CONCESIÓN BECA MEDICINA XXVI EDICIÓN AYUNTAMIENTO ALCOY - Boletín Oficial de Alicante de 30-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Alicante
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿ17527 CONCESIÓN BECA MEDICINA XXVI EDICIÓN AYUNTAMIENTO ALCOY

CONCESSIÓ DE LA BECA DE MEDICINA

XXVI EDICIÓ 'ANA Y CAMILO GISBERT PASCUAL'

De conformitat amb allò disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com en l'article 13 de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Alcoi, es procedeix a donar publicitat de l'acord adoptat pel Tribunal Qualificador de les sol·licituds presentades per a optar a la concessió de la XXVI Beca de Medicina 'Ana i Camilo Gisbert Pascual'.

Reunit el Tribunal en els salons de la Casa Consistorial el 13 de novembre de 2015, es procedeix a analitzar les sol·licituds presentades i a la seua qualificació. A la vista dels resultats acorden atorgar la Beca a la Sra EVA CATALÀ BARDISA, amb DNI 21695312X.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, en compliment de les Bases que regeixen la convocatòria, així com la legislació abans esmentada.

CONCESIÓN DE LA BECA DE MEDICINA

XXVI EDICIÓN 'ANA Y CAMILO GISBERT PASCUAL'

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de subvenciones, así como en el artículo 13 de la Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alcoy, se procede a dar publicidad del acuerdo adoptado por el Tribunal Calificador de las solicitudes presentadas para optar a la concesión de la XXVI Beca de Medicina 'Ana y Camilo Gisbert Pascual'.

Reunido el Tribunal en los Salones de la Casa Consistorial el 13 de noviembre de 2015, se procede a analizar las solicitudes presentadas y a su calificación. A la vista de los resultados acuerdan otorgar la Beca a Dña. EVA CATALÀ BARDISA, amb DNI 21695312X

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de las Bases que rigen la Convocatoria, así como la legislación antes aludida.

Alcoy, 16 de noviembre de 2015

L'Alcalde

Antonio Francés Pérez

Catalán
Francés