Bases subvencions per a activitats educatives dels centres educatius i ampes 2015 i altre. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 03-06-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 03/06/2015 hasta 03/12/2015
  • Documento en formato PDF

2015-05756

Ajuntament de Salou

ANUNCI

Aprovació definitiva bases reguladores per a la concessió de subvencions i convocatòries.

Aprovades definitivament les bases que han de regir la concessió de subvencions al transport escolar curs 2014-2015 i subvencions per als centres educatius i AMPAS 2015, seguint els tràmits que preveuen l'article 49 de la Llei 7-1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 178 del Decret Legislatiu 2-2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es publica íntegrament el seu text:

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS PER ACTIVITATS EDUCATIVES DELS CENTRES EDUCATIUS I AMPAS 2015.

Primera.- Objecte de la subvenció

És objecte de la present convocatòria subvencionar i donar suport als projectes educatius realitzats durant l'any 2015 o curs 2014-2015, de les llar d'infants, escoles públiques i concertades d'infantil, primària, secundària i instituts i AMPAS dels centres i de l'EMM del municipi de Salou.

Cada centre educatiu podrà presentar un nombre màxim de projectes pedagògics, bé siguin de continuïtat, iniciats el curs passat, o bé nous projectes. Els projectes presentats podrà ser complementari del que presenti l'AMPA del centre.

Podran ser objecte de subvenció els programes, activitats o projectes que contemplin activitats i recursos socioeducatius i d'innovació que es realitzin en el marc del projecte educatiu del centre i que tinguin relació amb els temes següents:

- Coneixement de l'entorn i la interrelació social i cultural amb el medi ambient.

- Els projectes que fomenti la innovació i la investigació científica o tecnològica.

- L'educació per la diversitat,

- L'educació per la Pau.

- L'educació en valors.

- Activitats educatives i dinamitzadores que promoguin l'augment de la participació dels pares i mares a la comunitat educativa.

- Activitats que impulsin la promoció dels valors com el civisme, el respecte als altres en tots els àmbits, els drets humans, la participació, etc...

- Activitats per promoure la participació de les mares i pares a l'AMPA i a la comunitat educativa en general.

En cap cas són objecte de subvenció les obres d'infraestructura o la part dels projectes que en el seu cas, es refereixen a les mateixes.

Les subvencions es faran efectives amb càrrec a la partida pressupostària 14 320 48905 ¿Escoles ensenyamen t' de pressupost de despeses del Departament d'ensenyament per a l'exercici 2015.

Les subvencions concedides tenen caràcter voluntari i discrecional i s'atorgaran en funció de cada convocatòria. En cap cas, generaran drets per obtenir altres subvencions en anys consecutius, de manera que no es podran al·legar com a precedent en futures sol·licituds.

Segona.- Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d'acreditació.

Podran sol·licitar subvenció els centres educatius els quals hauran de:

a) Estar al corrent de les justificacions d'altres subvencions

b) No tenir deutes amb l'ajuntament.

c) No estar inclosos en els supòsits de prohibició per a obtenir subvencions que preveu l'article 13.2 de la Llei 38-2003, General de subvencions.

d) Que hagin actualitzat les dades al Registre Municipal creat a l'efecte (composició òrgans Junta directiva, etc. i, en especial, pressupost, programa d'activitats del present exercici).

La comprovació anirà a càrrec de l'Ajuntament (subvencions no justificades i deutes) i la resta mitjançant declaració responsable.

Tercera.- Import i percentatge de la subvenció.

3.1. Les subvencions es formularan els-les directors-res del centres respectius- respectives i els presidents-tes de les AMPAS i aniran dirigides al Sr. Alcalde i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Salou.

L'inici de la presentació de sol·licituds serà des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPT i per un període de 15 dies.

En cas que les Bases específiques no haguessin esdevingut aprovades definitivament, per la presentació d'al·legacions o suggeriments al contingut en el període d'informació pública, el termini de presentació i resolució de les sol·licituds s'ajornarà, si s'escau, fins a la resolució de les al·legacions o reclamacions presentades.

3.2. A la sol·licitud s'acompanyarà la documentació següent (Annex I- Doc. 1).

- La instància de sol·licitud ha d'incloure les dades següents:

- Dades personal del representant legal de l'escola: nom, cognoms, DNI, domicili social, etc.

- Dades de l'escola: NIF adreça, número del registre, etc.

- Dades de la subvenció: departament gestor, títol de la convocatòria, denominació del projecte o activitat, import sol·licitat, etc.

- Documentació que s'aporta.

- Data i signatura.

- Fotocòpia del DNI del representant

- Fotocòpia del NIF de l'escola.

- Fitxa tècnica del projecte, activitat o programa per a la qual es demana subvenció amb el pressupost (Annex I- Doc. 2).

- Declaració responsable de les sol·licituds d'altres subvencions i declaració responsable que l'entitat no està inclosa en cap dels supòsits previstos a l'article 13.2 de la Llei 38-2003, General de subvencions (Annex I- Doc. 3).

- Sol·licitud de transferència bancària (Doc. Annex I- Doc. 4).

- Certificat del Consell Escolar aprovant la sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Salou (Annex I- Doc. 5).

- D'acord amb el que disposa per la legislació vigent segons estableix l'article 14 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'article24 del Reglament de l'esmentada llei aprovat pel Reial decret 887-2006, de 21 de juliol, amb la sol·licitud de subvenció cal aportar els certificats d'estar estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT i amb la TGSS.

- En el cas d'estar exempt d'obligacions tributàries davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) cal aportar Declaració responsable (Annex I- Doc. 6).

La presentació dels documents anteriorment relacionat serà condició necessària per a la tramitació de la sol·licitud.

Prèvia verificació de que les subvencions anteriorment concedides i de les quals hagi finalitzat el termini de justificació han estat justificades, en cas que la sol·licitud o documentació presentades siguin incorrectes o incompletes, es requerirà d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30-1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els interessats disposen de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la recepció de la present resolució, per esmenar la sol·licitud, amb l'advertiment de que si així no ho fan, s'entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes establerts a l'article 42 de la Llei 30-1992, de 26 de novembre.

La proposta de resolució de les subvencions serà dictaminada, si s'escau, per la Comissió informativa de serveis als ciutadans i resolta per la Junta de Govern Local.

Quarta.- Procediment per a la concessió de subvenció.

El procediment general de concessió de la subvenció consisteix en una quantitat fixa, sempre que es compleixi els objectius generals de la subvenció.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i verificades pels serveis tècnics del Departament d'ensenyament, la proposta de resolució serà sotmesa, si s'escau, a Dictamen de la comissió informativa de serveis als ciutadans.

El Dictamen de la comissió informativa o la proposta de resolució es sotmetrà a aprovació davant de l'òrgan competent (Junta de Govern) que resoldrà el procediment en el termini màxim de 15 dies des de la data d'elevació de la proposta de resolució.

Una vegada notificada l'acord de concessió de la subvenció, els beneficiaris hauran de signar el respectiu document d'acceptació de la subvenció atorgada, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació de l'acord de la seva adjudicació. Transcorregut l'esmentat termini sense que renunciï a la mateixa, s'entendrà acceptada.

Cinquena.- Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva determinació.

La quantia individualitzada de la subvenció consisteix en un import fix, independentment de la despesa efectivament justificada, amb el límit d'aquesta.

En aquest cas, la diferència entre la despesa efectivament justificada i l'import de la subvenció atorgada, si és positiu, haurà de ser finançat per l'entitat i si n'és negatiu, s'haurà de reintegrar amb els corresponents interessos de demora si ja ha estat atorgat i pagat, en cas contrari s'haurà de fer servir el procés de reintegrament.

- Una quantitat fixa per a cada AMPA de 900,00 euros.

- Una quantitat fixa de 450,00 euros per a centre educatius públics de Batxillerat.

- Una quantitat fixa de 450,00 euros per a centre educatius públics amb cicles formatius.

- Una quantitat fixa de 315,00 euros per a cada aula d'educació especial.

- Una quantitat fixa per als centres d'educació públics d'infantil i primària de 1.000,00 euros per a la Festa de fi de curs.

- Una quantitat fixa per a projecte-s pedagògic-s com a màxim de:

- Per les llar d'infants de 600,00 euros.

- Per a les escoles d'infantil i primària com a màxim 4.278,00 euros.

- Per a centres de secundària i batxillerat 4.278,00 euros.

La quantitat que es destina a la convocatòria de les Bases de concessió de subvencions per a centres d'educació infantil, primària, secundària i AMPAS regulats a les bases específiques de cadascuna d'elles anirà a càrrec de la partida pressupostària 320-48905 amb el límit màxim de la consignació pressupostària existent per import de 50.000,00 euros.

Sisena.- Despeses subvencionables.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que sense dubte responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, generades directament per la realització del projecte subvencionat, produïdes en el desenvolupament de l'activitat, que es realitzi el curs escolar 2014-2015i el pagament de les quals s'hagi efectuat i hagi estat pagada efectivament abans de la data límit de la justificació.

No són despeses subvencionables:

- Els interessos deutors dels comptes bancaris.

- Interessos, recàrrecs i sancions administratives penals o administratives.

- Les despeses de procediments judicials.

- Els tiquets o rebuts que no reneixin els requisits legals.

No es consideraran despeses subvencionables:

- Les activitats confessionals i-o polítiques o amb exclusiva finalitat lucrativa per a persones físiques o entitats.

- La compra de material d'ús privat.

- I en general totes aquelles activitats que no tinguin un interès general o d'interès públic, com projectes socioculturals, o d'altres degudament justificades.

- Els menjars i les begudes exclusivament sinó són dintre d'actes d'interès social.

- Autofactures.

Setena.- Mesures de difusió del finançament públic.

Tota subvenció concedida portarà implícita la condició de què en tota documentació i propaganda escrita i gràfica de l'activitat subvencionada, es consigni la llegenda ¿Amb el suport de l'Ajuntament de Salo u', i el logotip de l'Ajuntament d'acord amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació.

Vuitena.- Composició de la Comissió qualificadora.

Si s'escau, el Regidor d'Ensenyament pot constituir una Comissió de valoració de subvencions integrada com a òrgan instructor.

Les activitats d'instrucció comprendran les següents activitats:

- Petició de tots els informes que estimi necessaris per a resoldre o que siguin exigits per les normes que regulen la subvenció. En la petició es farà constar el caràcter determinant d'aquells informes que siguin preceptius. El termini per a la seva emissió serà de 10 dies, excepte que l'òrgan instructor, atenent a les característiques de l'informe sol·licitat o del propi procediment, sol·liciti la seva emissió en un termini menor o major, sense que en aquest últim cas pugui excedir de dos mesos.

Quan en el termini assenyalat no s'hagi emès l'informe qualificat per disposició legal expressa com a preceptiu i determinant, o, si s'escau, vinculant, es podrà interrompre el termini dels tràmits successius.

- Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada conforme amb els criteris, formes i prioritats de valoració establerts en la norma reguladora de la subvenció o, si s'escau, en la convocatòria.

Si s'escau, es podrà preveure la possibilitat de constituir una fase de pre-avaluació en la qual es verificarà el compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.

Novena. - Publicitat

L'Ajuntament publicarà, si s'escau, les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al que s'imputen, així com els beneficiaris, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció, e els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import:

- Inferior a 3.000 euros: En el Butlletí Municipal de l'Ajuntament de Salou i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament.

- Superior a 3.000,00 euros: En el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Municipal i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament.

Desena. Termini i forma de justificació.

Per tal de justificar les quantitats concedides caldrà presentar fins el dia 1 de desembre de 2015 inclòs els documents següents:

1) Sol·licitud justificació (Annex II- Doc. 1)

a) Dades personals del representant de l'escola: nom i cognoms, DNI, domicili, etc.

b) Dades de l'escola: NIF, adreça, etc.

c) Dades de la subvenció: departament gestor, títol de la convocatòria, denominació del projecte i-o activitat, import concedit i justificat.

d) Documentació que s'aporta.

e) Data i signatura.

2. Compte justificatiu. (Annex II- Doc. 2)

a) Memòria d'actuació de l'activitat i-o projectes realitzada-ts.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats i-o projectes realitzats

a. Balanç econòmic de despeses i ingressos de l'activitat i-o projecte.

b. Relació de les despeses i ingressos amb identificació del proveïdor, número de document, import, data d'emissió i data de pagament de la factura).

c. Justificants de les despeses (factures originals o còpies compulsades). Acreditació del pagament dels justificants de despesa: per transferència bancària, xec o efectiu (En aquest últim cas, a la factura, minuta o rebut haurà de constar que s'ha procedit al seu pagament mitjançant el text ¿rebu t'; ¿cobra t' o ¿venda al compta t', el qual anirà acompanyat per la signatura de l'entitat perceptora identificada de forma clara amb nom i cognoms, representació mitjançant la qual actua i la data de pagament).

d. Si s'escau, carta de pagament del reintegrament de les quantitat no aplicades, si s'escau.

e. Declaració de la publicitat del finançament públic del projecte i-o activitat. (cal adjuntar exemplar de la publicitat, dossier editada per l'entitat, pàgina web, cartell enunciatiu, etc...)

Requisits que han de complir els documents justificatius:

Una factura per ser vàlida, haurà de contenir com a mínim

- Número i sèrie, si s'escau.

- Nom i cognoms o denominació social,

- Número d'identificació fiscal i domicili de la persona que expedeixi la factura i de l'entitat destinatària.

- Descripció detallada de l'operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc.. i contraprestació total.

- Base imposable.

- Tipus tributari i quota repercutible (no es suficient la referència ¿Iva inclòs).

Lloc i data d'emissió

En el supòsit que s'emeti una factura exempta de l'IVA, es farà constar, de forma expressa i complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció (Exemple; ¿Operació exempta de l'IVA, segons art. XX de la Llei 37-1992, de 28 de desembre, sobre l'Impost sobre el valor afegit)

La justificació dels pagaments a professionals es farà individualment per cada servei prestat i pel líquid rebut, mitjançant la corresponent factura o minuta. En aquests pagaments, l'aplicació de les retencions de l'IRPF, es farà d'acord amb el que disposi la Llei i el Reglament d'impost sobre la Renda de les Persones Físiques o altres normes que regulin aquesta matèria.

Els salaris es justificaran mitjançant la nòmina pel líquid rebut. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda (IRPF).

La justificació dels pagaments a la Seguretat Social es realitzarà mitjançant la presentació dels documents originals TC1 i TC2, corresponents a les nòmines imputades.

La justificació de les despeses de desplaçament en avió, tren, autobús o altres mitjans de transport es farà amb factura o bitllet dels serveis contractats, a nom de l'entitat beneficiaria i amb relació de les persones que han viatjat. S'admetran com a justificants els denominats ¿bitllets electrònic s' que compleixin la regulació anteriorment detallada. No s'admetran com a justificants els correus electrònics , identificadors, reserves, o similars.

Aquestes despeses han d'haver estat pressupostades i relacionades amb el projecte.

L'instructor del procediment podrà estampillar a les factures i altres documents justificatius, un segell per fer constar que s'ha destinat a justificar aquesta subvenció i evitar que es torni a presentar per a altres subvencions concurrents.

Les factures i documents equivalents hauran de reunir els requisits establerts al Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, aprovat per RD 1496-2003.

La manca de justificació comportarà la revocació de la subvenció concedida i, en conseqüència la devolució dels fons públics no justificats.

3. Certificació de la realització del-s projecte-s i-o activitat-s (Annex II- Doc. 3)

Onzena.- Forma de pagament

El pagament s'efectuarà en la seva totalitat. D'acord amb el que disposa l'article 34.5 de la Llei 38-2003, general de subvencions i atesa la naturalesa de les activitats que porten a terme les associacions i-o entitats beneficiaries i el període desenvolupament de les mateixes, l'Ajuntament podrà acordar a sol·licitud dels beneficiaris abonaments a compte en concepte de pagaments fraccionats que hauran de respondre al ritme d'execució de les accions subvencionades, i que s'hauran d'abonar per una quantia equivalent a la justificació presentada. El pagament està condicionat a l'acceptació de la subvenció per part del beneficiari.

Dotzena.- Mesures de garantia

Els beneficiaris quedaran exempts de la presentació de fiança en garantia del pagament anticipat de la subvenció, en atenció a l'import i el caràcter de la mateixa, i d'acord amb el que estableix als articles 42 i següents del Reglament de la Llei General de Subvencions.

Tretzena.- Modificació de la resolució de la concessió.

L'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, quan es produeixi una alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts d'altres administracions públiques que superin el cost de l'activitat subvencionada, quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de les despeses, donarà lloc a la modificació de la resolució d'atorgament.

Si la modificació de la concessió té lloc amb posterioritat al lliurament dels imports concedits es procedent aplicar el règim de reintegrament de subvencions.

Catorzena.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos i recursos per a la mateixa finalitat.

La subvenció municipal és compatible amb altres ajuts o subvencions públiques o privades, o qualsevol tipus de finançament propi o aliè a l'entitat, sense perjudici del que s'estableixi a la base catorzena.

Quinzena.- Obligacions del beneficiari

Són obligacions dels beneficiari:

f. Sotmetr e's a les actuacions de comprovació i control financer que s'estableixin per part de l'Ajuntament de Salou així com, per part dels òrgans de control competents, tant nacional com comunitaris, i aportar tota la informació requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

g. Conservar els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h. Disposar dels estats comptables, llibres de comptabilitat, registre diligenciats i altres documents auditats d'acord amb la legislació mercantil o sectorial aplicable al beneficiari en cada cas.

i. Complir els objectius, executar el projecte, realitzar l'activitat pel qual s'ha sol·licitat la subvenció.

j. Justificar davant l'Ajuntament de Salou el compliments dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de les finalitats que determinen la concessió de la subvenció.

k. Comunicar a l'Ajuntament, en qualsevol moment del procediment, la concessió d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que ajudin a finançar l'activitat, programa i-o projecte objecte de la subvenció. Aquesta comunicació ha d'efectuar-se en el termini improrrogable de 5 dies des de la data de recepció de la notificació de concessió de l'ajut, subvenció o qualsevol altre font de finançament.

Setzena. Seguiment i difusió de les activitats i-o programes, projectes subvencionats

L'Ajuntament de Salou mitjançant el Departament d'ensenyament, podrà realitzar, si s'escau, un seguiment dels projectes, programes i-o activitats subvencionats.

En el marc d'aquests seguiment, l'entitat beneficiària podrà ser requerida en qualsevol moment per l'Ajuntament per a la presentació i acreditació dels resultats de l'activitat i-o projecte realitzat i subvencionat. Aquests resultats podran ser utilitzats per l'Ajuntament de Salou a efectes de difusió de l'activitat.

Dissetena. Reintegrament de la subvenció.

Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament, prèvia revocació de la subvenció total o parcial, de conformitat amb les bases d'execució del pressupost, en particular, quan el beneficiari incompleixi l'obligació de justificar, quan l'import de la subvenció determinat en la justificació sigui inferior a l'import pagat o quan el beneficiari ha rebut una bestreta a compte per import superior al que correspondria un cop revisada la subvenció per haver concorregut qualsevol causa modificativa o quan el beneficiari es negui a facilitar les dades a les que fa referència la base dissetena. El beneficiari pot realitzar aquest reintegrament voluntàriament, sense requeriment previ.

Divuitena. Obligacions al reintegrament

Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les escoles que no realitzessin els actes necessaris que fossin de la seva competència per al compliment de les obligacions incomplertes, adoptessin els acords que fessin possible incompliments o consentissin el de qui ells depenguin. Així mateix, seran responsables, en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

Dinovena. Infraccions i sancions

En aquesta matèria s'aplicarà el que disposa el Títol IV de la Llei general de subvencions i el Títol IV del seu Reglament.

Vintena. Normativa d'aplicació

En tot allò no previst a les presents Bases, serà d'aplicació la Llei 38-2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per RD 887-2006; les Bases d'execució del pressupost municipal per al present exercici;la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la resta de legislació concordant en la matèria.

BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE TRANSPORT ESCOLAR ADREÇATS A L'ALUMNAT D'ENSENYAMENTS OBLIGATORIS DE CENTRES EDUCATIUS I APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'EXERCICI 2015.

1. Objecte

1.1. L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament d'ajuts individuals de transport escolar a l'alumnat escolaritzat en ensenyaments obligatoris o en el segon cicle d'educació infantil en centres educatius de la ciutat de Salou sufragats amb fons públics.

1.2. L'atorgament de les subvencions que es regeixes per aquestes bases, es regirà pels principis de publicitat, transparència, concurrència , objectivitat, igualtat i no discriminació.

1.3. Les subvencions que s'atorguin estaran destinades a disminuir les quotes que paguen les famílies.

2. Persones beneficiàries i requisits:

2.1. Podran sol·licitar aquests ajuts els pares, mares o tutors legals de l'alumnat al qual es refereix l'apartat anterior.

2.2. Les famílies que es vulguin acollir a aquesta subvenció hauran d'acreditar no haver tingut, en el darrer exercici fiscal liquidat, una renda familiar superior als llindars màxims que s'estableixen a continuació, en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar:

Famílies de dos membres: 17.377,00 euros

Famílies de tres membres: 22.820,00 euros

Famílies de quatre membres: 27.069,00 euros

Famílies de cinc membres: 30.717,00 euros

Famílies de sis membres: 34.241,00 euros

Famílies de set membres: 37.576,00 euros

Famílies de vuit membres: 40.882,00 euros

A partir del vuitè membre: S'afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre computable

2.3. Són requisits indispensables per a poder percebre aquests ajuts:

a) Utilitzar diàriament el servei de transport escolar, a excepció d'absència per malaltia o altra causa degudament justificada.

b) No gaudir d'ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.

2.4. A les famílies beneficiàries els seran d'aplicació les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.5. Les famílies beneficiàries de l'ajut resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'Administració.

3. Criteris per a l'atorgament dels ajuts

3.1. Per atorgar els ajuts individuals de transport escolar es tindrà en compte la puntuació general obtinguda d'acord amb el nivell de renda familiar i, quan s'escaigui, les situacions específi ques indicades en el punt 3.2. La puntuació general s'ordenarà d'acord amb el que s'estableix a l'annex 2.

3.2. Un cop valorada la puntuació general per nivell de renda familiar, es tindrà en compte una puntuació complementària relativa a les següents situacions específi ques, d'acord amb el que s'estableix a l'annex 1 per al període ordinari i annex 2 per al període obert, que s'utilitzarà per ordenar les sol·licituds dins de cada tram de puntuació general:

a) Necessitat social greu.

b) Qualifi cació de família nombrosa i el nombre de fi lls d'aquesta.

c) Condició de família monoparental: la família està formada pel pare/mare sol/a amb infant/s, sempre que aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella.

d) Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar.

e) Condició de discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans.

4. Sol·licituds i documentació

4.1. Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran a disposició de les personesinteressades a la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Salou i a l'Ofi cina virtual de la pàgina web de l'Ajuntament de Salou, si s'escau.

4.2. Si l'ajut se sol·licita per a més d'un membre de la família, es formularà en tants impresos com membres pels quals es sol·liciti l'ajut.

4.3. Apartats de la sol·licitud:

A la sol·licitud caldrà:

4.3.1. Declarar el nombre de membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i NIF de cada un d'ells.

4.3.2. Aportar els justifi cants econòmics de tots els membres de convivència majors de 16 anys, que vindran indicats a la convocatòria corresponent.

4.3.3. DNI i/o passaport del sol·licitant.

4.3.4. Certifi cat de la vida laboral dels progenitor/s.

4.3.5. En el cas de persones separades, a més de la documentació relativa al punt anterior, s'haurà de presentar sentència judicial i/o conveni regulador on hi constin les prestacions econòmiques.

4.3.6. En el cas que s'hagi d'acreditar la situació de discapacitat d'algun membre de convivència, segons l'establert al Reial decret 1414/2006, es presentarà una fotocòpia de la resolució de l'ICASS o de l'INNS o, si és en cas, la targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Benestar social i família de la Generalitat de Catalunya.

4.3.7. Declaració on es faci constar que no concorre cap dels supòsits que impedeixen obtenir la condició de benefi ciari, i si s'han sol·licitat i/o obtingut altres ajuts o subvencions o si es pretenen sol·licitar, amb referència a les quantitats sol·licitades i/o concedides, i amb el compromís de comunicar a l'Ajuntament la percepció de qualsevol ajut o subvenció.

4.3.8. Una declaració del sol·licitant conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, davant la Seguretat Social i davant la hisenda municipal.

4.3.9. Un document de compromís de fer-se càrrec de la despesa no subvencionada del preu de la targeta de transport escolar i de complir la resta de con Pels residents a Salou, els membres de la unitat familiar, declarats a la sol·licitud, es comprovaran d'ofi ci a través del Padró Municipal. La presentació de la sol·licitud implica l'autorització de cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Departament d'Ensenyament pugui sol·licitar informació al Padró d'habitants.

a) Declarar el nivell de renda familiar

En el cas d'haver presentat declaració d'IRPF de l'últim exercici, s'ha de presentar una còpia de totes les pagines de la mateixa.

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que l'Ajuntament de Salou pugui sol·licitar, si s'escau, a l'Agència Tributària dades relatives a la renda familiar.

Per a la determinació de la renda anual es tindrà en compte la suma de rendiments, imputacions de renda i guanys i pèrdues patrimonials declarats o declarables en l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'últim exercici corresponents a cada un dels membres computables de la unitat familiar.

La quantia es calcularà realitzant les següents operacions amb les quantitats que fi guren a les caselles que s'indiquen de les respectives declaracions de tots els membres computables de l'IRPF de l'últim exercici liquidat.

La impossibilitat de comprovar les dades mitjançant l'Agència Tributària per no haver complimentat correctament les dades requerides en l'imprès de sol·licitud serà motiu d'exclusió de la convocatòria per manca de compliment dels requisits.

b) En el cas de no haver fet declaració de la renda en l'últim exercici exigible.

En el cas dels membres de la unitat familiar que no hagin presentat declaració de la renda de l'últim exercici, per no tenir obligació de fer-ho, s'haurà de presentar un original i fotocòpia de l'informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social a nom de cadascun dels membres computables de la unitat familiar i una fotocòpia del/s certifi cats d'empresa o de les nòmines dels mesos treballats corresponents a la mateixa anualitat, original i còpia del contracte de treball, i un certifi cat d'hisenda o de l'atur (si s'ha cobrat) on constin els ingressos i les retencions practicades.

Totes les dades relatives a rendes de la unitat familiar que es declarin a la sol·licitud s'hauran d'acreditar documentalment. La no acreditació de rendes declarades a la sol·licitud serà motiu d'exclusió de la convocatòria per manca de compliment dels requisits.

Les rendes de l'últim exercici declarades a la sol·licitud, en els casos que no s'hagi fet la declaració de la renda en l'últim exercici que era exigible per no tenir-ne obligació, es podran comprovar, si s'escau d'ofi ci a través de l'Agència Tributària.

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que l'Ajuntament de Salou pugui sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda familiar.

Caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos de cadascun dels membres de la unitat de convivència.

- Els treballadors, per compte aliè:

- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

- Original i fotocòpia dels fulls de salari corresponents a l'últim exercici.

- Els treballadors per compte pròpia, autònoms o empresaris:

- Benefi cis i pèrdues del treball per compte pròpia.

- Els treballadors autònoms o empresaris: declaracions trimestrals de l'IRPF, i IVA.

- Prestacions socials:

- Les persones en situació d'atur: Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral i un certifi cat de l'Ofi cina de Treball de la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social que ho confi rmin, en que consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.

- Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certifi cat acreditatiu actualitzat.

- Els pensionistes:

- Certifi cat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada.

- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral i un certifi cat dels ingressos expedit per l'organisme competent (Institut Nacional de la Seguretat Social i/o Institut Català d'Assistència i Serveis Socials).

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Regidoria d'ensenyament o la Comissió d'adjudicació, com per exemple:

- Rendes de capital i de propietat.

- Transferències rebudes o pagades.

- Ingressos percebuts per infants.

- Resultats de les declaracions d'impostos.

En els supòsits previstos als paràgrafs anteriors, sens perjudici de la documentació presentada pels sol·licitants, l'Ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació del què disposi.

4.3.2. Per acreditar les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària:

a) Situació de necessitat social greu de la unitat familiar:

Les famílies ateses pels serveis socials de l'Ajuntament de Salou: Declarar en la sol·licitud que es troben en situació de necessitat social greu indicant el servei social municipal pel qual són ateses per tal que el Departament d'Ensenyament pugui sol·licitar els informes pertinents.

L'informe de valoració social s'haurà de fer amb observació i constatació de la situació socioeconòmica per part del personal tècnic dels serveis socials bàsics municipals. Cada situació o problemàtica observada tindrà una valoració en punts.

La suma de les diferents situacions correspondrà a la valoració social objectiva d'acord amb el barem social dels annexes 1 i 2 d'acord amb el període de sol·licitud que correspongui.

Les prestacions concedides no poden ser invocades com a precedent per a l'obtenció de noves prestacions. En el supòsit que concorrin vàries persones sol·licitants d'una mateixa unitat de convivència per fer front a la mateixa despesa, només podrà concedir -se a una d'elles, promovent l'acord entre les parts interessades.

b) Família nombrosa: original i fotocòpia del carnet vigent.

c) Família monoparental: original i fotocòpia del carnet vigent

d) Infants en acolliment: original i fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'atenció a la Infància i l'adolescència.

e) Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: original i fotocòpia del certifi cat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

f) Informe dels serveis socials de l'Ajuntament de Salou sol·licitat d'ofi ci per la Regidoria d'Ensenyament.

5. Presentació i tramitació de les sol·licituds

a) En període inicial:

5.1. Les sol·licituds es presentaran al Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament de Salou en el termini de 20 dies naturals des de la publicació de la convocatòria, condicionada a l'aprovació defi nitiva de les Bases específi ques.

5.2. Les sol·licituds es revisaran al Departament d'Ensenyament, i verifi carà que s'ha aportat la documentació requerida.

Si la sol·licitud no compleix els requisits que s'estableixen als apartats anteriors el centre requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit.

5.3. Les sol·licituds i la documentació presentada romandran custodiades al Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament que verifi carà el nivell de renda familiar, la composició de la unitat familiar i l'acreditació de les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària.

b) En període excepcional obert:

1. Les sol·licituds es presentaran al Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament de Salou amb tota la documentació acreditativa de les circumstàncies a valorar.

2. Es revisaran les sol·licituds per tal de verifi car que s'ha aportat la documentació requerida. Si la sol·licitud no compleix els requisits que s'estableixen als apartats anteriors es requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit. Les sol·licituds s'hauran de presentar al Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament de Salou.

En període excepcional obert quan no sigui possible establir la valoració econòmica de la família o unitat familiar amb la documentació assenyalada pel període inicial, es sol·licitaran excepcionalment, els i ingressos nets percebuts durant els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud pel conjunt de membres de la llar. Els ingressos els composen:

- Ingressos de treball per compte aliena.

- Benefi cis i pèrdues del treball per compte pròpia.

- Prestacions socials.

- Rendes de capital i de la propietat.

- Transferències rebudes o pagades.

- Ingressos percebuts per infants.

- Resultat declaracions i impostos, entre d'altres.

Els punts atorgats a per aquest criteri serà un màxim 5 punts d'acord amb els ingressos econòmics anuals establerts a la taula de trams econòmics establerta a l'Annex 2.

La valoració social en període excepcional s'haurà de fer amb l'observació i constatació fefaent de la situació de difi cultat socioeconòmica per part del personal tècnic dels Serveis Socials Bàsics Municipals, a petició del Departament d'Ensenyament.

Cada situació o problemàtica observada tindrà una valoració en punts. La suma de les diferents situacions correspondrà a la valoració social objectiva, d'acord amb l'annex 3.

Tant en període inicial com en el període obert caldrà presentar una declaració responsable conforme no concorre cap dels supòsits que impedeixen obtenir la condició de benefi ciari, d'acord amb la normativa vigent i la declaració responsable conforme no s'ha sol·licitat i/o obtingut altres ajuts o subvencions, o no es pretenen sol·licitar.

En el cas que s'hagin sol·licitat cal especifi car-ho amb referència a les quanties sol·licitades o concedides, i amb el compromís de comunicar a l'Ajuntament de la percepció de qualsevol ajut o subvenció (incloses a la sol·licitud).

Tota documentació que es presenti mitjançant fotocòpia haurà de ser legitimada o compulsada, o podrà ésser confrontada pel personal de l'OAC. En aquest darrer cas s'haurà d'aportar la documentació original per tal de poder confrontar-la amb les fotocòpies.

Els sol·licitants no restaran obligats a presentar els documents que ja es trobin en possessió de l'Ajuntament de Salou, si bé en quest cas hauran de fer constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o en el seu cas, emesos, sempre que no hagin transcorregut més de 5 anys des de la fi nalització del procediment al que corresponguin, i s'haurà de fer constar mitjançant una declaració responsable que la informació continguda en la documentació continua essent certa, de conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

6. Concessió dels ajuts

6.1. L'òrgan competent per a l'atorgament de les subvencions és la Junta de Govern Local mitjançant acord, tant en període inicial com en període obert.

6.2. Les resolucions d'atorgament dels ajuts es notifi caran als interessats.

6.3 Concessió dels ajuts en període inicial:

6.3.1 La Proposta de resolució inclourà:

Annex 1. Ajuts concedits: relació de l'alumnat al que s'ha adjudicat un ajut, relacionat per ordre de puntuació, amb indicació del tipus d'ajut atorgat.

Annex 2 . Sol·licituds excloses: relació de sol·licituds excloses per no reunir algun o alguns dels requisits exigits.

6.4. Concessió dels ajuts en període obert:

6.5.1. L'alumnat que presenti sol·licituds en període obert, una vegada aplicats idèntics criteris de baremació que en el període inicial, si és possible, si no és seguiran la valoració de la situació econòmica prevista Annex 1 i la resta de podrà obtenir ajut quan li correspongui segons la seva puntuació, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

6.4.2. La Junta de Govern acordarà el que s'escaiguin per tal d'anar resolent les sol·licituds que es presentin en període obert.

6.5. L'acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal efecte, un cop notifi cada la resolució de l'atorgament de la subvenció, si els benefi ciaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d'un termini de deu dies hàbils per manifestar de forma expressa a l'ens concedent la seva renúncia. Tot i l'esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l'eventual benefi ciari d'impugnar la resolució d'atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa vigent.

7. Baixes, transferències i reintegrament dels ajuts

7.1. Mitjançant els fulls d'incidències que presenten les monitores de transport escolar, la regidoria d'ensenyamentpodrà proposar la baixa quan un/a alumne/a no faci ús del servei de transport escolar durant 15 dies consecutiussense causa justifi cada, comunicada amb antelació pel pare, mare o tutor a la regidoria d'ensenyament de forma escrita.

7.2. Quan un/a l'alumne/a benefi ciari/ària de l'ajut causi baixa al centre educatiu o al servei, el pare, mare o tutor ho haurà de comunicar a la Regidoria d'Ensenyament.

8. Comissió d'adjudicació

El Regidor pot constituir una comissió d'adjudicació que elaborarà les propostes d'adjudicació d'ajuts i les elevarà a la Junta de Govern per tal que resolgui. Aquesta comissió estarà formada pels membres següents:

- La Regidora d'ensenyament, o persona en qui delegui.

- El tècnic del Departament d'ensenyament, o persona en qui delegui.

- Un tècnic de l'àrea econòmica, o persona en qui delegui.

- Un treballador de l'àrea d'ensenyament, que actuarà de secretari.

9. Caràcter de la despesa

La despesa que comporta l'atorgament d'aquests ajuts no té caràcter recurrent i, en tot cas, les convocatòries futures restaran sotmeses a les disponibilitats pressupostàries.

10. Obligacions dels benefi ciaris dels ajuts.

10.1. Atorgada la subvenció, les persones benefi ciaries estan obligades a comunicar expressament a l'Ajuntament de Salou qualsevol altre ajut o aportació de qualsevol classe que rebi o demani d'altres institucions i organismes per a la minorar la quota de transport escolar.

10.2. L'incompliment d'aquest requisit podrà ésser motiu de la revisió i, si s'escau, pèrdua de la subvenció i, en el seu cas, del reintegrament parcial o total de la subvenció abonada a través de la reducció de la quota a abonar.

Això també es produirà en cas que concorri qualsevol altra de les causes de reintegrament previstes a la normativa aplicable.

10.3. Així mateix, des de l'esmentada regidoria es podrà instar la incoació dels procediments sancionadors que legalment corresponguin, si arran d'aquesta activitat de comprovació es detecta la comissió d'alguna infracció en matèria de subvencions per part de la persona benefi ciaria.

11. Tractament de dades de caràcter personal

D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la fi nalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i confi dencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

12. Revocació

Són causes de revocació total o parcial de l'atorgament de l'ajut, les quals, si s'escau, poden donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb els interessos corresponents, les que preveuen els articles 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 99 i següents del text refós de la Llei de fi nances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com l'incompliment de les condicions establertes en aquestes bases.

13. Normes supletòries.

Per tot allò no previst en aquestes bases i en la corresponent convocatòria, regirà el que disposa a l'articulat bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 118 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i la resta de normativa aplicable en matèria de forment i promoció de les activitats socials i econòmiques.

Pere Granados Carrillo, alcalde.

Salou, 25 de maig de 2015.

Familia
Ampas
Educación
Transporte escolar
Escuelas
Discapacidad
Infancia
Medio Ambiente
Cultura e idiomas
Ciencia
Actividades de servicios sociales
Cultura
Servicios Sociales
Transporte
Transporte y vehículos
Familia monoparental
Bienestar social
Contratación de desempleados
Tercera edad
Catalán
Dependencia