obtinguda i de la consignació pressupostària de la convocatòria.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del preu per punt, el qual s? obté dividint la consignació pressupostària pel total de punts obtinguts pel nombre de sol·licituds que compleixen els requisits. Tanmateix, la Comissió de valoració, si ho considera oportú després de valorar el conjunt de sol·licituds, pot fixar un preu per punt inferior al resultat de l? operació que s? acaba de descriure.

b) Fixació de l? import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

2. La quantia obtinguda després de realitzar les operacions descrites en l? apartat anterior té la consideració d? import màxim, per la qual cosa no es podrà atorgar cap subvenció per una quantia superior.

3. L? import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l? activitat a la qual s? apliqui. Això no obstant, es podrà superar aquest percentatge quan les activitats desenvolupades per l? associació o grup de persones estiguin relacionades amb la constitució de grups d? ajuda mútua i suport emocional, i quan es tracti d? activitats de gran interès públic i/o social que no es podrien portar a terme sense superar el límit anterior i així consti de forma motivada a l? expedient.

8. Obligacions de les persones beneficiàries

129

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a:

a) Difondre que les activitats han estat subvencionades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la documentació que faci menció explicita a les activitats objecte de subvenció, s? haurà de fer constar la llegenda amb el suport de l? Ajuntament de Mollet del Vallès i el logotip de l? Ajuntament segons el model tipogràfic aprovat per la corporació.

b) Comunicar a l? Ajuntament l? obtenció d? altres subvencions destinades a finançar la mateixa activitat subvencionada.

9. Pagament de la subvenció

1. A compte de l? import de la subvenció atorgada, l? Ajuntament abonarà el 50% d? aquesta quantia en el moment de resoldre la convocatòria. En tot cas, la quantia abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a l? Ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per les causes previstes a l? article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El pagament de la resta de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per la persona beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir.

3. Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció en cas de manca de justificació.

10. Forma i termini de justificació

1. Les persones beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 30 de desembre de 2018, mitjançant la presentació en el Registre General d? Entrades de l? Ajuntament de la documentació següent:

a) Certificació del/de la secretari/ària de l? associació amb el vistiplau del/de la president/a o de la persona que actua en representació del grup, de conformitat amb el model de justificació que es pot trobar a la pàgina web de l? Ajuntament (www.molletvalles.cat).

b) Fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d? Entrades de l? Ajuntament dels documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin en la certificació a què es refereix la lletra anterior.

c) Memòria detallada de les activitats realitzades per a la realització de les quals s'ha rebut subvenció.

d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a les activitats subvencionades.

130

2. Els documents justificatius de les despeses realitzades s'han d'ajustar a la normativa mercantil i també a la fiscal en cas de ser susceptibles de practicar-se retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

11. Despeses subvencionables

1. No seran subvencionables les adquisicions de béns inventariables, és a dir, béns d? inversió, ni les despeses de contractació de personal.

2. Quan l? import de les despeses subvencionables superi la quantia de 6.010,12 euros en subministraments o contractació de serveis de consultoria o assistència tècnica, les persones beneficiàries de la subvenció hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents empreses amb caràcter previ a l? adquisició o contractació del servei. En el moment de justificar la subvenció, la còpia de la factura haurà d? acompanyar-se de còpia d? aquestes tres ofertes.

3. Les despeses subvencionables han de correspondre a l? any 2018.

Bases per a l'atorgament de subvencions en matèria de serveis socials

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la finalitat de promoure la participació i col·laboració de la iniciativa social privada sense ànim de lucre adreçada a l? atenció de les persones i/o grups de persones que presenten algun tipus de dependència, mancança o dèficit social.

2. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

1. La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones beneficiàries d? alguna de les activitats següents:

a) Activitats adreçades a la divulgació, informació i sensibilització de problemàtiques socials.

b) Promoció del voluntariat social.

c) Promoció de l? ajuda mútua.

d) Activitats que milloren la interrelació i/o integració entre les persones de la ciutat.

e) Tallers per a la millora de l? estat de salut i benestar de les persones.

f) Cobertura de necessitats bàsiques i lluita vers la inclusió social.

131

2. Les activitats per a les quals se sol·licita subvenció s'han de realitzar durant el transcurs de l? any 2018.

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries

Podran obtenir la condició de persones beneficiàries les associacions, les fundacions o els grups de persones físiques que promoguin les activitats al municipi de Mollet del Vallès, per a les quals es demana subvenció i que reuneixin els requisits següents:

a) Les associacions i les fundacions han d? estar constituïdes legalment i, si tenen la seu o una delegació a Mollet del Vallès, han d? estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

b) Treballar en el camp dels serveis socials o de l? atenció social de les persones i/o grups de persones que presenten algun tipus de dependència, mancança o dèficit social.

c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l? article següent.

d) Haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

4. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament en el termini de 20 dies naturals des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

2. Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud, de fitxa per activitat i de comunicació de dades bancàries que estan a disposició de les persones interessades en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (plaça Major, núm

1) i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

3. Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l'associació o la fundació, o per la persona que actuï en representació del grup, i s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:

a) En el cas d'associacions i fundacions:

1. Els estatuts dipositats en el Registre d'Associacions o inscrits en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

2. El número d? identificació fiscal. En el cas de les associacions que ja s? han presentat en anteriors anys i la documentació estigui en poder de l? Ajuntament no caldrà.

3. La documentació que permeti acreditar la representació de la persona que signa la sol·licitud.

132

4. La declaració responsable que respecti el model següent:

'En .........., amb DNI núm. .........., representant/a de l'associació/fundació ................., sota la meva responsabilitat

DECLARO

1. Que l'associació/fundació no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que en aquesta data l? associació/fundació no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament.

Lloc, data i signatura del representant/a legal de l'associació/fundació'

b) En el cas dels grups de persones, un document que respecti el model següent:

'.............................., amb DNI .................................. ..............................., amb DNI ..................................

membres del grup ............................ (nom del grup)

DECLAREN

1. Que han nomenat com a representant seu ............., amb DNI núm. .............., als efectes d'actuar davant l'Ajuntament de Mollet del Vallès en la convocatòria per a aquest any 2018 d'atorgament de subvencions en matèria de serveis socials.

2. Que cap dels membres del grup no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Que en aquesta data cap dels membres del grup no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament.

4. Que cada membre del grup es compromet de manera solidària en el compliment de les obligacions que puguin correspondre al grup en el cas que se li atorgui la subvenció demanada.

5. Que cada membre del grup es compromet a aplicar la part proporcional de l? import de la subvenció rebuda.

Mollet del Vallès, .... de ...................... de .........

133

Signatura de tots els membres del grup'

c) Tant les associacions o fundacions com els grups de persones:

1. El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.

2. La documentació que permeti acreditar la capacitat organitzativa de l'associació, fundació o grup de persones. En aquest sentit, com a mínim caldrà presentar el Projecte de l'associació, fundació o grup de persones per a l? any 2018, la memòria relativa a l'any anterior i, en el cas de les associacions, una certificació sobre el nombre actual de socis.

3. Una fitxa per cada activitat per a la qual es demana subvenció. En aquestes fitxes s'ha de fer referència als extrems següents: objectius que vol assolir l'activitat, descripció de l'activitat, dates i lloc de realització, previsió de participants, i pressupost de despeses i ingressos previstos.

Si les persones que sol·liciten la subvenció consideren necessari aportar més documentació per explicar millor les activitats que pretenen dur a terme amb el suport de l'Ajuntament, també poden adjuntar-la a la sol·licitud, però la fitxa per activitat s'haurà de presentar igualment.

4. Les dades bancàries on poder transferir l? import de la subvenció, en el model normalitzat que té establert l? Ajuntament i que es pot obtenir a la seva pàgina web (www.molletvalles.cat).

4. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d? Entrades de l? Ajuntament.

5. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l? autorització de la persona interessada o el grup de persones perquè l? Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics els certificats de l? Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatius, respectivament, al compliment de les obligacions tributàries i al compliment de les obligacions davant la Seguretat Social.

6. No caldrà aportar la documentació esmentada si ja ha estat presentada a l? Ajuntament perquè l? associació o el grup de persones van presentar-se a alguna convocatòria anterior d? atorgament de subvencions, sempre que no hagi variat cap circumstància. Aquest fet (que la documentació ja va ser presentada) s? haurà de fer constar en la sol·licitud. En qualsevol cas, la documentació a què es refereixen els apartats 3.a.2, 3.a.4, 3.b i 3.c d? aquest article s? haurà de presentar inexcusablement.

5. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. L? instructor del procediment serà el/la regidor/a de l? àmbit de serveis socials.

134

L? instructor haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, l? instructor donarà un termini de deu dies perquè se subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

Transcorregut el termini de subsanació, l? instructor haurà de convocar la Comissió de valoració.

3. La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a de l? àmbit de serveis socials, que la presidirà; la direcció de Benestar, Drets Socials i Ocupació, el/la cap de Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut pública, el/la cap de secció de Serveis Socials; el/la interventor/a; i el/la secretari/ària.

La Comissió haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i de formular la proposta de resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida.

En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:

a) Les activitats que es considera oportú de subvencionar;

b) La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud; i

c) La quantia que es proposa d? atorgar.

4. L'Alcaldia és l'òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix subvenció, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.

6. Criteris objectius d'atorgament

Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris següents:

a) Capacitat organitzativa de l'associació, fundació o grup de persones: fins a 30 punts.

135

Per valorar aquesta circumstància, la Comissió de valoració haurà de tenir en compte l'historial de l'associació, fundació o grup de persones, la seva tradició, el nombre de socis o de persones que integren del grup, les activitats realitzades altres anys, el seu impacte social habitual, el projecte anual i la disposició de local propi.

b) Criteris específics: fins a 70 punts, que es repartiran de la manera següent:

- Fins a 20 punts, si els projectes o activitats objecte de subvenció, contribueixin al desenvolupament del Programa d? Actuació Municipal anual.

- Fins a 15 punts, si els projectes estan cofinançats per altres institucions.

- Fins a 15 punts, per a projectes o activitats singulars (aniversaris, esdeveniments amb projecció exterior de la ciutat de Mollet del Vallès, participació en coordinadores nacionals o estatals, participació en diades internacionals i/o mundials, congressos, jornades, seminaris, etc.).

- Fins a 10 punts, si hi ha dificultat en executar el projecte o activitat sense subvenció

- Fins a 10 punts, per la valoració de les circumstàncies següents: nombre de destinataris o usuaris de l? activitat, qualitat de les intervencions, continuïtat en el temps, projecte novedós, o que les activitats estiguin obertes a la participació dels ciutadans.

7. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció

1. L'import de subvenció que cada associació, fundació o grup de persones pot rebre depèn de la puntuació obtinguda i de la consignació pressupostària de la convocatòria.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del preu per punt, el qual s? obté dividint la consignació pressupostària pel total de punts obtinguts pel nombre de sol·licituds que compleixen els requisits. Tanmateix, la Comissió de valoració, si ho considera oportú després de valorar el conjunt de sol·licituds, pot fixar un preu per punt inferior al resultat de l? operació que s? acaba de descriure.

b) Fixació de l? import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

2. La quantia obtinguda després de realitzar les operacions descrites en l? apartat anterior té la consideració d? import màxim, per la qual cosa no es podrà atorgar cap subvenció per una quantia superior.

3. L? import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l? activitat a la qual s? apliqui. Això no obstant, es podrà superar aquest percentatge quan les activitats desenvolupades per l? associació o grup de persones estiguin relacionades amb la constitució de grups d? ajuda mútua i suport

136

emocional, i quan es tracti d? activitats de gran interès públic i/o social que no es podrien portar a terme sense superar el límit anterior i així consti de forma motivada a l? expedient.

8. Obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a:

a) Difondre que les activitats han estat subvencionades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la documentació que faci menció explicita a les activitats objecte de subvenció, s? haurà de fer constar la llegenda amb el suport de l? Ajuntament de Mollet del Vallès i el logotip de l? Ajuntament segons el model tipogràfic aprovat per la corporació.

b) Comunicar a l? Ajuntament l? obtenció d? altres subvencions destinades a finançar la mateixa activitat subvencionada.

9. Pagament de la subvenció

1. A compte de l? import de la subvenció atorgada, l? Ajuntament abonarà el 50% d? aquesta quantia en el moment de resoldre la convocatòria. En tot cas, la quantia abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a l? Ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per les causes previstes a l? article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El pagament de la resta de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per la persona beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir.

3. Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció en cas de manca de justificació.

10. Forma i termini de justificació

1. Les persones beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 27 de desembre de 2014, mitjançant la presentació en el Registre General d? Entrades de l? Ajuntament de la documentació següent:

a) Certificació del/de la secretari/ària de l? associació amb el vistiplau del/de la president/a o de la persona que actua en representació del grup, de conformitat amb el model de justificació que es pot trobar a la pàgina web de l? Ajuntament (www.molletvalles.cat).

b) Fotocòpies acarades pels funcionaris del Registre General d? Entrades de l? Ajuntament dels documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin en la certificació a què es refereix la lletra anterior.

c) Memòria detallada de les activitats realitzades per a la realització de les quals s'ha rebut subvenció.

137

d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a les activitats subvencionades.

2. Els documents justificatius de les despeses realitzades s'han d'ajustar a la normativa mercantil i també a la fiscal en cas de ser susceptibles de practicar-se retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

11. Despeses subvencionables

1. No seran subvencionables les adquisicions de béns inventariables, és a dir, béns d? inversió, ni les despeses de contractació de personal.

2. Quan l? import de les despeses subvencionables superi la quantia de 6.010,12 euros en subministraments o contractació de serveis de consultoria o assistència tècnica, les persones beneficiàries de la subvenció hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents empreses amb caràcter previ a l? adquisició o contractació del servei. En el moment de justificar la subvenció, la còpia de la factura haurà d? acompanyar-se de còpia d? aquestes tres ofertes.

3. Les despeses subvencionables han de correspondre a l? any 2018.

Bases per a l'atorgament d'ajuts de LLIBRES per al curs escolar 2018/2019

1. Objecte.

- 1 .L'objecte d'aquestes bases es l'atorgament per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès d'ajuts per l? adquisició de llibres per al curs 2018-2019, en favor de persones de famílies amb una situació econòmica i social amb dificultats.

- 2. Els ajuts per llibres que promou l'Ajuntament de Mollet del Vallès son compatibles amb altres ajuts que pel mateix concepte la persona beneficiaria pugui rebre d'altres administracions, però en cap cas la totalitat dels ajuts rebuts no pot superar el cost real dels llibres adquirits.

2. Requisits que han de reunir les persones beneficiaries.

2.1. Estar empadronades a Mollet del Vallès i tenir residència legal al país.

2.2. Estar escolaritzades en un centre docent públic d? educació primària o secundària del municipi, o escolaritzades en centres docents privats concertats quan aquesta escolarització s'efectua per resolució de la Delegació Territorial d? Educació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

2.3. Presentar la sol·licitud en el termini i la forma que determina la convocatòria.

138

2.4. No tenir deutes de naturalesa tributaria amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

2.5. No superar els llindars econòmics següents:

2.5.1. No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

5. Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 EUR.

6. Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 EUR.

7. Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors principals:

2.416,80 EUR.

8. Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 2.900,20 EUR.

2.7.2. No superar el llindar de volum de negoci per unitat familiar de 155.000 EUR calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar, d'acord amb el detall següent:

1. Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació

objectiva.

2. Ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables igual o

superior al 50% en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d'aquestes.

2.7.3. No superar el llindar de rendiments patrimonials de 2.000 EUR, d'acord amb el càlcul

següent: Suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els

guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la unitat familiar, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda bàsica de emancipació. - No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 EUR

dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

- Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit, l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

- Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2017.

2.7.4. No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900 EUR, d'acord amb el càlcul següent:

Suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual. En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i

139

el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents: Per 0,43 els revisats el 2003. Per 0,37 els revisats el 2004. Per 0,30 els revisats el 2005. Per 0,26 els revisats el 2006. Per 0,25 els revisats el 2007. Per 0,25 els revisats el 2008. Per 0,26 els revisats el 2009. Per 0,28 els revisats el 2010. Per 0,30 els revisats el 2011. Per 0,32 els revisats el 2012. Per 0,34 els revisats el 2013. Per 0,36 els revisats el 2014. Per 0,38 els revisats el 2015. Per 0,38 els revisats el 2016.

2.7.5. No superar el llindar de valors cadastrals de finques rústiques de 13.130 EUR per cada membre computable, que resulta de la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l'habitatge habitual.

3. Forma i termini de presentació de les sol·licituds.

3.1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al dia que s'indiqui.

3.2. Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb el model de sol·licitud que està a disposició de les persones interessades a l'Oficina d? Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (placa Major, núm

1) i a la pagina web de l'Ajuntament (www. molletvalles.cat.cat).

3.3. La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.3. Les sol·licituds han d'estar signades per qualsevol dels representants legals de la persona menor (pare, mare o tutor).

3.4. La presentació de la sol·licitud d'ajut implica l? autorització de la persona sol·licitant perquè l'Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics la documentació en poder de les diferents administracions, relativa a l? acompliment de les obligacions tributaries dels membres de la unitat familiar i altres dades necessàries per a la comprovació i valoració de la seva sol·licitud.

Tots els membres majors de 16 anys que formen part de la Unitat Familiar han de signar l? autorització per a fer les consultes per mitjans telemàtics a les diferents administracions, de les dades econòmiques i altres dades necessàries per a la valoració de la sol·licitud d? ajut.

140

3.5. En el cas que no es pugui accedir a les dades corresponents a la renda i patrimoni familiar, no es trobin, o resultin incidències, l'Ajuntament requerirà al sol·licitant en la forma permesa a la llei perquè aporti la documentació que correspongui que permeti conèixer les dades de renda i patrimoni necessàries per a la valoració de l'ajut, en un termini de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o normativa que la substitueixi.

4. Documentació a aportar

Els documents aportats han de ser originals o fotocopies acarades pels funcionaris del Registre

General d'entrades de l'Ajuntament. Si l'ajut se sol·licita per a mes d'un membre de la família, la sol·licitud s'ha de formalitzar en un

únic imprès.

Documentació obligatòria:

1. El NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar i llibre de família.

2. Volant de convivència emès per l? Ajuntament.

3. En cas de separació o divorci, el conveni o la sentència on consti la custodia única o compartida dels beneficiaris de l? ajut, i si hi ha pensió d? aliments per als fills, l? import establert. Si està en tràmit, document d? interposició de la demanda.

4. En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s'ha d'aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d'ingressos: 4.1. L'informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social. 4.2. En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat

acreditatiu. 4.3. En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la

seva quantia. 4.4. Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els

altres ingressos no tributables o exempts.

Documentació complementària:

1. Si és el cas, el títol de família nombrosa vigent expedit per l'organisme competent on consti, entre d'altres, la categoria especial o general.

2. Si és el cas, el títol de família monoparental vigent expedit per l'organisme competent, on consti, entre d'altres, la categoria especial o general.

141

3. Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

4. Si és el cas, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat emesa per l'organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes, corresponent a l'alumne i/o germans.

5. En cas d? escolarització en un centre docent privat concertat, la resolució administrativa que ho autoritza o una certificació acreditativa emesa per l'inspector del Departament d? Educació, l'equip d? atenció psicopedagògica, la direccio del centre o la gerència de l'Institut Municipal d? Educació.

6. En casos de dones víctimes de violència de gènere, la documentació que ho acrediti.

7. En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics que ho acreditin.

8. En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència; i en el cas que la situació de dependència s'hagi demanat però encara no s'hagi resolt, la solû0licitud i l'informe mèdic corresponent.

5. Incidències en l? accés a les dades de renda i patrimoni

La consulta i comprovació de les dades econòmiques, prèvia signatura i autorització de tots els membres de la Unitat familiar, es farà per mitjans telemàtics. No és necessari aportar cap justificació d? aquestes dades econòmiques si la família presenta la declaració de l? IRPF a l? agència Tributària, estiguin o no obligats a fer-ho.

Si no es presenta a l? Agència Tributària la declaració de l? IRPF, no es fa assignació directa; això comporta un retard en la valoració i resolució dels ajuts atès que no consten dades econòmiques. En aquest cas, s? ha d? aportar la documentació que permeti conèixer totes les dades de renda i patrimoni necessàries per a la valoració de l'ajut:

Els membres que han treballat en algun moment de l? any 2017: - Documentació de les dades fiscals, document esborrany de presentació de la declaració, o

certificats d? ingressos i retencions de totes les empreses on han treballat cadascun dels membres de la Unitat Familiar.

Els membres de la Unitat Familiar que no han treballat l? any 2017: - Certificacions que permetin acreditar si es rep una pensió de l? Institut Nacional de la Seguretat

Social - Certificació de percepció del subsidi d'atur, o bé certificat de no percebre cap prestació del

Servei Públic d? Ocupació. - Certificació d? inscripció en una Oficina de Treball del Servei d? Ocupació de la Generalitat de

Catalunya en demanda d? ocupació;

142

I, en tots els casos, certificat del valor cadastral del/s habitatge/s en propietat, o contracte de lloguer i comprovant de pagament del lloguer de l? any 2017.

En cas que, un cop fetes les comprovacions per via telemàtica s? observa que no figuren les dades econòmiques i de patrimoni, es revisarà si s? ha aportat la documentació anteriorment detallada. En cas que no s? hagués aportat amb la sol·licitud inicial, l'Ajuntament requerirà al sol·licitant en la forma permesa a la llei perquè l? aporti, en un termini de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. Procediment de concessió.

El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de

concurrència competitiva. L'instructor del procediment serà la persona titular de la Regidoria de l? àmbit de Serveis Socials.

L'instructor haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari dels ajuts. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, la instructora donarà un termini de deu

dies perquè se subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

La documentació es requerirà preferentment per SMS al telèfon mòbil del sol·licitant.

Transcorregut el termini de subsanació, i prèvia emissió per part de l'equip bàsic d? atenció social corresponent d'un informe on es descrigui la situació social de la família, la instructora haurà de convocar la Comissió de valoració.

La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a de l? àmbit de Serveis Socials, que la presidirà; la direccio de Drets Socials, Benestar i Ocupació; el/la cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Publica; el cap de la secció de serveis socials; el/la gerent del Institut Municipal d? Educació; el/la interventor/a; i el/la secretari/ària. La Comissió de valoració, en funció dels informes emesos pels equips basics d? atenció social,

haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i formular la proposta de resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida. En relació amb les sol·licituds que s'han d'estimar, la Comissió haurà d'especificar a més, la

puntuació que ha obtingut cada sol·licitud, i la quantia que es proposa d'atorgar.

L'Alcaldia es l? òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s? haurà de pronunciar no nomes sobre les sol·licituds a les quals es concedeix ajut, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

143

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 6 mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada. L? Ajuntament publicarà en el taulell d'anuncis de la corporació la llista dels ajuts de llibres atorgats i

denegats i en comunicarà la resolució a les escoles. Les persones interessades podran entendre desestimada la seva sol·licitud d'ajut per silenci

administratiu, si en el termini esmentat no reben la comunicació de l? atorgament de l? ajut.

7. Criteris per a l'atorgament dels ajuts.

Es puntuaran els àmbits següents: econòmic, familiar i social.

ÀMBIT A)

Valoració de la renda familiar.

El càlcul de la renda familiar es farà en funció de l? establert a l? apartat 7.2. d? aquestes Bases.

7.1. Membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar:

1. Per al càlcul de la renda de la unitat familiar als efectes d'aquests ajuts són membres

computables els següents: a) Els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del

menor

b) L'alumne pel qual es sol·licita l'ajut

c) Els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de

desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial

d) Els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors

amb el volant de convivència corresponent a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar

e) En el cas de divorci o separació legal dels pares, amb custòdia única d? un progenitor, no es

considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l'alumne pel qual es sol·licita l'ajut de llibres. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s'escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

2. Per al càlcul de la renda familiar en el cas de separació o divorci amb guarda i custòdia

compartida, són membres computables els següents: a) Els progenitors / tutors o persones encarregades de la guarda i protecció de l'alumne pel qual

se sol·licita l'ajut, encara que no convisquin

b) L'alumne pel qual se sol·licita l'ajut

c) Els fills o filles comuns o comunes dels progenitors de l'alumne pel qual se sol·licita l'ajut que

siguin solters menors de vint-i-cinc anys que convisquin en el domicili familiar de qualsevol dels progenitors a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

144

7.2. Càlcul de la renda de la unitat familiar.

La renda de la unitat familiar es calcularà per l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici immediatament anterior, de cada un dels membres computables de la unitat familiar que obtinguin ingressos de qualsevol naturalesa, i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2012 a 2015, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2012, 2013, 2014 i 2015 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat primer anterior, i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

Els rendiments no tributables o exempts de qualsevol dels membres computables de la unitat familiar també seran sumats pel càlcul de la renda de la unitat familiar. A l'efecte de la determinació de la renda de la unitat familiar, un cop calculada s'aplicarà la deducció

del 50% dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la unitat familiar que no siguin dels sustentadors principals.

ÀMBIT B)

Valoració de situacions específiques de la unitat familiar: fins a 15 punts.

La puntuació en aquest àmbit resulta de l'agregació dels punts obtinguts pels conceptes que es relacionen a continuació, els quals s'han d'acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l'organisme competent.

8. Qualificació de família nombrosa general: 1,5 punts.

9. Qualificació de família nombrosa especial: 3 punts.

10. Condició de monoparentalitat general: 1,5 punts.

11. Condició de monoparentalitat especial: 3 punts.

12. Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar: 3 punts.

13. Condició de discapacitat de l'alumne i/o d'un dels germans de fins a un 33%: 1,5 punts.

14. Condició de discapacitat de l'alumne i/o d'un dels germans de més d'un 33%: 3 punts.

15. Alumnes amb necessitats educatives específiques amb resolució dels Serveis Territorials del

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 3 punts.

145

La puntuació que s'indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a efectes d'obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar. És incompatible la puntuació dels apartats 6 i 7 d'aquest epígraf.

ÀMBIT C)

Valoració pels serveis socials bàsics de l'ajuntament en casos de necessitat social: fins a 15 punts.

És preceptiu que l'alumne estigui en seguiment per part dels serveis socials bàsics i que tingui establert un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social. El sol·licitant ha de declarar en la sol·licitud aquesta situació. Els serveis socials bàsics de l'ajuntament han d'emetre un informe on s'acrediti el seguiment de

l'alumne i la inclusió de l'alumne en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social. L'informe ha de concloure si hi ha situació de risc social, o bé, situació de risc social greu.

Per situació de risc social cal entendre:

Observades en l'infant:

1. Absentisme escolar. 2. Hàbits de menjar: són irregulars i/o inadequats. 3. Vestit inadequat i/o manca d'higiene. 4. Dificultat d'adaptació social (retraïment, aïllament, pors, agressivitat, manifestacions

conductuals). 5. Nens o nenes que des dels diferents serveis observen trastorns de l'alimentació. 6. Trastorns emocionals i/o malaltia mental.

Observades en la família:

7. Trastorns emocionals i/o malaltia mental. 8. Consum de tòxics. 9. Negligència lleu, quan l'omissió no atempta contra la dignitat física i/o psíquica del

menor. 10. Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives. 11. Problemes d'habitatge: manca, desnonament, amuntegament, estada en centre

d'acollida, etc. 12. Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa. 13. Sospites de l'existència de maltractament (físic, psicològic o emocional).

Per situació de risc social greu cal entendre:

1. Negligència greu.

2. Maltractament psíquic.

3. Maltractament físic.

146

4. Abús sexual.

La puntuació es distribueix de la manera següent:

1. Situació de risc social: 10 punts.

2. Situació de risc social greu: 15 punts.

(Aquestes puntuacions no son acumulables)

8. Distribució dels Ajuts de Llibres

Els ajuts es començaran a distribuir: primer, entre totes les persones que han obtingut la puntuació mes alta; després, entre totes les persones que hagin obtingut la puntuació immediatament inferior i així successivament fins exhaurir la consignació pressupostària prevista per aquests ajuts. Si arriba un moment que no resta prou consignació pressupostaria perquè puguin rebre l'ajut màxim totes les següents persones de la llista amb la mateixa puntuació, allò que resti per distribuir es repartirà entre elles de manera proporcional.

9. Recursos

Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia de la publicació en el taulell d'anuncis de l'atorgament o denegació de l'ajut. Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d'un mes

comptat des del dia de la publicació en el taulell d'anuncis de la resolució.

10. Quantia individualitzada de l'ajut.

L'import individualitzat dels ajuts de llibres es d? un màxim de 50€ . Les persones beneficiàries dels ajuts per a l? adquisició de llibres de text no poden rebre per

aquest concepte una quantitat superior al cost dels llibres adquirits. Per aquesta raó, la quantia màxima fixada en el punt anterior es podria disminuir per les dues circumstàncies següents: el cost dels llibres de text i l? import que pel mateix concepte la persona beneficiària rebi d? altres administracions.

11. Entitats col·laboradores.

Les associacions de pares i mares d? alumnes, o escoles que venen els llibres, tenen la condició d? entitats col·laboradores de l? Ajuntament de Mollet del Vallès.

A mes de les obligacions de les entitats col·laboradores establertes en l'article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els centres docents que tenen escolaritzades les persones amb dret a percebre l'ajut de llibres tenen les dues obligacions següents:

- Han de fer arribar a l'Ajuntament, en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució de l'Alcaldia d'atorgament dels ajuts, el seu numero d? identificació fiscal i el document de comunicació de dades bancaries per poder fer efectius els pagaments de l'ajut, de

147

conformitat amb el model normalitzat que es pot obtenir a l'Oficina d? Atenció Ciutadana (placa Major, núm 1) o a la pagina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

- Han de comunicar a l'Ajuntament, les persones beneficiàries dels ajuts que els han comprat llibres, de conformitat el model de certificació següent:

Dades comunes identificatives de l'ajut

Actuació subvencionada: Ajuts de llibres curs 2018-19 Partida pressupostaria F4 480 00 23102

En ................................................................................, amb DNI núm. ..........................., director/a (o titular) del centre docent ...................................................................................................,

CERTIFICO Que les persones que es relacionen a continuació han comprat els llibres de text que ofereix

l'escola per al curs 2018-2019, pel cost que també s'indica: Codi de l'ajut Cognoms i nom de l? alumne Import de l'ajut Cost dels llibres

comprats

Lloc i data Signatura del/de la representant de l? entitat

12. Pagament de l'ajut.

L'Ajuntament pagarà els ajuts concedits a l? entitat col·laboradora, prèvia aportació del certificat justificatiu esmentat anteriorment. Únicament en el cas que la compra dels llibres no es faci a través de les AMPA? s o les escoles, l? abonament es farà directament a la família (en aquest cas, la família ha de presentar les factures i rebuts originals de pagament dels llibres a l? Oficina d? Atenció al Ciutadà de l? Ajuntament, abans del dia 30 de novembre.

13. Protecció de dades.

148

Les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó d'aquestes bases reguladores i de les següents convocatòries es tractaran d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Bases per a l'atorgament d'ajuts de menjador escolar durant per al curs escolar 2018/2019

1. Objecte.

- 1 .L'objecte d'aquestes bases es l'atorgament per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès d'ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019, en favor de persones de famílies amb una situació econòmica i social amb dificultats.

- 2. Els ajuts de menjador que promou l'Ajuntament de Mollet del Vallès son compatibles amb altres ajuts que pel mateix concepte la persona beneficiaria pugui rebre d'altres administracions, però en cap cas la totalitat dels ajuts rebuts no pot superar el cost real del servei de menjador escolar.

2. Requisits que han de reunir les persones beneficiaries.

2.1. Estar empadronades a Mollet del Vallès i tenir residència legal al país.

2.2. Ser persones usuàries del servei de menjador d'un centre docent públic d? educació infantil o primària del municipi i les persones escolaritzades en centres docents privats concertats quan aquesta escolarització s'efectua per resolució de la Delegació Territorial d? Educació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

2.3. Presentar la sol·licitud en el termini i la forma que determina la convocatòria.

2.4. No tenir deutes de naturalesa tributaria amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

2.5. No superar els llindars econòmics següents:

2.5.1. No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

9. Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 EUR.

10. Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 EUR.

11. Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors principals:

2.416,80 EUR.

149

12. Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 2.900,20 EUR.

2.7.2. No superar el llindar de volum de negoci per unitat familiar de 155.000 EUR calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar, d'acord amb el detall següent:

3. Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació

objectiva.

4. Ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables igual o

superior al 50% en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d'aquestes.

2.7.3. No superar el llindar de rendiments patrimonials de 2.000 EUR, d'acord amb el càlcul

següent: Suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els

guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la unitat familiar, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda bàsica de emancipació. - No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 EUR

dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

- Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit, l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

- Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2017.

2.7.4. No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900 EUR, d'acord amb el càlcul següent:

Suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual. En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:Per 0,43 els revisats el 2003. Per 0,37 els revisats el 2004. Per 0,30 els revisats el 2005. Per 0,26 els revisats el 2006. Per 0,25 els revisats el 2007. Per 0,25 els revisats el 2008. Per 0,26 els revisats el 2009. Per 0,28 els revisats el 2010. Per 0,30 els revisats el 2011.

150

Per 0,32 els revisats el 2012. Per 0,34 els revisats el 2013. Per 0,36 els revisats el 2014. Per 0,38 els revisats el 2015. Per 0,38 els revisats el 2016.

2.7.5. No superar el llindar de valors cadastrals de finques rústiques de 13.130 EUR per cada membre computable, que resulta de la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l'habitatge habitual.

3. Forma i termini de presentació de les sol·licituds.

3.1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al dia que s'indiqui.

3.2. Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb el model de sol·licitud que està a disposició de les persones interessades a l'Oficina d? Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (placa Major, núm

1) i a la pagina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

3.3. La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.3. Les sol·licituds han d'estar signades per qualsevol dels representants legals de la persona menor (pare, mare o tutor).

3.4. La presentació de la sol·licitud d'ajut implica l? autorització de la persona sol·licitant perquè l'Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics la documentació en poder de les diferents administracions, relativa a l? acompliment de les obligacions tributaries dels membres de la unitat familiar i altres dades necessàries per a la comprovació i valoració de la seva sol·licitud.

Tots els membres majors de 16 anys que formen part de la Unitat Familiar han de signar l? autorització per a fer les consultes per mitjans telemàtics a les diferents administracions, de les dades econòmiques i altres dades necessàries per a la valoració de la sol·licitud d? ajut.

3.5. En el cas que no es pugui accedir a les dades de l'Agència Tributària corresponents a la renda i patrimoni familiar, no es trobin, o resultin incidències, l'Ajuntament requerirà al sol·licitant en la forma permesa a la llei perquè aporti la documentació que correspongui que permeti conèixer les dades de renda i patrimoni necessàries per a la valoració de l'ajut, en un termini de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o normativa que la substitueixi.

4. Documentació a aportar

151

Els documents aportats han de ser originals o fotocopies acarades pels funcionaris del Registre

General d'entrades de l'Ajuntament. Si l'ajut se sol·licita per a mes d'un membre de la família, la sol·licitud s'ha de formalitzar en un

únic imprès.

Documentació obligatòria:

1. El NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar i llibre de família.

2. Volant de convivència emès per l? Ajuntament.

3. En cas de separació o divorci, el conveni o la sentència on consti la custodia única o compartida dels beneficiaris de l? ajut, i si hi ha pensió d? aliments per als fills, l? import establert. Si està en tràmit, document d? interposició de la demanda.

4. En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s'ha d'aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d'ingressos: 4.1. L'informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social. 4.2. En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat

acreditatiu. 4.3. En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la

seva quantia. 4.4. Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els

altres ingressos no tributables o exempts.

Documentació complementària:

1. Si és el cas, el títol de família nombrosa vigent expedit per l'organisme competent on consti, entre d'altres, la categoria especial o general.

2. Si és el cas, el títol de família monoparental vigent expedit per l'organisme competent, on consti, entre d'altres, la categoria especial o general.

3. Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

4. Si és el cas, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat emesa per l'organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes, corresponent a l'alumne i/o germans.

152

5. En cas d? escolarització en un centre docent privat concertat, la resolució administrativa que ho autoritza o una certificació acreditativa emesa per l'inspector del Departament d? Educació, l'equip d? atenció psicopedagògica, la direccio del centre o la gerència de l'Institut Municipal d? Educació.

6. En casos de dones víctimes de violència de gènere, la documentació que ho acrediti.

7. En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics que ho acreditin.

8. En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència; i en el cas que la situació de dependència s'hagi demanat però encara no s'hagi resolt, la solû0licitud i l'informe mèdic corresponent.

5. Incidències en l? accés a les dades de renda i patrimoni

La consulta i comprovació de les dades econòmiques, prèvia signatura i autorització de tots els membres de la Unitat familiar, es farà per mitjans telemàtics. No és necessari aportar cap justificació d? aquestes dades econòmiques si la família presenta la declaració de l? IRPF a l? agència Tributària, estiguin o no obligats a fer-ho.

Si no es presenta a l? Agència Tributària la declaració de l? IRPF, no es fa assignació directa; això comporta un retard en la valoració i resolució dels ajuts atès que no consten dades econòmiques. En aquest cas, s? ha d? aportar la documentació que permeti conèixer totes les dades de renda i patrimoni necessàries per a la valoració de l'ajut:

Els membres que han treballat en algun moment de l? any 2017: - Documentació de les dades fiscals, document esborrany de presentació de la declaració, o

certificats d? ingressos i retencions de totes les empreses on han treballat cadascun dels membres de la Unitat Familiar.

Els membres de la Unitat Familiar que no han treballat l? any 2017: - Certificacions que permetin acreditar si es rep una pensió de l? Institut Nacional de la Seguretat

Social - Certificació de percepció del subsidi d'atur, o bé certificat de no percebre cap prestació del

Servei Públic d? Ocupació. - Certificació d? inscripció en una Oficina de Treball del Servei d? Ocupació de la Generalitat de

Catalunya en demanda d? ocupació; I, en tots els casos, certificat del valor cadastral del/s habitatge/s en propietat, o contracte de

lloguer i comprovant de pagament del lloguer de l? any 2017.

En cas que, un cop fetes les comprovacions per via telemàtica s? observa que no figuren les dades econòmiques i de patrimoni, es revisarà si s? ha aportat la documentació anteriorment detallada. En cas que no s? hagués aportat amb la sol·licitud inicial, l'Ajuntament requerirà al sol·licitant en la forma permesa a la llei perquè l? aporti, en un termini de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

153

6. Procediment de concessió.

El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de

concurrència competitiva. L'instructor del procediment serà la persona titular de la Regidoria de l? àmbit de Serveis Socials.

L'instructor haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari dels ajuts. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, la instructora donarà un termini de deu

dies perquè se subsanin els defectes. Si transcorregut aquest termini no se subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

La documentació es requerirà preferentment per SMS al telèfon mòbil del sol·licitant.

Transcorregut el termini de subsanació, i prèvia emissió per part de l'equip bàsic d? atenció social corresponent d'un informe on es descrigui la situació social de la família, la instructora haurà de convocar la Comissió de valoració.

La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a de l? àmbit de Serveis Socials, que la presidirà; la direccio de Drets Socials, Benestar i Ocupació; el/la cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Publica; el cap de la secció de serveis socials; el/la gerent del Institut Municipal d? Educació; el/la interventor/a; i el/la secretari/ària. La Comissió de valoració, en funció dels informes emesos pels equips basics d? atenció social,

haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i formular la proposta de resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida. En relació amb les sol·licituds que s'han d'estimar, la Comissió haurà d'especificar a més, la

puntuació que ha obtingut cada sol·licitud, i la quantia que es proposa d'atorgar.

L'Alcaldia es l? òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s? haurà de pronunciar no nomes sobre les sol·licituds a les quals es concedeix ajut, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 6 mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada. L? Ajuntament publicarà en el taulell d'anuncis de la corporació la llista dels ajuts de menjador

atorgats i denegats i en comunicarà la resolució a les escoles. Les persones interessades podran entendre desestimada la seva sol·licitud d'ajut per silenci

administratiu, si en el termini esmentat no reben la comunicació de l? atorgament de l? ajut.

7. Criteris per a l'atorgament dels ajuts.

Es puntuaran els àmbits següents: econòmic, familiar i social.

154

ÀMBIT A)

Valoració de la renda familiar.

El càlcul de la renda familiar es farà en funció de l? establert a l? apartat 7.2. d? aquestes Bases.

7.1. Membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar:

1. Per al càlcul de la renda de la unitat familiar als efectes d'aquests ajuts són membres

computables els següents: a) Els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del

menor

b) L'alumne pel qual es sol·licita l'ajut

c) Els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de

desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial

d) Els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors

amb el volant de convivència corresponent a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar

e) En el cas de divorci o separació legal dels pares, amb custòdia única d? un progenitor, no es

considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l'alumne pel qual es sol·licita l'ajut de menjador. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s'escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

2. Per al càlcul de la renda familiar en el cas de separació o divorci amb guarda i custòdia

compartida, són membres computables els següents: a) Els progenitors / tutors o persones encarregades de la guarda i protecció de l'alumne pel qual

se sol·licita l'ajut, encara que no convisquin

b) L'alumne pel qual se sol·licita l'ajut

c) Els fills o filles comuns o comunes dels progenitors de l'alumne pel qual se sol·licita l'ajut que

siguin solters menors de vint-i-cinc anys que convisquin en el domicili familiar de qualsevol dels progenitors a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

7.2. Càlcul de la renda de la unitat familiar.

La renda de la unitat familiar es calcularà per l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici immediatament anterior, de cada un dels membres computables de la unitat familiar que obtinguin ingressos de qualsevol naturalesa, i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2012 a 2015, i el

155

saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2012, 2013, 2014 i 2015 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat primer anterior, i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

Els rendiments no tributables o exempts de qualsevol dels membres computables de la unitat familiar també seran sumats pel càlcul de la renda de la unitat familiar.

A l'efecte de la determinació de la renda de la unitat familiar, un cop calculada s'aplicarà la deducció del 50% dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la unitat familiar que no siguin dels sustentadors principals.

ÀMBIT B)

Valoració de situacions específiques de la unitat familiar: fins a 15 punts.

La puntuació en aquest àmbit resulta de l'agregació dels punts obtinguts pels conceptes que es relacionen a continuació, els quals s'han d'acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l'organisme competent.

16. Qualificació de família nombrosa general: 1,5 punts.

17. Qualificació de família nombrosa especial: 3 punts.

18. Condició de monoparentalitat general: 1,5 punts.

19. Condició de monoparentalitat especial: 3 punts.

20. Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar: 3 punts.

21. Condició de discapacitat de l'alumne i/o d'un dels germans de fins a un 33%: 1,5 punts.

22. Condició de discapacitat de l'alumne i/o d'un dels germans de més d'un 33%: 3 punts.

23. Alumnat amb necessitats educatives específiques amb resolució dels Serveis Territorials del

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 3 punts.

La puntuació que s'indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a efectes d'obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar. És incompatible la puntuació dels apartats 6 i 7 d'aquest epígraf.

ÀMBIT C)

Valoració pels serveis socials bàsics de l'ajuntament en casos de necessitat social: fins a 15 punts.

156

És preceptiu que l'alumne estigui en seguiment per part dels serveis socials bàsics i que tingui establert un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social. El sol·licitant ha de declarar en la sol·licitud aquesta situació. Els serveis socials bàsics de l'ajuntament han d'emetre un informe on s'acrediti el seguiment de

l'alumne i la inclusió de l'alumne en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social. L'informe ha de concloure si hi ha situació de risc social, o bé, situació de risc social greu.

Per situació de risc social cal entendre:

Observades en l'infant:

14. Absentisme escolar. 15. Hàbits de menjar: són irregulars i/o inadequats. 16. Vestit inadequat i/o manca d'higiene. 17. Dificultat d'adaptació social (retraïment, aïllament, pors, agressivitat, manifestacions

conductuals). 18. Nens o nenes que des dels diferents serveis observen trastorns de l'alimentació. 19. Trastorns emocionals i/o malaltia mental.

Observades en la família:

20. Trastorns emocionals i/o malaltia mental. 21. Consum de tòxics. 22. Negligència lleu, quan l'omissió no atempta contra la dignitat física i/o psíquica del

menor. 23. Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives. 24. Problemes d'habitatge: manca, desnonament, amuntegament, estada en centre

d'acollida, etc. 25. Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa. 26. Sospites de l'existència de maltractament (físic, psicològic o emocional).

Per situació de risc social greu cal entendre:

5. Negligència greu.

6. Maltractament psíquic.

7. Maltractament físic.

8. Abús sexual.

La puntuació es distribueix de la manera següent:

3. Situació de risc social: 10 punts.

4. Situació de risc social greu: 15 punts.

(Aquestes puntuacions no son acumulables)

157

8. Distribució dels Ajuts de Menjador

Els ajuts es començaran a distribuir: primer, entre totes les persones que han obtingut la puntuació mes alta; després, entre totes les persones que hagin obtingut la puntuació immediatament inferior i així successivament fins exhaurir la consignació pressupostària prevista per aquests ajuts. Si arriba un moment que no resta prou consignació pressupostaria perquè puguin rebre l'ajut màxim totes les següents persones de la llista amb la mateixa puntuació, allò que resti per distribuir es repartirà entre elles de manera proporcional.

9. Recursos

Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia de la publicació en el taulell d'anuncis de l'atorgament o denegació de l'ajut. Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d'un mes

comptat des del dia de la publicació en el taulell d'anuncis de la resolució.

10. Quantia individualitzada de l'ajut.

L'import individualitzat dels ajuts de menjador es terminarà en funció del nombre total de dies lectius del curs escolar amb servei de menjador. La quantitat a atorgar serà fixa per dia, en un màxim de 3,10 EUR. Aquest ajut és compatible amb l? ajut de Menjador que, si s? escau, atorgui el Consell Comarcal.

En tot cas, la suma dels ajuts atorgats, no podrà superar en cap cas, l? import màxim establert pel Departament d? Ensenyament.

11. Entitats col·laboradores.

Els centres docents que tenen escolaritzades les persones amb dret a percebre l'ajut de

menjador tenen la condició d'entitats col·laboradores de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

A mes de les obligacions de les entitats col·laboradores establertes en l'article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els centres docents que tenen escolaritzades les persones amb dret a percebre l'ajut de menjador tenen les dues obligacions següents:

- Han de fer arribar a l'Ajuntament, en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució de l'Alcaldia d'atorgament dels ajuts, el seu numero d? identificació fiscal i el document de comunicació de dades bancaries per poder fer efectius els pagaments de l'ajut, de conformitat amb el model normalitzat que es pot obtenir a l'Oficina d? Atenció Ciutadana (placa Major, núm 1) o a la pagina web de l'Ajuntament (www.molletvalles.cat).

- Han de comunicar a l'Ajuntament, en acabar el curs, la utilització del servei de menjador per part de les persones beneficiaries dels ajuts, de conformitat el model de certificació següent:

158

Dades comunes identificatives de l'ajut

Actuació subvencionada: Ajuts de menjador curs 2018-19 Partida pressupostaria F4 480 00 23102

En ................................................................................, amb DNI núm. ..........................., director/a (o titular) del centre docent ...................................................................................................,

CERTIFICO Que les persones que es relacionen a continuació han gaudit del servei de menjador que ofereix

l'escola durant el curs 2018-2019, pels dies i cost que també s'indiquen:

Codi de l'ajut Cognoms i nom

de l? alumne Import de l'ajut Dies

d? assistència al servei de menjador

Cost del servei de menjador

Lloc i data Signatura del/de la director/a o titular del centre docent

12. Revocacions i renuncies.

Els ajuts poden ser revocats d'ofici o a instancia de part mitjançant resolució de l? Alcaldia. Son causa de revocació de l'ajut:

a) L? ocultació o la falsedat en la documentació presentada

b) El canvi de centre escolar on estaven matriculats en el moment de presentar la sol·licitud,

que comporti la pèrdua de l'ajut de menjador d'acord amb els requisits de la base 2

c) L'incompliment de les condicions establertes en aquestes bases

d) No assistir al servei de menjador, sense cap causa que ho justifiqui, durant quinze dies o

més en el període d? un mes. Pel desistiment i renuncia dels ajuts son d? aplicació l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

del procediment administratiu comú de les administracions publiques, o normativa que els substitueixi.

L? Ajuntament es reserva la possibilitat d'establir mecanismes d? inspecció per comprovar que l? ús dels ajuts concedits es el correcte.

159

12. Compactació.

Els ajuts atorgats per l'import màxim de 3,10 EUR. es poden compactar. La compactació s'ha de fer de forma distribuïda durant tot el curs escolar, es a dir, es pot compactar en períodes setmanals però no al llarg d'uns mesos (per exemple no es podria fer de setembre a febrer).

13. Pagament de l'ajut.

L'Ajuntament pagarà els ajuts concedits al centre docent on esta escolaritzada la persona

beneficiaria de conformitat amb el que s'indica a continuació:

a) Per una tercera part de l'ajut concedit, amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament de

l'exercici 2018, en concepte de bestreta

b) Per les dues terceres parts de l'ajut concedit, amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament de

l'exercici 2019, prèvia compensació, si es el cas, de l? ús efectiu del servei de menjador durant el curs.

14. Protecció de dades.

Les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó d'aquestes bases reguladores i de les següents convocatòries es tractaran d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Mollet del Vallès, 4 de maig de 2018

L? Alcalde L'alcalde, Josep Monràs i Galindo

160

Vivienda
Deporte
Educación
Pago de Impuestos/Recibos
Cultura
Deporte
Alquiler de vivienda
Comercio y marketing
Eliminación de barreras arquitectónicas
Justicia
Familia
Actividades de servicios sociales
Tercera edad
Fiestas Populares
Salud
Servicios Sociales
Discapacidad
Actividades de ocio y tiempo libre
Comercio
Juventud
Escuelas
Infancia
Actividad cultural
Cooperación al desarrollo
Cultura e idiomas
Escuelas Infantiles
Proyectos de cooperación
Medio Ambiente
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana
Dependencia
Familia monoparental
Libros de texto
Dinamización comercial
Bienestar social
Iniciativa emprendedora
Comedor escolar
Innovación
Actividades económicas
Música