Bases xerais de subvencións en especie para locais de asociacións de maiores do Concello de Ourense - Boletín Oficial de Ourense de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 18 de maio de 2018, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

Primeiro.- Aprobar as bases reguladoras da convocatoria pública para a concesión de subvencións en especie para locais de asociacións de maiores do Concello de Ourense, que se recollen no documento electrónico con número CSV K36M83UMOME8082T.

Segundo.- Ordenar a publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia para o seu coñecemento xeral e efectos, así como na páxina web www.ourense.gal.

Bases xerais de subvencións en especie para locais de asociacións de maiores do Concello de Ourense

Artigo 1. Obxecto As presentes bases regulan unha liña de concesión de axudas que consiste na entrega de locais, alugados polo Concello de Ourense coa finalidade exclusiva de que se entreguen a terceiros, segundo o previsto no artigo 3 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, destinadas a asociacións de persoas maiores do Concello de Ourense para a realización de actividades culturais, recreativas e de convivencia, encamiñadas a promover a integración e participación na vida comunitaria do colectivo que integra a terceira idade, favorecendo o seu mantemento no medio social habitual, que cumpran os requisitos esixidos para seren beneficiarios.

Artigo 2. Crédito e partida orzamentaria A concesión das subvencións que constitúen o obxecto destas bases reguladoras estará limitada ao crédito máximo dispoñible, habilitado no orzamento do Concello de Ourense para a Concellería de Asuntos Socias, partida de alugamento de locais de acción social .

A convocatoria poderá acollerse á tramitación anticipada de gasto, segundo o disposto en el RD 887/2006, do 21 de xullo, que aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións. Neste caso, con suxeición á normativa orzamentaria, a concesión das achegas quedará sometida á condición suspensiva da existencia de crédito adecuado e suficiente no momento de ditarse a resolución de concesión. No obstante, no suposto de que adquisición dos locais teña lugar con posterioridade á convocatoria das axudas, será necesaria a aprobación do gasto con carácter

previo á convocatoria, segundo o disposto no artigo 3 do RD 887/2006, e no artigo 34.1 da Lei xeral de subvencións.

Artigo 3. Beneficiarios Poderán ser beneficiarias as asociacións de persoas maiores que reúnan os seguintes requisitos:

1. Asociacións constituídas legalmente ao abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, será condición indispensable que a asociación interesada non teña ánimo de lucro e que estea inscrita no correspondente Rexistro da Comunidade Autónoma de Galicia e no Libro de Entidades Cidadás do Concello de Ourense.

2. Considérase que a asociación non ten ánimo de lucro cando así figura nos seus estatutos e non desenvolva actividade económica.

3. Que estatutariamente teñan como finalidade principal a procura de promover iniciativas, proxectos, programas para un envellecemento activo e un conxunto de actividades de ocio e tempo libre para as persoas maiores; ou, no caso de asociacións de veciños, que a asociación conte con sección ou vogalía de maiores para estes fins, segundo os seus estatutos

4. Estar ao corrente en canto ás obrigas tributarias coa Xunta de Galicia, a Axencia Estatal de Administración Tributaria e o Concello de Ourense así como das súa obrigas coa Seguridade Social, e non estar sometidas a ningún procedemento sancionador incoado por este motivo.

5. Non conseguirá a condición de beneficiario quen estea incurso en causa de exclusión ou prohibición das expresadas nos artigos 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en especial, quen sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro.

6. Cumprir cos demais requisitos formais e materiais previstos nesta convocatoria e na normativa de subvencións aplicable.

7. Que se comprometan a establecer un horario de apertura do local, cun mínimo de 500 horas ao ano.

8. Que desenvolvan un programa de actividades e servizos aos cidadáns do colectivo de persoas maiores.

Artigo 4. Presentación de solicitudes, prazo e documentación a presentar

1. As solicitudes deberán presentarse debidamente cubertas, no Rexistro Xeral do Concello de Ourense, ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte a aquel da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Documentación: sen prexuízo do establecido no artigo 53.d) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas a solicitude deberá vir cuberta e acompañada da seguinte documentación:

a) Instancia segundo o modelo normalizado de solicitude. (Anexo I)

b) Estatutos da asociación c) Certificación da composición actual da xunta directiva da asociación.

d) Certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias con calquera das administracións e non estar incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiaria que figuran nos artigos 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

e) Declaración responsable de non ter solicitado subvención para o mesmo fin, a outros organismos e institucións públicas ou privadas (Anexo I).

f) Declaración responsable de non estar incursa a entidade en causa de exclusión ou prohibición das expresadas nos artigos 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en especial, quen sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro (Anexo II).

g) Resumo do programa de actividades e servizos para as persoas maiores.

h) Horario de atención aos usuarios: especificando os días da semana e horas que esta aberto o local e períodos de vacacións. Como mínimo, deberá estar aberto 500 horas anuais.

2. As deficiencias e as omisións na solicitude e restante documentación perceptiva deberán emendarse tralo requirimento previo, no prazo de dez días hábiles desde a notificación, na que se indicará que se non se fixese terase por desistido da súa petición, segundo o establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e procederase ao arquivo desta.

Artigo 5.- Instrución De conformidade do disposto no artigo 22 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, establecese un procedemento de instrución abreviado, consistente en que a proposta de concesión formalizarase polo órgano instrutor designado, que unicamente procederá a comprobar a concorrencia dos requisitos requiridos para a concesión da subvención, polo que non intervirá un órgano encargado de avaliar as solicitudes presentadas.

As solicitudes tramitaranse de conformidade co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia e a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e a Ordenanza municipal de subvencións, e demais normativa de aplicación.

A instrución do procedemento de concesión de subvencións correspóndelle ao Servizo de Benestar Social, que realizará cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobacións dos datos; en virtude dos cales deberá formular unha proposta de resolución.

Artigo 6. Procedemento de concesión O procedemento de concesión será de concorrencia non competitiva de acordo co disposto no artigo 55.1 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei xeral de subvencións, xa que basta cumprir os requisitos previstos na convocatoria para acceder á subvención, hasta que se esgote o crédito orzamentario asignado á convocatoria. A resolución de concesión ou denegación das solicitudes presentadas se tramitarán a medida que se reciban e hasta o límite máximo de esgotar o crédito previsto para a convocatoria. A tramitación dos expedientes será por orde de recepción das solicitudes; de tal maneira que non alterará a orde o feito de ter que solicitar e completar a documentación segundo o artigo. 4.2 destas bases.

Unha vez esgotado o crédito previsto, denegarase a solicitude. Artigo 7. Resolución e réxime de recursos 1. A resolución de solicitudes de subvención será competencia da concelleira delegada de asuntos sociais logo da proposta do órgano instrutor correspondente (xefe/a do Servizo de Benestar Social).

2. O prazo máximo para á resolución será dun mes a partir do día seguinte a aquel no que remate o prazo de presentación da solicitude. Unha vez vencido o citado prazo sen que se notifique a resolución expresa, pode entenderse desestimada a solicitude por silencio administrativo. A resolución, debidamente notificada, ademais da indicación concreta do local que vai ser cedido no seu uso deberá establecer o prazo temporal da cesión.

3. Contra a resolución que poña fin ao procedemento administrativo poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o Concello de Ourense no prazo dun mes, ou recurso contencioso- administrativo ante o Xulgado Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, sen prexuízo da interposición de calquera outro que se estime conveniente.

4. O Concello de Ourense reserva para si o dereito de orientar tecnicamente e comprobar os datos económicos así como de difundir e dar a coñecer publicamente a adquisición subvencionada.

Artigo 8. Obrigas das beneficiarias 1. As entidades beneficiarias das subvenciones concedidas en virtude das presentes bases, quedarán obrigadas a destinar o local cedido exclusivamente a actividades e servizos para persoas maiores, sendo responsable legal a Xunta Directiva, executando o seu programa de actividades. E quedan comprometidas a abrir o local subvencionado por un período anual superior ás 500 horas.

2. As asociacións estarán obrigadas á conservación dilixente do local, respondendo dos danos que poidan ocasionar os seus membros e usuarios, ben por acción ou por omisión, efectuando de forma inmediata e ao seu cargo, previa autorización do Concello, as reparacións necesarias. Este apartado non será de aplicación para o caso de que os estragos lle sobreveñan ao local polo solo efecto do uso e sen culpa da entidade beneficiaria ou polo acaecemento dun caso fortuíto.

3. A entidade beneficiaria deberá conservar o local en óptimas condicións de salubridade e hixiene; ase mesmo, deberá facerse cargo do abono das subministracións necesarias para a súa actividade en canto a electricidade, auga, gas, calefacción e limpeza, para o que tramitará os permisos necesarios.

4. Concedido o uso, facilitaráselles ás asociacións beneficiarias as chaves correspondentes para a apertura e peche dos locais, e estas serán as responsables da súa custodia e uso adecuado.

5. As asociacións beneficiarias poderán fixar libremente o horario de apertura e peche, sempre que sexa compatible coa normativa vixente e se garanta a apertura do local, alo menos, cinco días por semana. Non se poderán causar molestias á veciñanza nin perturbar a tranquilidade da zona durante os horarios de utilización, adoptando as medidas oportunas establecidas na normativa vixente.

6. No interior do local cedido e dentro do respecto á autonomía da asociación, non se poderán realizar actividades que contraveñan os principios de igualdade das persoas.

7. Queda prohibida a utilización dos locais cedidos para a realización de actividades económicas que non se contemplen non estatutos da asociación, especialmente aquelas consideradas como molestas, insalubres, nocivas ou perigosas. Non se pode contar con servizo de bar nestas instalacións.

8. Non se poderán almacenar papeis, cartóns ni material inflamable que poida poñer en perigo a seguridade dos usuarios. Deberase contar en todo local cun Plan de Emerxencias e contra Incendios que será realizado polo Concello en colaboración coa asociación correspondente.

9. Cada asociación será responsable directa dos danos e prexuízos ocasionados a terceiros nos espazos cedidos causados polos seus membros e usuarios, ben por acción ou por omisión, dolo ou neglixencia.

10. Cada asociación contratará unha póliza de seguro para todo o tempo que dure a cesión, que cubra a responsabilidade civil por danos e prexuízos que os usuarios podan causar a terceiros. A cobertura a garantir será de 100.000 euros por sinistro. A asociación beneficiaria deberá acreditar debidamente o pagamento da póliza de seguro, cuxos recibos poderán ser requiridos en calquera momento polos servizos técnicos de Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense.

11. Está totalmente prohibida a cesión a terceiros, nin total nin parcialmente, sexa ou non membro da asociación, o uso do local cedido.

12. As asociacións están obrigadas a permitir, en todo momento, ao Concello de Ourense, o exercicio da facultade de seguimento e inspección en canto á vixilancia do cumprimento da normativa vixente e das condicións desta subvención, facilitando o acceso aos locais e proporcionando a información e documentación que sexa requirida.

13. As asociacións deberán reverter ao Concello de Ourense o local cedido no seu estado orixinario, salvo o desgaste sufrido polo uso.

Artigo 9. Compatibilidade con outras axudas ou subvencións percibidas de entidades públicas

As subvencións concedidas ao abeiro destas bases son incompatibles con outras subvencións públicas para o mesmo fin.

Artigo 10. Reintegro e perda do dereito á subvención. No caso de incumprimento da entidade por algunha das causas previstas no artigo 33 da Lei de subvencións de Galicia, en especial, o incumprimento do obxecto, condicións ou finalidade que motivaron a concesión da subvención, procederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, de selo caso, da perda do dereito á subvención concedida. A obriga de reintegro ou a perda da subvención poderá ser total ou parcial, en función da gravidade do incumprimento do beneficiario, e graduarase de acordo co principio de proporcionalidade.

A estes efectos, o beneficiario presentará bimensualmente memoria xustificativa de actividades.

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou declaración da perda do dereito ás subvención, se lle concederá á interesada un prazo de quince días hábiles para que poida comparecer no expediente, tomar audiencia e, á vista deste, propoñer as probas e realizar as alegacións que teña por conveniente.

Concluídas estas actuacións e emitidos os informes oportunos, ditarase a resolución pertinente que será competencia da Concellería Delegada de Asuntos Sociais.

En todo caso, declarada a perda do dereito á subvención, o Concello poderá obrigar á asociación a deixar o local nun prazo non superior a 20 días, e requirirlle a renda do alugamento, respondendo solidariamente os membros da xunta directiva de acordo co disposto na Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación. En concreto si se declarase a procedencia do reintegro a cantidade a reintegrar será un importe equivalente ao importe do dereito de aluguer, de conformidade co art. 3.3. do RD 887/206.

Artigo 11. Disposición última 1) O Concello de Ourense quedará exento de calquera responsabilidade civil, mercantil, laboral ou calquera outra derivada das actuacións ás que estean obrigadas as persoas ou entidades destinatarias das subvenciones outorgadas.

2) Para todo aquilo que non estea previsto nas presentes bases reguladoras, ateranse ao establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no seu regulamento, na Lei

9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e na Ordenanza xeral municipal de subvencións do Concello de Ourense.

Artigo 12. Entrada en vigor Estas bases reguladoras entrarán en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, permanecendo vixentes hasta a súa modificación ou derrogación.

(Ver anexos páx. 9-10)

Bases generales de subvenciones en especie para locales de asociaciones de mayores del Ayuntamiento de Ourense

Artículo 1. Objeto Las presentes bases regulan una línea de concesión de ayudas que consiste en la entrega de locales, alquilados por el Ayuntamiento de Ourense con la finalidad exclusiva de que se entreguen a terceros, según lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba la legislación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, destinadas a asociaciones de personas mayores del Ayuntamiento de Ourense para la realización de actividades culturales, recreativas y de convivencia, encaminadas a promover la integración y participación en la vida comunitaria del colectivo que integra la tercera edad, favoreciendo su mantenimiento en el medio social habitual, que cumplan los requisitos exigidos para ser beneficiarios.

Artículo 2. Crédito y partida presupuestaria La concesión de las subvenciones que constituyen el objeto de estas bases reguladoras estará limitada al crédito máximo disponible, habilitado en el presupuesto del Ayuntamiento de Ourense para la Concejalía de Asuntos Sociales, partida de alquiler de locales de acción social .

La convocatoria podrá acogerse a la tramitación anticipada de gasto, según lo dispuesto en el RD 887/2006, de 21 de julio, que aprueba la legislación de la Ley General de Subvenciones. En este caso, con sujeción a la normativa presupuestaria, la concesión de las ayudas quedará sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de dictarse la resolución de concesión. No obstante, en el supuesto de que la adquisición de los locales tenga lugar con posterioridad a la convocatoria de las ayudas, será necesaria la aprobación del gasto con carácter previo a la convocatoria, según lo dispuesto en el artículo 3 del RD 887/2006, y en el artículo 34.1 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 3. Beneficiarios Podrán ser beneficiarias las asociaciones de personas mayores que reúnan los siguientes requisitos:

1. Asociaciones constituidas legalmente al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, será condición indispensable que la asociación interesada no tenga ánimo de lucro y que esté inscrita en el correspondiente Registro de la Comunidad Autónoma de Galicia y en el Libro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Ourense.

2. Se considera que la asociación no tiene ánimo de lucro cuando así figura en sus estatutos y no desarrolle actividad económica alguna.

3. Que estatutariamente tengan como finalidad principal la búsqueda de promover iniciativas, proyectos, programas para un envejecimiento activo y un conjunto de actividades de ocio y tiempo libre para las personas mayores; o, en el caso de asociaciones de vecinos, que la asociación cuente con sección o vocalía de mayores para estos fines, según sus estatutos

4. Estar al corriente en cuanto a las obligaciones tributarias con la Xunta de Galicia, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ayuntamiento de Ourense, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social, y no estar sometidas a ningún procedimiento sancionador instruido por este motivo.

5. No conseguirá la condición de beneficiario quien esté incurso en causa de exclusión o prohibición de las contempladas en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, en especial, quien sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

6. Cumplir con los demás requisitos formales y materiales previstos en esta convocatoria y en la normativa de subvenciones aplicable.

7. Que se comprometan a establecer un horario de apertura del local, con un mínimo de 500 horas al año.

8. Que desarrollen un programa de actividades y servicios a los ciudadanos del colectivo de personas mayores.

Artículo 4. Presentación de solicitudes, plazo y documentación a presentar

1. Las solicitudes deberán presentarse debidamente cubiertas, en el Registro General del Concello de Ourense, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Documentación: sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la solicitud deberá venir cubierta y acompañada de la siguiente documentación:

a) Instancia según el modelo normalizado de solicitud. (Anexo I)

b) Estatutos de la asociación c) Certificación de la composición actual de la junta directiva de la asociación.

d) Certificación acreditativa de estar al día en las obligaciones tributarias con cualquiera de las administraciones y no estar incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria que figuran en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

e) Declaración responsable de no haber solicitado subvención para el mismo fin, a otros organismos e instituciones públicas o privadas (Anexo I).

f) Declaración responsable de no estar incursa la entidad en causa de exclusión o prohibición de las contempladas en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, en especial, quien sea deudor por resolución de procedencia de reintegro (Anexo II).

g) Resumen del programa de actividades y servicios para las personas mayores.

h) Horario de atención a los usuarios: especificando los días de la semana y horas, que está abierto el local y períodos de vacaciones. Como mínimo, deberá estar abierto 500 horas anuales.

2. Las deficiencias y las omisiones en la solicitud y restante documentación perceptiva deberán enmendarse tras el requerimiento previo, en el plazo de diez días hábiles desde la notificación, en la que se indicará que si no se hiciese se tendrá por desistido de la petición, según lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se procederá al archivo de esta.

Artículo 5.- Instrucción De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, se establece un procedimiento de instrucción abreviado, consistente en que la propuesta de concesión se formalizará por el órgano instructor designado, que únicamente procederá a comprobar la concurrencia de los requisitos requeridos para la concesión de la subvención, por lo que no intervendrá un órgano encargado de evaluar las solicitudes presentadas.

Las solicitudes se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 13 de junio de Subvenciones de Galicia y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ordenanza Municipal de Subvenciones, y demás normativa de aplicación.

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones le corresponde al Servicio de Bienestar Social, que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobaciones de los datos; en virtud de los cuales deberá formular una propuesta de resolución.

Artículo 6. Procedimiento de concesión El procedimiento de concesión será de concurrencia no competitiva de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, ya que basta cumplir los requisitos previstos en la convocatoria para acceder a la subvención, hasta que se agote el crédito presupuestario asignado a la convocatoria. La resolución de concesión o denegación de las solicitudes presentadas se tramitarán a medida que se reciban y hasta el límite máximo de agotar el crédito previsto para la convocatoria. La tramitación de los expedientes será por orden de recepción de las solicitudes; de tal manera que no alterará el orden el hecho de tener que solicitar el completar la documentación según el art. 4.2 de estas bases. Una vez agotado el crédito previsto, se denegará la solicitud.

Artículo 7. Resolución y régimen de recursos 1. La resolución de solicitudes de subvención será competencia de la concejala delegada de asuntos sociales después de la propuesta del órgano instructor correspondiente (jefe/a del Servicio de Bienestar Social).

2. El plazo máximo para a la resolución será de un mes a partir del día siguiente a aquel en el que acabe el plazo de presentación de la solicitud. Una vez vencido el citado plazo sin que se notifique la resolución expresa, puede entenderse desestimada la solicitud por silencio administrativo. La resolución, debidamente notificada, además de la indicación concreta del local que va a ser cedido en su uso deberá establecer el plazo temporal de la cesión.

3. Contra la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de Ourense en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la interposición de cualquiera otro que se estime conveniente.

4. El Ayuntamiento de Ourense se reserva para si el derecho de orientar técnicamente y comprobar los datos económicos, así como de difundir y dar a conocer públicamente la adquisición subvencionada.

Artículo 8. Obligaciones de las beneficiarias 1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas en virtud de las presentes bases, quedarán obligadas a destinar el local cedido exclusivamente a actividades y servicios para personas mayores, siendo responsable legal la Junta Directiva, ejecutando su programa de actividades. Y quedan comprometidas a abrir el local subvencionado por un período anual superior a las 500 horas.

2. Las asociaciones estarán obligadas a la conservación diligente del local, respondiendo de los daños que puedan ocasionar sus miembros y usuarios, bien por acción o por omisión, efectuando de forma inmediata y a su cargo, previa autorización del Ayuntamiento, las reparaciones necesarias. Este apartado no será de aplicación para el caso de que los deterioros sobrevengan al local por el efecto del uso y sin culpa de la entidad beneficiaria o por el acaecimiento de un caso fortuito.

3. La entidad beneficiaria deberá conservar el local en óptimas condiciones de salubridad e higiene; así mismo, deberá hacerse cargo del abono de los suministros necesarios para su actividad en cuanto a la electricidad, agua, gas, calefacción y limpieza, para lo cual tramitará los permisos necesarios.

4. Concedido el uso se facilitará a las asociaciones beneficiarias las llaves correspondientes para la apertura y cierre de los locales, y estas serán las responsables de su custodia y uso adecuado.

5. Las asociaciones beneficiarias podrán fijar libremente el horario de apertura y cierre, siempre que sea compatible con la normativa vigente y se garantice la apertura del local, al menos, cinco días por semana. No podrán causarse molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona durante los horarios de utilización, adoptando las medidas oportunas establecidas en la normativa vigente.

6. En el interior del local cedido y dentro del respeto a la autonomía de la asociación, no se podrán realizar actividades que contravengan los principios de igualdad de las personas.

7. Queda prohibida la utilización de los locales cedidos para la realización de actividades económicas que no se contemplen en los estatutos de la asociación, especialmente aquellas consideradas cómo molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. No se puede contar con servicio de bar en estas instalaciones.

8. No se podrán almacenar papeles, cartones ni material inflamable que pueda poner en peligro la seguridad de los usuarios. Se deberá contar en todo local con un Plan de Emergencias y contra Incendios que será realizado por el Ayuntamiento en colaboración con la asociación correspondiente.

9. Cada asociación será responsable directa de los daños y perjuicios ocasionados a terceros en los espacios cedidos causados por sus miembros y usuarios, bien por acción o por omisión, dolo o descuido.

10. Cada asociación contratará una póliza de seguro para todo el tiempo que dure la cesión, que cubra la responsabilidad civil por daños y perjuicios que los usuarios podan causar a terceros. La cobertura a garantizar será de 100.000 euros por siniestro. La Asociación beneficiaria deberá acreditar debidamente el pago de la póliza de seguro, cuyos recibos podrán ser requeridos en cualquier momento por los servicios técnicos de Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Ourense.

11. Está totalmente prohibida la cesión a terceros, ni total ni parcialmente, sea o no miembro de la asociación, el uso del local cedido.

12. Las asociaciones están obligadas a permitir, en todo momento, al Ayuntamiento de Ourense, el ejercicio de la facultad de seguimiento e inspección en cuanto a la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones de esta subvención, facilitando el acceso a los locales y proporcionando la información y documentación que sea requerida.

13. Las asociaciones deberán revertir al Ayuntamiento de Ourense el local cedido en su estado originario, salvo el desgaste sufrido polo uso.

Artículo 9. Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones percibidas de entidades públicas

Las subvenciones concedidas al amparo de estas bases son incompatibles con otras subvenciones públicas para el mismo fin.

Artículo 10. Reintegro y pérdida del derecho a la subvención. En caso de incumplimiento de la entidad por alguna de las causas previstas en el artículo 33 de la Ley de Subvenciones de Galicia, en especial, el incumplimiento del objeto, condiciones o finalidad que motivaron la concesión de la subvención, se procederá a la tramitación de un expediente de reintegro, o, de ser el caso, de la pérdida del derecho a la subvención concedida. La obligación de reintegro o la pérdida de la subvención podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del incumplimiento del beneficiario, y se graduará de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

A estos efectos el beneficiario presentará bimensualmente memoria justificativa de actividades.

Una vez tramitado el expediente de reintegro o declaración de la pérdida del derecho a la subvención, se concederá a la interesada un plazo de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y, a la vista de este, proponer las pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente.

Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportunos, se dictará la resolución pertinente que será competencia de la concejala delegada de asuntos sociales.

En todo caso, declarada la pérdida del derecho a la subvención, el Ayuntamiento podrá obligar a la asociación a dejar el local en un plazo no superior a 20 días, y requerirle la renta del alquiler, respondiendo solidariamente los miembros de la Junta directiva de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. En concreto si se declarase la procedencia del reintegro la cantidad a reintegrar será un importe equivalente al importe del derecho de alquiler, de conformidad con el art. 3.3. del RD 887/206.

Artículo 11. Disposición última 1) El Ayuntamiento de Ourense quedará exento de cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral o cualquier otra derivada de las actuaciones a las que estén obligadas las personas o entidades destinatarias de las subvenciones otorgadas.

2) Para todo aquello que no esté previsto en las presentes bases reguladoras, se estará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su reglamento, en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia y en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Ourense.

Artículo 12. Entrada en vigor Estas bases reguladoras entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, permaneciendo vigentes hasta su modificación o derogación.

(Ver anexos pág. 9-10)

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

R. 1.755

Tercera edad
Alquiler de vivienda
Movimiento asociativo
Bienestar social
Actividad cultural
Acción social
Actividades de ocio y tiempo libre
Asociacionismo vecinal
Ocio y tiempo libre
Actuaciones contra incendios
Participación ciudadana
Asociacionismo ciudadano
Actividades económicas
Seguridad Social
Igualdad
Seguridad