Subvenciones de Boletín Oficial de Barcelona

 • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
 • Convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament, any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 21-02-2018

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 21/02/2018
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  Ajuntament de Sabadell Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ANUNCIO Extracto de los Acuerdos de 5 de febrero de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sabadell, por la que se convocan subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo, para el año 2018. BDNS (Identif.): 386335. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
 • Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament, per al període 2018-2019. - Boletín Oficial de Barcelona de 21-02-2018

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 21/02/2018
  • Tipo: Planes
  • Plazo: Ver Detalles

  La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 de gener de 2018, ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions de l? Ajuntament de L? Hospitalet pel període 2018-2019 El Pla Estratègic de Subvencions de l? Ajuntament de L? Hospitalet es pot consultar al Portal de transparència d? aquest Ajuntament: http://www.l-h.cat/ajuntament/transparencia/922257_1.aspx?id=1 La qual cosa es fa pública per al general coneixement, i en compliment de la Llei 38/2003, de 17 de novemb
 • Convocatòria de subvencions a entitats municipals. - Boletín Oficial de Barcelona de 21-02-2018

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 21/02/2018
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ANUNCI de convocatòria de concurs públic per l? atorgament de subvencions. Per acord adoptat per la Junta de Govern Local de l? Ajuntament de Les Masies de Voltregà, en sessió celebrada en data de 8 de febrer de 2018, es convoca el concurs públic per l? atorgament de subvencions i es procedeix a la publicació íntegra de la convocatòria de concurs públic d? acord amb l? article 11 de les Bases Generals reguladores de l? atorgament de subvencions, aprovades definitivament en data
 • Aprovació de les bases específiques per al concurs de fotografia de Sant Jordi. - Boletín Oficial de Barcelona de 21-02-2018

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 21/02/2018
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles

  ANUNCI Sobre l? aprovació de les Bases específiques que regularan la concessió dels premis del concurs de fotografia Sant Jordi. La Junta de Govern de l? Ajuntament de Castelldefels, en sessió celebrada el dia 8 de febrer de 2018, va aprovar les Bases específiques que regularan la concessió dels premis del concurs de fotografia Sant Jordi en els termes, acords i annex que es transcriuen a continuació: Primer.- Aprovar les bases específiques per a la concessió de subvencio
 • Convocatòria del Concurs de cartells de la Festa Major d'Estiu, any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 21-02-2018

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 21/02/2018
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ANUNCIO Extracto de la Convocatoria del Concurso de Carteles de la Fiesta Mayor de Verano, año 2018 BDNS (Identif.): 386300. ANUNCIO de aprobación por la Junta de Gobierno Local de Convocatoria Concurso de Carteles de la Fiesta Mayor de Verano 2018. De conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 d
 • Acord de concessió de subvenció del Programa d'educació, 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 21-02-2018

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 21/02/2018
  • Tipo: Concesion
  • Plazo: Ver Detalles

  EDICTE Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 14 de desembre de 2017, amb la rectificació introduïda en data 1 de febrer de 2018, s? ha acordat concedir les subvencions del programa d? Educació, que seguidament s? indiquen: Beneficiari NIF Concessió 2017 AMPA EBM ELS GALAMONS G-65048811 900,00 € AMPA EL CIM G-59710939 3.600,00 € ESPLAI ITACA G-60530953 3.410,00 € AE MINTAKA G-08983199 1.900,00 € TOTAL 9.810,00 € La qual cosa es fa pública per a general
 • Aprovació de les bases específiques del VI concurs de microrelats per a la igualtat. - Boletín Oficial de Barcelona de 21-02-2018

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 21/02/2018
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Particulares

  EDICTE Es fa públic, en compliment de l? article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i de l? article 13.3 de l? Ordenança general de subvencions de l? Ajuntament de Matadepera, l? acord adoptat per Ple de l? Ajuntament , en sessió ordinària el dia 29 de gener de 2018, va aprovar les bases específiques del VI concurs de microrelats per a la igualtat, en commemoració del dia internacionals de les dones, el 8 de març de 2018, quina part dispositiva és com seg
 • Aprovació provisional de les bases específiques i annexos referents a les subvencions per a 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-02-2018

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 20/02/2018
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  AMBIT BADALONA DEMOCRÀTICA SERVEI JURÍDIC I D? ADMINISTRACIO GENERAL ANUNCI Exp. Núm. 2/SUB-1/18 El Ple de l? Ajuntament, en sessió de data 30 de gener de 2018, va aprovar provisionalment les bases específiques que han de regular la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o programes referits a entitats veïnals, joventut, convivència, feminismes, serveis socials, culturals, de gent gran, d? esports,
 • Aprovació de les bases del 23è concurs de cartells de la Festa Major de Sants 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-02-2018

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 20/02/2018
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  Districte de Sants-Montjuïc Departament Serveis Jurídics - Secretaria ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants- Montjuic ANUNCI Expedient 20182016 El dia 8 de febrer de 2018 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per l'Alcaldia per Decret de data 13 de juny de 2015, ha aprovat inicialment les bases particulars del 23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018, Districte de Sants-Montjuïc. En complime
 • Convocatòria d'ajudes de material i llibres per a alumnes d'educació secundària. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-02-2018

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 20/02/2018
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  Ajuntament de Granollers Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ANUNCIO Convocatoria de ayudas de material y libros para alumnos de educación secundaria. BDNS (Identif.): 386245. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional d
4690 Resultados