Bases reguladores del VI Premi Biennal de Ceràmica i Terrissa Vila de la Galera, 2018. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 30-11-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2017-09847

Ajuntament de la Galera

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de la Galera, en sessió ordinària celebrada el dia 2 d'octubre de 2017, va aprovar inicialment les bases reguladores del VI Premi Biennal de Ceràmica i Terrissa ¿Vila de la Galer a' 2018.

L'aprovació inicial va ser exposada al públic durant vint dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 199, de 16 d'octubre de 2017, termini durant el qual no s'ha formulat cap tipus d'al·legació i-o reclamació.

Per Decret de l'Alcaldia núm. 94-2017, de 15 de novembre, s'ha constatat l'aprovació definitiva automàtica de les bases reguladores, el text definitiu de les quals es transcriu a continuació:

¿VI PREMI BIENNAL DE CERÀMICA I TERRISSA ¿VILA DE LA GALER A' 2018

BASES

1. L'Excel·lentíssim Ajuntament de la Galera, a través de la Regidoria de Cultura, convoca el VI Premi de Ceràmica i Terrissa ¿Vila de la Galer a', de caràcter biennal.

Amb la finalitat d'incentivar l'activitat ceramista, es va instaurar aquest premi l'any 2008. L'any 2010 es van establir dues modalitats: ceràmica i terrissa. Per la convocatòria de l'any 2018 contínua amb les dues especialitats i amb la condició instaurada l'any 2012 de que únicament podran concórrer al present concurs, els terrissers i ceramistes participants en la ¿XXV Fira de la Terrissa de la Galera 2018¿.

Els objectius del certamen són, fomentar la creativitat, difondre l'obra artística, unir la tradició terrissera amb la contemporaneïtat de la ceràmica artística i sobretot reconèixer la presència i participació, any rere any, als terrissers i ceramistes a la Fira de Terrissa de la Galera. Estarà obert a totes les tendències i matèries ceramístiques que siguin susceptibles d'elaborar la seva última etapa creativa dins d'un forn.

2. Cada concursant o col·lectiu només podrà presentar una sola obra, malgrat que aquesta podrà estar formada per una o més peces. Tot plegat conformarà, però, una sola composició amb un sol títol.

3. Queden excloses del concurs les peces realitzades de manera industrial i les que hagin estat presentades a altres certàmens. Les obres que s'hi presenten hauran de ser totalment inèdites. Es valorarà la fidelitat a l'estil propi de l'artesà.

4. Les obres no podran excedir els 2 m lineals i no s'acceptarà cap obra que no mesuri com a mínim 50 cm de longitud o amplària.

5. Serà requisit imprescindible de que el-la participant al premi disposi del document legal, que acrediti la seva condició d'ofici artesà.

6. Per poder optar al Premi, el participant no haurà d'haver estat guardonat en les dos últimes edicions.

7. Per poder participar, cal inscriure- s'hi per correu electrònic a terracota@galera.cat o per correu postal enviant, una carta a Terracota, Centre d'Interpretació de la Terrissa, carrer Sant Llorenç, 36 43515 La Galera. Montsià (Tarragona).

Cal incloure-hi la següent informació:

DADES PERSONALS: nom, cognoms, adreça, població, codi postal, província, país, NIF, lloc i data de naixement, telèfon i correu electrònic, currículum i declaració jurada fent constar que l'obra no ha estat presentada a cap altre concurs o acte similar.

DADES DE L'OBRA PRESENTADA: títol, explicació, mesures, tècnica i materials. Modalitat a la qual es presenta: Ceràmica o Terrissa. Altres informacions d'interès.

A més, cal adjuntar dues fotografies de l'obra presentada de 15 x 20 cm, sobre fons neutre, en format paper, i la imatge digital de l'obra amb alta resolució.

El termini de presentació de les inscripcions serà fins el 30 de març de 2018.

8. Tota la documentació presentada passarà a formar part de l'arxiu documental sobre el Premi de Ceràmica i Terrissa Vila de la Galera, gestionat per Terracota, Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera.

9. A partir de les obres inscrites i la documentació tramesa, el Jurat seleccionarà les obres finalistes entre els dies 2 a 8 d'abril de 2018. En aquest període ho comunicarà als concursants seleccionats.

10. Les obres seleccionades com a finalistes s'hauran de portar físicament a Terracota, Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera, entre el dia 27, 28 (de 9¿30 a 13¿30- de 17¿00 a 19¿00 hores) i 29 d'abril fins les 13¿30 hores. L'incompliment d'aquest termini suposarà la desqualificació de l'obra.

11. El Jurat estarà format per reconeguts experts del món de la ceràmica, la terrissa, les arts plàstiques i per representants dels patrocinadors. La seva composició es donarà a conèixer en el moment del lliurament dels premis.

12. S'atorgarà:

Un premi de 1.000,00 euros per a la millor obra de l'especialitat Ceràmica

Un premi de 1.000,00 euros per a la millor obra de l'especialitat Terrissa

S'aplicaran les retencions fiscals estipulades per la legislació vigent. A criteri del Jurat, es podran atorgar mencions especials.

13. Les obres finalistes seran objecte d'exposició (a la Sala 2, sala d'exposicions temporals de Terracota, Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera) del 28 d'abril a l'1 de maig de 2018.

14. La publicació del veredicte del Jurat i l'acte de lliurament de premis tindran lloc en el marc de la XXV Fira de la Terrissa de la Galera, al voltant de l'1 de maig de 2018.

15. Les obres guanyadores quedaran en propietat material de Terracota, Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera, i passaran a formar part del seu fons d'art. La propietat moral i intel·lectual serà de l'autor-a.

16. Els-les guanyadors-es del Premi, en les modalitats de Ceràmica i de Terrissa, l'any següent al lliurament del Premi, tindran el privilegi d'exposar les seves obres a la sala d'exposicions temporals de Terracota, Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera, coincidint amb la XXVI Fira de la Terrissa de la Galera.

17. Les obres no premiades es recolliran el darrer dia de la Fira de la Terrissa de la Galera. Si passat aquest termini alguna obra no s'ha retirat, s'entendrà que l'autor-a hi renuncia, i aquesta passarà a ser propietat de Terracota, Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera.

18. La participació en el Premi porta implícita la cessió dels drets de reproducció de la imatge de les obres seleccionades i premiades, per a promoció, divulgació o publicitat del mateix concurs, de Terracota, Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera, publicacions o activitats culturals.

19. El fet de participar en el Premi suposa l'acceptació d'aquestes bases, així com el veredicte del Jurat, que serà inapel·lable. El Premi, en qualsevol de les dues modalitats, podrà ser declarat desert. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta a criteri del Jurat.¿

Contra l'acord d'aprovació definitiva, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós-adminsitratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.

L'alcalde, Ramon A. Muñoz Verge

La Galera, 17 de novembre de 2017

...

Artes
Cultura
Certámenes
Industrialización
Nacimiento, adopción y acogimiento
Actividad cultural
Justicia