Bases subvencions per a la promoció del municipi 2015 - Boletín Oficial de Lleida de 07-04-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 07/04/2015 hasta 07/10/2015
  • Documento en formato PDF

SE-BSU-2015/001. El ple, en sessió de 09.02.2015 va aprovar inicialment les bases per a l'atorgament de subvencions per a la promoció del municipi 2015. Durant el termini d'informació pública no s'hi han presentat al·legacions, per la qual cosa, les bases han quedat definitivament aprovades de forma automàtica. En aplicació del que disposa l'art. 124 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals, amb aquest anunci es publiquen íntegrament les bases.

La Seu d'Urgell. 26 de març de 2015

L'alcalde, Albert Batalla Siscart

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER LA PROMOCIÓ DEL MUNICIPI- 2015

El Programa de Subvencions per a la promoció del municipi fixa un conjunt de mesures de caràcter econòmic que els ens locals estan facultats per aplicar mitjançant el mecanisme de les subvencions, d'acord amb lo que estableix l'article 72 del Reial Decret 887/2066, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Aquestes bases fixen els criteris generals i específics d'aplicació de les mesures adoptades, així com la regulació de llur atorgament. La convocatòria per a l'atorgament anual la farà la Junta de Govern Local atenent a les circumstàncies de cada moment.

Donades les excepcionals circumstàncies en les qual es troba immersa la ciutat com a conseqüència de la crisi econòmica, es creu convenient destinar els recursos disponibles en aquest programa de subvencions a les activitats adreçades a reactivar l'activitat econòmica del municipi, principalment el sector comercial i de serveis, donant prioritat a aquells emprenedors que siguin més joves de 35 anys i majors de 55 anys, i als establiments que s'estableixin al Centre Històric* amb l'objectiu de dinamitzar el desenvolupament econòmic de la ciutat.

*S'inclouen tots els carrers del Centre Històric segons es descriu al PGOU de la Seu d'Urgell.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Els objectes d'aquestes subvencions són els següents:

a) Subvencionar la implantació de noves activitats i la millora i ampliació de les existents, tant en planta baixa con en qualsevol planta.

b) Donar suport al manteniment d'aquelles activitats ja existents que canviïn de titular.

c) Donar suport als establiments establerts o de nous que creïn noves activitats d'especial interès o valor afegit.

d) Donar suport als establiments o aparadors que s'estableixin al Centre Històric

1.2. Les activitats hauran de fer-se en locals amb una superfície útil total inferior als 100 m2.

1.3. No es subvencionaran les franquícies ni les actuacions que estiguin destinades a locals que únicament serveixen d'exposició i no estiguin oberts al públic, a excepció del carrer Canonges.

Article 2. Finalitat

Per dur a terme accions de foment de l'ocupació i l'emprenedoria a la Seu d'Urgell, s'estableix el Programa de Subvencions per a la promoció del municipi

Article 3. Procediment

L'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases es faran pel procediment reglat.

Article 4. Subjectes

4.1 Els subjectes que podran rebre les subvencions seran les persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat, canviïn la titularitat o realitzin una millora a un local o pis de la ciutat de la Seu d'Urgell.

4.2 Les activitats es concreten en els següents àmbits: bars, restaurants, comerços i serveis.

4.3 No podran beneficiar-se aquelles persones físiques o jurídiques que canviïn d'ubicació en un període inferior a tres anys des de que van rebre la subvenció.

Article 5. Línies de subvenció

5.1. Les línies de subvenció que s'estableixen són:

La implantació, les reformes o ampliacions, els traspassos i les millores estètiques d'establiments comercials i de serveis de la ciutat.

Els establiments ja existents o de nova creació que creïn productes o activitats d'especial interès o valor afegit.

Els joves menors de 35 anys i els majors de 55 anys que actuïn en els àmbits establerts en els apartats 1 i 2.

Els establiments que s'estableixin al Centre Històric i els aparadors del carrer Canonges

5.2. Totes aquestes línies són compatibles entre si.

5.3. La partida pressupostària per aplicar aquesta subvenció és la 23103.48009 i el import total serà de 25.000

Article 6. Requisits de les persones beneficiaries

Tindran dret a la subvenció tots aquells establiments que compleixin algun dels dos requisits següents:

a) Acreditin haver obtingut la llicència d'obertura, l'autorització o hagin realitzat la comunicació durant l'any 2014 i estiguin destinats a bars, bars-restaurants, restaurants, comerços i altres establiments de serveis tant si s'estableixen en la planta baixa com en qualsevol pis de l'edifici.

b) Acreditin la creació d'un producte o servei novedós i original o que suposi que hagi treballadors de nova contractació.

7.Condicions generals

7.1. La sol·licitud de la subvenció implica l'acceptació d'aquestes Bases.

7.2. Els establiments hauran d'estar oberts en el moment de l'atorgament de la subvenció.

7.3. Els titulars de l'establiment hauran d'estar al corrent d'execució de tots els requeriments que tinguin per part dels serveis tècnics municipals en el moment de l'atorgament de la subvenció.

7.4. Els titulars de l'establiment hauran de complir amb els requisits establerts en l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, per obtenir la condició de beneficiari de la subvenció

7.5. En el cas de que es fes palès que s'ha produït qualsevol modificació, alteració, falsedat o ocultació en les dades aportades pel sol·licitant, s'iniciarà un expedient de revocació i la devolució de la subvenció atorgada.

Article 8. Categories i quantitat dels ajuts

Els ajuts d'aquestes bases compten amb les categories i els ajuts següents:

8.1. Implantació de nous establiments només durant l'any 2014. Es fixa un import màxim de 1.000 , excepte els bars i locutoris, per als quals el màxim serà de 500.

8.2. Reforma, ampliació, canvi d'ubicació o millores estètiques d'establiments comercials, que no hagi rebut cap ajut anteriorment. Es concedirà un ajut de fins el 25% del total de la inversió, amb un màxim de 1.000. Les obres d'ampliació, reforma o millores estètiques han de tenir com a requisit indispensable que part d'aquestes estiguin encaminades a millorar la imatge exterior de l'establiment: millora de l'enllumenat comercial, instal·lació de mecanismes de temporització d'encesa i tancament dels llums dels aparadors, substitució de persianes opaques per altres de ballesta o extensibles, motorització i temporització dels mecanismes d'obertura i tancament de persianes exteriors, etc.

8.3. Canvi de titular d'alguna de les categories anteriors. L'ajut serà del 50% del traspàs amb el màxim de 1.000, excepte per als bars i locutoris en què, com a màxim, serà de 500. Aquest canvi de titular ha de donar-se en el cas que l'establiment hagués estat obert, com a mínim, durant tres anys de manera ininterrompuda. En el cas de canvis entre familiars de 1er i 2n grau, l'establiment ha de tenir un mínim de 10 anys d'antiguitat.

8.4. Obertura d'establiments de nova creació o els establiments existents en els quals s'hagin fet actuacions especialment destacables. L'ajut serà de 500 per a tots aquells establiments de nova creació o els establiments existents en els quals s'hagin fet actuacions que destaquin per algun dels següents motius:

a) La creació d'un producte o servei novedós.

b) L'aplicació de millores en productes o serveis ja existents.

c) La originalitat i el grau d'innovació.

d) El nombre de treballadors nous contractats (a partir de tres)

8.5. L'ajut de 500 per a les persones de menys de 35 i majors de 55 anys. Alhora d'establir l'edat dels beneficiaris, cal tenir en compte que:

1. S'entendrà inclosa en les previsions d'aquestes bases tota persona que sigui menor de 35 anys o major de 55 anys en la data de sol·licitud de la llicència, comunicació d'obertura o traspàs de negoci.

2. En el cas que hi hagi més d'un titular, s'entendrà que per als menors de 35 anys almenys un dels sol·licitants ha de complir aquest requisit, i per als majors de 55 han de ser la meitat o més.

8.6. Obertura d'establiments al Centre Històric i els aparadors al carrer Canonges. S'atorgarà un ajut de 500 per la obertura d'establiments al Centre Històric i també pels aparadors al carrer Canonges.

Article 9. Tramitació

El procediment que s'haurà de seguir ha de comptar amb:

9.1 La sol·licitud, que es farà en model normalitzat, es podrà presentar fins a 30 dies naturals després de l'aprovació de les bases. En el cas que falti algun document, es donarà 10 dies hàbils.

En aquesta sol·licitud caldrà indicar la identificació del sol·licitant i/o representant:

- Si és persona física o jurídica, còpia del NIF.

- Si és persona jurídica, fotocòpia de l'escriptura de constitució i referència de la inscripció corresponent.

- Declaració responsable que la persona física o jurídica destinatària de la subvenció no està inclosa dins de cap de les circumstàncies descrites en l'article 13 de la Llei 38/2033 General de subvencions (model annexat).

- Fotocopia compulsada de la Declaració censal, model 036 o 037 de l'agència tributària.

- Autorització, en model formalitzat, per a la obtenció de dades per procediments electrònics per subvencions i ajuts.

9.2 La justificació.

Memòria justificativa de l'actuació que com a mínim contingui:

a) Identificació del número d'expedient de la llicència d'obres

b) Identificació del número d'expedient de la llicència d'obertura d'establiments

c) Breu descripció de les actuacions, diferenciades per línies de subvenció. Pels casos de valor afegit, caldrà explicar en què ha consistit.

d) Original de les factures i l'acreditació del seu pagament

e) Original del rebut de traspàs, pels casos que hi hagi canvi de titular

f) Certificat de final d'obra (obres majors)

g) Alta d'autònom de la Seguretat Social i l'últim rebut

h) Si s'han creat nous llocs de treball, document d'alta del treballador i últim document de pagament a la seguretat social (TC)

i) Identificació cadastral i registral de titularitat del immoble on radica l'activitat

j) Títol de propietat o contracte de lloguer de l'immoble

9.3 La tramitació seguirà el procediment següent:

a) Presentació de la sol·licitud incloent la documentació necessària per a justificar la subvenció

b) Comprovació per part dels Serves Municipals de que es donen les condicions per a l'atorgament de la subvenció

c) Emissió informe dels Serveis Municipals incloent proposta d'atorgament o desestimació

d) Acord de la Junta de Govern Local

e) Notificació de l'acord al beneficiari

f) Pagament de la subvenció atorgada

Article 10. Atorgament de la subvenció

10.1 Alhora d'atorgar les línies d'ajut es seguirà el procediment següent:

1. Verificació de que la sol·licitud presentada pertany a alguna les categories dels punts 7.1 a 7.3 on hi haurà destinat un import de 19.000 . En el cas que la consignació pressupostària sigui inferior al total de sol·licituds, es prorratejarà proporcionalment entre les sol·licituds presentades.

2. Verificació de que la sol·licitud presentada pertany a alguna o a totes les categories dels punts 7.4 a 7.6 on hi haurà destinat un import de 6.000. En el cas que la consignació pressupostària sigui inferior al total de sol·licituds, es prorratejarà proporcionalment entre les sol·licituds presentades.

3. Aquestes consignacions pressupostaries són ampliables sempre i quan la disponibilitat del pressupost ho permeti.

10.2. Les línies d'ajuts dels esmentades en els apartats 1 i 2 anteriors són compatibles entre si.

Article 11. Canvis d'objecte

No es permeten canvis de destinació en les subvencions concedides.

Article 12. Informació

12.1. En qualsevol moment, l'Ajuntament pot demanar als beneficiaris informació concreta o aclariments sobre el desenvolupament dels projectes subvencionats i la justificació de les despeses.

12.2. Els beneficiaris estaran obligats a facilitar aquesta informació.

12.3. L'Ajuntament podrà comprovar in situ l'estat d'execució del projecte o de l'activitat en qualsevol moment.

Article 13. Revocació

13.1. L'Ajuntament podrà revocar la subvenció per alteració, falsedat o ocultació en les dades aportades pel sol·licitant, l'incompliment d'aquestes bases i en els casos previstos en la normativa general sobre subvencions.

13.2. La revocació seguirà els tràmits següents:

1. Informe del servei de promoció econòmica que justifiqui les causes i l'import a revocar. Si cal, s'incorporarà informe de Intervenció de l'Ajuntament.

2. Acord inicial de la Junta de Govern Local.

3. Atorgament a l'interessat d'un termini d'audiència de 10 dies per tal que pugui presentar al·legacions.

4. Informe dels serveis de promoció econòmica sobre les al·legacions presentades i les quantitats pagades,

5. Acord de la Junta de Govern Local. Cas que l'acord sigui de revocació de la subvenció inclourà el requeriment d'un termini d'un mes per a retornar les quantitats pagades..

2. La revocació implicarà la devolució de totes les quantitats pagades. L'Ajuntament podrà compensar l'import a retornar amb deute que pugui tenir envers l'interessat.

Article 14. Renuncia

14.1. Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa, i motivada a tot o una part de la subvenció atorgada, tot comunicant. La renúncia es formalitzarà presentant un escrit en un termini màxim de quinze dies naturals des del moment en que es produeixi el fet que motivi la renuncia.

14.2. A la vista dels documents presentats, els serveis de promoció econòmica faran un informe indicant si es compleixen els requisits. En base a aquest informe la Junta de Govern Local prendrà l'acord que pertoqui.

14.3. Cas que la renúncia no compleixi els requisits fixats i això suposi una infracció de les condicions de l'atorgament, l'Ajuntament iniciarà els tràmits per a revocar la subvenció.

Article 15. Protecció de dades.

15.1. La presentació de la sol·licitud implica que el sol·licitant, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte i, per tant, exonerant l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment per part del beneficiari.

15.2. En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999 es fa constar que les dades personals derivades del compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003 General de Subvencions per al control i justificació de la destinació de la quantia de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de La Seu d'Urgell seran incorporades als fitxers de gestió administrativa de l'Ajuntament amb la finalitat abans exposada.

15.3. En compliment del previst a l'Art. 20 de la Llei de Subvencions, l'Ajuntament comunicarà aquestes dades a les altres administracions públiques que li ho demanin per al control d'altres subvencions sol·licitades pels beneficiaris.

Article 16. Altra normativa.

16.1. En tot el que no prevegin aquestes bases serà d'aplicació el que preveu la normativa que regula les subvencions de les administracions públiques.

16.2. Els sol·licitants podran demanar als serveis municipals els dubtes sobre la interpretació i aplicació d'aquestes normes en relació a la seva sol·licitud. A la vista de la sol·licitud els serveis municipals afectats faran un informe i la Junta de Govern Local resoldrà sobre la petició presentada. El contingut de l'acord de la Junta de Govern Local municipal serà vinculant per a l'Ajuntament sempre que la informació facilitada pel sol·licitant sigui complerta i veraç.

Article 17. Obligacions dels beneficiaris

Les persones beneficiaries hauran de complir les obligacions següents:

Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció.

Complir amb els terminis i forma de justificació establerts en el punt

Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant tota la informació que els sigui requerida.

Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases i de les disposicions generals vigents.

Col·locar en un lloc visible el senyal distintiu del programa d'emprenedoria LA SEU EMPRÈN, impulsat per l'Ajuntament de La Seu d'Urgell. Així mateix, durant els 12 mesos subvencionats, caldrà consignar la llegenda amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el logotip de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l'activitat subvencionada

Article 18. Aplicació pressupostaria i finançament

18.1. Les subvencions s'atorgaran amb càrrec a la partida corresponent que, per al 2015 és la d'Ajuts a la posada en marxa d'una nova activitat econòmica al municipi, aplicació pressupostària 23103.48000. L'import corresponent a l'atorgament d'aquesta subvenció per al 2015 es de 25.000 l'any 2015, sense perjudici de l'increment que es pugui ocasionar si hi ha romanent a les Bases Reguladores de les Subvencions per a la Promoció del Municipi ­ 2015 un cop atorgades les ajudes. Els serveis econòmics faran la retenció de crèdit destinat a aquesta línia de subvenció.

18.2. La concessió de les subvencions resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució d'atorgament.

Article 19. Obligacions de l'Ajuntament

Segons el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'Ajuntament està obligat a realitzar una declaració a l'Agència Tributària on relacionarà a totes aquelles persones o entitats que hagin rebut una subvenció, independentment del seu import.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Un cop s'hagi donat els ajuts, si encara hi ha romanent, es traspassarà a les bases específiques per a persones desocupades que s'estableixin com autònomes.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

------

Juventud
Desarrollo económico
Comercio
Comercio y marketing
Iniciativa emprendedora
Alquiler de vivienda