BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I MITGERES D?EDIFICIS DE CASTELLTERÇOL - Boletín Oficial de Barcelona de 21-09-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 21/09/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

A Castellterçol, el 18 de setembre del 2018 Isaac Burgos Lozano

L’Alcalde

Annex:

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I MITGERES D’EDIFICIS DE CASTELLTERÇOL

Article 1. Objecte.

1.1 Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions de l’Ajuntament de Castellterçol adreçades a la rehabilitació exterior del parc privat d’edificis, per tal d’incidir en la millora del paisatge urbà i la eficiència energètica dels edificis.

Article 2. Competències

2.1. Correspon a l’Ajuntament de Castellterçol informar, rebre, tramitar, gestionar i resoldre la concessió o denegació de les subvencions regulades en aquestes bases.

2.2 La distribució de les subvencions es farà mitjançant convocatòries realitzades per l’Ajuntament. Cada convocatòria tindrà una dotació pressupostària amb el límit econòmic que s’hi estableixi.

Article 3. Protecció de dades

Les dades de caràcter personal proporcionades per les persones sol·licitants de les subvencions es tractaran seguint allò que estableix la legislació vigent sobre protecció de dades personals.

Article 4. Àmbit territorial d’aplicació

S’inclouen tots els edificis del nucli urbà de Castellterçol que compleixin els requisits i obligacions generals establerts en aquestes bases.

La concreció dels àmbits és farà en convocatòries realitzades per l’Ajuntament. Cada convocatòria podrà precisar en major grau l’àmbit el qual les actuacions en els edificis són susceptibles de ser subvencionades.

Article 5. Actuacions protegibles

Programa de Rehabilitació de façanes i mitgeres vistes d’edificis:

- Rehabilitacions de façanes i mitgeres vistes per millorar l’ornat i imatge, l’estanquitat, la seguretat i/o l’aïllament dels edificis, sempre que incloguin el pintat del conjunt de la façana de l’edifici excepte en les façanes amb acabat de pedra o arrebossat, i sempre que el tractament sigui integral.

En cada convocatòria s’establiran les especificacions tècniques que caldrà acomplir a cada actuació.

Article 6. Beneficiaris.

Les subvencions podran ser concedides a una sola persona física o jurídica que actuï en el seu propi nom i interès, a les comunitats de propietaris o a les comunitats de béns o a qualsevol altre règim de copropietat o cotitularitat admissible en dret, havent de comparèixer, en tot cas, totes les persones interessades sota una sola representació.

El benefici que es reconegui per raó d’una determinada actuació s’estendrà a qui es subrogui en el títol o ús de la finca o local de que es tracti.

Article 7. Obligacions Generals.

Les persones beneficiàries de les subvencions han de complir les següents obligacions :

a) Destinar l’ajuda al destí per al qual ha estat sol·licitada

b) Realitzar els treballs i justificar el cost de les obres en el mateix any en que es concedeixi l’ajut.

Article 8. Requisits generals.

Per a acollir-se a les subvencions previstes en aquestes bases reguladores s’han de complir els següents requisits:

a) Edificis de més de 25 anys d’antiguitat.

b) Edificis de titularitat privada.

c) No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d’inscripció a la convocatòria Els tècnics municipals informaran aquest aspecte en l’informe tècnic, definit a l’article 17, que emetran.

d) Resten expressament excloses d’aquests subvencions les actuacions que impliquin el buidat estructural de l’edifici o l‘enderroc de façanes i/o l’augment de volum.

Article 9. Requisits tècnics

Les actuacions han d’estar sotmeses a la legalitat urbanística, a la llicència, comunicació o declaració responsable, segons el cas, i tenir coherència tècnica i constructiva.

La sol·licitud de llicència, comunicació o declaració responsable es farà de manera simultània a la sol·licitud de l’ajut. La llicència, comunicació o declaració responsable, segons el cas, serà requisit per a que l’adjudicació de l’ajut tingui validesa.

El no compliment d’aquests requisits serà causa de denegació de la subvenció de l’actuació corresponent.

Article 10. Requisits específics

En cada convocatòria l’Ajuntament establirà de forma expressa els requisits, les obligacions específiques i les condicions en que s’hauran de desenvolupar les actuacions perquè puguin ser objecte de subvenció.

Article 11. Quantia de la subvenció

11.1 Les actuacions que hagin estat resoltes favorablement rebran una subvenció per l’import establert en cada convocatòria, i d’acord amb els límits que s’estableixin en les mateixes

11.2 La subvenció que s’atorgarà coincidirà amb l’import de la subvenció màxima a percebre d’acord amb l’informe que d’acord amb les determinacions de l’article 17 redactaran els tècnics municipals, llevat que en el moment d’emissió de l’informe no hi hagués consignació pressupostaria suficient per atorgar la subvenció a percebre. En aquest cas l’import de la subvenció s’ajustarà a la disponibilitat pressupostaria del moment d’emissió de l’informe.

11.3 L’emissió de l’informe referit a l’article 17, implicarà la reserva de crèdit de la quantia de la subvenció en les condicions de l’art.11.2.

Article 12. Pressupost protegible

12.1 El pressupost protegible és l’import total de les obres subvencionables a realitzar sobre el qual es calcula, en aplicació del % definit a cada convocatòria, l’import màxim de l’ajut al que es possible optar per cada actuació, i fixarà de forma específica en cada convocatòria.

12.1 El pressupost protegible als efectes del càlcul de la subvenció estarà constituït pel cost de les obres, excloent-hi l’IVA i el cost de les llicencies o autoritzacions administratives.

12.2 La convocatòria de les subvencions establirà un límit de pressupost protegible. Cas que les obres per a les que es sol·licita la subvenció superin aquest import, a efectes de càlcul de la subvenció en les condicions que fixi la convocatòria es considerarà l’import màxim del pressupost protegible que es fixi.

12.3 L’import del pressupost que consta en la llicència, comunicació o declaració responsable de les obres, cas que aquest s’hagi de declarar per pagar els tributs corresponents, serà el que determinarà el pressupost protegible de les obres, amb independència dels pressupostos d’execució material presentats. En cap cas per al càlcul del pressupost protegible no s’acceptarà l’import d’execució material descrit en el projecte tècnic visat, si escau.

A efectes del càlcul del pressupost d’execució material, en cap cas es consideraran com a cost les quantitats que superin el cost declarat en l’impost de construccions, instal·lacions i obres, quan aquest s’escaigui.

12.4 En aplicació del que estableix l’article 31.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i per a la justificació de la despesa subvencionable, quan el pressupost de l’actuació de rehabilitació superi la quantia màxima de 30.000 euros caldrà incorporar tres ofertes de diferents proveïdors, excepte si en el mercat no hi ha un nombre suficient d’entitats. En cas que el beneficiari no triï l’oferta més avantatjosa, presentarà una memòria explicativa que ho justifiqui.

12.5 Els serveis tècnics municipals vetllaran per l’adequació del pressupost protegible presentat amb les obres a realitzar, d’acord amb els preus de mercat existents.

Article 13. Finançament

Les subvencions seran abonades per l’Ajuntament de Castellterçol amb càrrec a la corresponent partida del pressupost.

Article 14. Convocatòria

14.1 Les subvencions s’establiran per convocatòria segons el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

14.2 A la convocatòria hi constarà:

a) La remissió a aquestes bases reguladores i el número del DOGC i el BOP en què es van publicar.

b) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció.

c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.

d) Expressió que la concessió s’efectuarà mitjançant un règim de concurrència no competitiva.

e) Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los.

f) Indicació dels òrgans competents per fer la instrucció i resolució del procediment.

g) Termini de presentació de sol·licituds.

h) Termini de resolució i notificació.

i) Mitjà de notificació o publicació de les resolucions administratives.

j) Documents i informació que s’han d’adjuntar a la sol·licitud.

k) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i recursos que es poden interposar amb indicació del termini i òrgan competent per resoldre.

14.3 L’Ajuntament donarà a conèixer públicament l’aprovació de la convocatòria.

14.4 L’Ajuntament facilitarà els impresos normalitzats necessaris per a tramitar la subvenció concreta que estableixi la convocatòria.

14.5 Els serveis tècnics municipals faran el seguiment de tota la tramitació de les subvencions. El seu personal ha d’informar sobre l‘execució de les obres i la seva adequació a les actuacions objecte de subvenció.

Article 15. Protocol de tramitació

Per a acollir-se a les subvencions cal seguir els següents tràmits:

a) Sol·licitar la inscripció a la convocatòria, a partir del dia que s’hi indiqui o, cas que no s’especifiqui, a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria. Aquest tràmit no generarà cap dret econòmic.

b) Comunicar l’inici de les obres, segons s’estableix a l’article 18, una vegada rebut l’informe tècnic en el termes fixats a l’article 17.

c) Comunicar el final de les obres, segons s’estableix a l’article 19.

b) Sol·licitar la subvenció en el moment previst en la convocatòria o, cas que no s’especifiqui, en el moment en que es presenti el comunicat de finalització de les obres o actuacions. D’acord a l’art.20, si la convocatòria ho preveu i es compleixen les condicions es podrà sol·licitar una bestreta de l’ajut

Article 16. Sol·licitud d’inscripció a la convocatòria.

16.1 La sol·licitud d’inscripció a la convocatòria es realitzarà mitjançant el registre d’entrada que podrà ser presencial, per mitjans electrònics o per qualsevol dels mitjans que l’Ajuntament posi a l’abast de les persones sol·licitants. S’haurà de fer en imprès normalitzat. En qualsevol cas caldrà aportar la següent documentació mínima, a més de la que estableixi la convocatòria corresponent:

a) Instància de sol·licitud segons model normalitzat.

b) Certificat de l’acord de la comunitat de propietaris de realitzar les obres segons model normalitzat, si escau.

c) Projecte o memòria de les obres a realitzar si escau.

d) Pressupost desglossat de les obres a realitzar.

e) Sol·licitud de llicència d’obres (autorització prèvia), comunicació o declaració responsable segons el cas.

f) Acreditació de la propietat. En el cas de comunitats de propietaris serà suficient el certificat de l’acta de la comunitat de propietaris abans esmentada.

16.2 Si la sol·licitud d’inscripció a la convocatòria no reuneix els requisits establerts per la normativa aplicable o no s’acompanya de la documentació requerida o ho fa de manera incompleta o errònia, es requerirà fefaentment a la persona interessada per tal que en un termini de deu dies esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació de que si no ho fa se’l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, prèvia resolució a aquest efecte.

16.3 El requeriment d’esmena d’una sol·licitud no aturarà l’emissió de l’informe tècnic de consignació de la subvenció previst a l’art. 17 de les següents sol·licituds presentades amb posterioritat, sempre per rigorós ordre de número de registre d’entrada, i les reserves dels imports per a aquestes actuacions si s’escau. A efectes d’ordre d’emissió de l’informe tècnic de consignació de subvencions es considerarà el número de registre de les esmenes presentades.

Article 17. Informe dels tècnics municipals per la consignació de les subvencions.

17.1 L’Ajuntament emetrà un informe en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud d’inscripció a la convocatòria, degudament complimentada, que es notificarà en el domicili que figuri a la sol·licitud presentada o per mitjans electrònics si així s’ha especificat a la sol·licitud. Els informes s’emetran per rigorós ordre de registre d’entrada. Cas que en alguna sol·licitud s’hagi requerit la subsanació d’esmenes, aquesta sol·licitud passarà a tenir assignat el número de registre d’entrada assignat a la presentació de l’esmena. L’informe es remetrà adjunt a la resolució d’adjudicació de la subvenció condicionada al compliment de les condicions d’aquestes bases

17.2. En aquest informe hi constaran el pressupost protegible, la constància de sol·licitud de llicència d’obres, comunicació o declaració responsable, i la validació per part dels tècnics municipals que les obres per a les que es sol·licita ajut no han estat realitzades o iniciades, la adequació del pressupost presentat a les obres a realitzar, així com, amb caràcter informatiu, l’import de la subvenció màxima que podria arribar a percebre el sol·licitant, condicionat a l’existència de crèdit pressupostari suficient, a la vigència de la convocatòria, i al compliment de tots els requeriments de l’informe i de la llicència i els tràmits de la sol·licitud de subvenció.

Article 18. Presentació del comunicat d’inici d’obres.

18.1 Si transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de l’informe dels tècnics municipals per a la consignació de la subvenció, l’interessat no presenta el comunicat d’inici de les obres o bé la causa que n’impedeix l’inici, se’l requerirà fefaentment per tal que en un termini de deu dies esmeni la falta o presenti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa se’l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, prèvia resolució a l’efecte. S’exceptuen els casos on el retard en l’inici de les obres es produeixi per la manca d’atorgament de llicència per causes imputables a l’administració. Si s’ha requerit la subsanació d’esmenes per part dels tècnics municipals s’aplicaran els criteris fixats a l’article 17.1

18.2 Els promotors de les actuacions hauran de presentar el comunicat d’inici d’obres en el registre de la corporació dins el termini de 10 dies hàbils des de l’inici de les mateixes.

18.3 Les persones sol·licitants de les subvencions hauran de fer constar en lloc visible, de la forma indicada per l’Ajuntament, que les actuacions s’han acollit a la convocatòria

Article 19. Termini d’execució de les obres i modificacions del pressupost d’obres

19.1 Les obres s’hauran d’executar durant la vigència de la llicència o permís d’obres. Si venç aquest termini sense que s’hagi comunicat la finalització de les obres s’arxivarà l’expedient d’acord amb el previst a l’article 24.1.

19.2 S’estableix un termini màxim d’execució de les obres de 3 mesos.

19.3 Les modificacions del pressupost d’obra a l’alça respecte al pressupost protegible validat per l’Ajuntament no tindran repercussió en l’ajut concedit, i en cap cas facultaran per rebre un ajut superior al concedit.

19.4 Cas que es justifiqui un pressupost final de les obres per sota del pressupost protegible que ha fonamentat el càlcul de la subvenció, la mateixa es reduirà de manera proporcional, excepte que aquesta reducció mantingui el pressupost protegible final per sobre del pressupost protegible màxim que es fixi en cada convocatòria.

Article 20. Sol·licitud de la subvenció

20.1. S’haurà de comunicar el final de les obres al registre de la corporació en el termini de 48 hores següents al seu acabament, i formalitzar la sol·licitud de subvenció, mitjançant el model normalitzat. No obstant això, si la convocatòria ho preveu expressament, es podrà formalitzar la sol·licitud de subvenció juntament amb el comunicat d’inici d’obres i sol·licitar una bestreta de fins al 60% de la subvenció un cop s’hagi comunicat l’inici d’obres amb la documentació corresponent i s’aportin factures per un import igual o superior al 30% del pressupost protegible de l’obra.

20.2 Per poder obtenir la subvenció és imprescindible el compliment de totes les prescripcions obligatòries contingudes en aquestes bases i en la convocatòria específica La inobservança del que prescriu com a obligatori serà causa de denegació de la subvenció de l’actuació corresponent.

20.3 Si la sol·licitud d’ajut no reuneix els requisits exigits o no s’acompanya amb la documentació requerida, o ho fa de forma incompleta o errònia, es requerirà a la persona interessada fefaentment per tal que en un termini de deu dies esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa se la tindrà per desistida en la seva sol·licitud, prèvia resolució dictada a aquest efecte.

20.4 Les sol·licituds de subvenció es resoldran per ordre de la seva presentació amb documentació completa, fins a exhaurir la dotació pressupostària màxima assignada.

20.5 La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases reguladores i l’autorització a l’Ajuntament de Castellterçol per comprovar els requisits d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. En cas que l’Ajuntament de Castellterçol no pugui accedir a aquesta informació les persones beneficiàries han de presentar els certificats corresponents.

Article 21. Informe amb proposta de resolució

Prèviament a la resolució sobre la concessió o denegació de la subvenció, els serveis tècnics municipals hauran d’emetre un informe amb proposta de resolució sobre la sol·licitud presentada.

Article 22. Resolució

22.1 Les subvencions seran concedides o denegades mitjançant resolució administrativa dictada per l’òrgan municipal competent en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud.

Sense perjudici de l’obligació de resoldre, transcorregut el termini de 30 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa les sol·licituds s’entenen desestimades per silenci administratiu.

22.2 Les subvencions es consideraran acceptades si en el termini de deu dies hàbils següents a la notificació fefaent a la persona beneficiària, aquesta no s’ha manifestat fefaentment en sentit contrari. Amb la fermesa de la resolució, s’entendrà que la persona beneficiària declara tàcitament trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

22.3 En cap cas es podran concedir subvencions per un import global superior al pressupost previst en la convocatòria.

22.4 La detecció per part de l’Administració de qualsevol situació d’infracció a les ordenances municipals o a la legislació vigent, podrà originar la denegació de la subvenció sol·licitada o, si s’escau, la revocació de la subvenció atorgada.

En aquells casos en què la infracció a la normativa no estigui directament relacionada amb l’actuació objecte de la subvenció, caldrà que en la resolució administrativa de denegació de la concessió es faci esment explícit de l’article de la normativa objecte d’incompliment.

Article 23. Pagament

23.1 Una vegada dictada la resolució d’atorgament de la subvenció, l’Ajuntament estarà obligat al pagament de la quantia concedida. El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari indicat per la persona sol·licitant.

23.2 En els supòsits en que el beneficiari de la subvenció sigui una comunitat de propietaris, el repartiment de la mateixa entre els comuners la farà la comunitat, en funció dels acords que s’hagin adoptat per al finançament de les obres.

Article 24. Control i seguiment de les actuacions. Manca de veracitat en les dades o documents aportats per la persona sol·licitant. Inspecció de les obres

24.1 Amb caràcter general, l’incompliment injustificat de qualsevol de les condicions i comunicacions exposades en la forma que s’assenyala, o la no aportació de la documentació requerida o l’aportació incompleta serà causa, previ tràmit d’audiència en un termini de quinze dies naturals, per tenir per desistida la persona interessada per resolució dictada a aquest efecte.

24.2 L’Ajuntament controlarà el compliment de l’obligació de la persona sol·licitant de la subvenció de fer constar en lloc visible i de la forma que se li hagi indicat que les actuacions son finançades amb fons públics.

24.3. Els promotors de les actuacions estan obligats a facilitar l’accés dels tècnics municipals a les finques o elements objecte de millora, per inspeccionar i comprovar les obres o actuacions sempre que ho consideri necessari.

24.4 A fi de comprovar totes les dades i documents que aportin les persones sol·licitants, l’Ajuntament podrà demanar a les persones interessades la informació complementaria que cregui convenient i aquestes estaran obligades a proporcionar-la en el temps i forma assenyalats.

24.5. Encara que s’hagin executat les obres conforme a les prescripcions establertes, si l’Administració observés manca de veracitat de les dades o documents presentats, la subvenció podrà ser denegada o, si s’escau, revocada un cop atorgada, i la persona interessada estarà obligada a retornar-ne l’import més els interessos de demora que siguin procedents d’acord amb el que estableix la normativa vigent, i sense perjudici de l’exigència d’altres responsabilitats en què pugui haver incorregut.

24.6 L’Ajuntament vetllarà perquè les obres objecte de la subvenció s’executin dins els terminis concedits en els permisos d’obres corresponents (declaració responsable, comunicació o llicència d’obres) que hauran d’ajustar-se als màxims fixats en aquestes bases. Superar els terminis màxims d’inici o de finalització de les obres suposarà la renúncia a la subvenció.

Article 25. Obligació de retorn de la subvenció i límits a la concessió.

25.1 Els edificis per als quals s’hagin concedit subvencions per a rehabilitació no poden rebre nous ajuts de l’Ajuntament de Castellterçol pel mateix tipus d’ actuació fins que hagin transcorregut deu anys a comptar des de la data en què s’hagi emès el certificat final de les obres subvencionades o s’hagi comunicat la seva finalització.

25.2 L’administració podrà revocar la subvenció o la consignació d’aquesta, prèvia instrucció de l’expedient, sense que origini cap dret per a la persona sol·licitant, en els supòsits següents:

a) Per manca de veracitat de les dades i/o documents aportats.

b) Per alteració del les condicions que han determinat la concessió de la subvenció o per incompliment sobrevingut de la legalitat urbanística en el termini de dos anys a partir de la data d’atorgament de la subvenció i imputables a la persona beneficiària i sense que l’Administració les hagués autoritzat.

c) La imputació per part de l’arrendador de l‘import de la subvenció com a part del cost global de les obres efectuades, a l’objecte de repercutir-lo en els increments de les rendes d’arrendament o de l’actualització corresponent.

d) Per superar el termini màxim d’inici de les obres o de comunicació de l’inici d’obres, en els termes fixats en aquestes bases.

e) Per superar el termini màxim de finalització de les obres o de comunicació del la finalització de les obres en els termes fixats en aquestes bases.

Article 26. Compatibilitat amb altres subvencions

Totes les subvencions que es concedeixin en aplicació d’aquest procediment són incompatibles amb altres ajust públics per a les mateixes actuacions, excepte en el cas d’ajuts de caràcter social o d’aquells que la convocatòria en prevegi expressament la compatibilitat amb altres subvencions públiques.

En cap cas l’ajut acumulat per a la mateixa actuació no pot superar el seu cost total.

A aquests efectes, quan s’hagi produït la sol·licitud d’altres ajust públics, la persona interessada està obligada a declarar el tipus d’ajut i l’import sol·licitat a l’Ajuntament de Castellterçol abans o en el moment de fer la sol·licitud de subvenció. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la denegació o, si s’escau, la revocació de la subvenció sol·licitada.

Disposició final Primera

En tot allò no previst en les presents bases reguladores seran d’aplicació les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l’activitat de subvencions de les administracions públiques.

Disposició final Segona

Aquestes bases reguladores regiran indefinidament mentre no siguin modificades o derogades per l’òrgan competent.

Rehabilitación de vivienda
Ahorro y eficiencia energética
Actividades de servicios sociales