Subvenciones de Boletín Oficial de Barcelona

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona

Convocatòria de subvencions en matèria d'activitats culturals 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 20/06/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017 BDNS (Identif.): 403386 Por Decreto de alcaldía, se ha aprobado la convocatoria concesión de subvenciones en materia de actividades culturales, para el año 2018 en los siguientes términos: Abrir la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de actividades culturales para el 2018, la cual se regirá por las Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, del 28 de mayo

Convocatòria de subvencions en matèria d'activitats juvenils de 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 20/06/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES JUVENILES DE 2018. BDNS(Identif.):403380. Por Decreto de alcaldía, se aprueba la convocatoria concesión de subvenciones en materia de actividades juveniles, para el año 2018 en los siguientes términos: Abrir la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de actividades juveniles para el 2018, la cual se regirá por las Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, del 28 de mayo de

Convocatòria de subvencions en matèria de sensibilització per la pau, 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 20/06/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PAZ DE 2018. BDNS(Identif.):403384. Por Decreto de alcaldía, se ha aprobado la convocatoria de concesión de subvenciones en materia de sensibilización para la paz y la solidaridad en el 2018 en los siguientes términos: Abrir la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de sensibilización para la paz y la solidaridad en el 2018, la cual se regirá por las Bases publicadas en el Boletín Oficia

Convocatòria de concessió d'ajuts destinats a activitats esportives d'estiu 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 20/06/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno Local de Canovelles de 5 de junio de 2018, por el que se convocan ayudas destinadas a actividades deportivas de verano 2017. BDNS (Identif.): 403764 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, d3 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Convocatòria de subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 20/06/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Extracto del acuerdo de 14 de junio de 2018 de la Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona por el que se convocan subvenciones, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, destinadas a financiar ferias, muestras, mercados y festivales artísticos de referencia organizados por entes locales o entidades privadas del sector cultural que tienen su ámbito de actuación dentro la demarcación de la Diputación de Barcelona durante el año 2018. BDNS(Identif.):404224 CÓDIG

Convocatòria de presentació de sol·licituds per a la concessió d'ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 20/06/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

En compliment de l'acord de Junta de Govern Local de data 8 de maig de 2018 en el que s? aproven les Bases particulars reguladores per a la concessió d? ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament a les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès i d? acord amb el decret de data número 20181659 de data 8 de juny de 2018, mitjançant el qual s? aprova la convocatòria per presentar sol·licituds per la concessió d'ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament, el termin...

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts individuals de transport per a l'accés de persones amb diversitat funcional a les activitats d'estiu 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 20/06/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 10 de maig de 2018, s? ha resolt: Primer.- APROVAR les bases reguladores per a la concessió d? ajuts individuals de transport per a l? accés de persones amb diversitat funcional a les activitats d? estiu en l'exercici 2018. SEGON.- DETERMINAR que l'eficàcia de la convocatòria s? ajornarà el temps que sigui necessari quan es formulin reclamacions pels interessats contra les referides bases generals per al seu atorgament.

Convocatòria de subvencions per a activitats educatives d'infants i adolescents 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 20/06/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Convocatoria subvenciones Actividades Educativas para infantes y adolescentes 2018 BDNS(Identif.):403849 De conformidad con lo que prevén los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el texto completo de la cual se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). Primero. Beneficiarios Las escuelas de educación infa

Convocatòria de concessió d'ajudes individuals a les famílies usuàries del Casal d'estiu 2018 de l'Escola Vinyes Verdes de la Beguda Alta. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 20/06/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares

CONVOCATORIA Y LAS BASES DE CONCESSIÓN DE AYUDAS BDNS (Identif.): 403750 Extracto de las bases y del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de junio de 2018 por el que se aprueba la convocatoria y las bases de las ayudas individuales para las personas empadronadas en Masquefa usuarias del Casal de Verano 2018 de la escuela Vinyes Verdes de la Beguda Alta, organizado por el AMPA de la escuela del 25 de junio al 27 de julio. De conformidad con lo previsto en los a
+5000 Resultados