BASES DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMA MILLORA I MODERNITZACIÓ DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS URBANS DE SANT BOI DE LLOBREGAT PER L'ANY 2018 - Boletín Oficial de Barcelona de 13-09-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 13/09/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

BASES PARTICULARS PER SOLLICITAR I ATORGAR SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMA MILLORA DE SANT BOI DE LLOBREGAT

1. Objecte

L’objecte de les presents bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, per incentivar la millora de la imatge externa de l’establiment, la modernització interior del local, la millora de l’accessibilitat a l’establiment o la gestió del negoci i adequar-la a les noves necessitats del mercat en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

Aquestes subvencions tenen la finalitat de millora de la ciutat i de la qualitat de vida, promovent la modernització dels establiments comercials urbans i afavorint la cooperació entre el sector públic i el sector privat.

2. Destinataris/es i requisits per obtenir la subvenció

Poden sol·licitar aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment comercial, ubicat a Sant Boi de Llobregat, amb llicència d’obertura d’establiments comercials de venda al detall, dins les establertes per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya: Comerç al detall (en cas d’alimentació, queden exemptes les cadenes), restauració, serveis de bugaderia i tintoreria, perruqueria i estètica i les agències de viatges detallistes (annex 1 amb relació de tipus d’activitats).

Donat que l’objecte de les presents bases és la modernització dels establiments comercials de proximitat per fomentar la compra a peu, reduir la mobilitat rodada i consolidar una ciutat compacta, queden exclosos de forma expressa els establiments ubicats en el polígon industrial i el Parc Comercial.

Podran ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o jurídiques en les que no concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que estiguin al corrent de les obligacions fiscals de l’Ajuntament, de la resta d’administracions i de la Seguretat Social.

3. Conceptes subvencionades i criteri de valoració de les sol·licituds Es subvencionaran els projectes de millora de l’establiment

3.1 Millora de la imatge exterior i de l’interior del local consistent en:

a) Retolació externa: disseny, producció i instal·lació

b) Aparador: assessorament, disseny, il·luminació i decoració

c) Canvi de vetllador segons model normalitzat

d) Imatge interior: Canvi d’il·luminació, de paviment i de mobiliari

Resta exclòs :

- el manteniment i la conservació del local com per exemple només pintar el local, abrillantar el terra, manteniment de maquinària, compra d’estris. etc.)

- la compra de mobiliari de terrassa

3.2 Millora de l’accessibilitat a l’establiment.

Millora dels elements que garanteixin l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda com: la millora de l’accés de l’entrada a l’establiment, millora de l’accessibilitat interior de l’establiment: passadissos, adaptació de mobiliari, adaptació dels provadors, adaptació dels lavabos, etc.

3.3 Millora de la gestió del negoci, consistent en:

a) Projectes web

b) Programes de gestió

c) Programes i disseny e-commerce individuals o col.lectius

d) Assessorament per a l’impuls del negoci.

Resta exclòs:

- la compra d'aparells informàtics

Només es subvencionaran els projectes que ajudin a la millora de l’establiment comercial, descrits en el punt 3.1, 3.2 i 3.3 i que es realitzin dins de l'exercici de la sol·licitud.

La proposta d’atorgament de subvencions s’atindrà als criteris de valoració següents: CRITERIS DE VALORACIÓ:

Nous sol·licitants

- Establiments que no han rebut subvencions

del programa millora en les 3 darreres convocatòries 8 punts

Antiguitat de l’activitat (màxim 3 punts)

- Establiments de menys d'1 any d'antiguitat 0 punts

- Establiments d’1 a 3 anys d’antiguitat 1 punt

- Establiments de 4 a 6 anys d’antiguitat de l’activitat 2 punts

- Establiments de + de 6 anys d’antiguitat de l’activitat 3 punts

Import de la Inversió (màxim 4 punts)

- Inversions de   200 euros a   500 euros 1 punt

- Inversions de    501 euros a 1.000 euros 2 punts

- Inversions de 1.001 euros a 3.000 euros 3 punts

- Inversions de + 3.001 euros 4 punts

Total punts màxims: 15 punts

4. Termini i presentació de sol·licitud

4.1 El termini de presentació s'establirà a la convocatòria

4.2 Les sol·licituds per a cada subvenció s’hauran de presentar al registre d’Entrada de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, adjuntat, en suport digital (USB), la documentació següent:

- Si el/la sol·licitant és una persona jurídica ha de nomenar un representant o apoderat amb poders suficients per complir amb les obligacions. Han d’aportar la validació de poders o la documentació acreditativa dels mateixos.

- L’activitat o programa a subvencionar i documentació relativa a l’actuació:

- S’haurà d’adjuntar:

- En les actuacions relatives a la millora de la imatge exterior i interior, així com de millora de l’accessibilitat una fotografia amb el resultat de l’acció. En les actuacions de millora de Gestió del negoci, una memòria de l’activitat realitzada.

I la documentació annexada a les bases, es poden trobar a: www.santboi.cat:

- Qüestionari tècnic.

- Certificació de la relació de factures presentades.

- Factures originals, amb caràcter general, del pressupost subvencionat, no s’admetran tiquets de compra. (En paper).

- Una declaració responsable del beneficiari/a que acrediti que les factures que es presenten com a justificants s’han aplicat a l’activitat subvencionada.

- Document original de les dades bancàries. (En paper).

- En les actuacions relatives al canvi de rètol exterior del comerç caldrà presentar el disseny previ al rètol per tal de valorar a través del Consorci per la normalització lingüística de Sant Boi de Llobregat, el compliment de la Llei de política Lingüística art.32 de la Llei 1/1998, de 7 de gener.

- En l’actuació d’assessorament per a l’impuls del negoci (punt 3.3), caldrà presentar el projecte/informe, realitzat per l’assessor/a.

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, un cop rebuda la documentació, examinarà si és correcta i completa i, en cas contrari, ho notificarà a l’interessat/da per tal que precedeixi a revisar-la o completar-la en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació, segons disposa l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si un cop passat aquest temps la persona interessada no ha esmenat la falta o ha aportat els documents preceptius, es considerarà que desisteix de la seva petició.

5. Procediment de concessió de subvencions

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases reguladores serà el de concurrència competitiva, és a dir, el procediment mitjançant el qual es realitza una comparació entre les sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases, per adjudicar amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible aquelles que hagin obtingut una puntuació major, en aplicació dels esmentats criteris.

En cas d’empat per punts es concedirà a aquella petició que hagi realitzat un major import d’inversió.

6. Import subvencionable

L’import mínim d’inversió serà de 200 euros (IVA no inclòs). En tots els casos l’import de la subvenció serà:

- Inversions de 200 euros a 5.000 euros (IVA no inclòs) es subvencionarà el 50% del cost fins un màxim de 1.000 euros.

- Inversions de més de 5.000 euros (IVA no inclòs) es subvencionarà el 50% dels cost fins un màxim de 2.000 euros.

7. Tramitació, resolució de les subvencions

7.1 Les sol·licituds presentades seran examinades i valorades en el departament de Promoció de la Ciutat de Sant Boi de Llobregat a partir dels criteris de valoració establerts a les bases particulars, el/la tècnic/a corresponent farà les funcions d’instructor del procediment, abans de ser presentada a la Comissió Qualificadora.

La Comissió Qualificadora, formada per dos tècnics de la unitat o departament i l’interventor de l’ajuntament, revisarà que les sol·licituds compleixen els requisits que les bases particulars estableixen pels sol·licitants i estudiarà que la proposta de subvencions es fa tenint en compte els criteris de valoració establerts a les mateixes.

Un cop acomplerts els tràmits anteriors, dins els terminis establerts a les bases i la convocatòria, la Junta de Govern Local aprovarà la concessió de subvencions.

7.2 El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de tres mesos a partir de la finalització del termini de sol·licitud. La manca de resolució produeix la seva desestimació.

7.3 La resolució final es notificarà individualment a la persona sol·licitant.

7.4 Les subvencions són compatibles amb qualsevol altre concedida per altres administracions o ens públics o privats. No obstant això, l’import dels ajuts rebuts no podrà superar el cost total de l’activitat o projecte a desenvolupar.

7.5 Les subvencions consistiran en una aportació econòmica i seran concedides en funció de les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris fixats en cada tipus de subvenció.

7.6 L’òrgan competent per a l’atorgament de les subvencions té la facultat de revisar les subvencions ja concedides i de modificar les resolucions de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts, d’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, aprovada pel Ple en data 24 de febrer de 2014.

7.7 Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas dret a respecte a peticions posteriors, no essent invocables com a precedent.

7.8 L’Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

8. Justificació i forma de pagament

En termini màxim de justificació serà el 31 de gener de cada exercici de l'any següent de l'execució de les obres, per presentar la documentació següent:

- En les actuacions relatives a la millora de la imatge exterior i interior i millora de l’accessibilitat una fotografia amb el resultat de l’acció. En les actuacions de millora de Gestió, una memòria de l’activitat realitzada.

- Factures originals, amb caràcter general, del pressupost subvencionat. No s’admetran tiquets de compra.

- Certificació de la relació de factures presentades.

- Una declaració responsable del beneficiari/a que acrediti que les factures que es presenten com a justificants s’han aplicat a l’activitat subvencionada.

- Document original de les dades bancàries.

Aquesta documentació es pot descarregar des del web municipal: www.santboi.cat

El pagament del 100% de la subvenció concedida es tramitarà una vegada es finalitzi el procés d’atorgament del conjunt de sol·licituds del Programa Millora.

9. Obligacions dels perceptors/es

Amb caràcter general, els/les perceptors/es de les subvencions atorgades hauran de:

9.1 Acceptar de manera expressa l’atorgament de la subvenció.

9.2 Realitzar l’activitat que fomenta la concessió de la subvenció durant l’any de la sol.licitud.

9.3 Acreditar el compliment dels requisits i documentació fixades en aquestes Bases particulars.

9.4 Acceptar i complir aquestes Bases Particulars.

9.5 Comunicar qualsevol alteració important del pressupost que es produeix amb posterioritat, o en el seu cas, la corresponent anul·lació.

9.6 Presentar la justificació documental exigida en els terminis establerts.

10. Seguiment, anul·lació i responsabilitats

10.1 L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la inversió de la quantitat econòmica atorgada, tenint, prèvia petició formal, accés a la comptabilitat de l’entitat que rebi l’ajut i fer un estricte seguiment del projecte d’actuació o de les activitats objecte de la subvenció.

10.2 En cas d’incompliment per part dels/de les perceptors/es de qualsevol de les obligacions previstes en aquestes bases, l’Ajuntament podrà procedir, previ tràmit d’audiència, a la revocació total o parcial de la subvenció, la qual portarà inherent l’obligació del/la de reintegrar les quantitats percebudes.

Es comunicarà a l’interessat/a la revocació de la subvenció i se’l requerirà perquè, dins del termini dels 15 dies següents a la notificació, ingressi l’import de la subvenció més els interessos de demora acreditats des de la data de pagament, amb l’advertiment que, transcorregut l’esmentat termini, es procedirà al cobrament per la via de constrenyiment. En tot cas, es respectarà el procediment de reintegrament previst a l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 10.3 Els/les beneficiaris/es de subvencions restaran sotmesos/es a les responsabilitats i règim sancionador previst al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Règim jurídic

En tot el no previst en aquestes bases serà d’aplicació les Bases d’Execució de Pressupost de l’Ajuntament de Sant Boi, l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, aprovada pel Ple en data 24 de febrer de 2014, el reglament de la Llei 38/2003 i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Generals de Subvencions.

Sant Boi de Llobregat, 3 de setembre de 2018 L’alcaldessa

Lluïsa Moret Sabidó

Comercio y marketing
Comercio
Industrialización