Bases subvencions per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, any 2015. Text. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 02-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 02/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2015-11132

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

EDICTE

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en sessió de data 25-11-2015, ha acordat aprovar inicialment les Bases reguladores de la concessió, durant el 2015, de subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals.

L'acord esmentat, juntament amb l'expedient corresponent, se sotmeten a tràmit d'informació pública per termini de vint dies en compliment del que es disposa a l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179-1995, de 13-6-1995. Si durant aquest termini no es presentessin reclamacions ni al·legacions, l'acord s'entendrà definitivament adoptat.

Simultàniament, es publiquen en annex les Bases aprovades, i s'obren les corresponents convocatòries si bé condicionat resolutòriament al resultat del tràmit d'informació pública.

Móra d'Ebre, 26 de novembre de 2015.

La presidenta, Gemma Carim i Gironès.

Bases reguladores de la concessió, durant el 2015, de subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals

1. Convocatòria

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en atenció al desequilibri territorial que dins la comarca provoquen les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, obre convocatòria per concedir, durant l'exercici de 2015, ajuts als ajuntaments que no poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions.

2. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de la present convocatòria els municipis de la comarca de la Ribera d'Ebre que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures derivades de l'aplicació dels plans d'emergència nuclear.

3. Objecte dels ajuts i limitació quantitativa

1. Poden ésser objecte d'ajut únicament els projectes d'inversió sigui en béns mobles o immobles que els ajuntaments dels municipis esmentats que s'hagin executat durant l'exercici de 2015 d'acord amb les bases de la present convocatòria.

2. L'import màxim de l'ajut o els ajuts és, per l'any 2015, de 10.000,00 euros per municipi.

3. En cap cas, però, la concessió d'aquests ajuts podrà suposar que el coeficient de finançament extern de l'actuació de què es tracti superi la unitat. Es consideren fonts de finançament extern, a aquests efectes:

a) Les contribucions especials.

b) Qualsevol altre ajut o subvenció rebut per a la mateixa finalitat.

4. Procediment

1. El procediment per a l'atorgament de les subvencions regulades a les presents bases s'iniciarà a sol·licitud dels interessats d'acord amb allò que es disposa a l'article 70 de la Llei 30-1992, de 26-11-1992, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Les sol·licituds s'adreçaran a la Presidència del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en qualsevol de les formes previstes a l'article 38.4 de la Llei esmentada, fins al 21-12-2015.

3. La sol·licitud anirà acompanyada en tots els casos d'una certificació, signada per l'interventor de fons municipal, que expressi si l'ajuntament, en relació amb l'IVA de l'actuació, és o no consumidor final, als efectes del que es disposa a la clàusula següent; certificat expedit per l'entitat corresponent de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social i, finalment, certificat del finançament de l'actuació signada per l'interventor de l'entitat.

S'adjuntarà, a més:

Projecte tècnic o memòria valorada que pugui ésser considerada documentació tècnica suficient per a l'execució de l'obra, d'acord amb allò que es determina als articles 138 i concordants del Decret legislatiu 3-2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i 24 a 35 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179-1995, de 13-6-1995, o en el seu cas, per a l'execució del subministrament d'immobilitzat. Si es tractés d'execució d'obres per administració, per determinar el pressupost total de l'actuació s'estarà al que disposen els articles 131 i 179 del Reial decret 1098-2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, i 27.3 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179-1995, de 13-6-1995.

Memòria comprensiva del finançament de l'actuació, amb indicació del coeficient inicialment previst per a cadascuna de les fonts de finançament extern.

- Quan es tracti d'actuacions ja executades, però sempre dins l'anualitat 2015:

Memòria descriptiva de l'actuació realitzada que s'ajusti a les finalitats del present programa.

Certificat comprensiu del finançament consolidat de l'actuació amb indicació del conjunt d'obligacions reconegudes, dels drets liquidats per cada font de finançament extern, i del coeficient de finançament que cadascun d'aquests drets liquidats suposa.

Còpia fefaent de l'acta de recepció de l'obra, o de l'acte equivalent formal i positiu de recepció i conformitat a què es refereix l'article 229 del Decret legislatiu 3-2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. Si es tractés d'obres executades per administració, s'aportarà en canvi acta de reconeixement i comprovació redactada per tècnic diferent del que hagi dirigit l'execució de les obres, d'acord amb el que prescriu el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat per Reial decret 1098-2001, de 12 d'octubre.

4. La Junta de Govern Local a la vista de les sol·licituds presentades, resoldrà els expedients individuals de cada ajuntament.

Excepcionalment s'habilita el primer trimestre de 2016 perquè es puguin resoldre les sol·licituds de subvenció i atorgament dels ajuts per part de la Junta de Govern Local.

5. El termini màxim per resoldre les sol·licituds és de tres mesos comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud al Registre General del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi emès resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

5. Actuacions inversores que constitueixen operacions d'IVA deduïble

Quan l'actuació inversora subvencionada, subjecta a l'IVA i no exempta, constitueixi per a l'ajuntament una operació d'IVA deduïble, es considerarà a tots els efectes que el cost que l'actuació té per a l'ajuntament, és únicament i exclusiva l'import de la base imposable.

6. Execució de les actuacions

1. No es permeten canvis de destinació de les subvencions ni modificacions substancials de projectes subvencionats atesa la naturalesa de les presents subvencions.

2. Els ens beneficiaris són obligats a justificar el compliment de l'objecte de la subvenció, d'acord amb el que es determina a la clàusula següent, fins al 30-12-2015.

7. Control de la subvenció i justificació del compliment del seu objecte

1. Per poder accedir al cobrament dels ajuts els ajuntaments beneficiaris, l'actuació inversora executada de què es tracti, són obligats a presentar al Consell Comarcal la documentació justificativa que es determina a la present clàusula.

2. Es considerarà documentació justificativa suficient, als efectes del que es disposa al punt anterior:

a) La-les certificació-ns d'obres signada-es per tècnic competent.

b) Factures corresponents a l'actuació realitzada, les quals seran degudament segellades, validades i retornades d'acord amb el que es disposa a l'article 73 del RD 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Únicament seran acceptades les corresponents a l'anualitat 2015.

c) Certificat del finançament final consolidat de l'actuació.

d) Certificat emès pel secretari de l'ajuntament en què faci constar la difusió pública i-o publicitat que s'ha dut a terme d'aquests ajuts així com de la seva procedència i que s'ha mantingut durant tot el procés d'execució de les obres o adquisició de béns. El certificat esmentat ha d'anar acompanyat pel material gràfic corresponent. En aquest sentit la Junta de Govern Local del Consell Comarcal fixarà en el moment de l'atorgament de la subvenció les característiques dels cartells i-o els mitjans de publicitat preceptius que anirà en funció del tipus o objecte a subvencionar.

e) Presentació del justificant de la transferència bancària o equivalent, en què consti el seu pagament íntegre de les factures justificatives presentades.

En qualsevol dels dos casos s'haurà d'adjuntar, a més, certificat d'aprovació de la documentació justificativa per part de l'òrgan competent de l'ajuntament i que s'ha destinat a la finalitat prevista per l'ajuntament i que s'han complert els objectius fixats a la convocatòria.

3. Finalment, els Serveis Tècnics de l'entitat aixecaran la corresponent acta de comprovació que l'obra o actuació ha estat realitzada, requisit imprescindible per poder efectuar el pagament de l'ajut.

4. Les subvencions atorgades a projectes inversors no executats a la data de sol·licitud, d'acord amb el que es determina a la clàusula 4.3, hauran de presentar, a més, la documentació que aquella clàusula exigeix per a la presentació de sol·licitud d'ajut per a actuacions ja executades.

8. Modificació dels actes d'atorgament i reintegrament de l'ajut

Procedirà la incoació d'expedient per a modificar els actes d'atorgament i declarar el deure de reintegrament total o parcial de l'ajut:

a) Per incompliment de les obligacions de justificació imposades al beneficiari.

b) Quan s'hagi obtingut la subvenció sense reunir les condicions requerides.

c) Per incompliment de la finalitat per a què va ésser concedida la subvenció.

d) Quan es donin els supòsits previstos a la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa de desenvolupament.

9. Revocació

Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga atorgada (màxim el 30 de desembre de 2015), sense justificació, la Gerència de l'entitat requerirà el beneficiari per tal que la presenti, en els termes establerts a l'article 70.3 del reglament de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel RD 887-2006. Una vegada finalitzat el termini fixat al requeriment sense la presentació de tota la documentació justificativa prevista a les bases, es declararà la pèrdua de forma automàtica del dret al cobrament de la subvenció.

10. Dret supletori

En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el que es disposa als articles 240 a 242 del Decret legislatiu 2-2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179-1995, de 13-6-1995, i 8 i concordants de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i també, al RD 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38-2003 esmentada.

Desarrollo local
Consumidores y usuarios