SE-BSU-2017/001 Bases del concurs literari Joles Sennell - Boletín Oficial de Lleida de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ANUNCI

SE-VAR-2017/001. El Ple, en sessió de 13-3-2017 va aprovar inicialment les Bases de concurs literari Joles Sennell. Durant el termini d'informació pública no s'hi han presentat al·legacions, per la qual cosa, les bases han quedat definitivament aprovades de forma automàtica. En aplicació del que disposa l'article 124 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals, amb aquest anunci es publiquen íntegrament les bases.

La Seu d'Urgell. 31 de maig de 2017 L'alcalde, Albert Batalla Siscart Bases Reguladores del concurs literari Premi Joles Sennell L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a través de la Biblioteca Sant Agustí i RàdioSeu volen fomentar l'escriptura de contes destinats a un públic infantil. Per aquest motiu convoca el concurs que es regula en aquestes bases.

Article 1. Objecte i finalitat del concurs

1.1. L'objecte i finalitat d'aquest concurs és fomentar l'escriptura de contes exclusivament dirigits al públic infantil, indistintament de l'edat de l'autor i escrits en català i de temàtica lliure.

1.2. Els drets d'autor i de publicació seran propietat dels autors, en cap cas passaran a ser de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Article 2. Convocatòries

2.1. Les convocatòries es realitzaran en concurrència competitiva. Aquestes es publicaran anualment, d'acord amb les dotacions pressupostàries que per aquest fi estableixi el pressupost municipal.

2.2. En el cas que una convocatòria quedi deserta o hi hagi un increment de la partida pressupostària es podran aprovar altres convocatòries durant el mateix exercici.

Article 3. Requisits de les obres i autor participants

3.1. Només es pot presentar una sola narració per participant i haurà de complir els següents requisits:

1. Estar escrites en català

2. De temàtica lliure però destinada al públic infantil

3. Han d'ésser inèdits i no haver estat premiats en cap altre esdeveniment

3.2. Qualsevol persona, major de 10 anys podrà ser autor participant en aquest concurs, sense haver de residir o estar escolaritzat a La Seu d'Urgell.

Article 4. Categories del concurs

4.1. S'estableixen les següents categories segons l'edat dels autors:

- Categoria A: autors de 10-11 anys - Categoria B: autors de 12-13 anys - Categoria C: autors de 14-15 anys - Categoria D: autors de 16-17 anys - Categoria E: autors a partir de 18 anys

4.2. A efectes d'edat es tindrà en compte els anys que tingui l'autor el dia de l'entrega de l'original.

Article 5. Òrgans competents

5.1. L'aprovació de les bases i de les seves modificacions és competència del ple de l'Ajuntament.

5.2. La Junta de Govern Local té l'atribució d'aprovar la convocatòria del concurs així com prendre l'acord dels guanyadors en base al veredicte del jurat.

5.3. Un jurat tècnic serà qui farà el veredicte dels guanyadors en cada categoria i estarà format per un mínim de 5 persones i un màxim de 12, de les quals obligatòriament seran:

- El director de la Biblioteca Sant Agustí que farà de presidenta del jurat - El director de RàdioSeu - L'escriptor de capçalera de la Biblioteca Sant Agustí Opcionalment, poden formar part del jurat:

- Un tècnic de Consell Comarcal de l'Alt Urgell - Un tècnic de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell - Un empresari del sector llibreter del territori - Un tècnic del Servei Educatiu de l'Alt Urgell - Cerdanya - Dos bibliotecaris en actiu - Un periodista - Un escriptor professional del territori - Un guanyador de la categoria E d'alguna edició anterior que no es presenti al concurs.

Article 6. Presentació i tramitació de les sol·licituds.

6.1. Les obres s'han de presentar telemàticament amb la sol·licitud normalitzada a través de la web www.laseu.cat de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Caldrà adjuntar el text en format PDF i les dades personals de l'autor/a següents: pseudònim, nom i cognoms, adreça, telèfon i còpia del DNI/NIE o passaport. La pròpia web informarà de les passes a seguir per dipositar el fitxer amb el text literari i les dades. La persona responsable de l'Ajuntament que rebrà els originals no formarà part del jurat, custodiarà els originals fins a la data de lliurament d'aquests als membres del jurat i garantirà l'anonimat dels autors/es fins al veredicte.

6.2. El període de presentació de la sol·licitud serà el que especifiqui la convocatòria.

6.3. Les obres s'hauran de presentar amb les següents característiques:

- Hauran d'estar escrites amb ordinador, en format Din-A4. El tipus de lletra ha de ser Arial, mida 12, interlineat doble, marges de 3 cm. L'extensió màxima serà de 5 pàgines i aquestes han d'estar escrites a doble cara.

- El fitxer haurà de ser en format PDF i haurà d'incloure el pseudònim però en cap cas el nom de l'autor.

6.4. En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació o informació requerida en el punt anterior s'entendrà per no vàlida la participació al concurs.

Article 7. Procediment de valoració i entrega de premis

7.1. La tramitació seguirà el procediment següent:

- Presentació de les obres incloent la documentació necessària.

- Comprovació per part jurat de que es donen les condicions especificades en l'article 6 per a participar en el concurs.

- Lectura de les obres per part del jurat.

- Deliberació i determinació dels títols guanyadors.

- Comprovació per part jurat de que es compleixen les condicions per participar en la categoria del concurs a la que s'opta.

- Emissió del veredicte per part dels membres del jurat i entrega de premis.

- Aprovació per Junta de Govern Local dels guanyadors, en base al veredicte del Jurat.

- Pagament dels premis per transferència bancària a 30 dies de l'aprovació de la Junta de Govern Local.

- Recollida a la Biblioteca Sant Agustí dels treballs no premiats fins 45 dies després de la data de l'entrega de premis.

7.2. El Jurat atorgarà dos premis per a cada categoria i els accèssits que consideri convenients. Es pot declarar algun premi desert si cap obra es mereix algun premi.

7.3. Els premis dels contes finalistes i el seu valor s'especificarà a la convocatòria de cada any.

7.4. El pagament del premi en metàl·lic es farà mitjançant transferència bancària. Els premis en espècies es donaran el mateix dia de l'entrega de premis.

Article 8. Renúncia

8.1. Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa al premi guanyat. La renúncia es formalitzarà presentant un escrit a l'Ajuntament.

8.2. A la vista dels documents presentats, el president del Jurat farà un informe. En base a aquest informe la Junta de Govern Local prendrà l'acord que pertoqui.

Article 9. Revocació

9.1. L'Ajuntament podrà revocar el premi per alteració, falsedat o ocultació en les dades aportades pel sol·licitant o l'incompliment d'aquestes bases.

9.2. La revocació seguirà els tràmits següents:

A) Informe del President del jurat que justifiqui les causes i l'import a revocar. Si cal, s'incorporarà informe de Intervenció de l'Ajuntament.

B) Acord inicial de la Junta de Govern Local.

C) Atorgament a l'interessat d'un termini d'audiència de 10 dies per tal que pugui presentar al·legacions.

D) Informe de la Presidenta del Jurat sobre les al·legacions presentades i les quantitats pagades.

E) Acord de la Junta de Govern Local. Cas que l'acord sigui de revocació del premi inclourà el requeriment d'un termini d'un mes per a retornar les quantitats pagades i els premis en espècies.

9.3. La revocació implicarà la devolució total del premi rebut. L'Ajuntament podrà compensar l'import a retornar amb deute que pugui tenir envers l'interessat.

Article 10. Informació i control

10.1. En qualsevol moment, l'Ajuntament pot demanar als beneficiaris informació concreta o aclariments sobre la obra presentada.

10.2. Els beneficiaris estaran obligats a facilitar aquesta informació.

Article 11. Obligacions dels participants Els autors participants hauran de complir les obligacions següents per poder concursar:

A. Complir els requisits recollits en aquestes bases.

B. Complir amb els terminis i condicions establerts en la convocatòria.

C. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant tota la informació que els sigui requerida, a l'ampara del que s'estableix en les Bases d'execució del Pressupost, la Llei 38/2003 General de Subvencions, el seu Reglament i qualsevol altre disposició general vigent .

D. En el cas que algun dels autors publiqui alguna de les obres guanyadores caldrà fer constar als crèdits o bé a la portada que l'obra ha estat premiada al Premi Joles Sennell, la categoria a la qual pertanyia i el segell de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Article 12. Obligacions de l'Ajuntament Segons el RD 828/2013 de 25 d'octubre de 2013, l'Ajuntament està obligat a realitzar una declaració a l'Agència Tributària on relacionarà a totes les persones o entitats que hagin rebut un premi, independentment del seu import o premi rebut.

Article 13. Protecció de dades

13.1. La presentació de la sol·licitud implica que el sol·licitant, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte i, per tant, exonerant l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment per part del beneficiari.

13.2. En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999 es fa constar que les dades personals derivades del compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003 General de Subvencions per al control i justificació de la destinació de la quantia dels premis rebuts per l'Ajuntament de La Seu d'Urgell seran incorporades als fitxers de gestió administrativa de l'Ajuntament amb la finalitat abans exposada.

Article 14. Altra normativa

14.1. En tot el que no prevegin aquestes bases serà d'aplicació el que preveu la normativa que regula els premis de les administracions públiques:

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del la Llei general de subvencions.

- L'Ordenança General en matèria de subvencions de l'Ajuntament.

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres i serveis dels ens locals.

- Les bases d'execució del pressupost de cada any.

14.2. Els sol·licitants podran demanar als serveis municipals aclariment dels dubtes sobre la interpretació i aplicació d'aquestes normes en relació a la seva sol·licitud. A la vista de la sol·licitud, els serveis municipals afectats faran un informe i la Junta de Govern Local resoldrà sobre la petició presentada. El contingut de l'acord de la Junta de Govern Local municipal serà vinculant per a l'Ajuntament sempre que la informació facilitada pel sol·licitant sigui complerta i veraç.

La Seu d'Urgell, 31 de maig de 2017

Infancia
Bibliotecas
Catalán
Eventos
Lectura