Beques a estudiants que han cursat ensenyaments de nivell postobligatori en centres públics, adscrits a centres públics o centres privats amb estudis no oferts pel sistema públic. - Boletín Oficial de Barcelona de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 29/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Molins de Rei

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària que es va dur a terme el vint-i-tres de febrer de dos mil disset va adoptar, entre d'altres acords, el següent:

Primer.- APROVAR inicialment l'ordenança reguladora per a l'atorgament de beques educatives a estudiants de Molins de Rei que han cursat ensenyaments de nivell postobligatori en centres públics, adscrits a centres públics o centres privats amb estudis no oferts pel sistema públic, per al curs 2016-2017, supeditat a l'aprovació definitiva del pressupost Municipal de l'exercici esmentat.

Segon.- EXPOSAR al públic el present acord per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al taulell d'anuncis de la Corporació i al web municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin convenients.

Tercer.- DETERMINAR que un cop finalitzat el termini d'informació pública sense haver-se presentat al·legacions i/o reclamacions, l'acord inicialment adoptat esdevindrà definitiu, sense necessitat d'ulterior acord.

El Text íntegre d'aquestes bases és el següent:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE BEQUES EDUCATIVES A ESTUDIANTS DE MOLINS DE REI QUE HAGIN CURSAT ENSENYAMENTS DE NIVELL POSTOBLIGATORI EN CENTRES PÚBLICS, CENTRES ADSCRITS A CENTRES PÚBLICS O PRIVATS AMB ESTUDIS NO OFERTS PEL SISTEMA PÚBLIC DURANT EL CURS 2016-2017.

Article 1.- Justificació.

Un dels reptes més importants del nostre sistema educatiu, i per tant del conjunt de la societat, és el de la continuïtat educativa dels estudiants que finalitzen l'etapa de l'educació secundària obligatòria.

Per construir una societat culta i avançada, socialment cohesionada i inclusiva i competitiva econòmicament, cal que el jovent o les persones adultes que finalitzen l'etapa obligatòria gratuïta puguin continuar formant-se per adquirir les competències professionals i personals que els permeti construir un projecte de vida amb més oportunitats. Aquest esforç sempre acaba revertint positivament en el conjunt de la societat.

Tanmateix, la equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés als estudis postobligatoris, no gratuïts, pot estar condicionada per diferències socioeconòmiques dels entorns personals i familiars, circumstància que pot perjudicar als estudiants en una situació més vulnerable. En aquest sentit, les Administracions educatives estableixen, cada curs escolar, mesures per ajudar els estudiants d'acord amb uns requisits que no sempre garanteixen l'equitat i que, en determinats casos, estableixen restriccions per raó del diferencial de rendiment acadèmic entre alumnes, a més dels problemes derivats de la insuficiència dels ajuts, entre d'altres.

És per tot això, que l'Ajuntament de Molins de Rei vol contribuir a garantir l'equitat, la igualtat d'oportunitats i la continuïtat educativa de l'alumnat de Molins de Rei que faci determinats estudis postobligatoris.

Article 2.- Objecte.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de beques de matrícula i transport per a la continuïtat educativa d'estudiants de Molins de Rei que hagin efectuat determinats estudis postobligatoris reglats o que condueixin a estudis reglats, en centres públics, centres adscrits a centres públics, o centres privats amb estudis no oferts pel sistema públic, en l'àmbit de l'Estat espanyol, al curs 2016-2017.

Article 3.- Conceptes i import de les beques.

Les persones interessades podran sol·licitar beca per a un o per als dos conceptes següents:

- Ajut per a la matrícula del curs escolar 2016-2017 efectuada en centres públics, adscrits a centres públics o centres privats amb estudis no oferts pel sistema públic de l'Estat espanyol, fins a un import màxim de 300,00 EUR. No es pot sol·licitar, en concepte de beca per matrícula, un import superior al que fixen les taxes corresponents dels estudis als quals s'hagi matriculat l'alumne, ni superior a la quantia de la beca màxima per aquest concepte (300,00 EUR).

- Ajut per a les despeses efectuades en concepte de desplaçament (transport) del curs escolar 2016-2017 a centres públics, adscrits a centres públics o centres privats amb estudis no oferts pel sistema públic situats fora de Molins de Rei, en l'àmbit de l'Estat espanyol, fins a un import màxim de 300,00 EUR.

L'import màxim de la beca per alumne i curs escolar, sumats els dos conceptes, no superarà, per tant, els 600,00 EUR.

Article 4.- Requisits dels beneficiaris.

Per optar a la beca de continuïtat educativa, l'alumnat haurà de complir els requisits següents:

a.- Estar empadronat a Molins de Rei amb anterioritat a l'1 de setembre de 2015. L'empadronament l'acreditarà directament el servei gestor, i no requerirà aportació de documentació per part del sol·licitant.

b.- Haver cursat com a mínim el 50% de les assignatures/crèdits dels estudis postobligatoris del curs escolar 2016-2017 als que s'ha presentat i haver aprovat el 100% d'aquestes assignatures/crèdits, que s'hauran d'haver realitzat en centres docents públics de l'Estat espanyol, adscrits a centres públics, o centres privats amb estudis no oferts pel sistema públic, en algun dels estudis postobligatoris següents:

- Programes de Formació i Inserció (PFI). - Cursos de preparació de Proves d'Accés a CFGM o CFGS. - Cursos d'Accés a Grau Mitjà (CAM) o Grau Superior (CAS). - Cicles Formatius de Grau Mitjà. - Cicles Formatius de Grau Superior. - Batxillerats. - Ensenyaments Artístics Professionals. - Ensenyaments Esportius. - Ensenyaments Artístics Superiors. - Ensenyaments universitaris que condueixin al títol de grau, llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic. (S'exclouen postgraus, màsters i doctorats).

Els estudis s'acreditaran mitjançant un certificat de la secretaria del centre docent on s'hagin cursat, en el qual haurà de constar la informació que es descriu a aquesta ordenança.

Pel que fa a l'acreditació del centre del seu caràcter públic, adscrit a un centre públic, o privat amb estudis no oferts pel sistema públic, el servei ho acreditarà directament. Tot i així, es reserva el dret de l'òrgan instructor de demanar documentació addicional per acreditar algun d'aquests aspectes.

c.- No estar en possessió de titulacions acadèmiques d'igual o superior nivell a les dels estudis per als quals es sol·licita beca, que s'acreditarà mitjançant declaració responsable de la persona sol·licitant, d'acord amb un model normalitzat (Model 2 Altres titulacions).

d.- Acreditar que la renda anual de la unitat familiar de convivència (any 2016) no excedeixen el llindar econòmic anual següent:

Famílies d'1 membre: 23.236,00 EUR. Famílies de 2 membres: 32.594,00 EUR. Famílies de 3 membres: 40.668,00 EUR. Famílies de 4 membres: 46.421,00 EUR. Famílies de 5 membres: 50.708,00 EUR. Famílies de 6 membres: 53.945,00 EUR. Famílies de 7 membres: 57.146,00 EUR. Famílies de 8 membres: 60.333,00 EUR.

A partir de l'octau membre s'afegiran 3.181,00 EUR per a cada nou membre computable de la família.

Pel càlcul del nivell de renda anual de la unitat familiar es tindran en compte els ingressos anuals dels membres de la família que conviuen al domicili. Aquests ingressos s'obtenen a partir de la suma dels ingressos per rendiments del treball, del capital mobiliari i immobiliari de la declaració de la renda de l'exercici 2016, restant, si fos el cas, l'import del darrer rebut mensual de la hipoteca o lloguer (fins al límit del SMI de 707,60 EUR establert per a l'any 2017) multiplicat per 12 mesos. En funció del nombre de membres de la unitat familiar es determinarà si es sobrepassa o no el llindar econòmic anual.

La renda anual de la unitat familiar de convivència l'acreditarà el sol·licitant, mitjançant presentació de la documentació que s'especifica a l'article 4 d'aquesta ordenança.

e.- Aportar la documentació requerida en el termini establert.

Article 5.- Finançament de la convocatòria.

La dotació econòmica per a aquesta convocatòria anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 2017 3040.320001.48000 Beques per a estudiants d'ensenyaments postobligatoris, i tindrà un límit de 10.000,00 EUR.

Article 6.- Publicitat de la convocatòria.

De conformitat amb l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ajuntament procedirà a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, mitjançant la Base de Datos Nacional de Subvenciones i a la web municipal (www.molinsderei.cat).

Article 7.- Procediment de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Molins de Rei (C/ Rubió i Ors, 2-4), o per qualsevol altra via contemplada reglamentàriament, mitjançant un model de sol·licitud específic (Model 1 Sol·licitud) al qual s'adjuntarà la documentació següent:

- Sol·licitud, segons model normalitzat (Model 1 Sol·licitud), que es pot obtenir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Molins de Rei (C/ Rubió i Ors, 2-4), o a l'adreça web http://www.molinsderei.cat/educació, on es farà constar una adreça de correu electrònic per a notificacions.

- Original i fotocòpia del DNI, NIE i/o passaport de l'alumne. En el cas de menors de 18 anys, també el del pare, la mare o el tutor/a de l'alumne, que hauran d'adjuntar també fotocòpia del llibre de família o resolució d'atorgament de la guàrdia i custòdia del menor, en el seu cas.

- Original i fotocòpia de la part identificativa del compte d'estalvi on es demani fer l'ingrés de l'ajut.

- Certificat de la secretaria del centre docent on s'hagin cursat els estudis pels quals es demana subvenció, en el qual haurà de constar la informació següent:

- La denominació del centre docent, amb indicació de l'adreça, telèfon, i correu electrònic de contacte.

- La denominació dels estudis fets per l'alumne/a durant el curs 2016-2017, amb la relació de totes les assignatures, incloses aquelles a les que s'hagi matriculat, amb la corresponent nota obtinguda a cadascuna, que hauran d'haver estat aprovades per tenir dret a beca.

- La nota mitjana del conjunt de les assignatures a les quals s'hagi matriculat.

- La relació de taxes i l'import abonat pels estudis esmentats i si s'ha rebut alguna beca pel mateix concepte i l'import de la mateixa, així com l'entitat o institució que l'hagi atorgat i la data d'atorgament.

- Original i fotocòpia de la declaració de renda de tots els membres computables de la unitat familiar de convivència que tinguin obligació de presentar-la, inclòs el full de resum final. En el cas que algun membre no tingui obligació o no pugui presentar la declaració de renda, l'Ajuntament podrà valorar que es pugui substituir per una declaració responsable de la persona afectada (Model 6 Altres ingressos).

- Document d'autorització de consulta a l'AEAT de les dades tributàries de tots els membres computables de la unitat familiar de convivència, incloses les persones que no tinguin obligació de presentar la declaració (Model 3 Autorització AEAT).

- Darrer rebut de la hipoteca o lloguer de l'habitatge habitual (si s'al·lega aquesta circumstància).

- Declaració responsable de tots els membres de la unitat familiar d'altres ingressos que es perceben, tot indicant l'import, o bé de no rebre cap altre ingrés (Model 6 Declaració altres ingressos).

- En cas de sol·licitar beca de transport, el/la sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable (Model 4 transport) que indiqui el nombre de Km diaris que ha hagut de fer, des del domicili, per anar i tornar al centre docent, i el nombre de dies que ha fet aquest desplaçament durant el curs escolar 2016-2017, així com l'import de la beca de transport que sol·licita. També farà constar si ha rebut o no cap altra subvenció per aquest concepte i, en cas d'haver-ne rebut, indicarà l'import percebut.

Adjuntarà a aquesta declaració responsable els títols de transport públic que acreditin la despesa feta durant el curs escolar fins a un import màxim de 300,00 EUR. En cas d'insuficiència en l'acreditació de la despesa de transport públic, l'Ajuntament podrà considerar l'atorgament de la subvenció prenent com a referència per al càlcul 0,30 EUR per Km recorregut, fins a un màxim de 300,00 EUR.

Excepcionalment, l'Ajuntament de Molins de Rei podrà considerar, al seu exclusiu criteri, l'acceptació i la valoració de sol·licituds de beca en concepte de transport que s'hagi realitzat en vehicle privat, sempre i quan el sol·licitant acrediti la impossibilitat d'utilitzar transport públic. Els imports de referència que s'utilitzaran per Km recorregut serà, per a automòbils 0,30 EUR, per a motocicletes 0,15 EUR. Per al cas d'altres mitjans, l'Ajuntament determinarà l'import de referència.

- Declaració responsable del sol·licitant conforme no ha rebut altres ajuts o beques pel mateix concepte procedents d'altres, o no superen sumades el 100% del cost (Model 5 Altres beques).

- Declaració responsable del sol·licitant de no estar en possessió de titulacions acadèmiques de nivell igual o superior (Model 2 Altres titulacions).

En el cas que l'alumnat sigui menor de 18 anys en el moment de formalitzar la sol·licitud de beca, la sol·licitud l'hauran de formalitzar els seus pares/mares o tutors legals.

Determinats originals ho són a efectes de contrastar les fotocòpies, i seran retornats als sol·licitants en el mateix moment de la formalització de la sol·licitud de beca.

La informació sobre aquesta convocatòria i els models de sol·licitud es poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament: http://www.molinsderei.cat/educació.

Article 8.- Terminis.

La sol·licitud, i la documentació que l'ha d'acompanyar, s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Molins de Rei (C/ Rubió i Ors, 2-4), entre els dies 1 al 15 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

En el cas que s'observi manca de documentació acreditativa en la sol·licitud, el servei notificarà a l'interessat, per correu electrònic i a l'adreça de notificació que figuri a la sol·licitud, o per qualsevol altre mitjà legalment establert, quines són les deficiències observades. Aquestes deficiències han de ser esmenades, en tot cas, en el termini de 10 dies hàbils. En cas contrari, s'entendrà la sol·licitud com a desistida.

Article 9.- Procediment.

D'acord amb l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el procediment de concessió serà l'ordinari, és a dir, en règim de concurrència competitiva segons els criteris de valoració d'aquest ordenança.

Article 10.- Fase d'instrucció.

Des del Negociat d'Educació es farà la instrucció del procediment, que comprèn:

Primer.- S'ordenaran, per separat, les sol·licituds admeses (les que compleixin tots els requisits de la convocatòria) i les sol·licituds excloses (les que no compleixin els requisits de la convocatòria).

Segon.- Les sol·licituds admeses s'ordenaran, de menor a major renda, d'acord amb el resultat de dividir la renda anual de la unitat familiar de convivència pel nombre de membres de la unitat familiar. La renda anual de la unitat familiar es calcularà d'acord amb el que s'estableix al punt 4.d) d'aquesta ordenança.

Tercer.- En cas d'eventuals empats en l'ordenació pel nivell de renda anual de la unitat de convivència dividida pel nombre de membres de la unitat familiar, es resoldran d'acord amb la nota mitjana dels estudis realitzats al curs 2016- 2017, de major a menor nota. Si en el certificat de notes no figurés aquesta nota mitjana numèrica, la Comissió Avaluadora la calcularà d'acord a la mitjana aritmètica del conjunt d'assignatures d'aquell curs. En el cas que en el certificat no hi constin les qualificacions numèriques, s'aplicaran les equivalències següents:

- Suficient (aprovat o apte): 5. - Bé: 6. - Notable: 7. - Excel·lent: 9. - Matrícula d'honor: 10.

Article 11.- Òrgan col·legiat.

Es constituirà una Comissió Avaluadora encarregada d'efectuar la proposta d'atorgament de subvencions, en base a la documentació i l'informe del Negociat d'Educació i elevarà la proposta de concessió a l'Alcaldia. La Comissió Avaluadora estarà constituïda per:

- El regidor/a d'Educació de l'Ajuntament de Molins de Rei, que presideix la comissió, o la persona en qui delegui. - 2 tècnics del Negociat d'Educació.

La proposta d'atorgament de beques es farà en funció del resultat de les ordenacions descrites en l'article anterior, i pels conceptes i imports sol·licitats, fins als màxims establerts a l'article 3 i fins al límit pressupostari establert a les bases generals de subvencions. Així, doncs, un cop assignat i esgotat el pressupost disponible, es considerarà que la resta de l'alumnat que formi part de les llistes de les sol·licituds admeses no té dret a beca.

La Comissió Avaluadora de les sol·licituds es reunirà en el termini màxim de 45 dies després de la finalització del període de presentació de sol·licituds als efectes de la seva valoració i elevar la proposta de concessió a l'Alcaldia.

El termini per resoldre l'atorgament de les beques no podrà excedir el 31 de desembre de 2017.

Article 12.- Òrgan concedent.

L'Alcalde adoptarà l'acord de concessió de subvencions en el termini màxim de sis mesos des de la darrera data per a la presentació de la sol·licitud, el qual relacionarà les sol·licituds presentades, els beneficiaris i les sol·licituds desestimades.

La resolució estarà degudament motivada de conformitat amb el que disposa la present ordenança quedant acreditats en el procediment els fonaments de la resolució que s'adopti.

A la resolució es farà constar, de manera expressa, a més del sol·licitant o relació de sol·licitants als que se'ls concedeix la subvenció, la desestimació de la resta de sol·licituds, si fos el cas.

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de la notificació de la mateixa. Transcorregut aquest termini sense haver-ne interposat cap recurs, la resolució serà ferma a tots els efectes.

En cas de presentar-se algun recurs, l'Ajuntament de Molins de Rei resoldrà en el termini d'un mes.

Article 13.- Justificació prèvia de l'import de la beca per part dels sol·licitants.

De conformitat amb el que es disposa a l'article 7 de l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la concessió de les beques d'aquesta ordenança no requeriran altra justificació, en tant que es demana el lliurament dels documents justificatius de la despesa en la sol·licitud i s'entén que la justificació es compleix amb la sol·licitud.

Article 14.- Pagament de l'import de la beca.

El pagament de les beques els farà l'Ajuntament, tan bon punt hagi resolt el seu atorgament i s'hagin resolt els recursos interposats, si fos el cas, mitjançant transferència bancària de l'import total atorgat al compte bancari que es determini en la sol·licitud.

Article 15. Incompatibilitat amb altres beques o ajuts.

No existeix, en principi, incompatibilitat amb altres beques o ajuts, llevat del cas de beques concedides per altres administracions públiques o ens privats, pels mateixos conceptes, l'import de les quals superin, sumades, el 100% del cost de la matrícula o del cost del transport. Aquestes altres beques o ajuts s'hauran de declarar, amb caràcter previ (Model 5 Altres beques). Si fos el cas que, un cop atorgada la beca, es verifiqués que els beneficiaris haguessin percebut uns ajuts superiors al 100% del cost dels conceptes subvencionables, hauran de retornar a l'Ajuntament de Molins de Rei la diferència.

Article 16. Obligacions dels beneficiaris.

Les persones beneficiàries de les beques objecte d'aquesta convocatòria, queden obligades a:

a.- Acreditar davant l'Ajuntament de Molins de Rei, el compliment dels requisits i condicions de la convocatòria.

b.- Sotmetre's a les actuacions de comprovació necessàries per verificar, en el seu cas, el compliment i l'efectivitat de les condicions determinants de la concessió de la beca.

c.- Comunicar a l'Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant instància presentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Molins de Rei (C/ Rubió i Ors, 2-4), acompanyada d'una fotocòpia del document acreditatiu que indiqui l'import i el concepte, l'obtenció de subvencions o beques per a la mateixa finalitat i curs escolar, procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat.

d.- Posar en coneixement de l'Ajuntament de Molins de Rei qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la beca.

e.- Procedir al reintegrament dels fons en els casos previstos en aquesta ordenança i en la legislació vigent.

Article 17. Altres disposicions.

L'Ajuntament de Molins de Rei es reserva el dret de revocar la seva decisió si, posteriorment a la concessió de les beques, es comprova que alguna documentació lliurada per un sol·licitant receptor no es correspon a la realitat. Si fos el cas, el beneficiari haurà de reintegrar qualsevol import percebut indegudament.

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de l'ordenança que la regula.

L'Ajuntament de Molins de Rei garanteix el tractament de les dades demanades als participants, d'acord am el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Per qualsevol aspecte no reglamentat en aquesta ordenança, aplicable en la totalitat dels seus preceptes, regiran les normes establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, a les Bases Generals de Subvencions d'aquest Ajuntament i a les bases d'execució del pressupost municipal de l'any aplicable.

Molins de Rei, 20 de gener de 2017.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar els següents recursos:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. Aquest recurs l'haurà de resoldre l'òrgan competent en el termini d'un mes. Contra la resolució d'aquest recurs, i en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva notificació, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona. Si transcorregut el termini d'un mes, l'Ajuntament no ha resolt el recurs de reposició, aquest s'entendrà desestimat per silenci administratiu, i podreu interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats a partir de l'endemà del dia en que el recurs de reposició s'entengui desestimat. Tot allò de conformitat amb el que preveuen els arts. 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 8.1, 14.1 1a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Alternativament, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta

notificació, de conformitat amb el que preveuen els arts. 8.1, 14.1 1a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Molins de Rei, 2 de març de 2017 L'alcalde, Joan Ramon Casals i Mata

Estudios
Educación
Familia
Escuelas
Transporte
Transporte y vehículos
Enseñanza postobligatoria
Estudios postobligatorios universitarios
Alquiler de vivienda
Hipotecas