Bases de la XVII edició dels Premis 30 d¿Octubre a la creativitat infantil i juvenil. Text. Aprovació. - Boletín Oficial de Tarragona de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04694

Ajuntament de Salou

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Salou, en sessió ordinària de data 17 de maig de 2018, va adoptar l'acord d'aprovació de les bases de la XVII edició dels Premis 30 d'Octubre a la creativitat infantil i juvenil.

Les bases de la XVII edició dels Premis 30 d'Octubre han estat elaborades per la Regidoria de Cultura.

1. Objecte

L'objecte de la convocatòria dels XVII PREMIS 30 D'OCTUBRE A LA CREATIVITAT INFANTIL I JUVENIL, per part de la Regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Salou, és estimular i promoure entre la infància i les persones joves de Salou la creativitat en la creació plàstica, audiovisual, fotogràfica i literària.

2. Requisits per participar

Poden optar a aquests premis tots els nens i nenes a partir de 6 anys (que hagin cursat el present curs 1r curs de primària) fins als 21 anys i que vulguin participar en qualsevol de les diverses especialitats creatives: pintura, dibuix, fotografia, audiovisual, poesia, prosa, articles d'opinió, etc.

La participació es pot realitzar a través del centre escolar o per lliure.

Poden participar a través del centre escolar les persones que compleixin els requisits següents:

- Han de tenir entre 6 i 21 anys d'edat.

- Han d'estar escolaritzades a un centre escolar del municipi de Salou.

Poden participar per lliure les persones que compleixin els requisits següents:

- Han de tenir entre 6 i 21 anys d'edat.

- Han d'estar empadronades a Salou.

Si es participa a través del centre escolar no es podrà participar per lliure.

3. Temàtica dels treballs

Els treballs presentats seran de temàtica lliure i hauran de reflectir l'originalitat en els apartats de creació plàstica, audiovisual, fotografia i de creació literària. S'avaluarà l'esforç creatiu i la correcció lingüística.

Cada participant només pot presentar una obra-treball per apartat al concurs, exceptuant l'apartat de fotografia en què es poden presentar com a màxim 2 obres.

4. Presentació dels treballs

Al dors de cada obra-treball entregat s'haurà d'enganxar a l'exterior un sobre tancat en el qual es faran constar l'apartat i la categoria de participació, el títol de l'obra i el pseudònim del participant i, a l'interior haurà de constar la fitxa d'inscripció degudament emplenada.

Els pseudònims han de ser un nom i no s'acceptaran pseudònims com ara: pseudònim 1, pseudònim 2, alumne 1, alumne 2, etc. Per tal d'evitar possibles errors en el cas de ésser premiats.

Les obres (de qualsevol dels quatre apartats) seran originals i inèdites i que no hagin estat guardonades amb cap altre premi. L'autor no ha de tenir compromesos els drets d'edició.

Cada treball-obra només podrà tenir un únic autor, independentment del nombre de participants.

En el cas que es presentin obres en les quals apareguin persones clarament identificables, serà necessari el seu consentiment, atenent al dret d'imatge que és reconegut en l'article 21.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1-1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

L'incompliment de qualsevol de les condicions establertes al present document comporta la no acceptació del treball-obra i que quedi desqualificat.

4.1. Obres que participen en l'apartat de creació plàstica o artística:

Mides màximes del format: 50 x 70 cm, en qualsevol tècnica i estil (pintura, dibuix, collage, volum, etc).

Les obres presentades de creació plàstica o artística podran ser realitzades en qualsevol estil, tècnica i temàtica.

Els treballs hauran d'anar sense signar.

En aquest apartat poden participar totes les categories de selecció.

4.2. Obres que participen en l'apartat de fotografia:

S'han de presentar com a màxim dues obres en un format màxim de 30 x 40 cm, en blanc i negre o en color, impreses sobre paper fotogràfic i emmarcades en un suport rígid (cartolina, paspartú o similar). Esta permès el tractament de la fotografia així com el fotomuntatge; en aquests casos s'hauria de fer explícit.

Cadascuna de les obres haurà d'anar acompanyada d'una breu descripció especificant la motivació-inquietud de la obra i el mitjà utilitzat.

S'haurà d'entregar una còpia de l'obra-es en suport digital.

Els treballs hauran d'anar sense signar.

En aquest apartat poden participar les categories de selecció D,E i F.

4.3. Obres que participen en l'apartat literari:

S'ha de presentar com a màxim un treball, el format del treball ha de ser en DIN A4, escrit en català, castellà i-o anglès, a ordinador, per una sola cara, a un interlineat d'1,5, amb una extensió màxima de 10 folis i un cós de lletra 12.

Com a excepció, els treballs de la categoria de selecció A que continguin imatges es podran presentar escanejats en format pdf sense afectar el contingut, no s'acceptaran altres formats.

Els treballs hauran d'anar sense signar.

Els participants hauran d'enviar el treball a l'adreça electrònica que s'indiqui a la convocatòria dels premis dins del termini establert en aquesta mateixa convocatòria. En l'assumpte del missatge només hauran d'indicar el títol de l'obra i el pseudònim i en el cos del missatge hauran d'indicar l'apartat i la categoria de participació (poesia, conte il·lustrat, article, narració, etc.) les dades personals de l'autor-a: pseudònim, el títol de l'obra, nom i cognoms, data de naixement, adreça i telèfon, i adreça electrònica. El treball s'enviarà com a document annex al missatge i en cap cas ha de dur anotacions que puguin servir per identificar-ne l'autoria.

El correu serà rebut per una persona que no és membre del jurat i que garantirà l'anonimat dels autors. A la recepció del treball s'enviarà una certificació rebuda per correu electrònic.

En aquest apartat poden participar totes les categories de selecció.

4.4. Obres que participen en l'apartat audiovisual:

S'ha de presentar com a màxim un treball per participant de temàtica lliure que mostri sensibilitat i interès per l'entorn social (stop motion, pixelació, curtmetratges, narracions audiovisuals, publicitat, documentals, etc) ha de tenir una durada mínima de 30 segons i màxima de 5 minuts. El suport per presentar les obres al concurs a de ser en format DVD o memòria USB i el format multimèdia ha de ser qualsevol que sigui compatible amb els reproductors estàndards. La qualitat del vídeo i l'àudio han de permetre la correcta visualització i audició.

Del treball s'hauran de presentar dues versions, una en la que no aparegui el nom del autor preparat per la visualització del jurat i una altra amb els crèdits.

En el cas que es presenti un treball realitzat per més d'un participant, cal tenir en compte que si resultés premiat, el premi no variarà.

Els autors de les produccions audiovisuals n'autoritzen la utilització tant per a la projecció i exhibició com per a les necessitats de difusió pròpies del concurs.

En aquest apartat es poden presentar audiovisuals en català, castellà i-o anglès, i és responsabilitat de l'autor tenir els permisos tant de gravació ( espais privats, gravació de menors,...) com per la utilització de continguts no originals ( fragments de vídeo, fotografies, imatges d'arxiu, música, etc.).

En aquest apartat poden participar les categories de selecció E i F.

5. Categories de selecció

Categoria A Cicle inicial (1r i 2n de primària )

Categoria B Cicle mitjà (3r i 4t de primària )

Categoria C Cicle superior (5è i 6è de primària )

Categoria D 1r i 2n d' ESO (ensenyament secundari obligatori)

Categoria E 3r i 4t d' ESO (ensenyament secundari obligatori)

Categoria F 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius

6. Procediment de selecció de les obres:

6.1. En el cas dels participants escolaritzats en un centre educatiu del municipi de Salou, els centres escolars faran una selecció prèvia de les obres, que presentaran al Departament de Cultura i Festes dins del termini establert, seleccionant-ne com a màxim:

- 8 obres en l'apartat de creació plàstica o artística per categoria.

- 8 obres en l'apartat de literari per categoria.

- 8 participants en l'apartat de fotografia per categoria.

- 8 obres en l'apartat d' audiovisuals per categoria.

Els participants dels centres escolars hauran de ser informats que han estat finalistes pel mateix centre. En el cas de ser premiats també serà el propi centre qui els hi comunicarà.

6.2 La resta de participants, podran presentar l'obra al Departament de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Salou dins el termini establert.

El termini i lloc de presentació de les obres s'indicarà a la convocatòria dels premis.

7. Obres premiades

Cadascun dels premis podrà ésser declarat desert per decisió del jurat. Les mencions especials no tindran dotació econòmica. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Les persones guanyadores dels premis renuncien explícitament als drets sobre llurs obres, que passen a ser propietat de l'Ajuntament de Salou. L'Ajuntament de Salou podrà fer l'ús que estimi convenient.

Les obres no premiades podran ser retirades pels participants finalistes un cop atorgats els premis dins del termini que s'indiqui a la convocatòria. Si no han estat retirades en el termini assenyalat, passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Salou, que en podrà fer l'ús que cregui convenient, perquè s'entén que el seu autor renuncia a la seva propietat.

8. Composició del Jurat

Estarà format per persones competents en el món de la fotografia, de les arts plàstiques i artístiques, de les lletres i dels audiovisuals.

Actuarà com a presidenta la Regidora de Cultura i Festes i com a secretari el Tècnic del Departament de Cultura i Festes.

9. Publicitat del veredicte i obres

El veredicte dels treballs de l'apartat literari premiats es farà públic als mitjans de comunicació.

Les obres dels apartats de: creació plàstica o artística i fotografia premiades i finalistes seran exposades al vestíbul del Teatre Auditori de Salou (TAS).

10. Premis

S'han establert tres premis per categoria i apartat. Es pot considerar un premi desert si les obres presentades no reuneixen les característiques adequades o els mèrits suficients i el jurat ho creu oportú. Així com a criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d'accèssits o de mencions especials, sense dotació econòmica.

Categoria A: Els premis estaran dotats en cadascuna les modalitats arts plàstiques i literàries, amb una bicicleta tot terreny per al primer premi, uns patins en línia o patinet per al segon premi i un lot de contes (literari) o material de pintura (plàstica) per al tercer premi.

Categoria B: Els premis estaran dotats en cadascuna de les modalitats arts plàstiques i literàries, amb una bicicleta tot terreny per al primer premi, uns patins en línia o patinet per al segon premi i un lot de contes (literari) o material de pintura (plàstica) per al tercer premi.

Categoria C: Els premis estaran dotats en cadascuna de les modalitats arts plàstiques i literàries, amb una tablet per al primer premi, un smartwatch per al segon premi i uns altaveus per al tercer premi.

Categoria D: Els premis estaran dotats en cadascuna de les modalitats arts plàstiques, fotografia i literari, amb una tablet per al primer premi, un smartwatch per al segon premi i uns altaveus per al tercer premi.

Categoria E: Els premis estaran dotats en cadascuna de les modalitats arts plàstiques, audiovisuals, fotografia i literari, amb uns vals econòmics a bescanviar als comerços del municipi d'imports de 300 € per al primer premi, 200 € per al segon premi i 150 € per al tercer premi.

Categoria F: Els premis estaran dotats en cadascuna de les modalitats arts plàstiques, audiovisuals, fotografia i literari, amb uns vals econòmics a bescanviar als comerços del municipi d'imports de 400 € per al primer premi, 300 € per al segon premi i 200 € per al tercer premi.

Els premis d'import superior a 300 euros estaran subjectes a la corresponent retenció de l'IRPF del 15%.

Als finalistes s e'ls farà entrega d'un diploma, del llibre amb el recull de les obres i treballs premiats i un obsequi de participació.

11. Entrega dels premis

L'entrega de premis tindrà lloc en un únic acte públic al TEATRE AUDITORI de SALOU en la data que s'indiqui a la convocatòria dels premis.

12. Interpretació de les Bases

L'Ajuntament de Salou, mitjançant la Regidoria de Cultura, com a ens organitzador del concurs, es reserva el dret a modificar les bases o a prendre decisions que no preveuen les bases si fos necessari, i també a solucionar-ne qualsevol conflicte d'interpretació. La participació en el concurs comporta l'acceptació total de les bases, i també la decisió del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació legal.

La resolució posa fi a la via administrativa i es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de rebre la notificació davant de l'òrgan que l'ha dictat. Igualment, pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós- Administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de rebre aquesta notificació, d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 29-98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Salou, 24 de maig de 2018

Alcalde, Pere Granados Carrillo

Escuelas
Cultura
Infancia
Juventud
Fiestas Populares
Pintura
Artes
Literatura
Catalán
Nacimiento, adopción y acogimiento
Bicicletas
Música
Educación