Bases subvencions per al suport a les empreses amb l¿objecte de contractar a persones aturades més grans de 45 anys. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 21-09-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 21/09/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-07936

Ajuntament de Valls

Institut Municipal de Desenvolupament Local ¿Vallsgener a'

ANUNCI

El Consell Rector de l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera, en sessió ordinària, de data 19 de juliol de 2018, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per al suport a les empreses amb l'objecte de contractar a persones aturades més grans de 45 anys.

Les bases, que es publiquen íntegrament en el present anunci, s'han sotmès a tràmit d'informació pública, durant un termini de vint dies hàbils a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOP de Tarragona núm. 153, de 7 d'agost de 2018, i no havent-se presentat cap al·legació, de conformitat amb l'article 124 del Decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aquestes bases queden definitivament aprovades.

BASES REGULADORES PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL SUPORT A LES EMPRESES AMB L'OBJECTE DE CONTRACTAR ATURATS MAJORS DE 45 ANYS.

Primera.- Objecte i Finalitat.

Aquestes bases tenen per objecte definir el conjunt de condicions i el procediment per a la concessió de subvencions a les empreses i entitats del Municipi, per incentivar la contractació laboral de persones en situació d'atur i residents a Valls.

Amb la finalitat de disminuir l'atur, fomentar i millorar la incorporació laboral de persones més grans de 45 anys de Valls.

Segona.- Beneficiàries.

Poden ser destinataris d'aquestes subvencions les empreses i entitats legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones, majors de 45 anys residents a Valls, en situació d'atur i que compleixin els requisits exigits en la base quarta.

Tercera.- Quantia i Administració atorgant.

La quantia màxima de la subvenció atorgada serà per un import de 800,00 euros per contractació, amb un màxim de subvenció per empresa d'un total de 2.400,00 euros, d'acord amb el descrit en aquestes bases.

Aquestes subvencions s'atorguen per l'Institut Municipal de Desenvolupament Local (IMDL Vallsgenera), que aniran a càrrec de la partida corresponent del pressupost de despesa.

Quarta.- Requisits

4.1. Podran obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts a què es refereixen aquestes bases, les empreses o entitats legalment constituïdes que compleixin les condicions següents:

- Empreses que s'estableixin o estan establertes al municipi de Valls.

- Que la gestió de l'oferta es realitzi a través de la Borsa de Treball de l'IMDL Vallsgenera.

- No haver tramitat cap Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), ni haver efectuat 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud de la subvenció.

- No haver acomiadat de manera improcedent a cap treballador dintre dels 12 mesos últims.

- No estar compresa en cap dels supòsits previstos en l'article 13.2 de la Llei 38-2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

- Que amb el nou contracte pel qual sol·licita la subvenció, l'empresa incrementi la plantilla de persones treballadores existent, segons mitjana dels 12 mesos últims.

- Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals i amb la Llei general dels dret de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i amb qualsevol altre obligació legal o reglamentària que pugui afectar-les.

- Aportar justificant de despesa superior a la subvenció sol·licitada.

4.2. Les persones contractades hauran de complir els requisits següents:

- Imprescindible tenir 45 anys o més a la data de la contractació.

- Estar empadronada a Valls amb una antiguitat mínima de 6 mesos a la data de la

- sol·licitud de l'ajut.

- Estar inscrita a l'Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant d'ocupació no

- Ocupat o estar inscrit a la Borsa de Treball Municipal gestionada per aquesta administració.

- No haver estat contractada per l'empresa beneficiària en els 12 mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud de subvenció.

Cinquena.- Procediment, selecció de candidats i característiques dels contractes laborals. Substitució per rescissió de contracte.

5.1. Procediment.

Per a la concessió d'aquests ajuts el criteri de concessió serà l'estricte per ordre de la data de contractació, sempre i quan compleixin els requisits establerts en aquestes bases, i segons la disponibilitat pressupostària.

La concessió d'aquests ajuts serà compatible amb qualsevol altre atorgat per altres organismes i entitats, sempre que compleixin les següents condicions:

a) Les contractacions que es presentin en aquesta convocatòria no podran rebre altres ajuts de qualsevol naturalesa i per la mateixa finalitat que, sumades, sobrepassin els límits sobre l'acumulació d'ajuts previstos en la normativa comunitària, i en cap cas podran superar el cost total de la contractació subvencionada per la mateixa.

b) Igualment seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals per a les contractacions laborals que realitzin les empreses.

5.2. Selecció de candidats-tes.

Els llocs de treballs a cobrir s'han de gestionar mitjançant l'oferta laboral a la Borsa de Treball Municipal de forma obligatòria. La selecció definitiva serà competència de les pròpies empreses.

5.3. Característiques dels contractes de treball.

El contracte s'ha de formalitzar mitjançant qualsevol modalitat de contractació.

La durada mínima de la relació laboral amb l'empresa ha de ser de 12 mesos consecutius. Cas que s'extingeixi la relació laboral abans de la finalització del període subvencionable l'empresa haurà de retornar l'import pertinent.

La formalització de la contractació no pressuposa la concessió de l'ajut.

5.4. Substitució de treballadors-es.

En cas que la persona contractada causés baixa de forma voluntària o no superés el període de prova en la relació de treball, l'empresa haurà de substituir-la seleccionant i contractant un-a altre-a treballador-a en el termini màxim de 15 dies, per tal de mantenir el dret al cobrament de la subvenció. Si no es produeix la substitució, es revocaria la subvenció atorgada i s'hauria de retornar la part de subvenció ja cobrada. Només es podrà realitzar un única substitució del treballador per al qual s'ha atorgat la subvenció sol·licitada, a no ser que sigui per causa major.

Sisena.- Sol·licituds

Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran complimentant el model d'instància que es lliurarà en el Registre de l'IMDL Vallsgenera (Ctra. Del Pla, 37 A, 43800 Valls) i es podrà descarregar en la web de l'Ajuntament (www.valls.cat), presentant-se al Registre General d'aquesta mateixa entitat juntament amb la sol·licitud d'ajut proporcionada. Adreçades al President executiu, especificant a la convocatòria a la qual desitja concórrer.

La presentació de la sol·licitud fora de termini comporta l'exclusió de l'aspirant.

Amb les sol·licituds caldrà presentar la documentació següent:

- Sol·licitud de subvenció signada pel representant legal de l'empresa i segellada.

- Còpia del NIF-CIF de l'empresa o entitat.

- Còpia del DNI-NIE de la persona signant de la sol·licitud com a representant.

- Contracte de treball i alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- Còpia del DNI-NIE de la persona que es contractarà.

- Justificant de despesa superior a la subvenció sol·licitada.

- Declaració responsable conforme el sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries, davant la Seguretat Social i la Hisenda Municipal, en compliment dels requisits establerts a l'article 13 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- La presentació de la sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen, així com les condicions que es fixen per la seva concessió i pagament.

Setena.- Termini de presentació de les sol·licituds

7.1. Són susceptibles d'aquests ajuts els contractes laborals i a jornada complerta formalitzats, conforme a les condicions establertes en aquestes bases.

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació en el BOP d'aquestes bases, detallant-se a la convocatòria pertinent el termini establert.

7.2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts, no s'hi ajusten els documents aportats o aquests són incomplets, es requerirà a l'interessat perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni els defectes o adjunti els documents perceptius, amb la indicació de que, si no ho fa, es podrà considerar que desisteix de la seva petició, i es dictarà el la corresponent acord desestimat.

Vuitena.- Òrgan col·legiat per l'atorgament de la subvenció i procediment

8.1. L'atorgament de les subvencions establertes en aquesta base, es realitzaran previ informe del tècnic del departament d'empresa i posterior resolució expressa pel President de l'IMDL Vallsgenera.

8.2. El termini màxim de resolució de l'atorgament de les subvencions,serà l'establert en cada convocatòria.

Novena.- Justificació, acceptació i pagament de la subvenció

9.1. Justificació

Una vegada atorgada la subvenció, i fetes les comprovacions pertinents, es tramitarà el pagament del 100% de l'import total de la subvenció concedida als beneficiaris.

9.2. Acceptació

L'acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal efecte, un cop notificada la resolució d'atorgament de la subvenció, si els beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d'un termini de deu dies hàbils per manifestar de forma expressa la seva renúncia. Tot l'esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l'eventual beneficiari d'impugnar la resolució d'atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa vigent.

9.3. Pagament de les subvencions.

En caràcter general, una vegada acceptada l'atorgament de la subvenció es tramitarà el pagament de l'import establert en les bases.

Desena.- Reintegrament dels ajuts

Els ajuts concedits poden ser anul·lats o revocats per les causes previstes a la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions i per l'Ordenança general de subvencions municipal.

Tanmateix podran revisar-se les resolucions d'atorgament de subvencions en els supòsit d'incompliment per part dels beneficiaris de les seves obligacions i compromisos, conforme aquestes bases reguladores, amb la corresponent obligació de reintegrament de l'import de l'ajut concedit.

Onzena.- Tractament de dades de caràcter personal.

D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Valls, 7 de setembre de 2018

El secretari e.f., Jerónimo Rivas Gómez

Desarrollo Local y Rural
Contratación de desempleados
Fomento del empleo
Empresa
Inclusión social
Discapacidad