Bases de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges, 2018. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04625

Ajuntament d'Ulldecona

ANUNCI

EXPT. 1-8-18-1)

Per acord del Ple Municipal, adoptat en sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, es va aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions municipals per rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona, 2018, alhora que acordava la submissió a un tràmit d'informació pública durant trenta dies hàbils.

Transcorregut el termini d'exposició pública de l'acord de referència, sense haver-se presentat reclamacions de cap tipus, aquest ha esdevingut definitiu, de conformitat amb allò que preveu l'article 17.3 de la Llei 39-88, de 28 de desembre.

En compliment del que determinen els articles 70.2 de la Llei 7-85, de 2 d'abril i 162.2.c) LMRLC, es publica a continuació el text íntegre del reglament aprovat, el qual entrarà en vigor un cop hagin transcorregut vint dies naturals des de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i començarà a aplicar-se amb efectes d'aquella data.

Contra l'acord plenari de referència, que ha esdevingut definitiu, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu a partir de l'endemà a la data de publicació del present edicte al BOPT, en la forma i terminis establerts a les normes reguladores de l'esmentada jurisdicció.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER REHABILITACIÓ D'HABITATGES AL MUNICIPI D'ULLDECONA

1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció

1. L'objecte d'aquestes bases específiques reguladores és establir i regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament d'Ulldecona, es reconeixen per al foment d'actuacions de millora en determinats habitatges del terme municipal d'Ulldecona, per a les llicències d'obres concedides entre l'1 de desembre de 2017 i el 30 de novembre de 2018.

2. L'execució de les accions o la presentació de documentació definida en aquestes bases com de compliment obligat serà requisit imprescindible per a l'obtenció de la subvenció i el seu incompliment serà motiu de denegació.

3. En tot allò que no disposen aquestes bases, s'aplicarà amb caràcter supletori les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l'activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions.

4. Correspondrà a l'Alcaldia resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions objecte d'aquestes bases.

5. Es declaren expressament incompatibles els ajuts aquí previstos amb els establerts per altres administracions públiques, que s'atorguin pel mateix concepte.

2. Àmbit d'actuació

1. Seran objecte de les ajudes establertes en aquestes bases les actuacions que es portin a terme dins dels nuclis urbans d'Ulldecona i barris.

2. Els immobles objecte d'aquestes bases hauran de tenir una antiguitat de més de cinquanta anys i no podran haver-se construït ni haver sofert en els darrers 10 anys una gran rehabilitació, concepte definit amb què determina la llei 18-2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, excepte en els casos en què s'especifiqui altra cosa.

3. Actuacions subvencionables

1. Als efectes del finançament establert per aquestes bases reguladores, s'entendrà per actuacions subvencionables aquelles que hagin obtingut llicència d'obres entre l'1 de desembre de 2017 i el 30 de novembre de 2018, i tinguin per objecte:

- Rehabilitació de façanes i rehabilitació-o protecció elements patrimonials dels immobles.

- Actuacions destinades a garantir l'estanquitat de la coberta.

- Actuacions destinades a resoldre problemes estructurals, així com forjats interiors, etc...

- Actuacions destinades a facilitar l'accés o la mobilitat a l'interior dels immobles.

- Millores d'aïllament tèrmic i acústic i instal·lació d'energies renovables.

2. Excepcionalment, per aquesta convocatòria 2018, es prioritzaran les obres que es realitzin entre la zona compresa dins de les Murades d'Ulldecona, delimitada per l'Ajuntament, i que comprèn:

- La qualificació urbanística clau A.

- la qualificació urbanística clau B, en aquest cas, exclusivament les edificacions que tinguin façana als carrers de la vila Murada de Baix, Comte Berenguer, plaça de la Diputació, Jacint Verdaguer, Murada de Dalt, Adell, plaça Sales i Ferré i del Mar.

S'adjunta a aquestes bases, com annex 1, plànol de delimitació d'aquesta zona.

3. Queden excloses de l'àmbit de la subvenció les obres que impliquin la demolició de façanes o el buidatge total de l'interior de l'immoble.

4. Requisits generals i obligacions dels beneficiaris

1. Requisits generals.

Les actuacions recollides en la base anterior hauran d'ajustar-se als següents requisits:

a) Per acollir-se a les ajudes d'aquestes bases, els promotors de l'obra cal que reuneixin les següents condicions:

- Ser persones físiques, jurídiques, entitats sense ànim de lucre o, en el cas d'edificacions en règim de propietat horitzontal, comunitats de propietaris. En tot cas, resten exclosos els empresaris que exerceixen l'activitat de la promoció.

- Ser propietaris, arrendataris, usufructuaris de l'immoble o titulars d'altres títols jurídics d'igual naturalesa admissibles en dret.

- Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l'Ajuntament d'Ulldecona i d'acord amb les normes vigents. El benefici que es reconegui per raó d'una determinada actuació s'entendrà a qui se subrogui en la titularitat o ús de la finca i de la llicència d'obres, prèvia acreditació documental.

b) L'aprovació d'atorgament de l'ajut es farà simultàniament o amb posterioritat a l'aprovació de la corresponent llicència municipal d'obres. Si les obres s'iniciessin abans de la concessió de la llicència d'obres, el promotor perdrà tots els drets sobre les ajudes previstes, excepte quan per raons d'urgència i seguretat així s'aconsellés, circumstàncies que s'han d'acreditar pels serveis tècnics municipals.

c) El sol·licitant perdrà tots els drets sobre les ajudes concedides en el supòsit que s'executin les obres fora dels paràmetres autoritzats a la llicència municipal d'obres concedida.

d) Els promotors de l'actuació no podran tornar a sol·licitar ajudes pel mateix tipus d'ajut per al mateix immoble en un termini de 10 anys.

2. Obligacions dels beneficiaris.

Els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a:

- Obtenir la llicència municipal d'obres prèviament a l'inici de l'obra subvencionada.

- Realitzar les obres en els terminis màxims establerts a les condicions de la llicència d'obres. L'incompliment d'aquesta obligació comportarà la revocació de l'ajut o ajuts atorgats.

- En el cas que el beneficiari executi només una part de l'obra, l'Ajuntament, previ informe de la Comissió d'estudi, podrà optar, ateses les circumstàncies de cada cas, entre la revocació total de la subvenció o el pagament d'una part proporcional a l'obra feta.

- Justificar la inversió de les quantitats atribuïdes i la destinació dels fons i permetre les actuacions de comprovació i control de l'obra per part de l'Ajuntament d'Ulldecona.

- Comunicar a l'Ajuntament, amb acreditació documental a l'efecte, la tramitació i obtenció d'altres subvencions, ajuts o recursos rebuts d'altres administracions pel mateix concepte.

5. Tipus d'ajuts

1. Façanes i elements patrimonials

- S'inclouen en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte la rehabilitació total o parcial de façanes d'edificis i la rehabilitació i-o protecció d'elements patrimonials en edificis.

- La subvenció consistirà en una quantitat fins al 20% del cost de l'obra, i fins a un 40% en el cas que l'edifici estigui situat en l'àmbit d'actuació de l'article 3.2 d'aquestes bases (annex 1).

- Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert a la llicència d'obres o el que determina el projecte tècnic.

2. Cobertes

- Aquest àmbit inclou les obres destinades a assegurar la conservació en condicions de la integritat i l'estanquitat de la coberta.

- La subvenció consistirà en una quantitat fins al 20% del cost de l'obra, i fins a un 40% en el cas que l'edifici estigui situat en l'àmbit d'actuació de l'article 3.2 d'aquestes bases (annex 1).

- Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert a la llicència d'obres o el que determina el projecte tècnic.

3. Estructures

- Inclou les obres destinades a la conservació i resolució de problemes estructurals de l'habitatge, forjats interiors, etc.

- La subvenció consistirà en una quantitat fins al 20% del cost de l'obra, i fins a un 40% en el cas que l'edifici estigui situat en l'àmbit d'actuació de l'article 3.2 d'aquestes bases (annex 1).

- Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert a la llicència d'obres o el que determina el projecte tècnic.

4. Accés i Mobilitat

- Inclou totes les obres adreçades a millorar les condicions d'accés o mobilitat a l'habitatge, a través de la incorporació d'ascensors i-o la supressió de barreres arquitectòniques, o l'adequació d'habitatge en planta baixa, sempre que ho justifiquin els problemes de mobilitat dels habitants.

- La subvenció consistirà en una quantitat fins al 20% del cost de l'obra, i fins a un 40% en el cas que l'edifici estigui situat en l'àmbit d'actuació de l'article 3.2 d'aquestes bases (annex 1).

- Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert a la llicència d'obres o el que determina el projecte tècnic.

5. Millores d'aïllament tèrmic i-o acústic

- S'inclouen en aquest àmbit les actuacions destinades a la millora de l'aïllament tèrmic i-o acústic, per afavorir l'estalvi energètic.

- La subvenció consistirà en una quantitat fins al 10% del cost de l'obra, i fins a un 20% en el cas que l'edifici estigui situat en l'àmbit d'actuació de l'article 3.2 d'aquestes bases (annex 1). Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert a la llicència d'obres o el que determina el projecte tècnic.

En tots els conceptes subvencionables l'import mínim per ajut atorgat serà de 50 € i màxim de 10.000 € .

El percentatge màxim de subvenció vindrà determinat per la disponibilitat de crèdit pressupostari, fins a esgotar l'import de l'aplicació pressupostària del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2018, creada amb aquesta finalitat.

Si la llicència d'obres sol·licitada té prevista l'execució de diverses obres coincidents amb més d'un dels anteriors conceptes previstos per a l'obtenció d'ajudes, el promotor només podrà sol·licitar ajut per un únic concepte.

6. Tramitació d'expedients i documentació necessària

1. Sol·licitud d'ajuts.

Les sol·licituds d'ajuts econòmics es formularan simultàniament o amb posterioritat al moment de sol·licitar la corresponent llicència d'obres. S'hauran de presentar amb els models oficials establerts, acompanyats de la documentació que s'especifiqui.

La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l'Ajuntament, comporta que el sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les condicions que es fixin amb ocasió de l'atorgament de la subvenció que demana.

La tramitació de la sol·licitud d'ajuts econòmics estarà vinculada a la tramitació de l'expedient d'atorgament de llicència d'obres, de tal manera que la denegació de la llicència d'obres suposarà la denegació de l'ajut sol·licitat.

Un cop presentada la sol·licitud, els serveis tècnics municipals d'Habitatge i Urbanisme la revisaran per tal de verificar-ne els requisits i emetre informe sobre la conformitat o no de la petició.

La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la documentació següent:

- En cas de persones físiques o entitats sense ànim de lucre, documentació que acrediti que el promotor de les obres reuneix les condicions de l'article 4.1.a (propietari, arrendatari...)

- En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària cal autorització prèvia i escrita del titular de la propietat.

- Fotocòpia del DNI de la persona física sol·licitant. En cas de sol·licitar l'ajut una comunitat de propietaris caldrà aportar, a més del CIF, l'acreditació de la representació.

- Fotografies de l'àmbit d'actuació de les obres (façanes, interiors...).

- Amb totes les sol·licituds caldrà aportar pressupost i, si s'escau, projecte o memòria valorada, sempre que no s'hagi aportat amb la sol·licitud de llicència d'obres.

- Declaració jurada on constin les subvencions sol·licitades a altres administracions segons model determinat per l'ajuntament d'Ulldecona.

- Declaració jurada on consti trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'ajuntament.

- De la documentació a presentar en els 3 primers apartats s'haurà de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada.

El termini de presentació de sol·licituds tindrà com a data límit el 30 de novembre de 2018.

2. Resolució de les sol·licituds

Una Comissió, presidida per l'Alcaldessa i formada amb els regidors-es portaveus de cada grup municipal, assistida per la secretària, l'interventor i l'arquitecte municipals, analitzaran i valoraran les sol·licituds presentades.

Aquesta Comissió comprovarà el compliment de les condicions requerides, sense perjudici que pugui adoptar les mesures que consideri convenients per a una millor apreciació de les característiques de l'immoble.

La Comissió elaborarà un informe de les sol·licituds, favorable o desfavorable segons reuneixin o no els requisits assenyalats en aquestes bases. Respecte a les sol·licituds informades favorablement la Comissió també proposarà l'import a subvencionar.

En el seu conjunt les subvencions no podran superar el crèdit existent en el pressupost municipal per aquesta finalitat.

Durant el mes de desembre, per Decret d'Alcaldia, es resoldran les sol·licituds de subvenció. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà efectes desestimatoris.

La informació personal dels beneficiaris persones físiques que no exerceixin una activitat econòmica relacionada amb l'objecte d'aquesta subvenció no serà objecte de publicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en atenció al dret a la intimitat personal i familiar reconegut a l'article 18 de la Constitució.

3. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció s'efectuarà, prèvia justificació, un cop realitzades les obres i emesa la corresponent certificació final, subscrita pel facultatiu o tècnic, o document emès pel contractista que hagi executat l'obra.

La justificació de la subvenció haurà d'incloure:

- Fotografies de l'estat final de les obres executades.

- Factures

Els serveis tècnics municipals comprovaran que l'obra, objecte de la llicència, s'hagi executat correctament i emetran l'informe corresponent. A aquest efecte, els promotors estan obligats a facilitar l'accés dels tècnics municipals a l'immoble, tant per emetre l'informe com per comprovar les obres, les vegades que sigui necessari.

Serà necessària la justificació econòmica de l'execució de les obres subvencionades mitjançant la presentació de la corresponent factura o certificació de la despesa realitzada.

Un cop informada favorablement la realització de l'obra en tots els termes de la llicència, es proposarà el pagament de la subvenció al seu beneficiari.

7. Recursos econòmics

1. Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores s'imputaran als crèdits pressupostaris habilitats a l'efecte en el pressupost municipal de despeses de l'exercici econòmic corresponent a l'any 2018.

2. L'atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta finalitat.

3. L'Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment establert, un cop exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds i prèvia comprovació de la documentació requerida.

D'acord amb l'article 68 de la Llei 39-2015, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits en aquestes bases, es requerirà a l'interessat per a què en el termini màxim de 10 dies, subsani la falta o acompanyi els documents preceptius, entenent que si no es porta dins d'aquest termini, s'entendrà desistit en la seva petició.

Es concediran ajuts fins a exhaurir l'import de l'aplicació pressupostària del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2018, creada amb aquesta finalitat.

8. Compatibilitat amb altres subvencions

Es declaren expressament incompatibles les subvencions aquí previstes amb les establertes per altres administracions públiques.

9. Obtenció d'informació

Les bases de la convocatòria, model de sol·licitud i impresos relacionats podran ser obtinguts i consultats a la pàgina web de l'Ajuntament d'Ulldecona www.ulldecona.cat.

10. Disposició addicional

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar des de l'endemà de la data de publicació del text íntegre de les bases i l'acord d'aprovació definitiva en el BOPT.

Ulldecona, 15 de maig de 2018

Núria Ventura i Brusca,

- Alcaldessa -

...

Vivienda
Rehabilitación de vivienda
Eliminación de barreras arquitectónicas
Instalación de ascensores
Energía