Bases de les subvencions per als petits comerços, reformes i nova creació, 2018. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04634

Ajuntament d'Ulldecona

ANUNCI

(EXPT. 1-8-18-3)

Per acord del Ple Municipal, adoptat en sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, es va aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions municipals per als petits comerços, reformes i nova creació, any 2018, alhora que acordava la submissió a un tràmit d'informació pública durant trenta dies hàbils.

Transcorregut el termini d'exposició pública de l'acord de referència, sense haver-se presentat reclamacions de cap tipus, aquest ha esdevingut definitiu, de conformitat amb allò que preveu l'article 17.3 de la Llei 39-88, de 28 de desembre.

En compliment del que determinen els articles 70.2 de la Llei 7-85, de 2 d'abril i 162.2.c) LMRLC, es publica a continuació el text íntegre del reglament aprovat, el qual entrarà en vigor un cop hagin transcorregut vint dies naturals des de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i començarà a aplicar-se amb efectes d'aquella data.

Contra l'acord plenari de referència, que ha esdevingut definitiu, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu a partir de l'endemà a la data de publicació del present edicte al BOPT, en la forma i terminis establerts a les normes reguladores de l'esmentada jurisdicció.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER ALS PETITS COMERÇOS, REFORMES I NOVA CREACIÓ, ANY 2018

1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció

1. L'objecte d'aquestes bases específiques reguladores és establir i regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament d'Ulldecona, es reconeixen per al foment i l'activació del petit comerç a Ulldecona, per a les actuacions subvencionables realitzades entre l'1 de novembre de 2017 i el 31 d'octubre de 2018.

2. L'execució de les accions o la presentació de documentació definida en aquestes bases com de compliment obligat serà requisit imprescindible per a l'obtenció de la subvenció i el seu incompliment serà motiu de denegació.

3. En tot allò que no disposen aquestes bases, s'aplicarà amb caràcter supletori les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l'activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions.

4. Correspondrà a l'Alcaldia resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions objecte d'aquestes bases.

5. Es declaren expressament incompatibles els ajuts aquí previstos amb els establerts per altres administracions públiques, que s'atorguin pel mateix concepte.

2. Ambit d'actuació

Seran objecte de les ajudes qualsevol establiment que estigui dins de la zona urbana d'Ulldecona i Barris i-o iniciï la seva activitat al municipi abans de tancar-se el període de la subvenció.

3. Actuacions subvencionables

1. Als efectes del finançament establert per aquestes bases reguladores, s'entendrà per actuacions subvencionables aquelles obres, actuacions o compres realitzades pels establiments.

En cas d'actuacions subvencionables que requereixin llicència d'obres, aquesta haurà de ser obtinguda entre l'1 de novembre del 2017 i el 31 d'octubre de 2018 o que havent-la obtingut en anys anteriors, estigui en període de vigència i s'hagin realitzat les obres durant el 2017-2018.

En cas d'actuacions subvencionables que no requereixin llicència d'obres s'hauran de presentar les factures corresponents.

Tota actuació haurà de tenir per objecte:

- Arranjament de local per realitzar una activitat comercial.

- Arranjament de la façana del local comercial.

- Revestiments interiors.

- Adaptació dels banys per a minusvàlids.

- Actuacions destinades a facilitar l'accessibilitat o la mobilitat a l'interior dels comerços.

- Retolacions exteriors.

- Adequació de les instal·lacions contra incendis d'acord amb les normatives vigents.

- Actuacions destinades a millorar l'aparador del comerç.

- Material inventariable (caixa registradora, prestatgeria, mostrador....)

2. Queden excloses de l'àmbit de la subvenció les obres que impliquin la demolició de façanes o el buidatge total de l'interior de l'immoble.

- Obra nova (edifici).

- Totes les obres subvencionades per altres administracions o per altres subvencions del mateix Ajuntament.

3. L'import corresponent a l'IVA de les factures presentades no serà subvencionable.

4. Requisits generals i obligacions dels beneficiaris

1. Requisits generals.

Les actuacions recollides en el paràgraf anterior hauran d'ajustar-se als següents requisits:

a) Per acollir-se a les ajudes d'aquestes bases, cal que es reuneixin les següents condicions:

- Ser persones físiques, jurídiques o empreses i que tinguin llicència d'activitat per a la venda de productes en detall a Ulldecona i Barris.

- Ser propietaris, arrendataris, usufructuaris de l'immoble o titulars d'altres títols jurídics d'igual naturalesa admissibles en dret.

- Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l'Ajuntament d'Ulldecona i d'acord amb les normes vigents.

El benefici que es reconegui per raó d'una determinada actuació s'entendrà a qui se subrogui en la titularitat, prèvia acreditació documental.

b) L'aprovació d'atorgament de l'ajut, en cas de necessitat de llicència d'obres, es farà simultàniament o amb posterioritat a l'aprovació de la corresponent llicència. Si les obres s'iniciessin abans de la concessió de la llicència d'obres, el promotor perdrà tots els drets sobre les ajudes previstes, excepte quan per raons d'urgència i seguretat així s'aconsellés, circumstàncies que s'han d'acreditar pels serveis tècnics municipals.

c) El sol·licitant perdrà tots els drets sobre les ajudes concedides en el supòsit que s'executin les obres fora dels paràmetres autoritzats a la llicència municipal d'obres concedida.

2. Obligacions dels beneficiaris.

Els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a:

- Obtenir la llicència municipal d'obres prèviament a l'inici de l'obra subvencionada, si s'escau.

- Realitzar les obres en els terminis màxims establerts a les condicions de la llicència d'obres. L'incompliment d'aquesta obligació comportarà la revocació de l'ajut o ajuts atorgats.

- En el cas que el beneficiari executi només una part de l'obra, l'Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies de cada cas, entre la revocació total de la subvenció o el pagament d'una part proporcional a l'obra feta.

- Justificar la inversió de les quantitats atribuïdes i la destinació dels fons i permetre les actuacions de comprovació i control de l'obra per part de l'Ajuntament d'Ulldecona.

- Acreditar mitjançant la documentació oportuna, les despeses que no necessitin llicència d'obres i alhora siguin subvencionables.

- Comunicar a l'Ajuntament, amb acreditació documental a l'efecte, la tramitació i obtenció d'altres subvencions, ajuts o recursos rebuts d'altres administracions pel mateix concepte. L'import dels ajuts rebuts no podrà superar l'import de la despesa realitzada per l'acció subvencionada.

- Donar l'adequada publicitat de caràcter públic del finançament de l'acció per la qual es demana la subvenció. El comerç beneficiari de l'ajut haurà d'informar el públic del seu establiment d'haver rebut una subvenció per part de l'Ajuntament d'Ulldecona. L'Ajuntament proporcionarà als beneficiaris el model de publicitat corresponent a l'any per al qual es demana la subvenció (adhesiu amb l'escut de l'Ajuntament d'Ulldecona i la llegenda ¿Amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ulldecona. Ajuts a reformes de comerços i nova creació¿).

5. Tipus d'ajuts

1. Façanes i revestiments

- Inclou en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte l'arranjament de la façana del local i-o els revestiments interiors del local.

- L'import subvencionable serà fins al 25% del cost de l'obra, amb un màxim de 2.500,00 € .

- Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert a la llicència d'obres o el que determina el projecte tècnic. En cas de no necessitar projecte, s'haurà de presentar la factura corresponent.

2. Adaptació banys i accessibilitat

- Inclou en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte l'adaptació dels banys per a minusvàlids i-o millores de l'accessibilitat i mobilitat a l'interior dels comerços.

- L'import subvencionable serà fins al 30% del cost de l'obra o de la compra, amb un màxim de 2.500,00 € .

- Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert a la llicència d'obres o el que determina el projecte tècnic. En cas de no necessitar projecte, s'haurà de presentar la factura corresponent.

3. Tots els no compresos en els punts anteriors

- Inclou en aquest àmbit les retolacions exteriors, adequació de les instal·lacions contra incendis, actuacions per la millora dels aparadors i el material inventariable.

- L'import subvencionable serà fins al 30% del cost de l'obra, amb un màxim de 2.500,00 € .

- Per cost total s'entendrà el pressupost d'execució material establert a la llicència d'obres o el que determina el projecte tècnic. En cas de no necessitar projecte, s'haurà de presentar la facturació corresponent.

En tots els conceptes subvencionables l'import mínim d'inversió per atorgar ajut serà de 50,00 € i l'import màxim de subvenció 2.500,00 € . La suma total de totes les subvencions mai podrà superar l'import atorgat a la partida pressupostària municipal corresponent.

En el cas que la suma de totes les subvencions superi la partida, es farà un repartiment proporcional de les ajudes a tots els sol·licitants.

6. Tramitació d'expedients i documentació necessària

1. Sol·licituds d'ajuts.

Les sol·licituds d'ajuts econòmics es formularan durant la vigència de la present subvenció. S'hauran de presentar amb els models oficials establerts, acompanyats de la documentació que s'especifiqui.

La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l'Ajuntament, comporta que el sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les condicions que es fixin amb ocasió de l'atorgament de la subvenció que demana.

La tramitació de la sol·licitud d'ajuts econòmics estarà vinculada a l'adequació dels requeriments generals i obligacions i estar dintre d'un dels tipus d'ajut.

Un cop presentada la sol·licitud, els serveis tècnics municipals la revisaran per tal de verificar-ne els requisits.

La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la documentació següent:

- Documentació que acrediti que el promotor de les obres reuneix les condicions de l'article 4.1.a (propietari, arrendatari...).

- En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària cal autorització prèvia i escrita del titular de la propietat.

- Fotocòpia del DNI en el cas de persones físiques. En el cas de societats caldrà aportar, a més del CIF, l'acreditació de la representació.

- De la documentació a presentar en els 3 primers apartats s'haurà de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada.

- Declaració jurada on consti les subvencions sol·licitades a altres administracions (inclòs en la sol·licitud).

- Acreditació documental de l'obtenció d'altres subvencions, ajuts o recursos rebuts d'altres administracions pel mateix concepte, si s'escau. L'import dels ajuts rebuts no podrà superar l'import de la despesa realitzada per l'acció subvencionada.

- Declaració jurada on consti trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'ajuntament (inclòs en la sol·licitud).

- Compte justificatiu (segons model establert per l'ajuntament, ANNEX 1).

- Factures ( s'haurà de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).

- Certificat acreditatiu de titularitat del número de compte on s'ingressarà l'import, emès per l'entitat bancària, o model de sol·licitud de transferència bancària (segons model establert per l'ajuntament ANNEX 2).

- Fotografies de l'àmbit d'actuació de les obres abans i després de realitzar-les (façanes, interiors...).

- Amb totes les sol·licituds caldrà aportar pressupostos i, si escau, projecte o memòria valorada, sempre i quan no s'hagi aportat amb la sol·licitud de llicència d'obres.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'1 de setembre i tindrà com a data límit el 15 de novembre de 2018.

2. Resolució de les sol·licituds

El termini màxim d'atorgament de les subvencions serà de sis mesos des de la data de l'acabament del termini de presentació. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà efectes desestimatoris.

Un cop es produeixi la comunicació de l'atorgament de la subvenció, el comerç beneficiari de l'ajut haurà d'informar el públic del seu establiment que ha rebut una subvenció per part de l'Ajuntament d'Ulldecona (tal com s'indica en l'apartat 4.2 d'aquestes bases). El beneficiari de la subvenció estarà obligat a facilitar a l'ajuntament (amb acreditació documental a l'efecte) el compliment d'aquest requisit. L'omissió d'aquesta publicitat pot ser motiu de revocació de l'ajut.

Una Comissió, presidida per l'Alcaldessa i formada amb els regidors-es portaveus de cada grup municipal, assistida per la secretària, l'interventor, l'arquitecte municipals i del tècnic de Dinamització econòmica, analitzaran i valoraran les sol·licituds presentades.

Aquesta Comissió comprovarà el compliment de les condicions requerides, sense perjudici que pugui adoptar les mesures que consideri convenients per a una millor apreciació de les característiques de l'activitat.

La Comissió elaborarà un informe de les sol·licituds, favorable o desfavorable segons reuneixin o no els requisits assenyalats en aquestes bases. Respecte a les sol·licituds informades favorablement la Comissió també proposarà l'import a subvencionar.

En el seu conjunt les subvencions no podran superar el crèdit existent en el pressupost municipal per aquesta finalitat.

Durant el mes de desembre, per Decret d'Alcaldia, es resoldran les sol·licituds de subvenció. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà efectes desestimatoris.

La informació personal dels beneficiaris persones físiques que no exerceixin una activitat econòmica relacionada amb l'objecte d'aquesta subvenció no serà objecte de publicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en atenció al dret a la intimitat personal i familiar reconegut a l'article 18 de la Constitució.

3. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció s'efectuarà, prèvia justificació de tota la documentació sol·licitada, un cop realitzades les millores i emesa la corresponent certificació final, subscrita pel facultatiu o tècnic.

La justificació de la subvenció haurà d'incloure:

- Fotografies de l'estat inicial i final de les obres executades.

- Factures

Els serveis tècnics comprovaran que la millora objecte de la llicència s'hagi executat correctament i emetrà l'informe corresponent. A aquest efecte, els promotors estan obligats a facilitar l'accés dels tècnics a l'immoble, tant per emetre l'informe com per comprovar les millores, les vegades que sigui necessari.

Serà necessària la justificació econòmica de l'execució de les millores subvencionades mitjançant la presentació de la corresponent factura i el compte justificatiu (segons model establert per l'ajuntament, ANNEX 1).

7. Recursos econòmics

1. Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores s'imputaran als crèdits pressupostaris habilitats a l'efecte en el pressupost municipal de despeses de l'exercici econòmic corresponent a l'any 2018.

2. L'atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta finalitat.

3. L'Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment establert, un cop exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds i prèvia comprovació de la documentació requerida.

D'acord amb l'article 68 de la Llei 39-2015, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits en aquestes bases, es requerirà a l'interessat perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils, subsani la falta o acompanyi els documents preceptius, entenent que si no es porta dins d'aquest termini, s'entendrà desistit en la seva petició.

Per a les sol·licituds que no reuneixin tots els requisits i documentació demanada en aquestes bases, es tindrà en compte com a data d'entrada a l'Ajuntament, a efectes de resolució dels ajuts, la data en què es presenta correctament la documentació que li ha estat requerida.

Es concediran ajuts fins a exhaurir l'import de 10.000,00 € establert a la partida ... del pressupost de l'ajuntament per a l'exercici 2018, creada amb aquesta finalitat.

8. Compatibilitat amb altres subvencions

Es declaren expressament incompatibles les subvencions aquí previstes amb les establertes per altres administracions públiques.

9. Obtenció d'informació

Les bases de la convocatòria, model de sol·licitud i impresos relacionats podran ser obtinguts i consultats a la secció de subvencions de la pàgina web de l'Ajuntament d'Ulldecona www.ulldecona.cat

10. Disposició addicional

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'1 de setembre i finalitzarà el 15 de novembre de 2018.

Ulldecona, 15 de maig de 2018

Núria Ventura i Brusca,

- Alcaldessa -

...

Comercio
Actividades comerciales
Mejora de locales
Establecimientos comerciales
Dinamización económica