SE-BSU-2017/002 Bases reguladores de les subvencions per a la promoció de la ciutat - Boletín Oficial de Lleida de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

SE-VAR-2017/002.

El Ple, en sessió de 13-3-2017, va aprovar inicialment les Bases de concurs literari Joles Sennell. Durant el termini d'informació pública no s'hi han presentat al·legacions, per la qual cosa, les Bases han quedat definitivament aprovades de forma automàtica. En aplicació del que disposa l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les Entitats locals, amb aquest anunci es publiquen íntegrament les Bases.

La Seu d'Urgell, 31 de maig de 2017 L'alcalde, Albert Batalla Siscart BASES Reguladores de les subvencions per la promoció del municipi El Programa de subvencions per a la promoció del municipi fixa un conjunt de mesures de caràcter econòmic que els ens locals estan facultats per aplicar mitjançant el mecanisme de les subvencions, d'acord amb lo que estableix la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a l'article 72 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa.

L'article 17 de la mencionada Llei, estipula que les Bases de subvencions han d'establir el marc de definició de potencials beneficiaris, els seus requisits, procediment d'atorgament i els demes criteris procedimentals rellevants.

Per dur a terme accions de foment de l'ocupació i l'emprenedoria a la Seu d'Urgell, s'estableix el Programa de subvencions per a la promoció del municipi i, es creu convenient destinar els recursos disponibles a les activitats adreçades a fomentar l'activitat econòmica del municipi, principalment el sector comercial i de serveis, donant prioritat a aquells emprenedors que siguin més joves de 35 anys i majors de 55 anys, i als establiments que s'estableixin al Centre històric* amb l'objectiu de dinamitzar el desenvolupament econòmic de la ciutat.

*S'inclouen tots els carrers del Centre històric segons es descriu al PGOU de la Seu d'Urgell.

Article 1. Objecte i finalitat de les subvencions L'objecte i finalitat d'aquesta subvenció és el foment de l'ocupació i l'emprenedoria a la Seu d'Urgell. Es donarà especial suport als menors de 35 anys o majors de 55 anys en el desenvolupament d'activitats comercials, així com a aquells establiments que s'estableixin al Centre històric i els nous aparadors al carrer Canonges.

Article 2. Convocatòries

2.1. Les convocatòries es realitzaran en règim de concurrència pública. Aquestes es publicaran anualment, d'acord amb les dotacions pressupostàries que per aquest fi estableixi el pressupost municipal.

2.2. En el cas que hi hagi romanent en una convocatòria o hi hagi un increment de la partida pressupostària es podran aprovar altres convocatòries durant el mateix exercici.

Article 3. Requisits dels beneficiaris

3.1. Tindran dret a sol·licitar la subvenció totes les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'un establiment a la Seu d'Urgell, l'espai d'atenció al públic del qual sigui inferior a 100 m2 (queda exclosa la superfície destinada a magatzems, tallers, obradors i similars) que compleixi algun dels requisits següents:

a) Han d'acreditar haver obtingut la llicència d'obertura, l'autorització de traspàs o hagi realitzat la comunicació durant l'any anterior a l'aprovació de la convocatòria i, estigui destinat a bars, bars-restaurants, restaurants, comerços i altres establiments de serveis tant si s'estableix en la planta baixa com en qualsevol pis de l'edifici.

b) Els establiments nous o ja existents que acreditin haver realitzat alguna reforma o ampliació que suposin una millora global de la imatge o una aposta per l'eficiència energètica en els establiments, realitzades a l'any anterior a la convocatòria.

c) Els establiments nous o ja existents que hagin creat un mínim de dos llocs de treball, sense comptar el titular, al llarg de l'any anterior de l'aprovació de la convocatòria, sempre i quan els llocs de treball continuïn vigents.

d) ) Els establiments nous o ja existents que acreditin la creació d'un producte o servei innovador així com aquelles iniciatives que millorin la comercialització del producte o servei.

3.2. Des de l'obertura de l'activitat econòmica, l'establiment haurà de disposar d'un mínim de 20 hores d'atenció al públic distribuïdes en almenys 5 dies a la setmana.

3.3. L'establiment haurà de romandre obert en el moment de l'atorgament de la subvenció i durant els 2 exercicis posteriors a la concessió de l'ajut.

3.4. Els titulars de l'establiment hauran d'estar al corrent d'execució de tots els requeriments que tinguin per part dels serveis tècnics municipals en el moment de l'atorgament de la subvenció.

3.5. Els titulars de l'establiment hauran de complir amb els requisits establerts en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per obtenir la condició de beneficiari de la subvenció.

3.6. Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària Catalana, la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

3.7. No podran beneficiar-se d'aquests ajuts aquelles persones físiques o jurídiques que canviïn d'ubicació de la seva activitat en un període inferior a tres anys des de que van rebre la subvenció per a l'activitat. Com a excepció, podran rebre una subvenció aquells que suposin una millora o ampliació del local existent, sempre i quan no haguessin rebut abans un ajut sota el mateix concepte.

3.8. No podran beneficiar-se d'aquests ajuts les actuacions que estiguin destinades a locals que únicament serveixen d'exposició i no estiguin oberts al públic, a excepció del carrer Canonges.

Article 4. Categories i despeses subvencionables 4.1. Les categories i despeses subvencionables són les que es descriuen a continuació:

a) Per a la creació o traspàs d'activitats econòmiques:

1. La creació de nous establiments només durant l'any anterior a la convocatòria. Es fixa un import màxim de 1.000 euros, excepte els bars i locutoris, per als quals el màxim serà de 500 euros.

2. Canvi de titular realitzada l'any anterior a la convocatòria. L'ajut serà del 50% del traspàs amb el màxim de 1.000 euros, excepte bars i locutoris en què, com a màxim, serà de 500 euros. Aquest canvi de titular ha de donar-se en el cas que l'establiment hagués estat obert, com a mínim, durant tres anys de manera ininterrompuda. En el cas de canvis entre familiars de 1er i 2n grau, l'establiment ha de tenir un mínim de 10 anys d'antiguitat.

b) Reforma, ampliació o millores dels d'establiments de nova creació, de traspàs o ja existents, realitzades a l'any anterior a la convocatòria. Es concedirà un ajut de fins el 25% del total de la inversió, amb un màxim de 1.000 euros, sempre i quan la inversió sigui com a mínim de 2000 euros.

c) Creació d'ocupació. Tota persona física o jurídica que hagi creat un mínim de dos llocs de treball al llarg de l'any anterior de l'aprovació de la convocatòria, sempre i quan siguin iguals o superiors a 20 hores setmanals i continuïn vigents. En aquesta categoria l'ajut màxim serà de 500 euros.

d) La creació d'un producte o servei innovador així com aquelles iniciatives que millorin la comercialització del producte o servei. L'ajut màxim serà de 500 euros per a tots aquells establiments de nova creació o els establiments existent, realitzades a l'any anterior a la convocatòria e) Ajut màxim de 500 euros per a les persones de menys de 35 i majors de 55 anys. Alhora d'establir l'edat dels beneficiaris, cal tenir en compte que:

- S'entendrà inclosa en les previsions d'aquestes Bases tota persona que sigui menor de 35 anys o major de 55 anys a data de 31 de desembre de l'any anterior a la convocatòria.

- En el cas de societats o persones jurídiques almenys un dels socis ha de complir aquest requisit per accedir a l'ajut.

f) Obertura d'establiments al Centre històric i els aparadors al carrer Canonges. S'atorgarà un ajut màxim de 500 euros per la obertura d'establiments al Centre històric i també pels aparadors al carrer Canonges.

4.2. Les línies de subvencions seran compatibles entre si, així com també amb altres ajudes d'entitats públiques o privades, que tinguin la mateixa finalitat tenint en compte que l'import de la subvenció, en cap cas, podrà ser superior al cost de la despesa subvencionada, d'acord amb el que preveu els apartats 2 i 3, de l'article 19 de la Llei, 38/2003, de 17 de novembre.

4.3. Cas que s'hagin sol·licitat o obtingut altres ajuts públics, caldrà declarar-los i en cap cas la suma total dels ajuts podrà depassar el total de la despeses elegible.

4.4. El límit màxim que es podrà concedir es regularà a la convocatòria.

Article 5. Òrgans competents 5.1. L'aprovació de les Bases i de les seves modificacions és competència del Ple de l'Ajuntament.

5.2. La Junta de Govern Local te les atribucions d'aprovar la convocatòria de les subvencions i resoldre l'atorgament o denegació en base als informes tècnics, emesos per les àrees de promoció econòmica i d'Intervenció de l'Ajuntament.

Article 6. Presentació i tramitació de les sol·licituds 6.1. La sol·licitud es formalitzarà amb els models que fixi l'Ajuntament.

6.2. La sol·licituds es podrà presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix la normativa sobre procediments de les Administracions Públiques.

6.3. El període de presentació de la sol·licitud serà el que s'estableixi a la convocatòria.

6.4. La documentació a presentar és la següent:

a) Model de sol·licitud normalitzat establert en la convocatòria.

b) Declaració responsable de que el/s titular/s de l'establiment comercial compleixen els requisits establerts en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per obtenir la condició de beneficiari de la subvenció.

c) Documentació acreditativa: si és persona física, còpia del NIF. Si és persona jurídica, fotocòpia de l'escriptura de constitució i la referència al registre mercantil.

d) Llistat de pagaments normalitzat, originals de factures i l'acreditació del seu pagament que justifiquin la línia 4.2 d'aquestes Bases.

e) Títol de propietat o contracte de lloguer on s'ubica l'activitat econòmica.

f) Original del rebut de traspàs (només traspassos).

g) D'acord amb el que preveu l'article 22 del Reglament de la Llei general de subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè l'òrgan que concedeix la subvenció obtingui de forma directa, mitjançant certificats telemàtics, l'acreditació de que les persones beneficiaries o les entitats sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social. No obstant això, el/la sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment i haurà d'aportar llavors els certificats de trobar-se al corrent tant en el compliment de les seves obligacions tributaries amb la l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Agència Tributària Catalana.

h) En el cas de creació d'ocupació, caldrà aportar còpia del contracte de treball, el document d'alta del treballador i l'últim document de pagament a la seguretat social (TC).

6.5. En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida en el punt anterior, es farà un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbil a partir de la recepció de la notificació emesa pels serveis tècnics. En el cas que no es subsani s'entendrà per desistida la petició de subvenció.

Article 7. Procediment de concessió i pagament

7.1. La concessió de les subvencions previstes en aquestes Bases es faran pel procediment reglat.

7.2. La tramitació seguirà el procediment següent:

- Presentació de la sol·licitud incloent la documentació necessària per a justificar la subvenció.

- Comprovació per part dels Serveis Municipals de que es donen les condicions per a l'atorgament de la subvenció.

- Emissió informe dels Serveis Municipals incloent proposta d'atorgament o desestimació.

- Acord de la Junta de Govern Local.

- Notificació de l'acord al beneficiari.

- Pagament de la subvenció atorgada.

- Retorn de les factures originals presentades i entrega del distintiu La Seu Emprèn.

7.3. El pagament de la subvenció es durà a terme en únic pagament mitjançant transferència bancària.

7.4. La convocatòria establirà un límit màxim acumulat per sol·licitant.

Article 8. Renúncia

8.1. Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa, i motivada a tot o una part de la subvenció atorgada. La renúncia es formalitzarà presentant un escrit a l'Ajuntament.

8.2. A la vista dels documents presentats, els Serveis Municipals faran un informe. En base a aquest informe la Junta de Govern Local prendrà l'acord que pertoqui.

Article 9. Revocació

9.1. L'Ajuntament podrà revocar la subvenció per alteració, falsedat o ocultació en les dades aportades pel sol·licitant, l'incompliment d'aquestes Bases i en els casos previstos en la normativa general sobre subvencions durant els 2 exercicis posteriors a la concessió de l'ajut.

9.2. La revocació seguirà els tràmits següents:

1. Informe dels Serveis municipals que justifiqui les causes i l'import a revocar. Si cal, s'incorporarà informe de Intervenció de l'Ajuntament.

2. Acord inicial de la Junta de Govern Local.

3. Atorgament a l'interessat d'un termini d'audiència de 10 dies per tal que pugui presentar al·legacions.

4. Informe dels Serveis Municipals sobre les al·legacions presentades i les quantitats pagades, 5. Acord de la Junta de Govern Local. Cas que l'acord sigui de revocació de la subvenció inclourà el requeriment d'un termini d'un mes per a retornar les quantitats pagades.

9.3. La revocació podrà ser total o parcial i implicarà la devolució total o parcial que pertoqui. L'Ajuntament podrà compensar l'import a retornar amb deute que pugui tenir envers l'interessat.

Article 10. Informació i control

10.1. En qualsevol moment, l'Ajuntament pot demanar als beneficiaris informació concreta o aclariments sobre les sol·licituds presentades.

10.2. Els beneficiaris estaran obligats a facilitar aquesta informació.

10.3. L'Ajuntament podrà comprovar in situ l'estat de l'activitat econòmica en qualsevol moment, durant l'any natural d'atorgament de la subvenció per tal de verificar les condicions per la qual es va concedir la subvenció i durant els 2 exercicis posteriors a la concessió de l'ajut.

Article 11. Canvis d'objecte No es permeten canvis de destinació en les subvencions concedides.

Article 12. Obligacions dels beneficiaris Les persones beneficiaries hauran de complir les obligacions següents, durant l'any natural de la concessió:

1. Complir els requisits recollits en aquestes Bases.

2. Complir amb els terminis i condicions establerts en la convocatòria.

3. Tenir l'establiment comercial obert, amb un mínim de 20 hores d'atenció al públic distribuïdes en almenys 5 dies a la setmana.

4. Mantenir els llocs de treball creats.

5. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant tota la informació que els sigui requerida.

6. Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

7. Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes Bases i de les disposicions generals vigents.

8. Col·locar en un lloc visible el senyal distintiu del programa d'emprenedoria La Seu Emprèn, impulsat per l'Ajuntament de La Seu d'Urgell i consignar la llegenda amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el logotip de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l'activitat subvencionada.

9. Mantenir els compromisos adquirits durant els 2 exercicis a la concessió de l'ajut.

Article 13. Obligacions de l'Ajuntament Segons el RD 828/2013 de 25 d'octubre de 2013, l'Ajuntament està obligat a realitzar una declaració a l'Agència Tributària on relacionarà a totes les persones o entitats que hagin rebut una subvenció, independentment del seu import.

Article 14. Protecció de dades

14.1. La presentació de la sol·licitud implica que el sol·licitant, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte i, per tant, exonerant l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment per part del beneficiari.

14.2. En compliment del previst a la Llei orgànica 15/1999 es fa constar que les dades personals derivades del compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003, general de subvencions per al control i justificació de la destinació de la quantia de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell seran incorporades als fitxers de gestió administrativa de l'Ajuntament amb la finalitat abans exposada.

14.3. En compliment del previst a l'Art. 20 de la Llei de subvencions, l'Ajuntament comunicarà aquestes dades a les altres administracions públiques que li ho demanin per al control d'altres subvencions sol·licitades pels beneficiaris.

Article 15. Altra normativa

15.1. En tot el que no prevegin aquestes Bases serà d'aplicació el que preveu la normativa que regula les subvencions de les administracions públiques.

15.2. Els sol·licitants podran demanar als serveis municipals aclariment dels dubtes sobre la interpretació i aplicació d'aquestes normes en relació a la seva sol·licitud. A la vista de la sol·licitud, els serveis municipals afectats faran un informe i la Junta de Govern Local resoldrà sobre la petició presentada. El contingut de l'acord de la Junta de Govern Local municipal serà vinculant per a l'Ajuntament sempre que la informació facilitada pel sol·licitant sigui complerta i veraç.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Comercio
Comercio y marketing
Desarrollo económico
Innovación
Juventud
Iniciativa emprendedora
Alquiler de vivienda