BDNS (Identif.): 398471. Convocatoria de subvencións a Asociacións Veciñais con domicilio social no Concello de Barbadás para o ano 2018 - Boletín Oficial de Ourense de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

BDNS (Identif.): 398471

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, publicase

o extracto da convocatoria cuxo texto pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primeiro. Obxecto. O obxecto desta convocatoria é a regulación da tramitación e concesión, por parte do Concello de Barbadás mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións a asociacións de veciños que desenvolvan a súa actividade dentro do termo municipal de Barbadás.

Segundo. Beneficiarios. Poderán ser beneficiarios todas as Asociacións Veciñais con domicilio social no Concello de Barbadás e que realicen actividades de interese municipal e que se atopen debidamente inscritas como Asociación Veciñal no Rexistro Municipal de entidades.

Terceiro. Importe. Na liña de subvencións para a promoción de actividades, ningunha entidade poderá percibir ao amparo desta convocatoria unha contía superior aos 3.000 € .

Cuarto. Solicitudes. O prazo improrrogable de presentación será de 30 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

BDNS (Identif.): 398471 De conformidad con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto puedo consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primero. Objeto. El objeto de la presente convocatoria es la regulación de la tramitación y concesión, por parte del Ayuntamiento de Barbadás mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de concurrencia competitiva, de subvenciones a asociaciones de vecinos que desarrollen su actividad dentro del término municipal de Barbadás.

Segundo. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios todas las Asociaciones Vecinales con domicilio social en el Ayuntamiento de Barbadás y que realicen actividades de interés municipal y que se encuentren debidamente inscritas cómo Asociación Vecinal en el Registro Municipal de entidades.

Tercero. Importe. En la línea de subvenciones para la promoción de actividades, ninguna entidad podrá percibir al amparo de esta convocatoria una cuantía superior a los 3.000 € .

Cuarto. Solicitudes. El plazo improrrogable de presentación será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

R. 1.535

Asociacionismo vecinal
Actividades de interés público