Bases reguladores del VI Premi Biennal de Ceràmica i Terrissa Vila de la Galera 2018. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 16-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 16/10/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2017-08290

Ajuntament de la Galera

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de la Galera, en sessió ordinària celebrada el dia 2 d'octubre de 2017, va adoptar els següents acords, el tenor literal dels quals és el següent:

Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del VI Premi Biennal de Ceràmica i Terrissa ¿Vila de la Galer a' 2018, d'acord amb el text que s'adjunta al present acord.

Segon.- Sotmetre el present acord, així com les bases reguladores, a informació pública per un termini de vint dies hàbils, als efectes de presentació d'al·legacions i-o reclamacions, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com inserir una referència d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini d'informació pública començarà a comptar a partir del dia de publicació de l'anunci al BOPT.

Tercer.- Disposar que les bases esmentades s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d'informació pública, sens perjudici de la necessitat que per resolució de l'alcaldia es constati l'aprovació definitiva automàtica i de publicar posteriorment dita resolució.

L'expedient complet es pot consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 13:00 hores, durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

L'alcalde, Ramon A. Muñoz Verge

La Galera, 4 d'octubre de 2017

...

No hay voces...